Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen Lars Roth.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen Lars Roth."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen Lars Roth

2

3

4

5

6

7

8 Även Sverige drabbas nu allt mer
Även Sverige drabbas nu allt mer. Senaste månadsindikatorerna visar på en mycket lägre tillväxt än normalt. Konjunkturinstitutets Barometerindikator sammanfattar företagens och hushållens syn på ekonomin. Förenklat är det en viktad sammanvägning av vissa frågor ställda till industrin (40%), privata tjänstesektorn (30%), detaljhandeln och byggindustrin (vardera 5 %) och hushållen (20%).

9 Sysselsatta, förändring per år
1957 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2008 2009 -240 -200 -160 -120 -80 -40 40 80 120 Snitt Prognos Utfall Källa: Arbetsförmedlingen, SCB Sysselsatta, förändring per år 73-76 98-01 05-08 Vi har en mycket stark period bakom oss. Nu lugnar konjunkturen ner sig och det blir ett svagt minus på sysselsättningen under nästa år efter en ökning i 4 års tid på minst Dock ingen katastrof med minskningen under 2009 utan en relativt normal avmattning utifrån våra nuvarande bedömningar. Det är troligt att den svenska konjunkturen tar fart under loppet av 2010 men inte säkert med något plus i sysselsättningen om det inte sker kraftiga offentliga satsningar (valår). Nedåtriskerna dock övervägande för 2009 och 2010, då den svalare konjunkturen kan komma att bli mer utdragen än vad vi ser idag.

10 Mycket tydlig konjunkturindikator
Mycket tydlig konjunkturindikator. Tecken på att antalet nyanställningar minskar. Drabbar framför allt grupper som är på väg in på arbetsmarknaden såsom ungdomar och nyanlända invandrare.

11 Beräknade avgångar i olika näringar, perioden 2000-2015 BD län

12 Antal sysselsatta o beräknade avgångar tom 2015, Norrbottens 15 största yrkesgrupper 2004

13 Pensionsavgångar Bristyrken

14 Bristyrken

15 Bristyrken

16 Norrbotten

17 Bristen på arbetskraft kvarstår inom flera områden i Sverige
Yrken inom teknik och data Specialistyrken inom hälso- och sjukvård Vissa yrken inom byggnads- och anläggningsverksamhet Några yrken inom industrin (höga kvalifikationskrav) Vissa kategorier av läraryrken Dämpad brist på arbetskraft! Lättar upp, men obalanserna ligger strukturellt och kommer återkomma när det åter vänder på arbetsmarknaden.

18 BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER. Riskerna 2008/2012 Norrbotten:
Ola Johnsson, LKAB Riskerna 2008/2012 Norrbotten: (ej i rangordning) Malmpriset sjunker drastiskt. Fortsatt kraftigt dollarfall, stark eurouppgång. Energipriset stiger, dyrare transporter = dyrare varor. Högre Energipris dyrare entreprenörer för stora Projekt. Människor vill inte bo i Norrbotten - dyra transporter. Co2 utsläppen snedvrider konkurrensen internationellt. Underskattning av inflationsriskerna lokalt i Norrbotten - överhettning. Brist på kvalificerad arbetskraft – elektriker, gruvarbetare. Konkurrens dels i Norrbotten men även Nationellt/nordiskt. Stora lokala projekt. Omflyttning av Mbgt och Kiruna måste ske med sunt förnuft och följa lagar och förordningar. Planeringsmonopolen hos kommuner och myndigheter, försvårar och drar ut på tiden för genomförande. Politiskt strul i någon av kommunerna. Olika riksintressen som krockar med varandra t.ex Samhällsintressen, Samernas intressen, Naturintressen typ Laponia, Natura 2000. Den ännu helt okända risken.

19 BASINDUSTRIN – HOT OCH MÖJLIGHETER. Möjligheter 2008/2012 Norrbotten:
Ola Johnsson, LKAB Möjligheter 2008/2012 Norrbotten: (ej i rangordning) Green pellets konceptet – världens miljövänligaste Pellets. Ytterligare förbättring försprång gentemot konkurrenter när det gäller kvalite. Nya effektivare sätt att konvertera malm till stål. DRI – CO2. Satsning på intern utbildning av anställda 10 dagar/år. Öppna fler gruvor för att öka råmalmskvantiteten. Marknaden är oändlig i dag, bredda portföljen av kunder.

20 Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten
Ett regionalt utvecklingsprogram ska finnas i alla län. Det regleras av regeringen i en särskild förordning (förordningen om regionalt utvecklingsarbete 2003:595). I Norrbotten antogs, det här (håll uppe ett exemplar) programmet som heter ”Regionalt utvecklingsprogram för hållbar framtid i Norrbotten”, i början av året. Just ordet hållbar är väldigt viktigt. Perspektivet hållbar utveckling går som en röd tråd genom hela det här programmet. Allt vi gör ska hålla i längden. Vi får alltså inte äventyra kommande generationers möjligheter till ett gott liv i Norrbotten. Utdrag ur RUP

21 Attraktiva livsmiljöer – en plats att vilja vara på
Utmaningar och mål Attraktiva livsmiljöer – en plats att vilja vara på God folkhälsa – mår vi bra så går det bra Stark ekonomisk tillväxt – en fråga om konkurrenskraft Tre huvudsakliga utmaningar står i fokus i programmet: Attraktiva livsmiljöer God folkhälsa Stark ekonomisk tillväxt Norrbotten vill: vidareutveckla våra attraktiva livsmiljöer så att människor både kan och vill bo på olika platser i länet samtidigt som Norrbotten är ett attraktivt besöksmål. Det systematiska miljömålsarbetet ska bidra till en god livsmiljö för människor i Norrbotten. Tillgång till ett rikt och varierat kultur- och nöjesutbud, sociala nätverk, välfärd, bra boende och goda kommunikationer är viktiga faktorer. Det ska vara spännande och attraktivt att verka och bo i Norrbotten för unga kvinnor och män. Norrbotten vill: Främja en god folkhälsa så att människor mår bra och därmed kan bidra till långsiktig tillväxt och välfärd. Norrbotten ska driva ett fortsatt systematiskt folkhälsoarbete. Det handlar om att finna former, metoder och strategier för insatser på arbetsmarknaden och att skapa goda och trygga miljöer för barn och unga för att förebygga ohälsa redan i tidiga åldrar. Fritidsaktiviteter är viktiga för en god hälsa. Det ska finnas förutsättningar för personlig utveckling och karriärmöjligheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. Norrbotten vill: Stimulera en stark ekonomisk tillväxt så att människor och företag kan fortsätta att växa och vara konkurrenskraftiga. Det systematiska tillväxtarbetet ska inriktas på att skapa fler och växande företag. Med fortsatt fokus på de utpekade tillväxtområdena, de nya branschöverskridande och kreativa näringarna och ungas möjligheter till arbete, entreprenörskap, företagande och karriärmöjligheter kan Norrbotten skapa en plattform för hållbar tillväxt. För att uppnå visionen har parterna enats om tre övergripande mål. Vidareutveckla våra attraktiva livsmiljöer Främja en god folkhälsa Stimulera en stark ekonomisk tillväxt Dessa tre övergripande mål bildar även grunden för de tre huvudsakliga utmaningar som skisseras längre fram i programmet. Utdrag ur RUP

22 Konkurrenskraft och entreprenörskap Utvecklingsinsatser
A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad Konkurrenskraft och entreprenörskap Fortsatt fokus på strategiska tillväxtområden Barn och ungdomars företagsamhet Nya kreativa näringar Differentierat näringsliv Miljödriven näringslivsutveckling D. Konkurrenskraft och entreprenörskap Handlar om våra entreprenörer och företag. Syftet är att få fler växande företag och stimulera företagsamhet och entreprenörskap. Norrbotten ska: – Fokusera på de i länet utpekade tillväxtområdena, för att därigenom bidra till de nationella nyckelbranscherna och till fler och växande företag. – Fortsätta att prioritera insatser för att stärka barns och ungas företagsamhet och entreprenörskap från förskola till universitet. – Stödja nya kreativa näringar som växer fram, för att tidigt kunna skapa en grogrund för tillväxt, exempelvis inom reklam, arkitektur, konst, design, mode, film, video, mjukvara och musik. – Stärka en miljödriven näringslivsutveckling, för att bland annat klara energiomställningen och marknadens efterfrågan på miljövänliga produkter, parallellt med att ny företagsamhet växer fram. – Åstadkomma en ökad differentiering av näringslivet, bland annat genom att satsa på marknadsexpansion, kunskapsintensiva näringar och särskilt stöd till kvinnors entreprenörskap och företagande. Utdrag ur RUP

23 Kompetens och arbetsmarknad
Utvecklingsinsatser A Öppenhet och samverkan B Attraktivitet och livskraft C Tillgänglighet och regionförstoring D Konkurrenskraft och entreprenörskap E Kompetens och arbetsmarknad Kompetens och arbetsmarknad Välutbildad och kompetent arbetskraft God tillgång till utbildning Ge unga goda förutsättningar Förebyggande folkhälsoarbete E. Kompetens och arbetsmarknad Handlar om arbetskraft, arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att ge alla god tillgång utbildning och ge unga möjligheter att etablera sig, skapa sig en egen försörjning och framtid i Norrbotten. Norrbotten ska: – Ge goda möjligheter till personlig utveckling och karriärmöjligheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. – Säkerställa att hela länet har tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft och säkra en differentierad och öppen arbetsmarknad med särskilt fokus på grupper som i mindre omfattning är etablerade på arbetsmarknaden. – Tillse att både företag och människor har god tillgång till utbildning och kompetens samt att utbildningsnivån höjs med särskilt fokus på yrkesutbildningar. – Genom ett förebyggande folkhälsoarbete minska Norrbottens relativt höga ohälsotal – Ge unga förutsättningar till egen försörjning och eget boende så att de därigenom kan fatta egna beslut om sin framtid och sin livsmiljö. Unga ska känna tillhörighet och ges inflytande i Norrbotten. Utdrag ur RUP

24 Tillväxtområden i BD län
Länets utpekade tillväxtbranscher Test- och övningsverksamhet Upplevelsenäring Energi och miljöteknik Basindustri – förädling Kunskapsintensiva tjänstenäringar E. Kompetens och arbetsmarknad Handlar om arbetskraft, arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att ge alla god tillgång utbildning och ge unga möjligheter att etablera sig, skapa sig en egen försörjning och framtid i Norrbotten. Norrbotten ska: – Ge goda möjligheter till personlig utveckling och karriärmöjligheter oavsett ålder, kön, etnisk tillhörighet, social eller kulturell bakgrund, sexuell läggning eller funktionshinder. – Säkerställa att hela länet har tillgång till välutbildad och kompetent arbetskraft och säkra en differentierad och öppen arbetsmarknad med särskilt fokus på grupper som i mindre omfattning är etablerade på arbetsmarknaden. – Tillse att både företag och människor har god tillgång till utbildning och kompetens samt att utbildningsnivån höjs med särskilt fokus på yrkesutbildningar. – Genom ett förebyggande folkhälsoarbete minska Norrbottens relativt höga ohälsotal – Ge unga förutsättningar till egen försörjning och eget boende så att de därigenom kan fatta egna beslut om sin framtid och sin livsmiljö. Unga ska känna tillhörighet och ges inflytande i Norrbotten. Utdrag ur RUP

25 Slutsatser Konkurrens om arbetskraften
Fler måste vara tillgänglig på arbetsmarkanden Arbetsmarkanden tillgänglig för alla Förändringar i allt snabbare takt Klarar vi kompetensförsörjningen till företagen? Prioriteringar måste ta avstamp i Regionala utvecklingsplanen, RUP.

26 Ex på intressanta områden
Rymdturismen Vindkraft och energiutvinning Basnäringens utveckling Avknoppning från LTU Handelns utveckling Testverksamhetens utveckling

27


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen Lars Roth."

Liknande presentationer


Google-annonser