Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nu är vi nära!.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nu är vi nära!."— Presentationens avskrift:

1 Nu är vi nära!

2 Nytta för patienten Patientnyttan har varit utgångspunkt när Landstinget och kommunerna i Jönköpings län genomfört denna process. Värdegrund Vi utgår från patientens/brukarens behov Vi samarbetar aktivt över organisations- och huvudmannagränser Vi bemöter varandra med respekt och visar tillit Vi lär av varandra och tar tillvara varandras kompetens april 2017

3 Uppdraget Skatteväxling för hemsjukvården i Jönköpings län.
Byte av huvudmannaskap från Landstinget till länets tretton kommuner. april 2017

4 Tidplan Maj 2011: Projektstart Oktober 2011: Avsiktsförklaring med definitioner, avgränsningar och gemensamma ambitioner. April 2012: Ett avtalsförslag. Samverkan med fackliga företrädare. 4 maj 2012: Avtalet tagit av PD och PKN September 2012: Respektive kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige behandlar avtalet. Skrivelse till regeringen om godkännande om skatteväxling. Hösten 2012: Arbete med förberedelser och stöd samt framtida vägledning inför övergången. 1 januari 2013: Skatteväxling och verksamhetsövergång. april 2017

5 Projektorganisation Styrgrupp på uppdrag av Landstingets planeringsdelegation och Primärkommunala nämnden: Representanter för kommunerna: - en socialchef/direktör från vardera länsdel, - en kommunchef - en ekonomichef - en representant från Region- förbundet. Representanter för landstinget: - landstingsdirektör, - hälso- och sjukvårdsdirektör, - utvecklingsdirektör, - personaldirektör - ekonomidirektör. Projektledning Arbetsgrupper för hälso- och sjukvård, rehabilitering/habilitering, personal, ekonomi, IT, information, uppföljning och medicintekniska produkter april 2017

6 Så mycket som möjligt Ur Landstingets och kommunernas gemensamma avsiktsförklaring: Utgångspunkten var att så mycket som möjligt av vården i hemmet överförs, under förutsättning att - den nya ansvarsfördelningen sammantaget gynnar patienten, - är resurseffektiv - vården ges med god kompetens och säkerhet april 2017

7 Avtal om hemsjukvården
Avtal mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län om överlåtelse av skyldighet att erbjuda hälso- och sjukvård i ordinärt boende Maj 2012

8 Avtalets uppbyggnad Avtalet (15 sidor) + 12 bilagor + Fördjupningsdokument (om tillämpning etc) Inledning Avtalets omfattning och lagliga grund Definitioner och avgränsningar, ansvarsfördelning IT och informationsöverföring Personal Ekonomi Uppföljning Styrning och ledning Säkerhet och krisberedskap Avgifter, avtalstid, giltighet, ändringar och tillägg april 2017

9 Kommunerna tar över: Hemsjukvård till patienter dygnet runt, oavsett ålder och diagnos Insatser till och med specialistsjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende, inklusive rehabilitering, habilitering och palliativ vård, till patient registrerad som mottagare av hemsjukvård på primärvårdsnivå, specialiserad somatisk och psykiatrisk hemsjukvård – från den dag behovet uppstår och/eller vårdplan upprättats Planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser på primärvårdsnivå hos patienter i ordinärt boende som inte har hemsjukvård Förskrivning av hjälpmedel till personer i ordinärt boende = Skatteväxling: 34 öre

10 Kom Upp Båda huvudmännens ledning har, gemensamt och var för sig, ansvar för att avtalets viljeinriktning och värdegrund följs upp. Kvalitetsindikatorer för att följa upp det förändrade huvudmannaskapet: En baslinjemätning och uppföljning efter 1 år samt 3-5 år. Datainsamling från register, enkäter till personal inom hemsjukvården samt intervjuer av personer som erhåller hemsjukvård. Resultatet följs upp av: - ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna – landstinget - respektive huvudman Volym- och kostnadsutveckling Efter tre år ska det genomföras en uppföljning som följd av: • personalvolymer per yrkeskategori och köpta tjänster • kostnad för medicintekniska produkter

11 Styrning och ledning Ledningsgruppen för samverkan mellan kommunerna och Landstinget ska följa upp konsekvenser av det förändrade huvudmannaskapet, vidta åtgärder och om det krävs, föreslå kommunerna och Landstinget att gemensamt fatta erforderliga beslut med utgångspunkt från antagen värdegrund och viljeinriktning. En grupp med mandat att hantera oklarheter avseende praktisk tillämpning av och om avtalet på vårdtagarnivå ska inrättas av Ledningsgruppen för samverkan. En grupp för uppföljning av hemsjukvårdsavtalets tillämpning på övergripande politisk nivå ska inrättas av PKN och PD, eller motsvarande.

12 Vad görs just nu? Fördjupningsdokument - hur gick det till?
Tillämpningsanvisningar In och utskrivning i hemsjukvård - Specialistsjukvård Överrapportering - Egenvård Palliativ vård - Medicin tekniska produkter Förbandsartiklar - Nutrition, PEG Kvalitetsregister - Meddix Samverkan hsv-vc - Munhälsovård Provtagning, vab - Smittskydd, vårdhygien Lokala läkaravtal - Kompressionsstrumpor Helgpatienter - Diabetshjälpmedel Påsdialys - Syrgas Utlämning av sjukvårdsmaterel - Läkemedel och förbrukningsartiklar Landstingssubventioner - Vårdplanering Infoöverföring slutenvård - hsv November 2012

13 Mer information på vår webbplats: www.komhem.net

14 april 2017

15 Läget i länets kommuner inför KomHem!
Jag – utredare KomHem Tillfrågad att redovisa nuläget gällande Komhem-arbetet i kommunerna. 1 ggr/mån träffas projektledare / HSLchefer i ett nätverk som jag deltar i. Träffades 19 okt och 16 nov, alla kommuner lämnar rapport och det är därifrån jag har samlat information. De flesta har liknande processer: bilar, skrivbord, schema, telefoner, it m.m

16 VÄRNAMO + bilar beställda, P-platser finns till alla, mobiltfn på plats, organisationen är klar, 2 nya chefer som har m-samtal med samtlig ny personal, introduktionen, utbildning till hemtjänsten,  personal, arbetsgrupper !? Lokaler finns och plats för allt (skohorn), men trångt, avgifter 13 Dsk/ssk Ja 3 Nej 2 At 2 Ja 2 Usk 2 Ja Mål: alla ska ha en arbetsplats och patienten ska få en säker vård och omsorg. Ny MAS.

17 GNOSJÖ + it är löst eller på G, utbildning till hemtjänsten,  personal, ser över delegeringarna till hemtjänsten, överrapporteringsrutiner, arbetsgrupper !?Inga bilar beställda-än... Hinner hantverkarna…..Avgifterna. Kommer sjukgymnasterna räcka till. 3 Dsk/ssk 0 Ja 3 Nej 2 At 1 Ja 1 Nej 2 Usk 2 Ja Personalen antar framtidens utmaning med glädje. Bemötandet jätteviktigt – patienten ska få professionellt bemötande. Överföring av dokumentation – kssk och lssk sitter tillsammans med varsin dator. 1 dsk/ssk som tackade nej har sökt tjänst i kommunens externa rekrytering

18 GISLAVED + bilarna är beställda,  personal, introduktionen, ipad-projekt, 12v schema, personal är kvar på sitt ansvarsomr, information via kommuntidning, arbetsgrupper !? Lokalerna fungerar-ambitionen i framtiden är att sitta tillsammans, Avgifter 12 Dsk/ssk 9 Ja 3 Nej 5 At 5 Ja 10 Usk 7 Ja 3 Nej 1 Vaktmästare 1 Ja

19 VAGGERYD + hemtjänstpersonal utbildas, datorplattor,  personal, rekrytering med många sökande, arbetsgrupper !? Ej tillräckligt många leasing-bilar, kommer använda elcyklar istället, avgifter 7 Dsk/ssk 4 Ja 3 Nej 3 At 1 Ja 2 Nej 1 Sg 1 Ja 3 Usk 3 Ja

20 JÖNKÖPING + rekryteringarna så gott som klara (2 områdeschefer och 3 ytterligare enhetschefer, sg, ssk/dsk), 10 team, ej byta stabilitet, nya geografiska gränsdragningar, 10 lokaler (ev) klara, arbetsgrupper, övertar mobiltfn, tfnnummer och abonnemang ifrån vc !? Varit diskussion gällande bilarna, många beställningar gällande it som ska göras-hinns? ej beviljade semestrar under januari, avgifter, delegeringar förlängs 31/1 av dsk/ssk som blir kommunanst 76 Dsk/ssk 61 Ja 15 Nej 22 At 20 Ja 2 Nej 1 Sg 1 Ja 33 Usk 25 Ja 8 Nej Tar över mobiltelefonerna, tfnnumrena och abonnemangen ifrån vc, Stor organisation, där många personal berörs och där många frågor, tankar, undringar finns. Har varit lunchmöte med aktuell personal. Träffat Bra livs-vårdenhetschefer, planer finns även att träffa de privata vårdcentralernas vårdenhetschefer. ((2 dsk Tenhult – tenhult till huskvarna och ej ekhagen, fördelat personalen till teamen utifrån 65 år och äldre. HSV-områdena är lika som hemtjänstområdena och de är utifrån statistikområden.

21 MULLSJÖ + organisationen, praktisk planering av arbetet, informationsmöte, schema, introduktion, arbetsgrupper, bilar, laptop, ”vårdplanerings-ssk” !? Lokala läkaravtalet, arbetskläder, IT, info till patienter i december, avgifter, kommer jobba med under 2013: teambildning och kompetensutveckling av hemtjänsten 3 Dsk/ssk 1 Ja 2 Nej 1 At 1 Ja 1 Sg 1 Ja 3 Usk 3 Ja Lite upprört bland hemtjänstpersonalen komhem får klä skott. Bilar-tagit över landstingets leasingavtal.

22 HABO + organisationen, enskilda samtal, arbetsgrupper, utbildning hemtjänst, reflektionsmöten, bilar beställda, personal, utvecklingsdag tillsammans vc, lokaler under ombyggnad, rekrytering sg nattssk !? Gemensam nattorganisation med Mullsjö-schema dokumentationssystem, avgifter 3 Dsk/ssk 3 Ja 1 At 1 Ja 4 Usk 2 Ja 2 Nej Nuv MAS slutar och rekrytering pågår, ev glapp

23 TRANÅS + 2 chefer klara, organisation, samverkan, lokaler, arbetsgrupper, personal, workshop, uppstartmöte träff kommunchef kommunalråd politiker, bilar beställda, projekt angående hemrehab !? Bilar försenade-hyrbilar istället, Avgifter 19 Dsk/ssk 16 Ja 3 Nej 2 At 1 Ja 1 Nej 4 Usk 4 Ja Landa i det nya och sedan lösa allt eftersom. 50% personal som ska utreda hemrehab, kostnadseffektiviteten under 1 år ”spännande” erfarenheter ifrån Kalmar: enkelbemanning istf dubbelbemanning, mindre bistånd gällande omvårdnad.

24 ANEBY + lokaler sedan tidigare, ändrad organisation
!? ekonomin, ny gränsdragning vc-kommun, It system-klar så långt man rår över, avgifter Dsk/ssk och usk sedan tidigare anställda av kommunen. 1 1 1 At 1 Ja Gränsdragning: samma parter ska nu jobba efter gränsdragning som gäller i hela länet, varit van under ca 25 år att ha en ”gränsdragning á la Aneby”

25 EKSJÖ + organisation och chef klart sedan 2011, lokaler, bilar beställda, arbetsgrupper, laptop och mobilt bredband, Ihopflytt och samarbete f om 13/12, ”adm-ssk som även är externa och intern kontakt !? Räcker lokalerna?, avgifter, alla tjänster är ej tillsatta 13 Dsk/ssk 12 Ja 1 Nej 7 Usk Nej Lokaler tillsammans med hemtjänsten – för små?? Planerat för ej stationära arbetsplatser – egen laptop och hylla med tillhörigheter.

26 NÄSSJÖ + organisationen, lokaler, kick-off, ”kom-upp” på säbo, schema, kommunikationsplan (bildspel, broschyr), vc pers lämna broschyr till pat, rekryterar sg !? IT, Annonserat psykssk ej tillsatt, avgifter, Efter 1/1-13:team, vårdplanering, demens, palliativ vård, hälsosjukvård för psyk och funktion. 22 Dsk/ssk 19 Ja 3 Nej 4 At 3 Ja 1 Nej 1 Usk 1 Ja Har haft kick-off med internat – positivt (samarbetsövningar, lagarna, dokumentation). Kommunikationsplanen: v42-47 ska ALL personal få information genom sina chefer på apt-bildspel, info broschyr. Komupp på säbo (enkät, intervjuer, kvalitetsindikatorerna) – hemsjukvården ska inte innebära kvalitetssänkning på säbo!

27 SÄVSJÖ + organisationen, redan tagit över hsv från kl och nattetid, arbetsgrupper, lokaler finns, grundutrustningsinventering, områdeschef träffar samtlig personal, genomgång av vc faktura för hjm, delegeringsgenomgång !? avgifter 10 Dsk/ssk 5 Ja 5 Nej 3 Usk 3 Ja Juni kommunen tagit hsv efter kl 17.oo och natt (K ssk dokumenterar i cosmic). Lokal kommer b la hyras av landstingsfastigheter. Går igenom delegeringar, går igenom underlagen gällande vad och vilka som har tekniska hjälpmedel i ord boende.

28 VETLANDA + organisationen, arbetsgrupperna, workshop tillsammans med nya jobbarkompisar, introduktion, schema, information till samtlig personal inom förvaltningen, schemat, MAS går tillsammans med vc igenom HSVpat !? It - har koll på det man själv kan rå på, avgifter 12 Dsk/ssk 9 Ja 3 Nej 5 Usk 4 Ja 1 Nej På workshop fick man träffa jobbarkompisarna, chefen några ”lära-känna” övningar – var mycket uppskattat. ”Det ska inte vara något ”velande” inför patienten/esther – bättre att man gör åtgärden och sedan diskuterar i samverkan vilken huvudman som skulle ha gjort det. Info till SAMTLIG personal motiveras av att alla ska veta någorlunda vad det handlar om och kunna informera och svara på frågor ifrån patienter, anhöriga m.m

29 kvarvarande tankar… Känslan är att personalen som ska gå över är positiva och motiverade men att det ”svajar” bland den kommunala personalen (känner sig bortglömda??). ”känns som ni (kommunen) har tänkt på det mesta” ”kommunen, de bryr sig i alla fall om sin personal” ”det kommer att ordna sig, trots om allt inte är 100%, det finns ju ingen personal som är så ansvarsfylld som hälso och sjukvårdspersonal” ”projektet slutar inte 1/ – det är ju då det börjar” Citat ifrån vc personalen som de sagt till kommunen och även om kommunen till sin nuv arbetsgivare.


Ladda ner ppt "Nu är vi nära!."

Liknande presentationer


Google-annonser