Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIALTJÄNSTEN - SKYDDANDE AV PERSONSUPPGIFTER. FÖRÄLDRARBALKEN 6 KAP 11§ Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIALTJÄNSTEN - SKYDDANDE AV PERSONSUPPGIFTER. FÖRÄLDRARBALKEN 6 KAP 11§ Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets."— Presentationens avskrift:

1 SOCIALTJÄNSTEN - SKYDDANDE AV PERSONSUPPGIFTER

2 FÖRÄLDRARBALKEN 6 KAP 11§ Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.

3 SEKRETESSLAGEN 12 KAP § 3 Sekretess i förhållande till vårdnadshavare 1 det kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren…

4 LVU 2 § Vård skall beslutas om det på grund fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorger eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk att den unges hälsa eller utveckling skadas

5 LVU 14 § Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses. Om der är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna lag får socialnämnden

6 LVU 14 § 1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med förälder …….. skall utövas

7 LVU 14 § 2. besluta att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare inte skall röjas för föräldrar eller vårdnadshavare

8 LVU 14 § Socialnämnden skall minst en gång var tredje månad överväga om ett sådant beslut…. fortfarande behövs. ett sådant beslut…. fortfarande behövs.

9 SOCIALTJÄNSTLAGEN 6 Kap 1 § Socialnämnden skall sörja för att den som behöver vårdas eller bo i ett hem än den egna tas emot i ett familjehem tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. eller i ett hem för vård eller boende..

10 SOCIALTJÄNSTLAGEN 6 kap 1 § Vården bör utformas så att det främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och främjar den enskildes samhörighet med anhöriga och andra närstående samt kontakt med hemmiljön

11 Besöksinskränkning Detta gäller besök hos dem som är omhändertagna med stöd av LVU och vistas på ett som är omhändertagna med stöd av LVU och vistas på ett HVB- hem.

12 SOCIALTJÄNSTLAGEN 5 kap 11 § Till socialtjänstens uppgift hör att verka för att den som att verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående och dennes närstående får stöd och hjälp. får stöd och hjälp.

13 SOCIALTJÄNSTLAGEN 5 kap 11 § Socialnämnden skall skärskilt beakta att kvinnor som är eller varit utsatta för våld eller andra övergrepp av en närstående kan var av behov av stöd och hjälp att förändrar sin situation

14 KVARSKRIVNING Socialnämnden handlägger kvinnor och barn med skyddade personuppgifter när kvinna har beslut på kvarskrivning eller på annat sätt har skyddad identitet.

15 SOCIALTJÄNSTEN För att säkra skyddande av personuppgifter måste socialtjänsten har en medvetenhet och ett system där man markerar att uppgifterna är skyddade.

16 SOCIALTJÄNSTEN Informerar kvinnan och barnen om vad det innebär och vad de måste förhålla sig till när de har skyddade personuppgifter tex mobil, facebook, kompisar

17 INFORMATION Socialtjänstlagen www.socialstyrelsen.se SOSFS 2009: 22 SOSFS 2006:5 Skyddande personuppgifter Offentlighets - och sekretesslag


Ladda ner ppt "SOCIALTJÄNSTEN - SKYDDANDE AV PERSONSUPPGIFTER. FÖRÄLDRARBALKEN 6 KAP 11§ Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets."

Liknande presentationer


Google-annonser