Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bromölla Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bromölla Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet"— Presentationens avskrift:

1 Bromölla Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Utveckla lättillgängliga och varaktiga stödformer för närstående Stödja, underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalitet för närstående Öka tryggheten för närstående Genomförande Dagverksamheten Stjärnan motorn i stödet till Närstående Stödtelefon Informationsbroschyr Närståendecafé Ökat samarbete med frivilligorganisationer Utformning av stöd efter projektet Fortsätta med de stödformer som utvecklats och utveckla andra former utifrån närståendes önskemål

2 Burlöv Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Synliggöra de anhörigas situation Förebygga utmattning hos närstående Förbättra närståendes livskvalitet, trygghetskänsla, känsla av kontroll Genomförande Kartlägga behovet i kommunen Intervjuer Samverkan med föreningar och frivilligorganisationer Utformning av stöd efter projektet Fortsatt utveckling av olika stödformer

3 Eslöv Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Erbjudande av olika former av individuellt anpassat stöd Synliggöra de anhörigas insatser och ge dem verktygen de behöver Främja sociala kontakter mellan anhörigvårdare Genomförande Individanpassat flexibelt avlösarstöd Trygghetsplats Anhörigcafé Utflykter Utbildningsinsatser Nationella anhörigdagen Rekreation för de som vårdar anhöriga/närstående Utformning av stöd efter projektet Om efterfrågan finns kommer anhörigcaféet att fortsätta. Nationella anhörigdagen arrangeras även i fortsättningen Erbjudande av utflykter Hållande av föreläsningar även fortsättningsvis

4 Helsingborg Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Tidigt nå anhöriga med information och stöd Undersöka särskiljande behov mellan olika grupper Ge ökad kunskap om åldrande Stärka motivationen att planera för framtiden Genomförande Intensifiera kontakter med primärvård, slutenvård & hemvård Samarbeta med lokala föreningar, bostadsföretag mfl. Utformning av stöd efter projektet Anhörigstöd finns redan på plats sedan 1997

5 Hässleholm Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Skapa goda kommunikationsvägar mellan berörda parter Förankra verksamheten på orten Förbättra tidningen Anhöringen Genomförande Anställa högskoleutbildad person för samverkan med frivilligorganisationer Mer frekvent utgivning av Anhöringen Anlita externt företag för layout och tryck av Anhöringen Utformning av stöd efter projektet Om positivt resultat, fortsättning av varaktigt stöd

6 Höganäs Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Strategier för att nå anhöriga för att ge stöd Utveckla samarbete för fortsatt utveckling av anhörigstöd Uppbyggnad av varaktiga anhörigstöd Genomförande Utveckla individuell stödplan Utveckla flexibla former för avlösning Utveckla nätverksarbete Utveckla information om anhörigstöd Utveckla träffpunkter Utveckla uppsökande verksamhet Utveckla anhörigperspektivet i verksamheterna Utformning av stöd efter projektet Utifrån erfarenheter från projektutvecklingen

7 Hörby Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Riktlinjer för anhörigstöd avseende information, bemötande och stöd Anhörigcentral som erbjuder information och stöd Genomförande Fortbildningssatsning för personal i bemötande av anhöriga Utforma riktlinjer för anhörigombudens uppgifter Dagverksamhetens personal prövar att arbeta med uppsökande verksamhet utanför tätorten Undersöka olika lokal-alternativ Utformning av stöd efter projektet Integrering av anhörigstöd i ordinarie verksamhet Behålla de verktyg som skapas under projektet

8 Höör Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Den närstående ska få Bryta isolering Bibehålla egna intressen Möjlighet till stöd och samtal Mötesplatser Hälsa och rekreation Avlösning Genomförande Öka avlösningstillfälle även kväll/veckoslut Skapa flexibilitet Bevara mötesplatserna/träffpunkterna, och skapa fler sådana Information och inspiration genom föreläsningar Erbjuda fler studiecirklar Anhörigcentrum öppet varje dag 100 % anhörigtjänst Utformning av stöd efter projektet Implementera ovanstående genomförandeåtgärder i ordinarie verksamhet Utveckla verksamheten, ta väl hand om frivilliga och visa uppskattning Ta hand om närståendes hälsa

9 Kristianstad Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Skapa ett varaktigt och lättillgängligt stöd Underlätta anhörigas situation Upprätta policy Utveckla kontaktmannaskapet Genomförande Genom informerad personalen nå ut till anhöriga Inrikta tre områdescentraler mot anhörigstöd Utveckla samverkan mellan enheter Uppdatera informationsbroschyr Deltagande i pensionärsmässan Fördjupa samarbeten mellan organisationer Informationssatsning och studiecirkel Utformning av stöd efter projektet Fortsatt stöd till utveckling av tidigare nämnt stöd

10 Kävlinge Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Finna anonyma anhörigvårdare Ge anhörigvårdare råd och stöd på ett enkelt och kostnadsfritt sätt Genomförande Enkätundersökning till alla kommunens invånare med ålder 65+ Starta Anhörigcafé Starta ytterligare en anhöriglokal Informera alla berörda anställda Förnya informationsmaterial Utöka samarbete med frivilligorganisationer och region Skåne Utformning av stöd efter projektet Samarbetet med frivilligorganisationer grunden för förutsättningen Någon i personal blir ansvarig för fortsättningen

11 Landskrona Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Information till kommuninvånare om möjligheter till anhörigstöd Nå fler anhöriga i behov av råd, information eller stöd Genomförande Anställa enhetschef och samordnare för anhörig/frivilligverksamhet Utöka samarbetet med frivilligverksamheter Utveckla uppsökande verksamhet Ta fram nytt informationsmaterial Pröva dagverksamhet för personer med stort omvårdnadsbehov Anordna mötesplatser för anhöriga Tillsätta anhörigombud i hemvård och handikappomsorg Arbeta fram förslag till Trygghetsplatser Utveckla anhöriggrupper Utformning av stöd efter projektet Integrering av de olika delarna i förvaltningens ordinarie verksamhet

12 Lomma Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Alla som vårdar eller deltar i vård av anhörig ska erbjudas utbildning för vårdarbetet. Avlastning för anhörigvårdare i form av avlösning eller korttidsboende. Genomförande Skapa team med särskilt uppdrag att arbeta med anhörigstöd Erbjuda kostnadsfri avlösning Ge råd och stöd Ge information och kunskap Erbjuda telefonservice Erbjuda anhöriga närståendeprogram Upprätta individuell närståendeplan Utformning av stöd efter projektet Alla påbörjade satsningar kommer att bli en del av äldreomsorgsverksamheten

13 Malmö, S Innerstaden Mål Genomförande
Stödja och informera anhöriga Vara lyhörda för behov inom aktuell målgrupp Genomförande Träffpunktsverksamheter Information Vara med på olika aktiviteter Mötas Utformning av stöd efter projektet Frivilligorganisationer, föreningar etc. tar över verksamhet riktad till målgruppen

14 Malmö, Husie Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Utveckla nya former för samverkan kring anhörigstöd Göra stöd mer lättillgängligt och tydligt Underlätta de anhörigas situation Genomförande Anhörigtelefon Individuell stödplan Utökning av anhörigcirklar Utformning av stöd efter projektet Fortsättning av de processer som startas med projektet

15 Malmö, Limhamn-Bunkeflo
Ökad livskvalitet till äldre och deras anhörigvårdare Ökad kvalitet inom det kommunala anhörigstödet Ökad kunskap om anhörigvårdares behov Kompetensutveckling för vård- och omsorgspersonal Genomförande Kartläggning av organisering av anhörigstöd Ställningstagande till denna organisering Utbildning av personal Utformning av stöd efter projektet Utvecklandet av nya typer av anhörigstöd.

16 Malmö, Fosie Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Utveckla flexibelt, individanpassad anhörigstöd Anhörigperspektivet ska finnas med som en naturlig del i bedömningar, prioriteringar, och insatser inom vård- och omsorg. Genomförande Nätverk för anhörigombud för utveckling av anhörigstöd. Anhörigcentrum Informationsmaterial Kartläggning av behovet av anhörigstöd Samarbete med anhöriga, frivillig- och intresseorganisationer Knyta kontakter på vårdcentraler och region Skåne Organisation för avlösning i hemmet Friskvårdssatsningar Intervjuer med anhöriga, ska utmynna i må-bra-dagar Utformning av stöd efter projektet Integrera anhörigstödet i ordinarie verksamhet

17 Malmö, V Innerstaden Mål Genomförande
Utveckla samverkan man olika föreningar Öka kunskapen hos närståendevårdare och deras anhöriga Genomförande Förmedling av information kring anhörigstödet förmedlas i samarbete med föreningarna. Projektledare som samordnande länk mellan föreningar och stadsdelarnas verksamheter. Önskemål och synpunkter från föreningarna förmedlas till stadsdelarna Utformning av stöd efter projektet Utvärdering av projektet Ta ställning till samordning och informationsspridning utifrån utvärdering.

18 Malmö, Kirseberg Mål Genomförande
Organisera grundläggande och varaktigt stöd för anhöriga Utveckla metoder för ökat stöd till anhörigvårdare Mötesplats Kirseberg blir träffpunkt Genomförande Ettårig projektanställning av samordnare Utöka antalet anhörigombud Framtagande och tryckning av informationsmaterial Anordna informationsmöten Starta upp studiecirklar och lättgympagrupper för anhöriga Informera stadsdelsinvånare, bla. genom stadsdelstidningen

19 Malmö, Kirseberg Utformning av stöd efter projektet
Kartlägga målgrupp för anhörigstöd En gång per år arrangera informationsträff Kontinuerligt sprida information om anhörigstöd Planera och dokumentera aktiviteter Inventera behov av stödinsatser Informationsdisk och anhörigcafé på Mötesplats Kirseberg Vara kontaktperson till frivilligorganisationer Kontinuerlig fortbildning till anhörigombud

20 Malmö, Rosengård Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Sprida information om stödformerna Spridning av information genom kontaktpersoner Anhörigvärdar talandes det språk den anhöriga behärskar bäst Genomförande Mötesplats för äldre och anhöriga Anhörigvärdar med språkkompetens Information till vård- och omsorgspersonal Samarbete mellan Region Skåne och föreningar/frivilligorganisationer Utformning av stöd efter projektet Alla anhöriga kommer att ha kontaktperson som talar det språk anhörig behärskar bäst Mötesplatsen för anhöriga ger avlösning, information och utbildning

21 Osby Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Kunna redovisa anhörigas behov Sprida kunskap till anhörigvårdare Erbjuda anhöriga studiecirkel Utveckling av avlösning i hemmet Ökat samarbete mellan kommun och frivilliga organisationer Genomförande Anhöriginspiratör anställs Kontakter med anhörigvårdare Arbete ska vara känt av kommunal personal samt frivilligorganisationer Frivilligorganisationer bjuds in till dialog, erbjuds studieresa Studiecirkel utformas Informationsmaterial tas fram Utformning av stöd efter projektet o Mötesplatserna byggs på engagemang från frivilligorganisationer o Studiecirkeln ska vara kvar

22 Perstorp Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Skapa mötesplats Skingra ensamhet och isolering Skapa och bibehålla sociala kontakter Bidra till ökad trivsel och livskvalitet hos såväl mottagare som givare Öka anhörigstödet och kvalitet i stödformer Genomförande Skapa mötesplats Träffpunkten Utskick till alla 65+ Utöka anhörigkonsulentens tjänst till 100% Informationsträffar Utformning av stöd efter projektet Anhörigcentrums aktivitet fortsätter som tidigare Samverkansformen Träffpunkten blir del av ordinarie verksamhet Anhörigkonsulenten bör ha 100% tjänst

23 Simrishamn Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Skapa trygg mötesplats genom anhörigcentret Förmedla trygghet, kontinuitet, kunskap, information och gemenskap Skapa förutsättningar för en god omvårdnad Genomförande Informationsspridning Centret är öppet varje vardag kl Bjuda på kaffe och pratstund Vi har en dag avsatt för demensfrågor Avsatt tid för enbart män Erbjudande av enkilda- och gruppsamtal Erbjudande av avlösning i hemmet Anhörigombud i kringliggande byar Utformning av stöd efter projektet Centret består som navet i verksamheten Utvidgat samarbete med frivilligorganisationer och Region Skåne Arbete med anhöriga även på vårdboenden Utvidgning av demensverksamheten Tillgång till aktiviteter – både förlustelser och information

24 Staffanstorp Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Finns ingen specifik anhörigplan, har istället riktlinjer för hela socialtjänsten Anhörigstödet och dess verksamhet är dokumenterat och har ”egna rubriker i Äldreomsorgsplan Genomförande Vidareutvecklande av samverkan mellan mötesplats för seniorer och frivilliga med anhörigverksamheten Genomförande av en 30-timmars utbildning för anhörigvårdare Mindre anhörig-/samtalsgrupper Frivilligverksamhet i syfte att stödja anhörigvårdare Utformning av stöd efter projektet Verksamhet och anhörigstöd fortlöper som planerat Fortsättning av anhörig-/samtalsgrupperna byggs på engagemang från frivilliga

25 Svalöv Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Kunna ge råd och stöd till anhöriga, både på generell nivå och individnivå Genomförande Vårdpersonal ska bli mer lyhörda för anhörigas behov Vårdpersonal ska kunna ge råd och stöd Vårdpersonal ska kunna hänvisa till olika aktiviteter Utformning av stöd efter projektet Anhörigstödet ska utformas på samma sätt som under projektets gång

26 Tomelilla Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Finna informationskanaler som kan samverka med Närstöd Förbättra och utveckla stödfunktioner för att stötta den närstående Genomförande Utveckla de stödfunktioner som är realiserade i ordinarie verksamhet Utformning av stöd efter projektet NärStöd ska uppfattas som förebyggande verksamhet Kultur- och fritidsaktiviteter ska ingå Ska finnas en närstödssamordnare Ska finnas tillgänglig information om vilka stödfunktioner som kvarstår efter projektet Ska finnas närstödsombud i alla arbetslag inom vård- och omsorg Ska finnas dagverksamhet

27 Trelleborg Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Vidarebyggande på befintligt anhörigstöd Utveckla samarbete med mångkulturella föreningar Genomförande Synliggöra befintlig verksamhet genom informationsmöten Kartläggning av behov hos målgruppen Informationsmaterial på andra språk Utformning av stöd efter projektet Kunna integreras i befintligt anhörigcentrum

28 Ystad Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Anhöriga ska ha kunskap om stöd som finns att tillgå Lättläst material ska finnas Gott samarbete mellan berörda institutioner och organisationer Anhöriga ska känna trygghet i sin situation Lättare för anhörigvårdare att bilda nätverk Anhörigcenter ska förmedla kunskap för vård i hemmet Anhörigcenter ska underlätta vård i hemmet Skapa en knutpunkt för anhörigvårdare Genomförande Det ska öppnas ett anhörigcenter Utformning av stöd efter projektet Heltidsanställning som samordnare på anhörigcenter.

29 Åstorp Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
God kvalitet i nuvarande stöd Anhörigcafé som erbjuder samvaro, temadagar, samtalsgrupper, studiecirklar, stöd och information Väl utvecklat samarbete mellan frivilliga/ ideella organisationer och primärvård Genomförande Anställande av anhörigkonsulent/samordnare Vidareutveckling av kvalitet i nuvarande stöd Utveckla anhörigpolicy Skapa ett anhörigcafé/anhörigcentrum Skapa organisation för samarbete mellan frivilliga/ideella organisationer och primärvård Utformning av stöd efter projektet Integrera projektverksamheten i ordinarie verksamhet

30 Örkelljunga Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Stödja och underlätta för anhöriga Bidra till en ökad livskvalité Förebygga utbrändhet och stress Öka förståelsen och kunskapen om olika sjukdomstillstånd och funktionshinder Genomförande Informationsbroschyrer Kartläggning Utbildning av anhöriga och frivilliga Informera/utbilda personal Utveckla samarbetet med kommunens Väntjänst Pensionärsorganisationer svenska kyrkan Utformning av stöd efter projektet Anhörigkonsulenten har en tillsvidareanställning på 75% Anhörigcentrum finns kvar och fortsätter med Telefontid Hembesök Anhöriggrupper Utbildning för anhöriga och frivilliga Dagverksamhet

31 Östra Göinge Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet
Ett väl fungerande närståendestöd kopplat till kommunens befintliga mötesplatser för äldre Genomförande Fortbildning av personal och övriga Starta närståendestödsgrupper Öppna anhörigtelefon Ge ut ”närståendenytt” Anhörigcafé Föreläsningar Utformning av stöd efter projektet Närståendestödet ska vara implementerat i ordinarie verksamhet


Ladda ner ppt "Bromölla Mål Genomförande Utformning av stöd efter projektet"

Liknande presentationer


Google-annonser