Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo1 Lärcentret i Åbo EduTechs och Lärcentrets samarbetsdag 5.5.2010 Tove Forslund, Lärcentret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo1 Lärcentret i Åbo EduTechs och Lärcentrets samarbetsdag 5.5.2010 Tove Forslund, Lärcentret."— Presentationens avskrift:

1 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo1 Lärcentret i Åbo EduTechs och Lärcentrets samarbetsdag 5.5.2010 Tove Forslund, Lärcentret i Åbo tove.forslund@abo.fitove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/www.abo.fi/lc/

2 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo2 Kl. 9-12 Presentationer och diskussion (inkl. kaffepauser)  EduTeach: kort om tyngdpunktsområden och aktuella projekt, vem jobbar med vad  Lärcentret i Åbo: kort om tyngdpunktsområden och aktuella projekt, vem jobbar med vad  Hur kan vi samarbeta mer i fortsättningen? Kl. 12.00-13 Lunch I Fänrikens kabinett (pris 7,50) Kl. 13.00-14.30 Möten i grupper, förslag: 1) Multimediaproduktion: bl.a. MarSu Sundström, Danu Holm (?), Peter Ahlroos, Johan Nyman Teknisk frågor, rutiner (hur bokar man in sig, hur förbereder producenten sig, vad gör beställaren-vad gör EduTechLab/LC) Plats: MarSus rum. 2) Infosökning: bl.a. Cosi, Christina Flemming, Linda Evertson, Sarah Hagström Plats: Grupprum (dator finns) 3) Pedagogisk handledning för personalen,skräddarsydda /enhetsbeställda personalutbildningar: ped.handledning kring vilka teman, rutiner för pedagogisk handledning, best practice från hur fixa enhetsvisa utbildningar mm. bl.a. Maria Byholm, Tove Forslund, Monica Nerdrum, Anu Ylitalo, Camilla Willberg, Johanna Hedenborg, Ann-Sofie Källund, Erica Krook. Plats: Mellanvågen kl. 15.05 Vasabornas tåg avgår

3 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo3 Presentation av Lärcentret och aktuella tyngdpunktsområden & aktiviteter

4 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo4 Lärcentret i Åbo  LC grundades 2003 som ett virtuellt lärcenter –Finns i ASA från 2010  Uppgift: –stöder personalen i att utveckla undervisningen och studierådgivningen –tar initiativ till och genomför utvecklingsprojekt som berör utveckling av undervisning och rådgivning –koordinerar nybörjarrådgivning och stöder studerandena i att utveckla sina studiefärdigheter och allmänkompetenser –lånar ut apparatur för ljud och video åt personal och studerande samarbete  Verksamheten bygger på samarbete med institutionerna (studiecheferna, egenlärarna, undervisande personalen, byråpersonalen) stödenheterna (Datacentralen, Centret för livslångt lärande, Åbo Akademis bibliotek)  Målgrupper –personal och studerande inom grund-, vuxen- och forskarutbildning

5 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo5 Lärcentret i Åbo  Hör administrativt till FoU (Forskning och utbildning) –Ledningsgrupp för Lärcentret (finns även Ledningsgrupp för virtualisering av undervisningen vid ÅA / lärcenterchefen ansvarar)  Personal: –Lärcenterchef (tjänst 2004) –Studierådgivare (tjänst 2005) –Amanuens (överfördes fr.o.m. 2009 från CSK) –+ projektplanerare för Alcuin –+ deltidsplanerare och -IT-lärare (nu 3 pers.) –+ projektarbetare (nu 2 pers.) –+ samarbetsparter vid ÅAB och DC (3 pers.) –+ praktikant

6 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo6 Aktuella projekt&aktiviteter vid Lärcentret  Särskilda projekt –E-tent /Emmi Fagerlund –Alcuin – utveckling av undervisningen / Monica Nerdrum –Plagiathantering med Urkund /Tove Forslund, Dan Holm  Stöd för utveckling av undervisningen –Handledning i användning av särskilda programvaror (främst för multimediaproduktion och moodle) inkl. indiv. IT-handledning /Maria Sundström, Johan Nyman, Dan Holm, Johanna Quiroz-Schauman, Tove Forslund –Personalutbildning inkl. skräddarsydda enhetsvisa kurser /Johanna Quiroz- Schauman, Tove Forslund, Monica Nerdrum, Johan Nyman –Introduktion för nya lärare /Tove Forslund, Monica Nerdrum –Stöd för handledare: handledarutbildning mm. / Monica Nerdrum  Utlåning av apparatur för ljud och video / Maria Sundström  Multimediaproduktion / Maria Sundström  Stöd för videokonferens /Dan Holm, M aria Sundström  Stöd för studierådgivning / Tove Forslund –Egenlärar- och rådgivarfortbildning och –guider

7 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo7 Aktuella projekt&aktiviteter vid Lärcentret forts.  Nybörjarrådgivning /Johanna Hedenborg –Tutorutbildning –Studieorientering för åk 1 studieorienteringsveckan v. 35 nätstödda kurser vid fakultetsområdena –producerar Studieorientering för PK-utbildningen 5 sp inkl. del 4-5 av Akademiska studiefärdigheter / Diana Lund, Sarah Hagström, Eva Costiander-Huldén, Christel Lindfors öppen kurs för alla Akademiska studiefärdigheter 3(5) sp  Utveckling av studerandenas allmänkompetenser –i samband med studieorienteringsprogrammet och –kurserna (bl.a. studieteknik, informationssökning, plagiathantering) / Johanna Hedenborg –IT-vertygslådan och informationskompetens/ Johanna Quiroz-Schauman, Johan Nyman, Eva Costiander-Huldén –Kand- och graduklubben / Johanna Quiroz-Schauman –Kand- och gradukliniken / Monica Nerdrum –Material om studieteknik, Graduvägen  Stöd för MinPlan –guider (text- och e-guider)/ Johanna Hedenborg –Personalutbildning / Monica Nerdrum

8 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo8 Alcuin – utveckling av undervisningen  Samarbetsprojekt mellan kvalitetsenheten och lärcentret  Görs för hela ÅA  Stiftelsefinansiering 2009-  Det vad som konkret görs inom projektet är en översyn av processerna som ingår i: kursplanering – undervisnings- och examinationsformer – bedömning – utvärdering –Processbeskrivningar, rutiner, beslut, modeller, guider, goda råd, tekniska tillämpningar

9 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo9 Exempel på konkreta Alcuin-aktiviteter  Lärandemål för alla ÅA-kurser –Om lärandemål i examensstadgan –Kursplanering vid ÅA – en praktisk handbok (skriva lärandemål + fylla i kursdatabasen i MinPlan) –Seminarier, enhetsvisa besök, lärandemålklinik –Enhetsprojekt  Kursutvärdering (våren 2010-) –Som del av utvärderingar (studentenkäter med alla studenter på viss åk, kursutvärderingar på kursnivå mm) –Beslut om system för kursutvärdering –Modellblanketter för kursutvärdering (i e-lomake, moodle) –Guide om kursutvärdering –Seminarier om kursutvärdering (19.3, hösten) + kurser i användningen av e-lomake  Handledning av slutarbeten (våren 2010-) –Processbeskrivningar –Beslut? –Modeller för admin.aktiviteterna –Guide –Handledarutbildning 2 sp för nya kand- och graduhandledare

10 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo10  Kvalitetsenhet inom undervisningen vid ÅA och nationellt –Ansökningsprocess –Stöd för skrivandet, handledning för enheterna  Forskarutbildningen –Admin.rutiner och blanketter –Kurser i allmänfärdigheter för forskarstuderandena –Utbildning för forskarhandledarna?  Undervisnings- och examinationsformer (våren 2011) –Kartläggning av undervisnings- och examinationsformer som används vid ÅA –Guider om undervisnings- och examinationsformer –Seminarier med best pracices Exempel på konkreta Alcuin-aktiviteter forts.

11 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo11 Hur kan EduTech och LC samarbeta mer i fortsättningen?

12 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo12 Utgångspunkter för diskussion kring utökat samarbete?  Info om lärcenterverksamheten på ÅA:s webb https://www.abo.fi/personal/larcenterverksamheten https://www.abo.fi/personal/larcenterverksamheten  Frågeställningar –Vem är våra resp. kunder? (När hänvisar vi kunder till varandra?) –Hur kan vi allmänt samarbeta mer? vad kan vi ordna eller producera tillsammans? hur kan vi utbyta expertis mer systematiskt? borde vi specialisera oss? etc –Problemet ”varför görs inte detta också för Vasa- lärarna/-studenterna utan bara i Åbo?” –I vilken mån servar EduTech också studenterna?

13 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo13 Teman för samarbete  Interna utbildningar för oss + utbyte av best practice  Användarguider + e-guider för gemensamma programvaror –Moodle –ACP + ljudproblemlösningsguide –elomake –Adobe Presenter –Captivate –MinPlan –Ekonomiska systemen och personalsystemen: HR, Travel, Rondo, SAP –m.fl.  Gemensamt producerat pedagogiskt stödmaterial + utbildningsmaterial  Personalutbildning – MariaB:s & Toves grupp diskuterar på eftermiddagen –Vilka kurser/teman ordna tillsammans? –Hur gå tillväga när kurs behöver ordnas i Vasa? –Fördelning av kostnader  Stöd för multimediaproduktion - MarSus och Peters grupp diskuterar på eftermiddagen –Utbyte av best practice –Specialisering – arbetsfördelning?

14 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo14

15 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo15 –Lärcentret administrerar tills. med personalärenden (sekr.tjänster från CLL, DC betalar 1 mån för IT-kursplanering) Personalutbildning för undervis.personalen –Öppna korta kurser och seminarier och seminarier skräddarsydda för olika målgrupper –Beställning av enhetsvisa korta kurser och seminarier –Lunchseminarier (lunchsemla + demo/inledning + diskussion) –”Skuggning” – följa med kollegers undervisning –Minikonferenser där lärare presenterar ”best practices” för varandra –E-guider för användningen av programvara –Individuell handledning (för IT-program, nätkursplanering, skriva lärandemål, kursutvärdering och övriga frågor som berör lärande ) –Verktygslådan för ny undervisande personal –Handledarutbildning 2 sp –Längre utbildningsprogram (Universitetspedagogik 12 sp, LIN 25 sp) –Kvotplatser på kurser och seminarier utanför ÅA Personalutbildning

16 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo16 Skriftligt stödmaterial på LC:s webbsidor http://www.abo.fi/personal/stodmaterial http://www.abo.fi/personal/stodmaterial  Avändarguider för programvaror, olika tekniska apparater och tillämpningar (Moodle, Adobe ConnectPro, Adobe Presenter, e-lomake, Urkund, digispelare, streaming, videofilmning, videokonferensing mm.)  Kursplanering vid ÅA – en praktisk handbok  Guide för undervisande personal och Guide för egenlärararbetet  Pedagogiska kompendier: Aktiverande metoder, Examinationsguider, E- handbok, Handledning på nätkurser, Peer feedback, Handledning på masskurser  Modellavtal för upphovsrätt  Underlag för kursplanering, allmänna anvisningar, övningsuppgifter och examinationsformer mm  Handbok för utveckling av nätkurser (dvs. processbeskrivning för produktion av nätkurser).  Handbok för produktion av digitalt undervisningsmaterial (dvs. processbeskrivning för produktion av digitalt undervisningsmaterial)  Hjälpmedel för informationssökning, Guide i referens- och citatteknik  Graduvägen  Mm.

17 Kand- och gradustöd  Kand- och graduklubbens träffar www.abo.fi/student/graduwww.abo.fi/student/gradu  Kand- och gradukliniken  Stödmaterial för skrivprocessen  Avhandlingsmall för ordbehandling –tillgänglig via Graduvägen-stödmaterialet www.abo.fi/student/avhandlingsmall www.abo.fi/student/avhandlingsmall –guide och template för word

18 IT-verktygslådan  Vid HF och TF: IT-baspaketet i Word, Ppt och excel (12 h) som en del av studieorienteringen (1 sp)  I t.ex. företagsekonomi/ESF har Word, Excel och PPt bakats in i grundstudierna i undervisningen  Akademiskt skrivande i Word bakas in i seminariearbetet

19 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo19 Stöd för utveckling av (nät-)stödd undervisning https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling https://www.abo.fi/personal/utrustning https://www.abo.fi/personal/kursutveckling 1.Tillgång till teknik och programvara 2.Utrymmen: Multimediaarbetsrum och videokonferens- utrymmen 3.Individuell handledning: teknisk handledning för programvara och utrustning för undervisning, pedagogisk och administrativ handledning speciellt för nätkursproduktion 4.Produktion av multimedia 5.Skriftligt stödmaterial 6.Utbildning 7.Finansiering för nätkursproduktion

20 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo20  Vem är våra resp. kunder? (När hänvisar vi kunder till varandra?) –Personalen ska i huvudsak vända sig till stödenheten på egna orten (och från J:stad till EduTech)?  Är resp. enhet specialiserade, borde vi göra det mer systematiskt?  Vad kan vi ordna/göra tillsammans? –personalutbildningar via ACP och videokonferens –producera skriftligt stödmaterial Då något ska göras, börja med att kolla om andra enheten redan gjort eller om kan vara med och producera; då själv gjort material > informera andra enheten  Hur kan vi byta expertis mer systematiskt? –Byta information skriftligt Hur? –Hålla interna infon/möten och ”utbildningar” för varandra (regelbundet, ex. första tisdagen varannan månad)  Problemet ’”varför görs inte detta för Vasa-lärarna/-studenterna”: Vilka av LC:s stödtjänster borde också erbjudas i Vasa, vilka kan vi sköta på distans? –PU-seminarier (förutom kurser i datorklass) kan ordnas på distans EduTech ordnar motsv. IT-kurser i Vasa? Hur göra med dem där kontakt via videokonferens inte duger? –Guider + webbinfo förstås tillgängligt för alla –Stödet för studerande: klinikverksamhet, kurser i datorklass  Problemet ”varför finns det inte i Åbo lika mycket stöd för multimediaproduktion och med lika bra programvara?”

21 6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo21 Eftermiddagsgruppen om personalutbildning och pedagogisk handledning  Personalutbildning –Vilka kurser/teman ordna tillsammans? –Hur kan vi gå tillväga när kurs behöver ordnas i Vasa? Vilka teman kan EduTech ordna? –Fördelning av kostnader  Utbyte av best practice –Beställning av enhetsvisa/skräddarsydda utbildningar Vilka teman? Rutiner? (marknadsföring, form&omfattning etc) –Pedagogisk handledning för personalen Vilka teman? Rutiner? (marknadsföring, form&omfattning etc)


Ladda ner ppt "6.5.2010Åbo Akademi/Lärcentret i Åbo - Fänriksgatan 3 - 20500 Åbo1 Lärcentret i Åbo EduTechs och Lärcentrets samarbetsdag 5.5.2010 Tove Forslund, Lärcentret."

Liknande presentationer


Google-annonser