Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 1 Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT 09.30 Genomgång av NyIT 10.30 Kaffe 10.50-11.30 Frågor, synpunkter och avslutning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 1 Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT 09.30 Genomgång av NyIT 10.30 Kaffe 10.50-11.30 Frågor, synpunkter och avslutning."— Presentationens avskrift:

1 1 1 Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT 09.30 Genomgång av NyIT 10.30 Kaffe 10.50-11.30 Frågor, synpunkter och avslutning

2 2 2 ?

3 3 3 NyIT -en ny styr- och leveransmodell för IT-tjänster

4 4 Tidigare IT-avd System- förvaltare System- förvaltare System- förvaltare System- förvaltare System- förvaltare System- förvaltare System- förvaltare Leverantörer Verksamhet

5 5 Idag Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Tjänste- område Underleverantörer Verksamhet Leverantör it Utvecklings- och motpartsorganisation Leverantör it Leverantör IT-tjänster

6 6 Konsolidering Övergång till tjänster Tjänstemarknad Kostnader Tid Övergång till en tjänstebaserad affärsmodell

7 7 Genomförandet av NyIT ställer krav på Region Skåne Förändringsvilja och beslutskraft Tydligt ansvar Samordnad informationsstruktur Samordnad IT-infrastruktur Styrprinciper med utgångspunkt i ett koncernperspektiv

8 8 Omstrukturering av IT Etablering Utredning och beslut Konsolidering/ Effektivisering Ny affärsmodell 2004 2005 2006 2003 NyIT Linjeansvar

9 9 Styrning på lång sikt Regionalt utvecklingsprogram för Skåne Skånsk Livskraft – vård och hälsa Policy/regelverk -säkerhet, sekretess -projektarbete Metoder -kostnadsberäkningar -värdering nytta Styrning på kort sikt Budget plan Handlingsplan Projekt/uppdrags- lista Projekt/uppdrags- direktiv Projektrapporter/ uppdragsuppföljning Årsredovisning Styrmodell IT

10 10 Styrprinciper - Fokus på verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet. -Samordnad utveckling med ett koncernperspektiv - Tillämpning av en tjänstebaserad affärsmodell. Verksamheten köper tjänster och funktioner istället för teknik och applikationer. - Aktivt stöd till genomförandet av Skånsk Livskraft, vård och hälsa genom att skapa förutsättningar för regiongemensamt informationsflöde - Beslutade styrdokument

11 11 Strategisk Styrning IT-utvecklingsfunktion Verksamhet Extern leverantör telefonITjänster Intern leverantör infrastrukturtjänster Extern leverantör IT-tjänster, verksamhet Huvudaktörer

12 12 Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Avdelning Hälsoinformatik Tjänsteägare Lokal IT-utvecklingsfunktion Leverantör telefonitjänster Siemens Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare Verksamhetschef Förvaltningschef Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning IT-utvecklingsfunktionen

13 13 Regiondirektörens ledningsgrupp, strategisk styrning ansvarar för den långsiktiga färdriktningen för IT- utvecklingen i Region Skåne och beslutar om prioriteringar på en strategisk nivå. Det är på denna högsta nivå som ansvaret för styr- och affärsmodellen finns.

14 14 Enheten för IT-ledning, KS leder och styr funktionsområdet IT på uppdrag av Regiondirektören leder samordningen av utveckling och beställningar av IT-tjänster leder utvecklingen av tjänster inom IT- informationssäkerhet samordnar ärenden och deltar i regiondirektörens ledningsgrupp vid hantering av IT-frågor

15 15 Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Tjänsteägare Leverantör telefonitjänster Siemens Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-användare Verksamhetschef Förvaltningschef Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT-utvecklingsfunktionen

16 16 En IT-utvecklingsfunktion Vård&Hälsa EkonomiPersonalRegional utv UsiL UMAS CSK … … … IT-Utvecklingsfunktionens kärna

17 17 TJOA LUA Utvecklingsråd Styrgrupp Utvecklingsråd Styrgrupp Utvecklingsråd Styrgrupp Samverkansgrupper

18 18 IT-utvecklingsfunktionen samordnar utvecklingen samverkar med verksamhet och leverantör ansvarar för kvalitetssäkring, arbetsmetoder och uppföljning av servicenivåer är rådgivande bereder ärende rörande IT-tjänster för beslut i RDL samordnar beställningar av Region Skånes IT-tjänster

19 19 Avdelningen IT-samverkan, RK svarar för samordning av IT-utveckling utveckling och förvaltning av tjänster inom områdena –infrastruktur –telefoni –IT-informationssäkerhet Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT- utvecklingsfunktione n

20 20 Avdelning Hälsoinformatik leder utveckling och förvaltning av IT- tjänster inom hälso- sjukvården ansvarar för att informationsinnehållet i olika system samverkar definierar, utvecklar och fastställer standarder inom hälsoinformatik sprider idéer och innovationer om hälsoinformatik Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT- utvecklingsfunktione n

21 21 Tjänsteområdesansvariga ansvarar för utveckling och beställning av IT-tjänster inom tjänsteområdet samt samordning med övriga tjänsteområden ansvarar för att driva, omvärldsbevaka och utveckla sitt tjänsteområde är motpart mot tjänsteleverantören Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT- utvecklingsfunktione n

22 22 Tjänsteområden, tjänsteområdesansvariga Vård och Hälsa, Jarl Lichtenberg Regional utveckling, ej klart Ledningsinformation, Per Wendel Ekonomi, Charlotte Karbassi Personal, Lars Lindberg Infrastruktur & telefoni, Karl Gemfeldt IT-informationssäkerhet, Britt Lagerlund Information, Maria Arup Demokrati, ej klart Service, ej klart

23 23 Tjänsteutvecklare/systemförvaltare arbetar med att utveckla IT tjänster inom ett tjänsteområde översätter verksamhetens krav och önskemål till IT-tjänster deltar i motpartsarbetet mot leverantören inom sitt systemförvaltningsområde Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT- utvecklingsfunktione n

24 24 Lokalt utvecklingsansvariga samordnar och driver förvaltningens behov och krav ansvarar för att förvaltningarna får inflytande och att utvecklingen blir verksamhetsstyrd driver, initierar och samordna IT- utveckling för sin lokala förvaltning förankrar projekt och beslut som görs inom ramen för utvecklingsfunktionen Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare IT- utvecklingsfunktione n

25 25 Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Leverantör telefonitjänster Siemens Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-utvecklingsfunktionen Tjänsteägare IT-användare Verksamhetschef Förvaltningschef Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Verksamhetsaktörer

26 26 Tjänsteägare leder utveckling och förvaltning av koncernövergripande IT-tjänster är uppdragsgivare och har ett övergripande ansvar för framtagning av budget och uppföljning av kostnader för utveckling, förvaltning och drift inom sina respektive tjänsteområden är avtalstecknare inom sina tjänsteområden

27 27 Tjänsteområden, tjänsteägare Vård och Hälsa, HS-direktören Regional utveckling, RU-direktören Ledningsinformation, ekonomidirektören Ekonomi, ekonomidirektören Personal, personaldirektören Infrastruktur & telefoni, IT-direktören IT-informationssäkerhet, IT-direktören Information, informationsdirektören Demokrati, kanslidirektör Service, direktör RK

28 28 Hälso- och sjukvårdsledning/ Regional utvecklingsledning Prioriterar och planerar genomförande av regiongemensamma IT-tjänster inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling Beslutar om handlingsplan för utveckling och förvaltning av verksamhetsunika IT-tjänster inom hälso- och sjukvård respektive regional utveckling. OBS att vad som är verksamhetsunika IT-tjänster avgörs av RDL

29 29 Förvaltningschef Ansvarar för och planerar införandet av regiongemensamma IT-tjänster Prioriterar, planerar och ansvarar för utveckling och införande av verksamhetsunika IT-tjänster

30 30 Verksamhetschef Avropar generella regiongemensamma IT-tjänster Deltar i utformningen av kravspecifikation för regiongemensamma IT-tjänster Ansvarar för utformning av kravspecifikation för verksamhetsunika IT-tjänster

31 31 IT-användare Deltar i utformningen av kravspecifikation för regiongemensamma och verksamhetsunika IT- tjänster

32 32 Regiondirektörens ledningsgrupp, RDL Enheten för IT-ledning Avdelning Hälsoinformatik Lokal IT-utvecklingsfunktion Avdelning IT-samverkan Utvecklingskärna Leverantörer IT-tjänster, verksamhet IT-utvecklingsfunktionen Leverantörer Tjänsteområden Tjänsteområdesansvarig Tjänsteutvecklare Systemförvaltare Tjänsteägare IT-användare Verksamhetschef Förvaltningschef Hälso- och sjukvårdsledning Regional utvecklingsledning Leverantör telefonitjänster Siemens Leverantör infrastrukturtjänster IT-förvaltningen, ITT

33 33 Leverantör telefoni, Siemens ansvarar för hela telefoniverksamheten, såväl teknisk utrustning som personal, och levererar telefonitjänster till alla Region Skånes verksamhetsområden.

34 34 Leverantör it-infrastruktur, ITT ansvarar för att leverera IT-infrastrukturtjänster, så som arbetsplatser, kommunikation och nätverk, lagring, behörighetssystem och säkerhet, till hela Region Skåne inledningsvis kommer ITT att ha ett övergripande ansvar för att den kompletta IT-miljön, ”fabriken”, i Region Skåne fungerar. ITT tar därmed över infrastruktur och all egen drift av applikationer i befintlig miljö, inklusive IT-drift inom laboratorie- och radiologiverksamhet.

35 35 Leverantör it-infrastruktur, ITT Externa leverantörer av drifttjänster fortsätter att leverera enligt ingångna avtal. ITT har dock ansvar för att extern drift samordnas med den egna driften i syfte att snabbt ta tillvara samordningsmöjligheter. En gemensam kontaktyta för felrapportering, en gemensam ”helpdesk”, skall tillhandahållas av ITT.

36 36 Leverantör(er) IT-tjänster, verksamhet ansvarar för leverans av IT-tjänster till alla Region Skånes verksamhetsområden. För att nå hit kommer följande steg att genomföras - konsolidering = en kraftig minskning av applikationer - avtalsöversyn/avtalsrensning - upphandlingsstrategi

37 37 En verksamhetsdriven IT-utveckling och en professionell IT- verksamhet med nytta och ekonomi i fokus 37

38 38


Ladda ner ppt "1 1 Information om omstrukturering av Region Skånes IT-verksamhet, NyIT 09.30 Genomgång av NyIT 10.30 Kaffe 10.50-11.30 Frågor, synpunkter och avslutning."

Liknande presentationer


Google-annonser