Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik och jämställd Kunskapscentrum för Jämlik vård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik och jämställd Kunskapscentrum för Jämlik vård."— Presentationens avskrift:

1 Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik och jämställd
Kunskapscentrum för Jämlik vård

2 Bakgrund Detaljbudget 2012
Uppdraget var att ta fram en handlingsplan för att följa upp om den vård som ges är jämlik och jämställd HSU antog handlingsplanen i september 2012 Ett antal aktiviteter har genomförts och presenterats för HSU 6 februari 2013

3 Grundläggande tankar Jämlik vård är ett ansvar för ägare, beställare och utförare Övergripande aktiviteter som berör alla på samma sätt och några fokusområden med möjlighet till ”djupdykning” Aktiviteter som ska kunna vara del av löpande arbete på olika sätt – jämlik vård ska ingå i det som redan görs Praktisk nytta, konkreta insatser

4 Definition Vård och behandling ska erbjudas på lika villkor och med gott bemötande till alla, oavsett bostadsort utbildning kön social ställning ålder etnisk eller religiös tillhörighet funktionsnedsättning sexuell läggning

5 Aktiviteter Källor för vårdanalyser
Styrkort för jämlik och jämställd vård Riktlinjer och vårdprogram Granskning av lokala dokument Löpande uppföljning Vårdöverenskommelserna Fokusområden

6 1. Källor för vårddataanalyser
Det finns ingen samlad bild över jämlik vård! Rapport med en genomgång av vårddatakällor VGR har tillgång till – styrkor, svagheter, vilka dimensioner mäts? Vad kan vi göra? Förslag Verksamhetsanalysen utökas med ett avsnitt om jämlik vård KJV kompletterar ett antal medicinska kvalitetsindikatorer med kön, ålder, födelseland och utbildningsgrad SCB – andra former på sikt?

7 2. Styrkort för jämlik/jämställd vård
Styrkortet beslutades 2011, uppföljning hösten 2012 17 indikatorer Ger kunskap om nuläge Positiva och negativa resultat, bättre och sämre träffsäkerhet bland indikatorerna Förslag Styrkortet fasas ut Några av indikatorerna ingår i indikatorssamlingen

8 3. Riktlinjer och vårdprogram
Genomgång av sammanlagt 56 riktlinjer och vårdprogram Vad nämns om jämlikhet? Vad nämns inte? Ordval Hur kan man hitta lämpliga samarbetsformer? Förslag Samarbete med PP-rådet och Cancercentrum väst KJV granskar textförslag under en övergångsperiod Komplettera mallar för framtagande av riktlinjer/vårdprogram

9 4. Granskning av lokala dokument
”Skrivhjälp för jämlik text” För att bli mer ”jämlik” och för att förbättra sitt skrivande Hänvisning till verktyget i årsanvisningarna Ingår i budgetuppdraget om normkritiskt arbete Även material för fördjupning är framtaget Förslag KJV fortsätter att sprida verktyget

10 5. Löpande uppföljning Rubriken God vård/jämlik vård har förtydligats
Rapporteras i årsredovisningen Definition anges och förslag till insatser/aktiviteter som kan avrapporteras Förtydligande i relation till rättighetsfrågor Förslag KJV sammanställer svaren KJV förtydligar anvisningarna ytterligare vid behov

11 6. Vårdöverenskommelserna
Sammanställning av skrivningarna i vårdöverenskommelserna och krav på uppföljning avseende jämlik vård Gemensamma grundkrav och verksamhetsspecifika krav Förslag Kraven och svaren sammanställs kontinuerligt

12 7. Fokusområden 6 fokusområden för fördjupning
Kartläggning går parallellt med insatser Flest insatser under hösten 2012 avseende - psykisk ohälsa barn och unga - psykos - bröstcancer - cervixcancer Förslag Alla 6 fokusområden avrapporteras samlat i september 2013


Ladda ner ppt "Handlingsplan för uppföljning om vården som ges är jämlik och jämställd Kunskapscentrum för Jämlik vård."

Liknande presentationer


Google-annonser