Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning Inledning Anders Strandberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning Inledning Anders Strandberg"— Presentationens avskrift:

1 Ansökan EU-stöd för ERTMS (TEN-T) fordonsutrustning 2012 Informationsmöte 9 januari 2013

2 Dagordning 10.00 Inledning Anders Strandberg
10.15 Allmänt om årets utlysning för EU-stöd för ERTMS fordonsutrustning Tidigare ansökningar Per Olof Lingwall 10.45 Kaffe 11.00 Detaljerad genomgång av ansökan och uppgifter som behövs Bengt-Göran Svensson 12.45 Summering 13.00 Möjlighet till lätt arbetslunch samt individuell rådgivning

3 Vad händer i ERTMS-projektet just nu?
Slutet januari Remiss plan korridor B Februari Hearing Februari Inlämning av remissvar 30 april ERTMS-plan presenteras

4 Strategi - ombordutrustning
Trafikverket lämnar ansvaret för utveckling av ETCS - bygger på att avtal tecknas mellan fordonsägare och leverantör. Goda förutsättningar för en fungerande leverantörsmarknad finns. Nuvarande avtal omförhandlas.

5 Strategi - ombordutrustning
Trafikverket har ansvar för att säkerställa tillgång till STM i Sverige. Vi bedömer att leverantörsmarknaden inte klarar detta av egen kraft. Vi färdigställer därför STM t.o.m. BL 3.

6 Strategi för införande mark
Väl utprovat system innan införande Korta inkopplingstider BL 2.3.0d för överskådlig framtid

7 Arbetet med plan Korridor B

8 Per Olof Lingwall

9 Utlysning gällande EU-stöd (TEN-T)
EU-Kommissionen har den 29 november offentligtgjort en utlysning gällande EU-stöd (TEN-T) om totalt 1,5 miljarder euro Beloppen i utlysningen är höga på grund av att Tidigare tilldelade projekt inte genomförs i planerad omfattning Vi är i slutet av nuvarande budgetperiod (EU vill att avsatta medel för TEN-T används) Ansökan ska vara upprättad senast den 28 februari 2013 TEN-T = Transeuropeiska transportnätverken

10 Möjligheter till EU-stöd för utbyggnader av ERTMS
Totalt har i denna utlysning 100 miljoner euro avsatts för åtgärder inom området ERTMS Projekttiden avser åren , dvs. åtgärder (t.ex. installation av ERTMS fordonsutrustning) som genomförs under denna period kan erhålla TEN-T-stöd. Följande fyra prioriteringar omnämns i utlysningen Testverksamhet Uppgradering eller installation av utrustning i infrastrukturen med Baseline 2 Release 2.3.0d/Baseline 3 Uppgradering eller installation av utrustning i tåg med ETCS Baseline 2 Release 2.3.0d/Baseline 3 Projekt som avser genomförandet av MoU 16 april 2011

11 EU-stöd för ERTMS fordonsutrustning (prioritet 3)
EU-stöd ges till Installation av ERTMS i existerande fordon (retrofitting) Installation av ERTMS i nya fordon (fitment) Stödnivåer Retrofitting: max. 50 % av euro/fordon (dvs euro) Fitment: max. 50 % euro/fordon (dvs euro) Bidragstaket gäller inte för Kostnader relaterade till tester för att testa kompabilitet mellan ombordutrustning och markutrustning Utveckling, tester och validering för prototyp Baseline 3 (ombord)

12 Tidigare ansökningar Banverket har upprättat ansökningar år 2007, 2009 och 2011 för bl.a. ERTMS fordonsutrustning. Ansökan 2007 avsåg fordonsutrustning för samtliga svenska fordon. Ansökan avslogs. Ansökan 2009 avsåg de godsfordon som särskilt trafikerade Öresundsområdet. Green Cargo (inkl. TGOJ) och Hector Rail beviljades stöd till totalt 291 fordon. Totalt tilldelades 22 miljoner euro. Ansökan 2011 avsåg både godsoperatörer och arbetsfordon Ansökan avslogs.

13 Svenska utgångspunkter för ansökan 2012
Maximera den svenska EU-stöd från TEN-T (detta är en generell utgångspunkt för svensk TEN-T-finansiering) Beakta konkurrensneutralitet (dvs. att alla fordonsägare ska beredas möjlighet att ansöka om EU-stöd) Hitta en modell som underlättar ansökningsprocessen för alla intresserade fordonsägare Trafikverket berett att för branschen upprätta och samordna en gemensam ansökan (som tidigare år)

14 Utgångspunkter för ansökan för ERTMS fordonsutrustning
Uppmuntra alla svenska fordonsägare att upprätta ansökan Lyfta fram de särskilda villkor som gäller inom den svenska järnvägssektorn (t.ex. många aktörer som verkar på en marknad) Uppmuntra fordon för persontrafik (i tidigare ansökningar har särskilt godstrafik prioriterats) Uppmuntra ansökningar från fordonsägare med fordon som används för persontrafik med gränsöverskridande trafik Uppmuntra ansökningar från fordonsägare som tagit beslut på att installera ERTMS/påbörjat installationer av ERTMS Uppmuntra ansökningar från fordonsägare med många typer av fordon (som kräver dyra typinstallationer)

15 Ansvarsfördelning Trafikverket är berett att samordna ansökan för samtliga fordonsägare (eftersom Trafikverket har betydande erfarenhet av EU-stöd) Respektive fordonsägare som är intresserad av att ansöka om TEN-T-finansiering bör omgående (idag) lämna intresseanmälan Underlag från respektive fordonsägare (medsökande) är nödvändig i syfte att kunna ta fram en ansökan av god kvalitet. Vid eventuell tilldelning av EU-stöd kommer detta att kräva en genomförandeorganisation för rapportering m.m.

16 Tekniska uppgifter som ska redovisas av respektive sökande
För upprättanden av ansökan krävs följande uppgifter: Redovisning av planerade installationer i Befintliga fordon (retrofitting) – max. bidrag euro/installation Nya fordon (fitment) – max. bidrag euro/installation Fördelning per fordonstyp Antal fordon per fordonstyp Antal prototypinstallationer (innebär högre kostnader men högre bidrag) Fördelning av planerade installationer över perioden Tekniska data för respektive fordonstyp (tillverkningsår, typ av utrustning som avses installeras, geografiskt trafikeringsområde m.m.)

17 Tekniska uppgifter som ska redovisas av respektive sökande - forts
För upprättanden av ansökan krävs följande uppgifter Beskrivning av hur installationsarbetet ska utföras (tidplaner, milstolpar osv.)

18 Administrativa uppgifter som ska redovisas av respektive sökande Blankett A2.1 - Medsökande

19 Administrativa uppgifter som ska redovisas av respektive sökande Blankett A2.2 - Uppgifter om medsökande inklusive underskrift med stämpel

20 Administrativa uppgifter som ska redovisas av respektive sökande Blankett A2.3 - Uppgifter om bankkonto (kontoinnehavare, påskrifter med stämpel)

21 Tidplan 9 januari 2013 information från Trafikverket - intresseanmälan från respektive fordonsägare (att ansöka om TEN-T- finansiering) januari resp. fordonsägare lämnar underlag till TrV för ansökan 1 februari slutligt underlag från resp. fordonsägare 15 februari godkännande av regeringen (regeringsbeslut krävs för varje ansökan) 1-20 februari upprättande av ansökan februari registrering i TEN-T (Esub) – dvs. registrering av ansökan Juni (indikativt) besked om tilldelning av TEN-T-finansiering

22 TEN-T ansökan ERTMS fordonsutrustning 2012 Informationsmöte 9 januari 2013
Bengt-Göran Svensson

23 Två ansökningar för Prio 3 - fordonsinstallation
Typinstallation resp. Serieinstallation OBS delad / dubbel uppsättning vid deltagande i ansökan för ”typinstallation” och ” ”serieinstallation”

24 3 st rapporterings blanketter skall lämnas till TEN-T EA
A - Administrativ info om ansökan och de sökande * B1 - Administrativ info för avstämning avseende överensstämmelse med EU policy och lagar.(endast bilagor ) B2 - teknisk detaljerad information om ansökan, aktiviteter, överrensstämmelse med utlysningen, ….

25 Utvärdering görs enligt följande kriterier
Mognad - Hur förberedda är genomförandet av aktiviteterna, finns kapacitet att genomföra aktiviteterna enligt tidplan och tekniska specifikationer Kvalitet – syftar på fullständighet och klarhet avseende beskrivning av planerade aktiviteter, kvaliteten på projektlednings processen och överrensstämmelse mellan mål och avsatta resurser/planerade aktiviteter Relevans – övergripande nivå (hur väl stämmer ansökan med TEN-T prioriteter och denna utlysning Påverkan ” (miljö och socioekonomiska effekter)

26 Bilagor i ansökan som skall signeras (se PM 1) (utdelas Sthlm 9/1)
A2.2 Kontaktpersoner hos medsökanden Bankuppgifter (kopplad till A2.3) A 2.4 Företagsuppgifter (för vidarebef. till Näringsdepartementet) Rättssubjekt/”integritetsdeklaration” (hänvisning från Rapporteringsbilaga B1) Annex I (Rapportbilaga B1) Intygande om ej i konkurs mm Dessutom A2.1 (signeras ej) Ev ”Letter of support” (se ”Financial Capacity Check”)

27 Financial Capacity Check
Skall göras av organisationer som inte kan anses som offentliga enligt definitionen för Rättssubjekt/Integritetsdeklaration (se excelbilaga flik ”Introduction”) Flikarna ”Balance sheet” och ”Profit/Loss account” fylls i. Läs anvisningarna under flik ”Introduction”. Dessutom skall de senaste två årens av revisor signerade årsredovisningar bifogas Om inte mål nyckeltal uppnås eller endast en årsredovisning upprättad bör ”Letter of support” upprättas (signeras, se separat flik).

28 Rapporteringsbilaga B2
2. Beskrivning av projektet Delar av rapporteringen sker i översikt enligt Excelbilaga B2.1 Beskriv intressenterna (förutom Trafikverket) och deras roll för er ETCS-installation (leverantörer, finansiärer, övervakare/granskare..) B2.5 Detaljerad beskrivning av aktivitet(-er), om flera aktiviteter viktigt att det går att särskilja dem organisatoriskt/tekniskt/ekonomiskt så att farmdrift går att följa ev aktiviteter utanför ansökan som har påverkar betydelse för era Aktivitet(-er)

29 Rapporteringsbilaga B2 (forts.)
B2.8 Matris med översikt Aktiviteter och vad de utmynnar i, MS, (ev om de är på ”kritisk linje”, verifieringssätt av uppnådd MS. (se matris) B2.9 Matris beskrivning av de risker, påverkan vid ”händelse”, sannolikhet … i Aktiviteterna. (se matris)

30 3. Relevans; bidrag till TEN-T s mål (EU dimension)
(B3.8 ev beskrivning av hur ett ev. TEN – stöd påverkar förutsättningarna för era Aktiviteter (ev andra finansieärer, intressenter, lägre räntor…)

31 4. Mognad (4.1 Finns nödvändiga Godkännande från myndigheter)
4.4 beredskap / teknisk mognad Läget avseende anbudsinfordran, tecknade kontrakt, påbörjade arbeten.., och hur de påverkar genomförandet Ev aktiviteter utanför ansökan som kan påverka Status på eventuella påbörjade arbeten 4.6.1 Specificera valda/planerade upphandlingsmetoder för olika delar 4.6.2 Beskriv ev. redan tilldelade kontrakt och deras typ. 4.6.3 Beskriv planerade upphandlingar under genomförande- perioden ( ) (per aktivitet). 4.7 Beskriv ev. tekniska/adm/legala frågor att lösa innan aktiviteter kan starta

32 .. Mognad (forts.) 4.8 Beskriv er finansiering och tidpunkt då de kan finnas tillgängliga och om/hur den är säkrad.

33 5. Projektets påverkan Vid typinstalltioner
(5.1 vid typinstallation; hur påverkar/vilken effekt har den på framtida beslut ). (5.2 ev generell påverkan för framtida påverkan på installationer ). Vid serieinstallationer (5.4 Bifoga kostnads/intäktsanalys) Tfv har ngt på ”global” nivå

34 6 . Projektets kvalitet (6.1 beskriv hur installationsarb. är organiserade och de olika intressenternas roller, beslutsprocesser och översiktligt huvudlinjerna i kontraktens upplägg.) (6.2 Beskriv ev kontroll fkn som används vid genomförandet, samt huvuddragen i ev kvalitetssäkringsplan och kvaliteskontrollsystem) (6.3 finns en riskhanteringsplan, om så beskriv huvuddragen i denna samt för era aktiviteter de största riskerna/osäkerheter/komplexiteter (politiska, finansiella, tekniska..) som kan påverka genomförandet av aktiviteterna. Om plan inte formaliserad plan ej finns. Hur hanteras riskerna?)

35 6. Kvalitet (forts)….. 6.4 Beskriv ev övervakning, intern/externa revisioner och utvärderingar som kommer att göras av aktiviteterna. Särskilt kontroll att kostnaderna är hänförbara till aktiviteterna (6.5 Beskriv hur projektet säkrar att mottagare av stöd på lämpligt sätt ger offentligt åt att aktiviteteterna har TEN-stöd) 6.6 Övriga förhållanden som bör tas hänsyn till vid utvärderingen

36 Digitala rapporteringsfiler
Skickas ut digitalt ”Financial capacity check” B Översiktsmatris med beskrivning av Aktiviteter B Riskbedömningsmatris Fordonssammanställning (2 st flikar Serieinst., typinst, kostnader/aktivitet) Fil för textbidrag till övriga B2 avsnitt Dessutom Länk till Guide för formulär (Bil B2; s 49-63) TEN´s Guide

37 Att tänka på innan beslut om deltagande
Hur moget är projektet ? Finns ännu vitala, olösta frågor? Kvalitet; syftar på klarhet och fullständighet avseende de beskrivna aktiviteterna. Finns ur tekniska och ekonomiska aspekt förutsättningar att genomföra projektet enligt ansökan, har vi upparbetade kontakter/ramavtal med lev……? Finns resurser och möjligheter att ta fram efterfrågade underlag? Kan vi genomföra våra åtaganden enligt ansökan inom angiven tidperiod ( — )? Lämnas vitala uppgifter sent och/eller ofullständigt förbehåller Trafikverket sig rätten att exkludera organisation / dess aktiviteter från ansökan.


Ladda ner ppt "Dagordning Inledning Anders Strandberg"

Liknande presentationer


Google-annonser