Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.kommunlex.se1 Kommunens ansvar för barn och unga Jonas Reinholdsson KommunLex AB © KommunLex AB, får kopieras och spridas med angivande av källan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.kommunlex.se1 Kommunens ansvar för barn och unga Jonas Reinholdsson KommunLex AB © KommunLex AB, får kopieras och spridas med angivande av källan."— Presentationens avskrift:

1 www.kommunlex.se1 Kommunens ansvar för barn och unga Jonas Reinholdsson KommunLex AB © KommunLex AB, får kopieras och spridas med angivande av källan

2 www.kommunlex.se2 Barnperspektivet och ungdomars behov Vid åtgärder som rör barn skall socialtjänsten särskilt beakta vad hänsynen till barnets bästa kräver (1 kap. 2 § socialtjänstlagen) Samma gäller för LSS enligt Socialstyrelsens rekommendation (jfr. dokumentationsskyldigheten) Innebörden i barns bästa kan förändras men kan inte ses isolerat från föräldrabalkens bestämmelser

3 www.kommunlex.se3 ”barnets bästa” i socialtjänstsammanhang Föräldrabalkens bestämmelser om barns rättigheter lägger grunden för vad som gäller (se 6 kap 1- 2 och 10 §§ föräldrabalken) Alla barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran Barn skall behandlas med aktning för sin person och sin egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling Det är vårdnadshavaren som ansvarar för barnets personliga förhållanden och som skall se till att barnets behov blir tillgodosedda

4 www.kommunlex.se4 ”barnets bästa” - fortsättning Barnet skall få den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter Vårdnadshavaren skall bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning samt svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas i syfte att hindra att barnet åsamkar skada för någon annan I takt med barnets stigande ålder och utveckling skall vårdnadshavaren ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål

5 www.kommunlex.se5 De senaste ändringarna i föräldrabalken (prop 2005/06:99) ”Utgångspunkten i barnperspektivet är respekten för barnets fulla människovärde och integritet. Att ha ett barnperspektiv vid beslutsfattandet innebär att man försöker förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar – att se med barnets ögon. Det handlar också om att analysera vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet. I detta ingår att lyssna på barnet och respektera det som en individ med egna uppfattningar. Därmed inte sagt att barnets åsikter alltid måste följas. Det är i sista hand den vuxne som utifrån sina kunskaper och erfarenheter måste fatta beslutet och ta ansvar för det.”

6 www.kommunlex.se6 Handläggning och dokumentation Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om handläggning och dokumentation, SOSFS 2006:5 Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn och unga, SOSFS 2006:12 Samverkansskyldighet och gemensam planering!


Ladda ner ppt "Www.kommunlex.se1 Kommunens ansvar för barn och unga Jonas Reinholdsson KommunLex AB © KommunLex AB, får kopieras och spridas med angivande av källan."

Liknande presentationer


Google-annonser