Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsstrategi för Örebroregionen

2 Sveriges demografiska mittpunkt
Cirka invånare Gränsar till 6 andra län Delar av 5 stift

3 Örebro län – ett län, men …
6 landskap Närke, Västmanland, Värmland, Östergötland, Västergötland, Dalarna 6 grannlän – flest i Sverige! Västmanland, Värmland, Östergötland, Västergötland, Dalarna, Sörmland 5 stift Västerås, Karlstad, Skara, Linköping, Strängnäs ”Sveriges mest inländska län” – längst till havet!

4 Regional obalans i tillväxten
Den fortsatta regionala polariseringen finns i hela landet, men är särskilt kännbar i Örebro län. Samtidigt som Örebro och Kumla har expanderat mycket kraftigt har knappast några andra kommuner i landet har haft så svag befolkningsutveckling som Laxå, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga och Degerfors. Samtidigt har Karlskoga haft en god sysselsättningsutveckling under senare år och näringslivet i kommunen bedöms ha mycket god framtida tillväxtpotential. Sådana obalanser kan inte hanteras inom den egna kommunen, kräver regionalt agerande. För den enskilda kommunen kan befolkningsminskningen innebära ett stort problem. Det innebär problem att på ett kostnadseffektivt sätt anpassa verksamheten efter ett ständigt minskande befolkningsunderlag. Om kommunen dessutom har en parallell utveckling mot en större andel äldre, blir försörjningsbördan tyngre och det kan bli svårt att upprätthålla den kommunala servicen utan samtidigt höja skatterna. Slutligen kan befolkningsminskningen innebära arbetskraftsbrist. Då människor i stor omfattning pendlar mellan kommuner för att ta sig till och från arbete, behöver befolkningsminskning inom en kommun inte per automatik innebära arbetskraftsbrist. Befolkningsminskningen i Hallsbergs kommun är ett mindre problem ur arbetskraftssynpunkt, då kommunen ligger inom nära pendlingsavstånd till Örebro. För kommuner som ligger i en arbetsmarknadsregion med befolkningsminskning som helhet är problemet större.

5 Befolkningsutveckling

6 Befolkningsutveckling
Olika regioner växer respektive minskar i olika perioder. Örebro län hade länge en god befolkningstillväxt i nivå med rikets utveckling. För Örebro läns del sker ett tydligt trendbrott vid skiftet mellan och 70-tal. Den långa tiden av befolkningsökning ersätts då med en stagnationsfas, som nu varat i 40 år. Stagnationen i befolkningsutvecklingen sammanfaller i hög grad med basindustrins tillbakagång. Urbaniseringen blir också allt påtagligare. Fram till 1970 hade i stort sett samtliga av länets kommuner en god befolkningstillväxt. Efter 1970 är det i huvudsak Örebro och Kumla som förmått att attrahera inflyttare i någon större omfattning.

7 Detta är regionförbundets prognos.
Prognosen visar att sannolikt inga kommuner kommer att bryta trenden. Allt talar för att de kommuner som ökat respektive minskat de senaste 25 åren kommer att fortsätta på samma sätt under de kommande 25 åren.

8 Lokala arbetsmarknadsregioner
1988 2008 2030 (prognos) Lokala arbetsmarknader 1988 Lokala arbetsmarknader 2008 Lokala arbetsmarknader 2030, Regionförbundets prognos De lokala arbetsmarknaderna baseras på arbetspendling mellan kommuner. Förenklat kan man säga att en arbetstagare kan ta ett jobb inom den lokala arbetsmarknad där denne har sin bostad, utan att behöva flytta. (Sen finns det förstås rimliga gränser för detta) I takt med att fler människor pendlar samtidigt som pendlarna generellt reser längre sträckor, blir de lokala arbetsmarknaderna störrre. Exempel kan man säga att år 1988 var de som bodde i Lindesberg inte beredda att pendla till Örebro för att arbeta. Till 2008 har det dock skett en utveckling där en förhållandevis stor andel av lindesbergarna tycker att det är ok att pendla till Örebro. Till år 2030 kan det till och med vara så att en förhållandevis stor andel av de som bor i Ljusnarsberg är beredda att pendla till Örebro. Regionförstoringen drivs i huvudsak fram av förbättrade pendlingsmöjligheter och ett ändrat förhållningssätt till pendling.

9 Kartan visar antal arbetspendlare mellan tätorter.
Pilarna visar med tydlighet att Örebro är den viktigaste målpunkten för pendlarna, men det framgår också att Karlskoga är en viktig inpendlingsort i den västra länsdelen.

10

11 Järnvägar, europavägar och riksvägar genom Örebroregionen
Örebroregionen genomkorsas av flera av landets mest trafikerade vägar (E18, E20, riksväg 50 m.fl.) och järnvägar (Västra Stambanan, Godsstråket genom Bergslagen, Mälarbanan, Bergslagsbanan, Värmlandsbanan). Tillsammans med att landets demografiska mittpunkt ligger i länet gör det regionen till en attraktiv plats för konferenser och lager- och logistikverksamhet. Utvecklingen av de stora transportstråken är en viktig fråga för regionförbundet. Vi har också ansvar för att det statliga vägnätet (utom E18, E20, riksväg 50) har den standard som behövs.

12 Målbild för kollektivtrafiken.
Hur långt kommer man på en timme. Mörkgrönt = 2008 Mellangrönt = 2015 (kommer inte att uppnås) Ljusgrönt = 2030

13 Högsta utbildningsnivå 2009 för personer i åldern 20-64 år
Antal Andel i (%) därav kvinnor Län Riket Förgymnasial utb. 25 091 15,7 14,5 13,8 12,5 Gymnasial 83 086 51,9 47,7 48,6 45,7 Eftergym < 2 år 10 283 6,4 6,9 5,9 6,0 Eftergym >= 2 år 38 923 24,3 28,1 30,2 33,4 Forskarutb. 755 0,5 1,0 0,3 0,8 Okända 1 894 1,2 1,9 1,7 Totalt 100,0

14

15 Största arbetsgivare i Örebroregionen (förutom kommuner och landsting)
Storleksklass Assistansia AB (Örebro) 1625 Atlas Copco Rock Drills AB (Örebro) 1375 Örebro Universitet 1225 Meritor hvs AB (Lindesberg) 875 Samhall AB 775 Transcom AB (Karlskoga) Ahlsell Sverige AB (Hallsberg) 725 Ericsson AB (Kumla) 675 Statistiska centralbyrån Kriminalvården

16 Vad är en utvecklingsstrategi?
En riktningsgivare med vision, mål och strategier Regionala prioriteringar Arena för möten mellan aktörer som vill utveckla regionen

17 Varför en utvecklingsstrategi?
Behov av mobilisering och kraftsamling Uppdrag från regeringen Samsyn och samarbete kring prioriteringar ger större resultat

18 The Heart of Sweden Örebroregionen är ett attraktivt kunskapscentrum med en hög utbildningsnivå. I regionen växer företag och nya idéer i ett aktivt samarbete mellan näringsliv, universitet, offentlig och ideell sektor. I regionen blomstrar kultur, idrott och turism - det goda värdskapet ger lustfyllda möten och upplevelser. Regionens mångfald föder kreativitet, öppenhet och unga tankar. Vi är den öppna regionen – den goda grannen, den självklara mötesplatsen för människor och ett nav för handel och hållbara transporter. Tillsammans är vi den pulserande regionen

19 ”Den jätte som vill känna moder Svea på pulsen, bör lägga sin hand just över Örebro”
Hjalmar Bergman i SvD 1922

20

21 Människor formar framtiden

22 Ökat behov av förnyelse
Hårdare konkurrens om befolkningen Dynamiska regioner drar ifrån Globalisering Klimat- förändringen utmanar Samarbete skapar värden En värld av individer Ökat behov av förnyelse specialisering Både vi och omvärlden förändras Vi lever i en tid av ständiga förändringar i Sverige och i övriga världen. Örebroregionens utveckling är ingen isolerad process, utan påverkas i allt högre grad av vad som händer i vår omvärld. Därför är det av avgörande betydelse för oss att förstå vilka trender som berör oss och hur vi ska agera utifrån dem. Några exempel: Globaliseringen är här - Klimathot, internationell finanskris, men också möjligheter att fritt kommunicera över hela världen 24 timmar om dygnet, är påtagliga bevis på att vi alla är en del av det globala samhället. Världen och Sverige blir mer och mer internationaliserade med allt mer integrerad politik och handel. Pandemier och global ekonomi visar tydligt hur snabbt en kris på ett ställe kan sprida sig till resten av världen. Klimatförändringar utmanar - Vi vet att vi behöver arbeta med klimatfrågor, eftersom de ekonomiska och ekologiska följderna blir katastrofala om vi inte gör det. Redan nu syns effekter av vårt ändrade klimat och medeltemperaturen kommer att öka ytterligare. Vi måste både minska våra utsläpp och anpassa vårt samhälle till de förändringar som vi vet kommer. En värd av individer - Dagens och morgondagens invånare ställer krav på valmöjligheter och attraktiv livsmiljö. Samtidigt uppstår också nya gemenskaper grundade i en önskan om att utveckla gemensamma behov inom olika områden. Kunskaps- ekonomi

23 Fyra utvecklingsområden
Kunskap och kompetens Innovationer och entreprenörskap Lustfyllda möten och upplevelser Den öppna regionen

24 Kunskap och kompetens Kunskapslyft för barn och unga
Kunskapslyft i arbetslivet

25 Kunskapslyft för barn och unga
Etappmål År 2015 ska minst 90 procent av grundskoleeleverna i länet ha uppnått godkänt betyg i alla kärnämnen. År 2015 har 95 procent av gymnasieeleverna minst godkänt betyg i alla kärnämnen. År 2015 har minst 45 procent av dem som avslutat gymnasieskolan påbörjat en eftergymnasial utbildning inom tre år. År 2012 ska varje kommun ha lagt fast och påbörjat en handlingsplan för breddad rekrytering till högskolan.

26 Kunskapslyft i arbetslivet
Etappmål År 2015 genomförs systematisk kompetensutveckling för 30 procent av medarbetarna i regionens företag och organisationer. År 2015 har mer än 21 procent av medarbetarna i regionens företag, organisationer och offentliga verksamhet minst treårig eftergymnasial utbildning. År 2015 ska andelen studerande från Örebro universitet som fått anställning inom tre år efter examen vara bland de fem främsta i Sverige.

27 Innovationer och entreprenörskap
Entreprenörskap och företagande Förvaltningsstaden Örebro Innovativa miljöer

28 Entreprenörskap och företagande
Etappmål År 2015 ska minst företag startas varje år. År 2015 har ytterligare tre huvudkontor för börsnoterade företag etablerats. År 2015 har Örebroregionen den snabbaste sysselsättningstillväxten i riket inom logistiksektorn.

29 Förvaltningsstaden Örebro
Etappmål År 2015 har Örebroregionens andel av rikets totala statliga sysselsättning ökat med 2 procent.

30 Innovativa miljöer Etappmål
År 2015 ska minst en innovativ miljö ha funnit sina former, ha en trygg grundfinansiering och vara internationellt erkänd. År 2015 är länets samlade utgifter per capita för forskning och utveckling på en nivå som placerar länet på lägst sjätte plats i Sverige.

31 Lustfyllda möten och upplevelser
Sprudlande kulturliv Stora evenemang Rika naturupplevelser

32 Sprudlande kulturliv Etappmål
År 2015 ska vi ha ett kulturliv som möjliggör för Örebro att ansöka om att bli Europas kulturhuvudstad. År 2015 ska regionens unika berättelse vara skriven. År 2015 har andelen av den offentliga kulturfinansieringen till barn och unga ökat.

33 Stora evenemang Etappmål
År 2015 har antalet stora evenemang inom kultur, idrott och konferenser fördubblats. År 2015 är antalet hotellgästnätter i länet på en nivå som ligger bland de 10 främsta länen i landet.

34 Rika naturupplevelser
Etappmål År 2015 ska antalet turistbesök kopplade till naturupplevelser ha fördubblats.

35 Den öppna regionen Bästa grannen Fler boende i Örebroregionen
Aktiv regionförstoring Goda kommunikationer med omvärlden

36 Bästa grannen Etappmål
År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella länsgränsöverskridande samarbeten med våra närmaste grannar. År 2015 ingår Örebroregionen i minst 25 procent fler funktionella samarbeten med Stockholm stad och län. År 2015 beskrivs Örebroregionen som viktig för Stockholmsregionens framtid i Stockholms läns regionala utvecklingsplan eller motsvarande.

37 Fler boende i Örebroregionen
Etappmål År 2015 ska Örebroregionen ha ökat sin befolkning till

38 Aktiv regionförstoring
Etappmål År 2015 sker 25 procent av arbetspendlingsresorna med kollektivtrafiken. År 2020 drivs all kollektivtrafik med förnyelsebara drivmedel. År 2015 finns ett linjesystem med stomnät i de mest trafikerade stråken.

39 Goda kommunikationer med omvärlden
Etappmål År 2015 har restiderna till Stockholm, Göteborg och Oslo förkortats. År 2015 är utrikestrafiken på Örebro flygplats dubbelt så stor som 2009.

40 Genomförande – HUR når vi målen?
Idéstudier – så når vi målen 2015 Målområdesansvariga Granskare för de genomsyrande perspektiven Regionalt utvecklingsforum Fredagsakademier LOKA internat Uppföljning/utvärdering och lärande

41 Målområdesansvariga Kunskap och kompetens
Kunskapslyft för barn och unga Peter Morfeldt Degerfors kommun/RFÖ Kunskapslyft i arbetslivet Maria Svensson Regionförbundet Innovationer och entreprenörskap Entreprenörskap och företagande Sven-Erik Sahlén Förvaltningsstaden Örebro Marianne Karlsson Länsstyrelsen Innovativa miljöer Merit Israelsson Inkubera

42 Målområdesansvariga Lustfyllda möten och upplevelser Rikard Åslund
Sprudlande kulturliv Rikard Åslund Regionförbundet Stora evenemang Alf Lindblad Örebro kommun Rika naturupplevelser Toni Eriksson Den öppna regionen Bästa grannen RUS-sekretariatet Fler boende i Örebroregionen Ronnie Wirslund Aktiv regionförstoring Fredrik Eliasson Örebro läns landsting Goda kommunik. med omvärlden Fredrik Idevall

43 Granskare Barn och unga Marie Gustavsson Regionförbundet
Ekologiskt hållbart Jan Johansson Länsstyrelsen Mångfald och integration Maria Johansson En jämställd region Kerstin Lillje En god folkhälsa Thomas Falk Örebro läns landsting

44 Exempel på aktiviteter 2011
Loka dagar augusti (halvårsstatus målområdesansvariga, hur arbetar kommunerna med RUS) Regionalt utvecklingsforum den 22 september (”Fokus de genomsyrande perspektiven” - granskarna leder seminarier”) Promotionbåten ”Tillväxt tillsammans” oktober Fredagsakademier Inklusive alla övriga regionala mötesdagar kring olika målområden

45 Regional styrgrupp Magnus Persson, Regionförbundet Örebro
Jens Schollin, Örebro universitet   Kjell Unevik, Länsstyrelsen i Örebro län Bo Anderson, Örebro läns landsting   Staffan Isling, Örebro kommun   Christina Hedberg, Handelskammaren   Anne-Lie Carlos, Swedbank   Margareta Johansson, Örebro läns idrottsförbund

46 Regional översiktlig planering
en del av den regionala utvecklingsstrategin synliggöra regionala utvecklingsambitioner ur ett rumsligt perspektiv RÖP:s användningsområde: vara ett stöd för den kommunala översiktsplaneringen ange strategisk inriktning i regionala program

47 Utvecklingsstrategin växte fram i dialog
2007 – Introduktion, planering och förberedelser 2008 – Bygga kunskap, analysera och föra dialog med aktörer i regionen. 2009 – Prioritera och ta fram förslag på mål och strategier, dialogremiss Formell remiss, att välja äga och leda strategin Våra slutsatser Arbetet med att utforma en regional utvecklingsstrategi för Örebroregionen har pågått under tre år. Mer än tusen personer från kommuner, landstinget, näringslivet, universitetet, ideell sektor och statliga myndigheter har bidragit i en omfattande dialog. Ett stort antal aktiviteter har anordnats och en mängd framtagna dokument bildar grund för strategin. 2007 – Introduktion och planering och förberedelser. Ny organisation togs fram, vi identifierade nätverk och skapade en grund för kommande år. 2008 – Har rusarbetet handlat mycket om att bygga kunskap, analysera och föra dialog med aktörer i regionen. Utmaningar, styrkor och svagheter och möjligheter har identifierats. Arbetet med att ta fram en vision påbörjades. Fokus 2009 – Prioritera och ta fram förslag på mål och strategier, därefter remissförfarandet (dialogremiss, formell remiss) och slutligen en färdig utvecklingsstrategi för Örebroregionen. 103 dialogmöten, träffar med nätverk, fullmäktigeförsamlingar i kommuner och landstinget (alla dokumenterade) sedan hösten 2008-hösten Dialogremiss – Den 29/6 gick förslaget till regional utvecklingsstrategi ut på remiss. Syftet har varit att få komma ut till olika forum och där föra dialog kring strategiförslaget. Om strategiförslaget som helhet: Korta ned Tydligare Färre mål och strategier, fokusera på några få områden Bättre pedagogiskt upplägg Spetsigare/mer utmanande Tydlighet i genomförandedelen samt ansvarsfördelningen mellan aktörer. Vem gör vad? Ta fasta på regionens särart i högre grad Lyft och tydliggör attraktivitet EN ny version togs fram utifrån synpunkter som följdes av en formell remiss. Formell remiss – fokus på dialogen med aktörer, myndigheter och organisationer med syfte att säga ja till att välja den regionala utvecklingsstrategin som vägledning för regionens framtidsarbete. Det innebär att äga den och att leda den.

48

49


Ladda ner ppt "Utvecklingsstrategi för Örebroregionen"

Liknande presentationer


Google-annonser