Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter"— Presentationens avskrift:

1 Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter
Skogsgårdens potentialer Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter

2 Vad menas med skogsgård?
Skogsgårdens potentialer Vad menas med skogsgård? Definition Antal Totalt antal enskilda skogsägare Antal brukningsenheter Närboägda brukningsenheter Utboägda brukningsenheter 66 273 Delvis utboägda brukningsenheter 20 045 Medlemmar i skogsägareförening Skogsgård = fastighet med skog

3 Skogsmarkens fördelning på ägare
Skogsgårdens potentialer Skogsmarkens fördelning på ägare Kategori Miljoner hektar Procent Privata skogsägare 11,5 50 Privatägda bolag (SCA, Stora, Holmen m fl.) 5,7 25 Statsägda aktiebolag (Sveaskog) 3,2 14 Övriga privata ägare (bl. a kyrkan) 1,4 6 Staten (statliga myndigheter) 0,7 3 Övriga allmänna ägare (kommuner, landsting) 0,3 1 Summa 22,9 100 Medlemmar i SÄF 6,3 27,5

4 Årliga bruttointäkter i skogsbruket
Skogsgårdens potentialer Årliga bruttointäkter i skogsbruket Kategori Areal milj. ha Mdr kronor 2008 Kronor/år och ägare/medlem Samtliga skogsägare 22,9 26,9 enskilda skogsägare 11,5 17,2 51 000 brukningsenheter 70 000 SÄF medlemmar 6,3 9,4 90 000 Schablonmässig fördelning av 2008 års bruttointäkter

5 Skogsgårdens potentialer
Andra intäkter på skogsgården Träförädling Bedriven Näringsverk- samhet Antal 2008 Antal 2006 Diff. Snickeri 677 837 -160 Sågverk 1131 1113 18 Övrigt 488 538 -50 Summa 2296 2488 -192

6 Andra intäkter på skogsgården Träförädling
Skogsgårdens potentialer Andra intäkter på skogsgården Träförädling Drygt lantbruk/skogsgårdar som deltog i enkät 2008 har intäkter från träförädling på ca 750 miljoner kronor och ger sysselsättning motsvarande ca heltidsjobb Viktigaste varor, produkter och/eller tjänster: Sågat virke (plank, bräder, balkar) 68 % Legosågning % Specialsortiment (långt, grovt, brett) 31 % Hyvlat virke (golv, lister, panel ) 30 % Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets) 28 % Tre typgrupper: ”De ensamma hobbyföretagarna” Omsättning < ”Mellangruppen med tjänster” Omsättning – ”De större träföretagarna Omsättning > Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

7 Andra intäkter på skogsgården Energi
Skogsgårdens potentialer Andra intäkter på skogsgården Energi Sveriges energiförsörjning i stora drag, slutlig användning, 2007 TWh Procent Fossila bränslen (olja, gas, kol) 156 38 Bioenergi 1/ 117 29 Vattenkraft 66 16 Kärnkraft Summa 404 100 Källa: Energimyndigheten 1/ Träbränslen och fjärrvärme. Fjärrvärmen är i huvudsak är baserad på bioenergi.

8 Skogsgårdens potentialer
Lantbruksföretagens/skogsgårdarnas direkta energiintäkter Verksamhet Milj. SEK Energiråvara från skogen (utöver massa och timmer) 280 Energiråvara från åkern (425) Färdig värme/närvärme 105 Förädling – ved, flis, pellets biogas 255 Vindkraft 156 Övrigt 53 Summa (1 275) Summa exkl. från åkern 850 Källa: Energienkät våren 2009 Antal inrapporterade skogsbaserade energiverksamheter till LRF: Energiråvara från skogen Energi – förädling (ved, flis, pellets, biogas) Energi – vindkraft Energi – färdig värme Summa

9 Andra intäkter på skogsgården Skogsentreprenad
Skogsgårdens potentialer Andra intäkter på skogsgården Skogsentreprenad 2 880 bedrivna verksamheter Entreprenad – skog inrapporterat till LRF:s Medlems- och Marknadsregister De flesta skogsentreprenadföretag har sin bas på en fastighet med skog Beräknad omsättning ca miljoner kronor

10 Andra intäkter på skogsgården Turism
Skogsgårdens potentialer Andra intäkter på skogsgården Turism Bedriven näringsverksamhet Antal 2008 Antal 2006 Diff. Turism – boende 1 984 1 505 479 Turism fiske 522 474 48 Turism – häst 323 122 201 Turism – jakt 1 044 1 294 -250 Turism – mat och dryck 462 438 34 Turism – övriga aktiviteter 856 806 50 Uthyrning – fritidshus 1 692 1 637 55 Summa 6 883 6 276 607 Källa: MMR oktober 2008 Omsättning i lantbruksföretag drygt 1 miljard kronor

11 Sammanställning – Andra näringsverksamheter på skogsgården
Skogsgårdens potentialer Sammanställning – Andra näringsverksamheter på skogsgården Näringsverksamheter Antal bedrivna verksamheter Total intäkt, ca milj. kr Träförädling 1/ 1 410 750 Energi (exkl. energi från åkern) 5 864 850 Skogsentreprenad 2 880 2 800 Turism (50 % av lantbrukets intäkter) 6 883 500 Summa 4 900 1/ Siffrorna gäller de företag som deltog i LRF:s och Småsågarnas enkät 2008 Källor: LRF:s Medlems- och Marknadsregister De gröna näringarnas nya affärsmöjligheter – nuläge och framtid Kartläggning av medlemmarnas verksamhet inom småskalig träförädling 1/

12 Utvecklingsmöjligheter
Skogsgårdens potentialer Utvecklingsmöjligheter Antal inrapporterade utvecklingsbara verksamheter till LRF:s Medlems- och Marknadsregister Näringsverksamheter Antal Träförädling 2 036 Energi (exkl. från åkermark) 6 663 Entreprenad 6 775 Turism 7 722 Summa 23 196

13 Skogsgårdens potentialer
Näringsverksamheter på gårdarna som inte kräver tillgång på jordbruksmark Biodling Träförädling – sågverk Energi – färdig värme Träförädling – övrigt Energi – förädling (ved, flis, pellets) Turism – boende Energi – vindkraft Turism – fiske Energiråvara från skogen Turism – häst Entreprenad – anläggning Turism – jakt Entreprenad – skog Turism – mat och dryck Entreprenad – snöröjning Turism – övriga aktiviteter Entreprenad – övrigt Uthyrning – ekonomibyggnader och lokaler Farmartjänst Uthyrning – fritidshus, långvarigt Hälsa – grön omsorg Uthyrning – permanentbostäder Hälsa – grön rehabilitering Vattenbruk Pälsdjur Vilt i hägn Skogsbruk Övriga tjänsteföretag Träförädling – snickeri

14 Skogsgårdens potentialer
Inrapporterade utvecklingsbara verksamheter småskalig träförädling Utvecklingsbara näringsverk- samheter Antal 2008 Antal 2006 Varav ej igång Snickeri 612 701 414 Sågverk 889 920 579 Övrigt 535 521 397 Summa 2036 2142 1390 Källa: MMR oktober 2008

15 Skogsgårdens potentialer
Träförädling med störst utvecklingsmöjligheter enligt enkät sommaren 2008 Verksamhetsområden Svar i % Specialsortiment (långt, grovt, brett) 25 Träbränsle (ved, träkol, flis, pellets) 24 Sågat virke (plank, bräder, reglar) 21 Hyvlat virke (golv, lister, panel) 19 Legosågning 14 Byggnadssnickeritjänster 12 Lövträ (alla träslag) Tjänster inom bioenergi 9 Timmerhus (byggsats/monterat) 7 Ovanligt barrträ (ene, lärk) Legohyvling 6 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

16 Hinder för utveckling Skogsgårdens potentialer Hinder Svar i %
Brist på tid 41 Åldersskäl 33 Vill inta ha (fler) anställda 17 Brist på kapital till investeringar 13 Våga satsa på ny verksamhet 11 Veta hur man ska sälja 10 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

17 Behov av kompetens inom träförädling
Skogsgårdens potentialer Behov av kompetens inom träförädling Kompetensområde Procent svar Trämaterialkunskaper 23 Produktionsteknik (maskiner och metoder) Utveckling av produkter och tekniker 15 Marknadsföring 13 Försäljning/offerter/kontrakt Datakunskap, grundlägggande 12 IT (hemsida/söka på Internet/skicka mail) 10 Ekonomisk planering/styrning/kontroll 8 Företagsledning 7 Logistik (materialflöden och lager) 5 Internationell handel 2 Annat 3 Källa: Enkät sommaren 2008 med svar från medlemmar i LRF och Småsågarna

18 Kraftigt ökat intresse för energiverksamheter
Skogsgårdens potentialer Kraftigt ökat intresse för energiverksamheter Utvecklingsbara verksamheter Antal 2008 Antal 2006 Diff Varav ej idag Energi – färdig värme 432 349 83 361 Energi – förädling 1 713 389 1 324 1 222 Energi – vindkraft 2 020 861 1 159 1 857 Energiråvara från skogen 2 498 1 631 867 1 645 Summa 6 663 3 230 3 433 5 085

19 Entreprenad fortsätter att växa
Skogsgårdens potentialer Entreprenad fortsätter att växa Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 Diff Varav ej idag Entreprenad – skog 1 523 1 401 122 700

20 Många funderar på turistverksamhet
Skogsgårdens potentialer Många funderar på turistverksamhet Utvecklingsbara näringsverksamheter Antal 2008 Antal 2006 Diff Varav ej idag Turism – boende 2 741 2 300 441 2 071 Turism – fiske (inkl. arrende) 847 665 182 634 Turism – häst 631 158 473 523 Turism – jakt (inkl. arrende) 1 193 1 145 48 866 Turism – mat och dryck 757 565 Turism – övriga aktiviteter 1 553 1 803 -250 1 188 Summa 7 722 6 828 894 5 847

21 Massor med möjligheter inom turism
Skogsgårdens potentialer Massor med möjligheter inom turism Bed & breakfast Fiskearrangemang Stuga/stugor Ridturer/arrangemang Camping Ridskola Uthyrning av fritidshus Hästkörning Café Skotersafari Restaurang Hundspann Catering Vildmarkscamp Jaktarrende Cykelpaket Jaktarrangemang Kanotturer/uthyrning Utarrendering av fiskevatten Hälsa/friskvård

22 Antal bedrivna ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige
Skogsgårdens potentialer Antal bedrivna ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige W X Y Z AC BD Summa Träförädling 92 122 95 93 101 72 575 Entreprenad - skog 147 152 67 117 76 631 Energi, exkl. åker 211 199 149 245 137 1 063 Turism 168 146 126 215 162 943 618 619 442 497 625 411 3 212

23 Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige
Skogsgårdens potentialer Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige W X Y Z AC BD Summa Träförädling 96 121 92 101 72 603 Entreprenad - skog 89 76 55 49 80 52 401 Energi, exkl. åker 221 224 268 184 346 209 1 452 Turism 272 254 250 388 313 240 1 717 678 675 665 722 860 573 4 173

24 Skogsgårdens potentialer
Antal utvecklingsbara ”skogsgårdsnära” verksamheter i norra Sverige som inte är igång W X Y Z AC BD Summa Träförädling 67 80 72 84 49 419 Entreprenad - skog 37 30 28 32 46 27 200 Energi, exkl. åker 168 162 229 151 266 161 1 137 Turism 197 216 295 233 178 1 319 469 488 529 545 629 415 3 075


Ladda ner ppt "Skogsgården - nuläge och framtidsmöjligheter"

Liknande presentationer


Google-annonser