Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Integration Guitta Atallah Hajj Integrationshandläggare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Integration Guitta Atallah Hajj Integrationshandläggare"— Presentationens avskrift:

1 Integration Guitta Atallah Hajj Integrationshandläggare
Denna bild används som förstabild vid presentationer. Namnet på presentationen skrivs i textrutan i bildläge.

2 ” Från nyanländ till nyanställd .”
Arbetslinje ” Från nyanländ till nyanställd .”

3 Arbetslinje ” Samtidigt som arbetsgivare har svårt att hitta
arbetskraft finns det barn som aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. ” (Nyanko Sabuni)

4 Nytt uppdrag Länsstyrelsens nya uppdrag
verkar för att det finns god beredskap och kapacitet i länet för mottagande och introduktion av nyanlända flyktingar. överlägger och träffar överenskommelser med kommunerna om flyktingmottagande. utvecklar samverkan mellan kommuner och myndigheter i länet avseende boende, introduktion och snabb arbetsmarknadsetablering. följer upp introduktionen och dess resultat i länet.

5 Vilka? Länsstyrelsens uppdrag avser personer med uppehållstillstånd.

6 Definition av introduktion
Introduktionen är den tidsperiod (2 år) under vilken individen får individuellt anpassat stöd, för att öka sina möjligheter att nå ett långsiktigare mål, delaktighet i samhällslivet och egen försörjning. Stödet ska i sin helhet och i sina delar stärka självbestämmande, egenvärde, egen aktivitet, eget problemlösande, delaktighet och ansvar.

7 Övergripande mål för introduktionen
Samhällets insatser för nyanlända kvinnor, män, flickor och pojkar under deras första tid i Sverige ska inriktas på att ge förutsättningar till egen försörjning, utbildning och delaktighet i samhällslivet.

8 Allas ansvar Attityder viktiga! Statlig och kommunal samordning.
Alla myndigheter måste medverka till introduktionen! Kunskap om vad som fungerar. (Kunskapsbank). Frivilliga organisationer?

9 Metod Länsstyrelsens nya uppdrag kräver:
Helhetsbild över introduktionsarbetet i länet. Bra samverkan i länet. Utveckla metoder, kompetens och nya angreppssätt. Strategiskt samarbete med näringslivet. Ett nätverk på olika nivåer som hjälper oss utveckla länets introduktionsarbete.

10 Samarbetspartner Migrationsverket. Kommuner. Arbetsförmedling.
Region Halland. Landstinget. Högskolan. Näringslivet. Andra aktörer

11 Regionala överenskommelser
Bred samverkan i länet för introduktionen och mottagande. Utnyttja kompetens och resurser optimalt Utveckla metoder och arbetssätt Prioritera självförsörjning och arbetslinjen Praktikplatser En positiv kraft i samhället.

12 Vägen ut i arbete Introduktionen bör fokusera på självförsörjning, praktik och korta vägen. Språkinlärning bör vara yrkesorienterad och ge individen ett ordförråd att både uttrycka och praktiskt använda sin kompetens. Tidig och relevant kartläggning av befintlig kompetens centralt. Under senare år har stort fokus riktats mot ”familjedimensionen” för att en individ ska vara motiverad att komma ut i arbete är det viktigt att familjen som helhet mår bra.(Ramböll management).

13 Utmaningar inom introduktionsområdet
Bristande individualisering i sfi I synnerhet små kommuner har svårigheter att erbjuda tillräckligt individualiserad sfi. Brister i uppföljning av insatser och resultat Vilka insatser fungerar – vad fungerar inte? Uppnås önskade resultat (i synnerhet resultat ej kopplade till arbete)?

14 Utmaningar inom introduktionsområde
Den nyanländes väg ut i arbete är generellt sett för lång Arbetsmarknadsaktiviteter kommer ofta sent i introduktionen Rutiner och verktyg saknas för att tillvara den nyanländes befintliga kompetens (i synnerhet reell sådan).

15 Överenskommelser 2008,2009 Under 2008 har 268 kommuner överenskommelse och för 2009, 267. Mottagande 2007:Knappt togs emot under 2007. Mottagande 2008: Till och med augusti 2008 har personer tagits emot.

16 Flyktingmottagning i Sverige
År 2006 uppgick antalet mottagna i Sverige till totalt (många till följd av den tillfälliga asyllagen). År 2007 uppgick antalet mottagna i Sverige till totalt År 2008 beräknas antalet mottagna i Sverige bli ca ( ). För kommande år beräknas nivån minska, till för 2009, för år 2010 och för år 2011.

17 Mottagna 2007

18 Mottagna 2008 Kvot-flykting Från förläggning Med ut.
Utflyttad från EBO Anknytning inom 2 år,omfattas. Totalt Hylte 7 Halmstad 2 8 12 46 68 Laholm 4 16 Falkenberg 10 1 32 43 Varberg 5 Kungsbacka Hallands län 41 13 83 139

19 Ersättning till kommuner
Grundersättningen för 2008 är kronor. Schablonersättningen, enligt 2008 års nivåer: kronor för vuxna 16 till och med 64 år kronor för barn under 16 år kronor för äldre från 65 år

20 Mål att sträva efter ”Introduktionsperioden ska vara så kort som möjlig och därefter ska inga särskilda åtgärder riktas till invandrare. Behov av eventuella stöd ska därefter ske inom ramen för den generella politiken”. (Regeringens mål för integration).

21 Länsstyrelsen-Spindeln i nätet
Vi vill genom glädje, tydlighet och konkret handling inspirera till att maximera redan väl fungerande verksamheter. Vi inspirerar också till att utveckla nya modiga exempel utifrån ett framtidsperspektiv. Vi vill tillsammans med kommuner och andra samverkansparter skapa en kvalitativ och jämlik introduktion för nyanlända flyktingar i Hallands Län.

22 Hallands län Ett län som tar :
. Ett aktivt gemensamt ansvar för nyanlända i länet. ”Från nyanländ till nyanställd”

23 Strategi En regional överenskommelse om ett gemensamt utvecklingsarbete i Hallands Län. Att inkludera och inte exkludera. Samarbeta över kommungränserna, interkommunalsamverkan. Individen i centrum. Näringslivets roll i den lokala introduktionen behöver förstärkas och definieras. Högskolans medverkan i introduktionsarbetet är nödvändig.

24 Rätt nyckel

25 Regional samverkansöverenskommelse
Samverkansöverenskommelse för Hallands län om utveckling av introduktionen för nyanlända flyktingar .

26 Möjligheter -Varken kommungränser eller ansvarsgränser mellan myndigheter och andra aktörer får utgöra hinder för en effektiv och individanpassad introduktion.

27 Syfte Kraftsamla och samordna länets resurser för att stödja introduktionsarbetet i Halland. Sätta individen i centrum. Öka ansvarskänslan i Länet för introduktionsarbetet. Alla aktörer deltar i utvecklingsarbete, har ett ansvar och en tydlig roll.

28 Vilka ska vara med? Företagarna. Svenskt näringsliv. Landstinget.
Migrationsverket. Frivilligorganisationer. Studieförbund. Idrottsföreningar. Försäkringskassa. Kommuner.

29 Högskolan. Region Halland. Bostadsbolag. Arbetsförmedlingen. Fackliga organisationer. Handelskammaren.

30 Möjligheter för samverkan
”Det talades om att skapa en”Getingemodell” för samverkan mellan företagen, föreningslivet, myndigheter, enskilda och kommunen. Jag hoppas att vi ska hitta former som innebär att även kommunen kan medverka i detta. När olika delar av samhället vill hjälpa till, så blir förutsättningarna betydligt bättre.”

31 Fokus på hinder ”Detta är ett stort bekymmer, kommunen kan inte medverka. Jag kan inte hitta möjligheterna i denna fråga.”


Ladda ner ppt "Integration Guitta Atallah Hajj Integrationshandläggare"

Liknande presentationer


Google-annonser