Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anläggningsdagen 02-11-28 Acceptansprocessen vid järnvägsbyggande Karl-Olof Nylén Byrå Idun AB och Bo Aldurén, Bo Björk, Leif Lund ”alla aktiviteter och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anläggningsdagen 02-11-28 Acceptansprocessen vid järnvägsbyggande Karl-Olof Nylén Byrå Idun AB och Bo Aldurén, Bo Björk, Leif Lund ”alla aktiviteter och."— Presentationens avskrift:

1 Anläggningsdagen 02-11-28 Acceptansprocessen vid järnvägsbyggande Karl-Olof Nylén Byrå Idun AB och Bo Aldurén, Bo Björk, Leif Lund ”alla aktiviteter och ställningstaganden som avgör om ett projekt kommer till stånd i tid med avseende på ekonomi, miljö, juridik och politik”

2 Anläggningsdagen 02-11-28 Bakgrund Sedan 1999 har acceptansprocessen studerats –Definiera acceptansprocessen –Identifiera förbättringar –Implementera och följa upp förbättringarna Järnvägsutredningsskedet i Varberg-Hamra Generella förbättringsförslag Projektperspektiv

3 Anläggningsdagen 02-11-28 Riskanalys i järnvägsutredningsskedet Analys av projektrisker förutsätter en klar målformulering för såväl projektet som helhet som projektriskanalysen. Analysen bör genomföras före det att en konsult handlas upp då många av de risker som identifieras påverkar arbetets fortsatta inriktning. Analysen bör justeras och uppdateras löpande efter projektets gång. De som genomför projektriskanalysen bör vara andra än de direkt medverk­ande i projektet. Trovärdighetsproblem kan uppstå då projekterande konsult identifierar risker vilka, för att minimeras, fordrar kostsamma konsultinsatser av just den konsult som identifierat risken. En utveckling till att hantera även de möjligheter som osäkerheten ger upphov till skulle öka potentialen i arbetet med osäkerhet.

4 Anläggningsdagen 02-11-28 Enhetligare beskrivning av ändamålet En systematisk kravhantering som knyter ändamålet med projektet till slutproduktens utformning är en väg att gå.

5 Anläggningsdagen 02-11-28 Användning av projektlednings­verktyg i hela planeringsprocessen Stafettväxling lika gammal som Byggprocessen Varje del i de tidiga skedena är ibland sig själva nog En projektägare som håller ihop de olika skedena Gemensam målbild för hela projektet

6 Anläggningsdagen 02-11-28 Osäkerheten måste ägnas större uppmärksamhet Att ge exakta tider och kostnader är omöjligt i tidiga skeden. Osäkerheten består av två delar risk och möjlighet. Osäkerheten i projekten kan reduceras och hanteras.

7 Anläggningsdagen 02-11-28 Samordningen mellan järn­vägs-, arbets- och detalj­plan ses över 3 huvudmän driver tre planärenden parallellt. Svåröverskådlig process ur externa intressenters perspektiv. Ur demokratiskt och projektperspektiv bör lagstiftningen ses över.

8 Anläggningsdagen 02-11-28 En för hela Banverket gemensam kunskapsbas bildas Osäkerhet ”Brist på exakt information” Samla och tillgängliggöra information Projekten är inte unika, Verkligen inte!


Ladda ner ppt "Anläggningsdagen 02-11-28 Acceptansprocessen vid järnvägsbyggande Karl-Olof Nylén Byrå Idun AB och Bo Aldurén, Bo Björk, Leif Lund ”alla aktiviteter och."

Liknande presentationer


Google-annonser