Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!"— Presentationens avskrift:

1 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!

2 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nytta för patienten Patientnyttan har varit utgångspunkt när Landstinget och kommunerna i Jönköpings län genomfört denna process. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens mars 2015

3 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län. Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner. mars 2015

4 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett avtalsförslag. Samverkan med fackliga företrädare. 4 maj 2012:Avtalet tagit av PD och PKN September 2012:Respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige behandlar avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. Hösten 2012:Arbete med förberedelser och stöd samt framtida vägledning inför övergången. 1 januari 2013: Skatteväxling och verksamhetsövergång. mars 2015

5 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Projektorganisation Styrgrupp på uppdrag av Landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden : mars 2015 Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en ekonomichef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Projektledning Arbetsgrupper för hälso- och sjukvård, rehabilitering/habilitering, personal, ekonomi, IT, information, uppföljning och medicintekniska produkter

6 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Så mycket som möjligt Ur Landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring: Utgångspunkten var att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet mars 2015

7 2015-03-29 7 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtal om hemsjukvården Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Maj 2012

8 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Avtalets uppbyggnad Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc) mars 2015

9 2015-03-29 9 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kommunerna tar över: 1.Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos 2.Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut 3.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård, till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och/eller vårdplan upprättats 4.Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård 5.Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

10 2015-03-29 10 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Kom Upp Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna – landstinget - respektive huvudman Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster kostnad för medicintekniska produkter

11 2015-03-29 11 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Styrning och ledning Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska – följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, – vidta åtgärder och om det krävs, – föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

12 2015-03-29 12 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Vad görs just nu? Fördjupningsdokument - hur gick det till? Tillämpningsanvisningar – In och utskrivning i hemsjukvård- Specialistsjukvård – Överrapportering- Egenvård – Palliativ vård- Medicin tekniska produkter – Förbandsartiklar- Nutrition, PEG – Kvalitetsregister- Meddix – Samverkan hsv-vc- Munhälsovård – Provtagning, vab- Smittskydd, vårdhygien – Lokala läkaravtal- Kompressionsstrumpor – Helgpatienter- Diabetshjälpmedel – Påsdialys- Syrgas – Utlämning av sjukvårdsmaterel- Läkemedel och förbrukningsartiklar – Landstingssubventioner- Vårdplanering – Infoöverföring slutenvård - hsv November 2012

13 2015-03-29 13 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Mer information på vår webbplats: www.komhem.net www.komhem.net

14 2015-03-29 14 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig mars 2015

15 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Läget i länets kommuner inför KomHem!

16 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig VÄRNAMO + bilar beställda, P-platser finns till alla, mobiltfn på plats, organisationen är klar, 2 nya chefer som har m-samtal med samtlig ny personal, introduktionen, utbildning till hemtjänsten, personal, arbetsgrupper !? Lokaler finns och plats för allt (skohorn), men trångt, avgifter 17143 13 Dsk/ssk 10 Ja3 Nej 2 At2 Ja 2 Usk2 Ja

17 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig GNOSJÖ + it är löst eller på G, utbildning till hemtjänsten, personal, ser över delegeringarna till hemtjänsten, överrapporteringsrutiner, arbetsgrupper !?Inga bilar beställda-än... Hinner hantverkarna…..Avgifterna. Kommer sjukgymnasterna räcka till. 734 3 Dsk/ssk0 Ja3 Nej 2 At1 Ja1 Nej 2 Usk2 Ja

18 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig GISLAVED + bilarna är beställda, personal, introduktionen, ipad- projekt, 12v schema, personal är kvar på sitt ansvarsomr, information via kommuntidning, arbetsgrupper !? Lokalerna fungerar-ambitionen i framtiden är att sitta tillsammans, Avgifter 28226 12 Dsk/ssk9 Ja3 Nej 5 At5 Ja 10 Usk7 Ja3 Nej 1 Vaktmästare1 Ja

19 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig VAGGERYD + hemtjänstpersonal utbildas, datorplattor, personal, rekrytering med många sökande, arbetsgrupper !? Ej tillräckligt många leasing-bilar, kommer använda elcyklar istället, avgifter 1495 7 Dsk/ssk4 Ja3 Nej 3 At1 Ja2 Nej 1 Sg1 Ja 3 Usk3 Ja

20 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig JÖNKÖPING + rekryteringarna så gott som klara (2 områdeschefer och 3 ytterligare enhetschefer, sg, ssk/dsk), 10 team, ej byta stabilitet, nya geografiska gränsdragningar, 10 lokaler (ev) klara, arbetsgrupper, övertar mobiltfn, tfnnummer och abonnemang ifrån vc !? Varit diskussion gällande bilarna, många beställningar gällande it som ska göras-hinns? ej beviljade semestrar under januari, avgifter, delegeringar förlängs 31/1 av dsk/ssk som blir kommunanst 13210725 76 Dsk/ssk61 Ja15 Nej 22 At20 Ja2 Nej 1 Sg1 Ja 33 Usk25 Ja8 Nej

21 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig MULLSJÖ + organisationen, praktisk planering av arbetet, informationsmöte, schema, introduktion, arbetsgrupper, bilar, laptop, ”vårdplanerings-ssk” !? Lokala läkaravtalet, arbetskläder, IT, info till patienter i december, avgifter, kommer jobba med under 2013: teambildning och kompetensutveckling av hemtjänsten 862 3 Dsk/ssk1 Ja2 Nej 1 At1 Ja 1 Sg1 Ja 3 Usk3 Ja

22 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig HABO + organisationen, enskilda samtal, arbetsgrupper, utbildning hemtjänst, reflektionsmöten, bilar beställda, personal, utvecklingsdag tillsammans vc, lokaler under ombyggnad, rekrytering sg nattssk !? Gemensam nattorganisation med Mullsjö-schema dokumentationssystem, avgifter 862 3 Dsk/ssk3 Ja 1 At1 Ja 4 Usk2 Ja2 Nej

23 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig TRANÅS + 2 chefer klara, organisation, samverkan, lokaler, arbetsgrupper, personal, workshop, uppstartmöte träff kommunchef kommunalråd politiker, bilar beställda, projekt angående hemrehab !? Bilar försenade-hyrbilar istället, Avgifter 25214 19 Dsk/ssk16 Ja3 Nej 2 At1 Ja1 Nej 4 Usk4 Ja

24 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig ANEBY + lokaler sedan tidigare, ändrad organisation !? ekonomin, ny gränsdragning vc-kommun, It system-klar så långt man rår över, avgifter Dsk/ssk och usk sedan tidigare anställda av kommunen.1 1 At1 Ja

25 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig EKSJÖ + organisation och chef klart sedan 2011, lokaler, bilar beställda, arbetsgrupper, laptop och mobilt bredband, Ihopflytt och samarbete f om 13/12, ”adm-ssk som även är externa och intern kontakt !? Räcker lokalerna?, avgifter, alla tjänster är ej tillsatta 20128 13 Dsk/ssk12 Ja1 Nej 7 Usk7 Nej

26 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig NÄSSJÖ + organisationen, lokaler, kick-off, ”kom-upp” på säbo, schema, kommunikationsplan (bildspel, broschyr), vc pers lämna broschyr till pat, rekryterar sg !? IT, Annonserat psykssk ej tillsatt, avgifter, Efter 1/1-13:team, vårdplanering, demens, palliativ vård, hälsosjukvård för psyk och funktion. 27234 22 Dsk/ssk19 Ja3 Nej 4 At3 Ja1 Nej 1 Usk1 Ja

27 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig SÄVSJÖ + organisationen, redan tagit över hsv från kl.17.00 och nattetid, arbetsgrupper, lokaler finns, grundutrustningsinventering, områdeschef träffar samtlig personal, genomgång av vc faktura för hjm, delegeringsgenomgång !? avgifter 1385 10 Dsk/ssk5 Ja5 Nej 3 Usk3 Ja

28 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig VETLANDA + organisationen, arbetsgrupperna, workshop tillsammans med nya jobbarkompisar, introduktion, schema, information till samtlig personal inom förvaltningen, schemat, MAS går tillsammans med vc igenom HSVpat !? It - har koll på det man själv kan rå på, avgifter 17134 12 Dsk/ssk9 Ja3 Nej 5 Usk4 Ja1 Nej

29 KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig kvarvarande tankar… Känslan är att personalen som ska gå över är positiva och motiverade men att det ”svajar” bland den kommunala personalen (känner sig bortglömda??). ”känns som ni (kommunen) har tänkt på det mesta” ”kommunen, de bryr sig i alla fall om sin personal” ”det kommer att ordna sig, trots om allt inte är 100%, det finns ju ingen personal som är så ansvarsfylld som hälso och sjukvårdspersonal” ”projektet slutar inte 1/1-2013 – det är ju då det börjar”


Ladda ner ppt "KomHem – vård, omsorg och rehab nära dig Nu är vi nära!"

Liknande presentationer


Google-annonser