Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presseminarium om Skatteverkets insatser och kontroller under 2011 Moderator: Jan-Erik Bäckman Frågor under seminariet kan skickas med e-post till: jan-

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presseminarium om Skatteverkets insatser och kontroller under 2011 Moderator: Jan-Erik Bäckman Frågor under seminariet kan skickas med e-post till: jan-"— Presentationens avskrift:

1 Presseminarium om Skatteverkets insatser och kontroller under 2011 Moderator: Jan-Erik Bäckman Frågor under seminariet kan skickas med e-post till: jan- erik.backman@skatteverket.se

2 Generaldirektör Ingemar Hansson

3 Presseminarium 2011- 02-23 3 Skatteverkets resultat 2010  1350 mdr kronor i totala skatteintäkter  58 procent deklarerade elektroniskt  Skatteverkets ekonomi har förbättrats

4 Presseminarium 2011- 02-23 4 Skattefelet minskar Rätt från början Skattefelet Kontrollresultat

5 Presseminarium 2011- 02-23 5 Skatteverkets strategi:  ”Rätt från början”  ”Lätt att göra rätt – svårt att göra fel”  Bra bemötande och högt förtroende

6 Presseminarium 2011- 02-23 6 Rättssäkerhet är viktigt  Skatteregler ska vara tydliga och enkla att förstå  Skatteverkets tolkning av skattereglerna ska finnas tillgänglig (i första hand på webbplatsen)  Skatteverkets och domstolarnas tillämpningen av skattereglerna ska vara förutsebar  Alla ska behandlas lika  Skydd mot illojal konkurrens från skattefusk. En företagare ska förutom att bli rätt behandlad av oss även kunna lita på att konkurrenterna betalar rätt skatt.

7 Presseminarium 2011- 02-23 7 Satsning på förebyggande åtgärder under 2011  Vi ska ta kontakt med minst 25 procent av alla nya företag under 2011  Samarbete vid upphandlingar – sammanlagt 600 avtal vid årets slut  Konkurrens på lika villkor inom handeln – fortsatta kontroller av kassaregisterlagen

8 Vad gjorde Skatteverket under 2010 och vad inriktar vi oss på under 2011? Jan-Erik Bäckman

9 Presseminarium 2011- 02-23 9 Resultat från våra större insatser 2010  Kontanthandeln –408 utredningar, 160 miljoner kr skattehöjningar  Svartarbete och ekonomisk brottslighet –412 utredningar, 977 miljoner kr skattehöjningar  Utlandstransaktioner och holdingbolag –546 utredningar, 564 miljoner kr skattehöjningar  Finansiella tjänster och transaktioner –423 utredningar, 1,2 miljarder kr skattehöjningar  Skatteplaneringsaktiva –293 utredningar, 3,7 miljarder kr skattehöjningar  Husarbete –100 miljoner kr i bedrägerier stoppades

10 Presseminarium 2011- 02-23 10 Kontrollen rättar både till fördel och till nackdel År 2010  7,5 miljarder kr nettohöjning av skatt –22,6 miljarder kr höjning –15 miljarder kr sänkning  454 000 kontrolländringar –272 000 höjningar –182 000 sänkningar

11 Presseminarium 2011- 02-23 11 Inriktning 2011  Bättre skatteinformation  Hög närvaro hos företagen  Ökat fokus på att pengarna kommer in  Fortsatta insatser mot skatteundandragande

12 Presseminarium 2011- 02-23 12 Våra större insatser 2011  Skatteplanering  Organiserad brottslighet  Oredovisade inkomster  Kontanthandeln  Nya företag  Husarbete  Gränsöverskridande handel  Branscher (taxi, m fl)

13 Presseminarium 2011- 02-23 13 Alla deklarationer kontrolleras OK ! Företag ca 400 st kontroller avseende inkomst- deklarationer ca 300 st kontroller avseende skatte- deklarationer Privatpersoner ca 100 st kontroller

14 Presseminarium 2011- 02-23 14 Enkelt att inte fastna i automatiska kontrollen – kolla på webben!  Känner du till kontrollen i förväg behöver du inte åka dit  Slipp frågor från Skatteverket

15 Samarbete med upphandlare ska förhindra svartarbete Eva Larsson & Ulf Hornegård

16 Presseminarium 2011- 02-23 16 Förebygga svartjobb  Samarbete med stora köpare av tjänster  Samverkan med:  branschorganisationer  fackliga organisationer

17 Presseminarium 2011- 02-23 17 Upphandling i Sverige Offentliga sektorn  Ca 400 miljarder kr för år 2010  Prognos ca 500 miljarder kr för år 2014  Skatteverkets samarbeten omfattar idag ca 250 miljarder kr –Beräknas omfatta 350 miljarder kr år 2014

18 Presseminarium 2011- 02-23 18 Samarbeten om upphandling  Främst offentlig verksamhet  Över 530 pågående samarbeten/projekt idag  Beräknas vara över 600 vid 2011 års utgång

19 Presseminarium 2011- 02-23 19 Hur jobbar vi?  Genom överenskommelser  Kontaktperson hos Skatteverket  Tillhandahåller offentliga uppgifter löpande Stöd genom information och utbildning –Särskilt stöd i utlandsfrågor  Krav läggs in i upphandlingsunderlagen

20 Presseminarium 2011- 02-23 20 Exempel på stora projekt  Max-lab i Lund 35-40 miljarder kr  Flytten av Kiruna > 20 miljarder kr  Citybanan i Stockholm 18,5 miljarder kr  Norra länken i Stockholm 12 miljarder kr  Nya E4-bron i Sundsvall 5 miljarder kr

21 Presseminarium 2011- 02-23 21 Bra exempel Samverkan med byggbranschen  Policygrupp –Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer  ID 06  Omvänd moms i bygg  Rotavdraget  Attitydprojekt 2011

22 Presseminarium 2011- 02-23 22 Utökad branschsamverkan  Städ  Transport  Livsmedel  Skogs/jordbruk  Taxi  Mäklare  Häst

23 Paus

24 Så ska skattefusket minska med hjälp av kassaregisterlagen Lars Lundh

25 Presseminarium 2011- 02-23 25 Kassaregisterlagen – ska skydda seriösa företag

26 Presseminarium 2011- 02-23 26 Lagen om kassaregister (2007:592) har som främsta syfte att: skydda seriösa företagare inom kontanthandeln mot illojal konkurrens Kassaregisterlagen - nya tag mot illojal konkurrens

27 Presseminarium 2011- 02-23 27 Vilka omfattas av lagen?  Näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, inklusive betalkort  Hittills har 70 000 företag anmält till Skatteverket att de har certifierade kassaregister

28 Presseminarium 2011- 02-23 28 Kvittot bevis på sund konkurrens  Kvitto ska tas fram och erbjudas kunden  Kvittot är ett viktigt bevis på att försäljningen registrerats i kassaregistret och därmed hamnar i företagens bokföring  Remsan från kontokortterminalen ”Ej kvitto på köp”

29 Presseminarium 2011- 02-23 29 Vad har Skatteverket gjort och vad kommer att hända 2011?  2010 gjorde vi 50 000 tillsynsbesök för att se till att de företag som ska ha ett certifierat kassaregister också har det  Skatteverket hade en mjuk linje  2011 skärper vi kontrollen –Se till att certifierade kassaregister finns och används

30 Presseminarium 2011- 02-23 30 Under 2011 kommer vi att:  Göra 20 000 tillsynsbesök  Prioritera att: –hitta företag som ska ha certifierade kassaregister men som ännu inte har det –se till att kassaregistren uppfyller de krav som ställs, bland annat att det skickas rätt information till kontrollenheten

31 Presseminarium 2011- 02-23 31 Vi kommer även att...  Se till att kvitto tas ut och erbjuds kunden  Göra kontrollköp –visar att försäljningen är registrerad  Räkna kunder –jämföra antal kunder med registrerad försäljning  Räkna kassan –jämföra registrerad försäljning med kassan

32 Presseminarium 2011- 02-23 32 Vilka omfattas inte av kassaregisterlagen?  Verksamheter som har liten försäljning - Under fyra prisbasbelopp inkl. moms vilket 2011 motsvarar 171 200 kronor  Torg- och marknadshandel –all försäljning som inte är att betrakta som permanent och stadigvarande, det vill säga även utförsäljningar och tillfälliga försäljningar i köpcentrum  Varuautomater, taxi, inkomstskattebefriade verksamheter, nätförsäljning med flera

33 Presseminarium 2011- 02-23 33 Kontroll av torg- och marknadshandel 2008 – 2010  Ca 17 000 besök hos främst torghandlare  Av dessa har ca 250 granskats djupare –Vi har sett stora brister i bokföringen hos dessa

34 Presseminarium 2011- 02-23 34 Slutsatser torg- och marknadshandeln Krav på kassaregister skulle innebära:  Mer rättvis konkurrens – mellan torg- och marknadshandlare och gentemot annan handel  Bättre redovisning när alla transaktioner registreras  Effektivare kontroll från Skatteverket – kontrollen besvärar företagen mindre  Enklare för företagen när intäkterna redovisas via ett kassaregister

35 Presseminarium 2011- 02-23 35 Gränsbeloppet ska ses över  Gränsbeloppet är försäljningsgränsen inkl moms för när näringsidkaren måste ha ett certifierat kassaregister –idag fyra prisbasbelopp (171 200 kronor)  Mer än hälften av alla företag som ägnar sig åt renodlad torg- och marknadsförsäljning redovisar en försäljning som understiger gränsbeloppet  Under 2009 deklarerade 23 procent av alla frisörföretag en försäljning som understiger gränsbeloppet –Det motsvarar 570 klippningar per år om de kostar 300 kr eller tre klippningar per arbetsdag för den frisör som arbetar i 180 dagar

36 Skatteparadisen – snart ett minne blott? Göran Haglund

37 Presseminarium 2011- 02-23 37

38 Presseminarium 2011- 02-23 38 Tecknade informationsutbytesavtal

39 Presseminarium 2011- 02-23 39 Sveriges informationsutbytesavtal  Gemensamma nordiska förhandlingar  29 avtal har tecknats (det senaste med Liechtenstein)  12 avtal har trätt i kraft: Isle of ManSan Marino Jersey Gibraltar Guernsey Bahamas CaymanöarnaSt. Vincent och Grenadinerna Bermuda Monaco Brittiska JungfruöarnaSaint Kitts och Nevis

40 Presseminarium 2011- 02-23 40 Informationutbytesavtal

41 Presseminarium 2011- 02-23 41 Hur har vi använt informationsutbytesavtalen?  Uppgifter på begäran  Hittills ca 50 ärenden – bra svar på kort tid  Retroaktiva uppgifter  Exempel på information –kontouppgifter från banker –uppgifter om personer som uppträder som ombud, representant eller förvaltare –uppgifter om verkliga ägarförhållanden (benefical owner) –uppgifter om stiftare, förvaltare och förmånstagare i truster och stiftelser

42 Presseminarium 2011- 02-23 42 Omförhandlade skatteavtal  Omförhandling av informationsutbytesartikeln i gällande skatteavtal för anpassning till OECD:s standard –Österrike (i kraft och tillämpas för beskattningsår som påbörjas 1 januari 2010 eller senare) –Luxemburg (inte i kraft ännu men kommer att tillämpas på beskattningsår som påbörjas 1 januari 2010 eller senare) –Schweiz (är på gång enligt schweiziska finansdepartementets hemsida)

43 Presseminarium 2011- 02-23 43 Skatteparadiskontroll 2011  Huvudinriktning –transaktioner med skatteparadis/sekretessländer –oredovisat sparande utomlands  Användning av inhämtat kontokortsmaterial, utlandsbetalningsuppgifter m.m.  Utnyttja nya informationsutbytesavtalen och samverka med andra länder i bl.a. metodfrågor  130 skattehandläggare deltar 2011 Ca 3,1 miljarder kr i skatt och skattetillägg sedan 2006

44 Presseminarium 2011- 02-23 44 Självrättelser  Förutsättningen = frivillighet  574 personer 2010 – 2011  Ca 300 – 400 miljoner kronor i skatt  Vilka förklaringar lämnas? –Arv, arbete och bosättning utomlands m.m.  Vilka länder finns pengarna i? –Schweiz, Luxemburg, Storbritannien (inkl. Jersey, Guernsey, Isle of Man) m.fl.

45 Presseminarium 2011- 02-23 45 Har skatteparadis någon framtid?

46 Mer ”rätt från början” med fler kontakter med nya företag Anna Gärdin & Anders Klaar

47 Presseminarium 2011- 02-23 47 Vi ska kontakta 25 procent av alla nya företag Genom tidiga insatser blir det rätt från början  Anpassad information  Framåtsyftande kontroller

48 Presseminarium 2011- 02-23 48 Från Till

49 Presseminarium 2011- 02-23 49 Rätt från början Vi vill bidra genom att :  Öka kunskapen om företagarens behov och situation  Lämna korrekt och behovsanpassad information  Verka för förenklingar  Ha en snabb och korrekt handläggning av samtliga ärenden

50 Presseminarium 2011- 02-23 50 Nya företag viktig målgrupp för Skatteverket  Nyföretagandet ökar FöretagsformNyregistrerade till F-skatt 2010 Ökning/minskn Aktiebolag29 462+ 31 % Enskild firma59 670+ 8 % Handelsbolag/ Kommanditbolag 5 972- 11 % Övriga juridiska2 149+ 19 % Totalt97 253+ 13%

51 Presseminarium 2011- 02-23 51 Företagarsajten

52 Presseminarium 2011- 02-23 52 Kontrollen av nya företag  Kontroller i efterhand, men… framåtsyftande  Uppmärksammade brister –bokföringen, eget uttag – lön, specifika momsfrågor  Nya kontrollmöjligheter 2011 med anledning av den slopade revisionsplikten  Kontrollen sker ute hos företagen  Kontrollera och vägleda företagen


Ladda ner ppt "Presseminarium om Skatteverkets insatser och kontroller under 2011 Moderator: Jan-Erik Bäckman Frågor under seminariet kan skickas med e-post till: jan-"

Liknande presentationer


Google-annonser