Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re

2 Vem är jag?  neurolog i Uddevalla  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys Magnus Fogelberg 2003-04-24

3 Maria Areblad 2003-02-04 Samba – en dans?

4 SAMBA – processen ”vård av en enskild patient”  Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001  ITHS-finansierat projekt från våren 2002  Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell Magnus Fogelberg 2003-04-24

5 SAMBA - dokument  utgivningsdag 2003-08-15  aktuell revision 2.3 2003-09-07  modellversion vårdprocess 1.8 begrepp 1.8 patientprocess 1.1  www.sfmi.org/samba Magnus Fogelberg 2003-09-04

6 Syfte  Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården  Definiera huvudprocessens begrepp Maria Areblad 2003-02-04

7 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTsys – begreppssystem HL7 – informationsmodell HISA – tjänstearkitektur Maria Areblad 2003-02-04

8 Deltagare  Stockholms läns Landsting  Landstinget i Värmland  Region Skåne  Västra Götalandsregionen  RegionIT (Jönköping, Östergötland)  Örebro Universitet  Carelink  SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad 2003-02-04

9 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:  Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande  Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov  Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Maria Areblad 2003-02-04

10 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad 2003-02-04

11 Sidoeffekt  nytt processverktyg har skapats verksamhetsanalys processmodellering kvalitetskontroll av flödesmodeller bas för informationsstruktur Magnus Fogelberg 2003-09-04

12 Vad skall vi se på nu?  hur SAMBA-verktyget är konstruerat  SAMBAs processanalys av vården  förslag till mätpunkter  förväntat och utvecklingsbart stöd för mätning i befintliga system

13 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Maria Areblad 2003-03-06 Syfte Förädlingsobjekt

14 Flödesmodell

15

16 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial

17 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg 2003-04-24

18 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – 021115 Arbetsmaterial

19 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg 2003-04-24

20 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad 2003-03-06

21 Begrepp i processen Maria Areblad 2003-03-06

22 Process Kärnprocess Vårdprocess Magnus Fogelberg 2003-04-24

23 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess

24 Process

25

26 Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess

27 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

28 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24 Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

29 Process Magnus Fogelberg 2003-04-24

30 Processpaket Maria Areblad 2003-05-16 Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

31 Processerna Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Magnus Fogelberg 2003-09-04

32 Processerna Magnus Fogelberg 2003-09-04

33 Processens begreppsmodell fogare/MF 2003-08-28

34 Processens begreppsmodell fogare/MF 2003-08-28

35 Processens begreppsmodell fogare/MF 2003-08-28

36 Processens begreppsmodell fogare/MF 2003-08-28

37 Vårdbegäran direkt hänvisning Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

38 Mätpunkter  motta vårdbegäran  Magnus Fogelberg 2003-09-04

39 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

40 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran  Magnus Fogelberg 2003-09-04

41 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

42 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

43 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

44 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud  Magnus Fogelberg 2003-09-04

45 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud ej hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

46 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat  Magnus Fogelberg 2003-09-04

47 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud ej hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

48 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

49 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

50 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

51 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan  Magnus Fogelberg 2003-09-04

52 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

53 Resurser  kontakter – att boka eller inte boka, det är frågan

54 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF 2003-05-23 kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst

55 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF 2003-05-23 patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient

56 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt fogare/MA/MF 2003-05-23

57 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar Kontakter tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat fogare/MA/MF 2003-05-26

58 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem fogare/MA/MF 2003-05-26 1..*

59 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem fogare/MA/MF 2003-05-26 1..* vårdepisod (LF1998, förslag): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt

60 Resurser  kontakter – att boka eller inte boka, det är frågan  hjälpmedel att prova och lämna ut  vårdplats i sluten vård  operationskort  vaccin och läkemedel  blanketter  transporter ……

61 Resurser Klinisk producentprocess (Resursprocess)

62 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser  Magnus Fogelberg 2003-09-04

63 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

64 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet  Magnus Fogelberg 2003-09-04

65 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

66 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information tillstånd med aktivitetsplaner resurssatt aktivitetslista Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

67 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet  Magnus Fogelberg 2003-09-04

68 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

69 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

70 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet  Magnus Fogelberg 2003-09-04

71 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

72 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

73 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)  Magnus Fogelberg 2003-09-04

74 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

75 Slut på processen målet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

76 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)   besluta att vårdåtagande skall avslutas  Magnus Fogelberg 2003-09-04

77 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

78 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

79 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04 inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

80 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

81 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)   besluta att vårdåtagande skall avslutas   utfärda remiss = vårdbegäran  Magnus Fogelberg 2003-09-04

82 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04

83 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg 2003-09-04 Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma

84 SAMBA – en dans?  Ja, en dans på rosor den började på törnena vi gick i mål på kronbladen Magnus Fogelberg 2003-09-04

85 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg Tack! Granskning och grafisk bearbetning av SAMBA processmodell: Lars Björkman f og a re binder samman begreppen


Ladda ner ppt "SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser