Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anneli Andersson Chan, processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen Långtgående kväverening i befintliga volymer – Sundets.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anneli Andersson Chan, processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen Långtgående kväverening i befintliga volymer – Sundets."— Presentationens avskrift:

1 Anneli Andersson Chan, processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen Långtgående kväverening i befintliga volymer – Sundets reningsverk Växjö

2 Sundets avloppsreningsverk – renar Växjös avloppsvatten samt producerar biogas och näringsämne som sluter kretsloppet! Tillstånd att rena vatten från 95 000 pe – nu 65 000 anslutna plus industri. Medelflöde: ca 20 000 m 3 /d. Avancerad behandling med mekanisk, kemisk och biologisk rening plus Dynasand filter. Gränsvärden: –10 mg BOD 7 /l –0,2 mg tot-P/l –60% nitrifikation –15 mg tot-N/l ? 5 år prövotid tom 2016

3 EOM: Externt organiskt material Hushållsavfall, fettavskiljarslam mm Bakgrund Mer biogas  bussar i Växjö Samrötning – mer EOM Växjö växer och kvävebelastningen in till verket ökar Striktare utsläppsgränser för kväve? BSAP? Kvävecertifikat? Prövotillstånd Sundet Rejektbehandling N-belastning

4 Biogasprojekt, samrötning med hushållsavfall Optimerad rötning (högre utrötningsgrad) samt mottagning av matavfall innebär ökad kväve- belastning via rejektet, samtidigt som kväve- belastningen i inkommande vatten ökar Rejekt N-belastning Rejekt- behandling Avvattning av slam Rötrest Inmatning externa substrat tex matavfall

5 –Effektivare rejektbehandling  ANITA Mox –Förbättrad kväverening i huvudströmmen  Hybas Bärarprocesser AnoxKaldnes K5

6 Processerfarenhet 2011-2014 ANITA™Mox för resurseffektiv rejektvatten- behandling i fullskala Hybas™ i befintlig aktiv slam Anammoxprocess

7 Anita™Mox – design och utfall Parameter Design (2030) 2012/2013 Volymm3m3 350295 Flödem 3 /d300157 Temperatur oCoC>2531 Tot-Nkg/d mg/l 320 (430) 1 433 137 922 NH 4 mg N/L1 430850 TSSmg/l400660 pH6.8-7.5 O2O2 0.5 - 1.5 mg O 2 /L

8 Belastning 2006-2009 ≈ 174 kg tot-N/d (155 kg NH 4 -N/d) Reduktion ≈ 30% tot-N och ≈ 70 % NH 4 -N 2030 uppskattad belastning ≈ 430 kg N/d SBR - bakgrund 350m 3

9 Separat biologisk behandling av rejektvatten med ANITA™ Mox autotrof N-omvandling genom anaerob ammoniumoxidation (anammox) i en bärarprocess  Samarbetsprojekt med AnoxKaldnes

10 Finblåsigt membransystem – bytte alla membran Installerade två STAMO omvandlare 137 m 3 nya Anox TM K5 bärare Efter 3 veckor 20 m 3 ympade bärare Uppstartsstrategi – intermittent luftning och pH Installation av on-line instrument NH4-N och NO3-N

11 Start november 2011 Allt rejekt har behandlats sedan februari 2012 Kvävebelastning och omvandlingshastighet ökade gradvis till: 0,55 N/m 3 reaktor.d 0,5 kg N/m 3 reaktor.d

12 Anita™Mox resultat Ympning med AnitaMox-bärare (12%) = snabb uppstart med hög reduktion direkt Jämn reduktion och allt rejekt behandlas (högre reduktion än ”utlovat”) Fortfarande lågbelastat jämfört med design Ammoniumreduktion: 89% (75%) Totalkvävereduktion: 80% (65%) Energiåtgång: ca 1 kWh/kg N bort N 2 O emissioner: 0.75% av N bort

13 Införande av termisk hydrolys på Sundet Rejekts karaktär kommer att förändras Kommer att späda rejektet innan behandling i ANITAMoxen Högre ammoniumhalter Ev. hämmande ämnen ?!

14 Hybas – ombyggnad linje 1 Modifierad aktivslam med bärarprocess (Hybas); två denitrifikationszoner, en luftad zon med bärare och en luftad traditionell aktivslamzon. Traditionell aktivslam med fördenitrifikation; en anox och tre luftade zoner.

15 Jämför Hybas - Referenslinjen MedelHybasReferens 201212 201346 201422 VINTER 2011/2012 VINTER 2012/2013

16 Jämför Hybas - Referenslinjen MedelHybasReferens 201212 201346 201422 VINTER 2011/2012 VINTER 2012/2013

17 Jämför Hybas - Referenslinjen HybasReferensRiktvärde 201291615 2013131915 2014111215

18 Jämför Hybas - Referenslinjen

19 Lägre årsmedelvärden på totalkväve (<15 mg/l) Ungefär likvärdig nitrifikation, men större möjlighet till kontroll/möjlig vintertid Ungefär likvärdig nitrifikation, men större möjlighet till kontroll/åtgärder vid kalla temperaturer Silväggen två nackdelar: –Hög luftåtgång –Begränsad hydraulisk kapacitet HybasReferens 2012916 20131319 20141112

20 Ombyggnation linje 2 för Hybas Zon 1 och 2 anox zon Zon 3 bärare Zon 4 omrörare (aktiv slam) Flödet tvärs över, inloppskanal och utloppssilar Förbättrad hydraulisk kapacitet Förbättrad styrning Minskad energiförbrukning

21 Ombyggnation linje 2 för Hybas Ombyggnation vår/sommar 2014 – under uppstart sept/okt :

22 Slutsatser Går att åstadkomma mer rening i befintliga volymer med hjälp av bärarprocesser Förändring och uppföljning – kräver engagerad personal! Framtiden är spännande! Tack för mig! Frågor?


Ladda ner ppt "Anneli Andersson Chan, processingenjör avlopp och biogas VA-avdelningen, Tekniska förvaltningen Långtgående kväverening i befintliga volymer – Sundets."

Liknande presentationer


Google-annonser