Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT"— Presentationens avskrift:

1 Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT
Genomgång av NyIT Kaffe Frågor, synpunkter och avslutning 1

2 ? 2

3 NyIT -en ny styr- och leveransmodell för IT-tjänster
3

4 Tidigare Verksamhet Leverantörer System- förvaltare System- förvaltare
IT-avd IT-avd IT-avd IT-avd IT-avd IT-avd IT-avd Leverantörer

5 Idag Verksamhet Underleverantörer Utvecklings- och
Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Utvecklings- och motpartsorganisation Leverantör it Leverantör it Leverantör IT-tjänster Underleverantörer

6 Övergång till en tjänstebaserad affärsmodell
Kostnader Konsolidering Övergång till tjänster Tjänstemarknad Tid

7 Genomförandet av NyIT ställer krav på Region Skåne
Förändringsvilja och beslutskraft Tydligt ansvar Samordnad informationsstruktur Samordnad IT-infrastruktur Styrprinciper med utgångspunkt i ett koncernperspektiv

8 Omstrukturering av IT NyIT Linjeansvar Etablering Utredning och beslut
Konsolidering/ Effektivisering Ny affärsmodell 2004 2005 2006 2003 NyIT Linjeansvar

9 Styrmodell IT Styrning på lång sikt
Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Skånsk Livskraft – vård och hälsa Årsredovisning Styrning på kort sikt Budget plan Policy/regelverk säkerhet, sekretess projektarbete Metoder kostnadsberäkningar värdering nytta Handlingsplan Projektrapporter/ uppdragsuppföljning Projekt/uppdrags- direktiv Projekt/uppdrags- lista

10 Styrprinciper - Fokus på verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet.
Samordnad utveckling med ett koncernperspektiv Tillämpning av en tjänstebaserad affärsmodell. Verksamheten köper tjänster och funktioner istället för teknik och applikationer. - Aktivt stöd till genomförandet av Skånsk Livskraft, vård och hälsa genom att skapa förutsättningar för regiongemensamt informationsflöde - Beslutade styrdokument

11 Huvudaktörer Strategisk Styrning IT-utvecklingsfunktion
Verksamhet Extern leverantör telefonITjänster Intern leverantör infrastrukturtjänster IT-tjänster, verksamhet

12 IT-utvecklingsfunktionen
Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Avdelning Hälsoinformatik Leverantör telefonitjänster Siemens Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Tjänsteägare IT-utvecklingsfunktionen Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Lokal IT-utvecklingsfunktion Förvaltningschef Verksamhetschef Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare

13 Regiondirektörens ledningsgrupp, strategisk styrning
ansvarar för den långsiktiga färdriktningen för IT-utvecklingen i Region Skåne och beslutar om prioriteringar på en strategisk nivå. Det är på denna högsta nivå som ansvaret för styr- och affärsmodellen finns.

14 Enheten för IT-ledning, KS
leder och styr funktionsområdet IT på uppdrag av Regiondirektören leder samordningen av utveckling och beställningar av IT-tjänster leder utvecklingen av tjänster inom IT-informationssäkerhet samordnar ärenden och deltar i regiondirektörens ledningsgrupp vid hantering av IT-frågor

15 Enheten för IT-ledning
Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen Leverantör telefonitjänster Siemens Tjänsteägare Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Förvaltningschef Verksamhetschef Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare

16 En IT-utvecklingsfunktion
IT-Utvecklingsfunktionens kärna Vård&Hälsa Personal Ekonomi Regional utv UsiL UMAS CSK

17 Samverkansgrupper TJOA Styrgrupp LUA Utvecklingsråd Styrgrupp

18 IT-utvecklingsfunktionen
samordnar utvecklingen samverkar med verksamhet och leverantör ansvarar för kvalitetssäkring, arbetsmetoder och uppföljning av servicenivåer är rådgivande bereder ärende rörande IT-tjänster för beslut i RDL samordnar beställningar av Region Skånes IT-tjänster

19 Avdelningen IT-samverkan, RK
svarar för samordning av IT-utveckling utveckling och förvaltning av tjänster inom områdena infrastruktur telefoni IT-informationssäkerhet Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

20 Avdelning Hälsoinformatik
leder utveckling och förvaltning av IT-tjänster inom hälso- sjukvården ansvarar för att informationsinnehållet i olika system samverkar definierar, utvecklar och fastställer standarder inom hälsoinformatik sprider idéer och innovationer om hälsoinformatik Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

21 Tjänsteområdesansvariga
ansvarar för utveckling och beställning av IT-tjänster inom tjänsteområdet samt samordning med övriga tjänsteområden ansvarar för att driva, omvärldsbevaka och utveckla sitt tjänsteområde är motpart mot tjänsteleverantören Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

22 Tjänsteområden, tjänsteområdesansvariga
Vård och Hälsa, Jarl Lichtenberg Regional utveckling, ej klart Ledningsinformation, Per Wendel Ekonomi, Charlotte Karbassi Personal, Lars Lindberg Infrastruktur & telefoni, Karl Gemfeldt IT-informationssäkerhet, Britt Lagerlund Information, Maria Arup Demokrati, ej klart Service, ej klart

23 Tjänsteutvecklare/systemförvaltare
arbetar med att utveckla IT tjänster inom ett tjänsteområde översätter verksamhetens krav och önskemål till IT-tjänster deltar i motpartsarbetet mot leverantören inom sitt systemförvaltningsområde Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

24 Lokalt utvecklingsansvariga
samordnar och driver förvaltningens behov och krav ansvarar för att förvaltningarna får inflytande och att utvecklingen blir verksamhetsstyrd driver, initierar och samordna IT-utveckling för sin lokala förvaltning förankrar projekt och beslut som görs inom ramen för utvecklingsfunktionen Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

25 Verksamhetsaktörer IT-utvecklingsfunktionen Regiondirektörens
ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Verksamhetsaktörer Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Avdelning Hälsoinformatik Leverantör telefonitjänster Siemens Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Tjänsteägare IT-utvecklingsfunktionen Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Lokal IT-utvecklingsfunktion Förvaltningschef Verksamhetschef Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare

26 Tjänsteägare leder utveckling och förvaltning av koncernövergripande IT-tjänster är uppdragsgivare och har ett övergripande ansvar för framtagning av budget och uppföljning av kostnader för utveckling, förvaltning och drift inom sina respektive tjänsteområden är avtalstecknare inom sina tjänsteområden

27 Tjänsteområden, tjänsteägare
Vård och Hälsa, HS-direktören Regional utveckling, RU-direktören Ledningsinformation, ekonomidirektören Ekonomi, ekonomidirektören Personal, personaldirektören Infrastruktur & telefoni, IT-direktören IT-informationssäkerhet, IT-direktören Information, informationsdirektören Demokrati, kanslidirektör Service, direktör RK

28 Hälso- och sjukvårdsledning/ Regional utvecklingsledning
Prioriterar och planerar genomförande av regiongemensamma IT-tjänster inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling Beslutar om handlingsplan för utveckling och förvaltning av verksamhetsunika IT-tjänster inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. OBS att vad som är verksamhetsunika IT-tjänster avgörs av RDL

29 Förvaltningschef Ansvarar för och planerar införandet av regiongemensamma IT-tjänster Prioriterar, planerar och ansvarar för utveckling och införande av verksamhetsunika IT-tjänster

30 Verksamhetschef Avropar generella regiongemensamma IT-tjänster
Deltar i utformningen av kravspecifikation för regiongemensamma IT-tjänster Ansvarar för utformning av kravspecifikation för verksamhetsunika IT-tjänster

31 IT-användare Deltar i utformningen av kravspecifikation för regiongemensamma och verksamhetsunika IT-tjänster

32 Leverantörer IT-utvecklingsfunktionen Regiondirektörens
ledningsgrupp, RDL Leverantörer Enheten för IT-ledning Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Avdelning Hälsoinformatik Leverantör telefonitjänster Siemens Tjänsteägare IT-utvecklingsfunktionen Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Förvaltningschef Lokal IT-utvecklingsfunktion Verksamhetschef Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare

33 Leverantör telefoni, Siemens
ansvarar för hela telefoniverksamheten, såväl teknisk utrustning som personal, och levererar telefonitjänster till alla Region Skånes verksamhetsområden.

34 Leverantör it-infrastruktur, ITT
ansvarar för att leverera IT-infrastrukturtjänster, så som arbetsplatser, kommunikation och nätverk, lagring, behörighetssystem och säkerhet, till hela Region Skåne inledningsvis kommer ITT att ha ett övergripande ansvar för att den kompletta IT-miljön, ”fabriken”, i Region Skåne fungerar. ITT tar därmed över infrastruktur och all egen drift av applikationer i befintlig miljö, inklusive IT-drift inom laboratorie- och radiologiverksamhet.

35 Leverantör it-infrastruktur, ITT
Externa leverantörer av drifttjänster fortsätter att leverera enligt ingångna avtal. ITT har dock ansvar för att extern drift samordnas med den egna driften i syfte att snabbt ta tillvara samordningsmöjligheter. En gemensam kontaktyta för felrapportering, en gemensam ”helpdesk”, skall tillhandahållas av ITT.

36 Leverantör(er) IT-tjänster, verksamhet
ansvarar för leverans av IT-tjänster till alla Region Skånes verksamhetsområden. För att nå hit kommer följande steg att genomföras - konsolidering = en kraftig minskning av applikationer - avtalsöversyn/avtalsrensning - upphandlingsstrategi

37 En verksamhetsdriven IT-utveckling och en
professionell IT-verksamhet med nytta och ekonomi i fokus 37

38


Ladda ner ppt "Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT"

Liknande presentationer


Google-annonser