Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re."— Presentationens avskrift:

1 SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm f og a re

2 Vem är jag?  neurolog i Uddevalla  fd projektledare elektronisk journal Sahlgrenska Universitetssjukhuset  ordförande SFMI  ledamot SIS/HSI AG II  ordförande CEN TC 251 WG II  projektledare svenska CONTSYS och SAMBA, medlem i den europeiska revideringsgruppen för CONTsys Magnus Fogelberg

3 Maria Areblad Samba – en dans?

4 SAMBA – processen ”vård av en enskild patient”  Nationellt nätverk på initiativ från Stockholm, start hösten 2001  ITHS-finansierat projekt från våren 2002  Uppdrag: att redovisa en modell av hälso- och sjukvårdens huvudprocess i form av process- och begreppsmodell Magnus Fogelberg

5 SAMBA - dokument  utgivningsdag  aktuell revision  modellversion vårdprocess 1.8 begrepp 1.8 patientprocess 1.1  Magnus Fogelberg

6 Syfte  Identifiera och beskriva en gemensam huvudprocess inom hälso-och sjukvården  Definiera huvudprocessens begrepp Maria Areblad

7 Utgångspunkt  Tagit del av processmodeller framtagna i olika landsting  Tagit del av nationella arbeten med koppling till SAMBAs arbete POINT SITHS  Tagit del av olika internationella modeller och standarder CONTsys – begreppssystem HL7 – informationsmodell HISA – tjänstearkitektur Maria Areblad

8 Deltagare  Stockholms läns Landsting  Landstinget i Värmland  Region Skåne  Västra Götalandsregionen  RegionIT (Jönköping, Östergötland)  Örebro Universitet  Carelink  SFMI, Svensk Förening för Medicinsk Informatik Maria Areblad

9 Vision Beskriva de centrala processbegreppen på ett sätt som kan:  Öka vårdpersonalens förståelse för IT-användande  Öka IT-leverantörernas förståelse för verksamhetens behov  Underlätta beslutsfattande avseende vårdens IT-stöd Maria Areblad

10 Effekter  Underlätta modulär uppbyggnad av IT-stöd  Referensterminologi för vårdprocessen  Förutsättningar för strukturerad informationsinsamling  Rationell åtkomst av information Maria Areblad

11 Sidoeffekt  nytt processverktyg har skapats verksamhetsanalys processmodellering kvalitetskontroll av flödesmodeller bas för informationsstruktur Magnus Fogelberg

12 Vad skall vi se på nu?  hur SAMBA-verktyget är konstruerat  SAMBAs processanalys av vården  förslag till mätpunkter  förväntat och utvecklingsbart stöd för mätning i befintliga system

13 Process Tillstånd Aktör ansvarig för processen Tillstånd Utsträckning i tiden Maria Areblad Syfte Förädlingsobjekt

14 Flödesmodell

15

16 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial

17 Vad är problemet?  förädlingsobjekten skiftar Magnus Fogelberg

18 HoS process för vård av en enskild patient Uppleva vårdbehov Patientens process Motta vårdbegäran angående patient Ställa vårdbegäran mot vårdutbud Hänvisa / Avvisa Skapa / utforma vårdåtagande Utforma vårdplan Planera tjänst Utföra arbetsmoment Utforma vårdbegäran Utvärdera måluppfyllelse Avveckla vårdåtagande Utforma vårdbegäran Framställa begäran om vård avvakta / inte göra något matchar inte vårdutbud matchar vårdutbud fortsätta enligt plan förändra plan förändra vårdåtagande avveckla SAMBA – Arbetsmaterial

19 Alltså  De modeller som finns är inte processmodeller  De är flödesmodeller  En flödesmodell beskriver ett arbetsflöde, inte ett förädlingsobjekts väg genom aktiviteterna  För systemutveckling måste de enskilda processerna identifieras Magnus Fogelberg

20 Process  grupp av samverkande eller varandra påverkande aktiviteter som omformar insatser till utfall (SS-EN ISO 9000, ISO 9000:2000)  har ett förädlingsobjekt  är värdehöjande för någon  har ett definierat mål/syfte  någon är ansvarig  disponerar resurser  har en utsträckning i tiden  har en tydlig start och ett tydligt slut Maria Areblad

21 Begrepp i processen Maria Areblad

22 Process Kärnprocess Vårdprocess Magnus Fogelberg

23 Process Kommunikationsprocess Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kärnprocess

24 Process

25

26 Magnus Fogelberg Klinisk process Styrprocess/kvalitetskontroll, beslut Kommunikationsprocess

27 Process Magnus Fogelberg

28 Process Magnus Fogelberg Klinisk producentprocess (Annan vårdinrättnings process) (Patientens process) (Resursprocess)

29 Process Magnus Fogelberg

30 Processpaket Maria Areblad Klinisk process Styrprocess Kommunikationsprocess

31 Processerna Klinisk process förädlingsobjekt: patientens samlade hälsotillstånd såsom det uppfattas av HoS-personalen (uppfattat tillstånd) Styrprocess förädlingsobjekt: mandat baserat på vårdbegäran och vårdåtagande med innehåll avseende planering och beslut Kommunikationsprocess förädlingsobjekt: information avseende resurser, handlingar, meddelanden Magnus Fogelberg

32 Processerna Magnus Fogelberg

33 Processens begreppsmodell fogare/MF

34 Processens begreppsmodell fogare/MF

35 Processens begreppsmodell fogare/MF

36 Processens begreppsmodell fogare/MF

37 Vårdbegäran direkt hänvisning Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg

38 Mätpunkter  motta vårdbegäran  Magnus Fogelberg

39 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning Lars Björkman/Magnus Fogelberg

40 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran  Magnus Fogelberg

41 Vårdbegäran direkt hänvisning Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information vård- begäran motta vård- begäran hänvisa mottagen vård- begäran hänvisad vård- begäran besluta om bedömning beslut att ej bedöma vårdbegäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg

42 Vårdbegäran bedöms Styrprocess - mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Kommunikationsprocess- information vård- begäran motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning beslut att bedöma vårdbegäran bedöma tillstånd uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

43 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

44 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud  Magnus Fogelberg

45 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud ej hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

46 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat  Magnus Fogelberg

47 Matchning mot vårdutbud adekvat vårdutbud saknas matcha mot vårdutbud ej hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat inget hälso- och sjuk- vårdsmandat hänvisa hänvisad vårdbegäran Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information mottagen vård- begäran beslut att att bedöma vårdbegäran uppfattat tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

48 Matchning mot vårdutbud vårdåtagande görs matcha mot vårdutbud hanterbart tillstånd besluta om hälso-och sjukvårdsdmandat hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information identifiera hälsoproblem uppfattat tillstånd vårdåtagande beslut att att bedöma vårdbegäran mottagen vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg

49 Problemkomplex, mål i vårdplan inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälso- och sjukvårds- mandat hälsoproblem mottagen vård- begäran prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

50 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan Lars Björkman/Magnus Fogelberg

51 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan  Magnus Fogelberg

52 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat fastställa vårdplan Lars Björkman/Magnus Fogelberg

53 Resurser  kontakter – att boka eller inte boka, det är frågan

54 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF kontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst

55 Kontakter (CONTsys) Patientkontakt English term = contact Indirekt patientkontakt Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional 0..n 1..n deltar i fogare/MA/MF patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst utan direkt kontakt med patient patientkontakt då hälso- och sjukvårdspersonal utför hälso- och sjukvårdstjänst i direkt kontakt med patient

56 Kontakter Hälso- och sjukvårdspersonal English term = health care professional Annan hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care third party Patientkontakt English term = contact 0..n1..n 0..n deltar i 0..n deltar i Direkt patientkontakt English term = encounter Patient English term = subject of care 1 0..n inbegriper 1 0..n Indirekt patientkontakt fogare/MA/MF

57 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar Kontakter tidsintervall under vilket en eller flera patientkontakter äger rum mellan patient och hälso- och sjukvårdsproducent inom ramen för ett hälso- och sjukvårdsmandat fogare/MA/MF

58 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter del av patientkontakt som avser endast ett hälsoproblem fogare/MA/MF *

59 Kontaktperiod English term = period_of_service Patientkontakt English term = contact 1..n 1 omfattar Vårdepisod English term = episode of care Kontaktkomponent English term = contact element 1..n 1 1 ingår i Hälsoproblem English term = health issue 0..n1 är föremål för Hälso- och sjukvårdsaktivitet English term = health care service 11..n utförs inom 1..n 0..n används mot Hälso- och sjukvårdsmandat English term = care mandate 11 avser Hälso- och sjukvårdsintressent English term = health care party 1..n 0..n utfärdas av Problemkomplex English term = health issue thread 0..n 1 definierar 1 0..n hanterar Kontakter samtliga kontaktkomponenter som avser ett och samma hälsoproblem fogare/MA/MF * vårdepisod (LF1998, förslag): alla vårdkontakter med en eller flera vårdgivare (1) som en patient haft för ett visst specifikt hälsoproblem mellan en start- och en slutpunkt

60 Resurser  kontakter – att boka eller inte boka, det är frågan  hjälpmedel att prova och lämna ut  vårdplats i sluten vård  operationskort  vaccin och läkemedel  blanketter  transporter ……

61 Resurser Klinisk producentprocess (Resursprocess)

62 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser  Magnus Fogelberg

63 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Lars Björkman/Magnus Fogelberg

64 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet  Magnus Fogelberg

65 Vårdplan välja aktiviteter besluta att planera vård planerings- beslut Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information boka resurser aktivitets- lista tillstånd med aktivitetsplaner behovsbedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista fastställa vårdplan besluta om användning av planerad aktivitet Lars Björkman/Magnus Fogelberg

66 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information tillstånd med aktivitetsplaner resurssatt aktivitetslista Lars Björkman/Magnus Fogelberg

67 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet  Magnus Fogelberg

68 Aktiviteter - utredning utföra un- dersökan- de aktivitet beslut att utföra aktivitet Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information matcha mål mot tillgängliga tjänster undersökt tillstånd tillstånd med aktivitetsplaner ompröva mål i vårdplan mål i vårdplan i HoS- mandat resurssatt aktivitetslista bedöma tillstånd bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

69 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Lars Björkman/Magnus Fogelberg

70 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet  Magnus Fogelberg

71 Aktiviteter - åtgärder utföra åtgärdan- de aktivitet vårdplan Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess- information åtgärdat tillstånd förnya vårdplan beslut att utföra aktivitet bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat besluta om användning av planerad aktivitet aktivitets- lista resurssatt aktivitetslista boka resurser Lars Björkman/Magnus Fogelberg

72 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

73 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)  Magnus Fogelberg

74 Kvalitetskontroll matcha till- ståndsutfall mot mål kvalitets- utfall Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information kvarvarande vårdbehov kontrollera kvalitet åtgärdat tillstånd beslut att utföra aktivitet ompröva mål i vårdplan resurssatt aktivitetslista utvärdera resultat bedömt tillstånd Lars Björkman/Magnus Fogelberg

75 Slut på processen målet nått Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat Lars Björkman/Magnus Fogelberg

76 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)   besluta att vårdåtagande skall avslutas  Magnus Fogelberg

77 Slut på processen målet nått avslut av vårdåtagande Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan besluta att vård- åtagande skall avslutas vårdin- formation meddela avslut av vårdåtagande bedöma att mål i vårdplan är uppfyllt uppfattat tillstånd avslutsmed- delande mål i vårdplan i HoS- mandat Lars Björkman/Magnus Fogelberg

78 Slut på processen målet ej nått hälso- och sjukvårds- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information uppfattat till- stånd i rela- tion till mål i vårdplan förnya hälso- och sjukvårdsmandat vårdin- formation bedöma att mål i vårdplan ej är uppfyllt uppfattat tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat inventera hälsoproblem, identifiera tillkom- mande hälsoproblem förnyat vårdåtagande Lars Björkman/Magnus Fogelberg

79 Problemkomplex, mål i vårdplan upprepning om målet inte nåtts hälso- och sjukvårds- mandat vårdin- formation Lars Björkman/Magnus Fogelberg inhämta kompletterande information kompletterat uppfattat tillstånd avgränsa problemkomplex mål i vårdplan i HoS- mandat Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information matcha mål mot till- gängliga aktiviteter hälsoproblem prioritera, formulera mål i vårdplan problem- komplex bedöma vårdbehov behovs- bedömt tillstånd

80 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Lars Björkman/Magnus Fogelberg

81 Mätpunkter  motta vårdbegäran   besluta om bedömning av vårdbegäran   matcha mot vårdutbud   besluta om hälso- och sjukvårdsmandat   fastställa vårdplan   boka resurser   besluta om användning av planerad aktivitet   utföra undersökande aktivitet   utföra åtgärdande aktivitet   matcha tillståndsutfall mot mål (diagnos)   besluta att vårdåtagande skall avslutas   utfärda remiss = vårdbegäran  Magnus Fogelberg

82 Remiss till annan hälso- och sjukvårdsproducent beslut om problem- komplex i remiss Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information avgränsa pro- blemkomplex i remiss utfärda remiss= vårdbegäran bedöma till- stånd som skall remitteras problem- grupp till remiss vård- begäran remiss- beslut bedömt tillstånd mål i vårdplan i HoS- mandat ingen till- gänglig tjänst besluta om remiss Lars Björkman/Magnus Fogelberg

83 Vårdbegäran hos annan hälso- och sjukvårdsproducent vård- begäran Lars Björkman/Magnus Fogelberg Klinisk process - uppfattat tillstånd Styrprocess - mandat Kommunikationsprocess - information motta vård- begäran mottagen vård- begäran besluta om bedömning vårdbegäran att bedöma

84 SAMBA – en dans?  Ja, en dans på rosor den började på törnena vi gick i mål på kronbladen Magnus Fogelberg

85 Materialet är sammanställt och bearbetat av Maria Areblad och Magnus Fogelberg Tack! Granskning och grafisk bearbetning av SAMBA processmodell: Lars Björkman f og a re binder samman begreppen


Ladda ner ppt "SAMBA – processverktyget i väntetidsregistreringens tjänst Magnus Fogelberg Stockholm 2003-09-04 f og a re."

Liknande presentationer


Google-annonser