Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Näringsdepartementet Räta linjen Seminarium i Heby Framtidens transporter LEIF ZETTERBERG 23 november 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Näringsdepartementet Räta linjen Seminarium i Heby Framtidens transporter LEIF ZETTERBERG 23 november 2007."— Presentationens avskrift:

1 Näringsdepartementet Räta linjen Seminarium i Heby Framtidens transporter LEIF ZETTERBERG 23 november 2007

2 Näringsdepartementet Hur ser morgondagen ut? Globalisering Teknikutveckling Värderingsförändringar Demografi Miljö

3 Näringsdepartementet Konsten att fånga framtiden Planeringsarbeten med lång tidshorisont innehåller element av scenarioplanering Alla scenarios innehåller extrapolerad nutid, snarare än framtid Utmaningen är att försöka fånga hur vardagen ser ut 2019 eller 2040 och inte bara skriva fram från 2007 eller 2008

4 Näringsdepartementet

5

6

7 Varuexport 2005 fördelat på olika länder Källa: SCB, Handelsstatistik Svensk varuexport Totala godsflödet (tons>250 kton/år med samtliga transportslag) (1 mm=10 miljoner ton)

8 Näringsdepartementet Godsflöde n 1 milj nettoton 5 milj nettoton 10 milj nettoton 20 milj nettoton Järnväg Lastbil Sjöfart inrikes Sjöfart utrikes (ej färjor) Godstransporter

9 Näringsdepartementet

10 Slutlig energianvändning fördelad på sektorer i Sverige 2004 Källa: Energimyndigheten

11 Näringsdepartementet Klimatfrågan kräver nya svar …!

12 Näringsdepartementet Källa: SIKA 13,4 miljoner resor 83% gör förflyttningar utanför det egna hemmet Reslängden i genomsnitt 40 km Genomsnittlig arbetsresa 16 km Många använder transportsystemet Fakta om resor en vanlig dag MänKvinnor

13 Näringsdepartementet Vi lämnar ogärna bilen hemma 51% av EUs medborgare föredrar helst bilen som transportmedel 21% åker helst kollektivt 2/3 skulle kunna övertalas att lämna bilen hemma om kollektivtrafiken hade bättre tidtabeller och anslutningar 22% skulle ”under inga omständigheter” kunna övertalas att använda bilen mindre

14 Näringsdepartementet Utveckling och prognos för transporterna Källa: SIKA Persontransportarbetet Miljarder personkilometer Godstransportarbetet Miljarder tonkilometer

15 Näringsdepartementet Mäns och kvinnors arbetspendling och sysselsättning 2004

16 Näringsdepartementet Lokala arbetsmarknadsregioner 1970-2004 1970 1980 19902000 2004 Antal

17 Näringsdepartementet Öresundsbron Alltfler pendlar Ökad integration - arbete, studier och boende Antal pendlare över Öresundsbron

18 Näringsdepartementet Enterprise 2.0 Handlar om hur företagen utnyttjar bland annat wikis, bloggar, RSS, tags och sociala media för att länka samman medarbetare, kunder och samarbetande företag, i öppna nätverk www.slideshare.net/slgavin/meet- charlie-what-is-enterprise20

19 Näringsdepartementet Befolkningsförändring 1997- 2007

20 Näringsdepartementet Mälardalsområdet Kapacitetsutnyttjande på järnväg under de två högst belastade timmarna på dygnet Grön <60 procent av tillgänglig kapacitet Gul 60 till 80 procent av tillgänglig kapacitet Röd >80 procent av tillgänglig kapacitet

21 Näringsdepartementet Inriktningsproposition för transportinfrastruktur – varför nu? Nuvarande planer löper ut 2015 – nya planer för 2010-2019 behövs. Framförhållning nödvändig för att förbereda rätt mängd investeringar. Balans mellan planer och ekonomi

22 Näringsdepartementet Underlag till propositionen

23 Näringsdepartementet Vägverkets samlade alternativ för perioden 2010-2019 Miljarder kronor

24 Näringsdepartementet 0 5 10 15 20 25 Miljarder kr per år Investering och förbättringar Sektorsuppgifter Återställa Upprätthålla Regional tillväxt Miniminivå Klimatsmart Banverkets förslag i två nivåer

25 Näringsdepartementet Malmbanan, ökad kapacitet Haparandabanan Norrbotniabanan etapp 1 Älvkarleby-Bomansberget Dalabanan Hallsbarg-Degerön Ostlänken etapp 1 Floda-Aspen Mölnlycke-Rävlanda Varberg Malmö-Flackarp Karlskrona-Emmaboda Tjustbanan Botniabanan Ådalsbanan Sundvall-Gävle Uppsala-Svartbäcken Citybanan Svealandbanan Västerhaninge- Nynäshamn Blekinge kustbana Citytunneln Falkenberg Hallandåsen Göteborg-Trollhättan Större järnvägsinvesteringar i planerna för 2004-2015 Rödmarkerade projekt föreslås bortprioriterade av Banverket Grönmarkerade projekt föreslås senarelagda av Banverket Väster om Vänern

26 Näringsdepartementet Investeringar i nationella stamvägnätet 2004–2015 E 6 Trelleborg-Vellinge E6.21 Göteborgs hamn E 12 Kulla-Norrfors E12/E4 Umeå E 18 Hjulsta-Kista E 22 Hurva-Rollsberga E 22 Sölve-Stensnäs E 45 Rengsjön-Älvros E 22 Söderköping-Norrköping E 4 Uppsala-Mehedeby E 4 Sundsvall Syd 67 Stingtorpet-Tärnsjö 55 förbi Katrineholm E 6 genom Bohuslän E 18 Lekhyttan-Adolfsberg Norra länken 40 Brämhult-Hester 45 Angeredsbron-Trollhättan E 18 Sagån-Enköping 70 förbi Sala E 4 Enånger-Hudiksvall 50 genom Motala Större väginvesteringar i planerna för 2004-2015 Projekt med röd text föreslås senareläggas av Vägverket 31 förbi Tenhult Projekt med röd text föreslås senareläggas av Vägverket

27 Näringsdepartementet Strategiska kombiterminaler OPS-terminaler Strategiska hamnar Godstransportstråk samt föreslagna strategiska hamnar och kombiterminaler Källa: SOU 2007:59

28 Näringsdepartementet Nationellt strategisk flygplats Regionalt strategisk flygplats Övrig flygplats Flygplatsutredningen

29 Näringsdepartementet Remissynpunkter Större samverkan mellan transportslagen Utveckla fyrstegsprincipen Ta utgångspunkt i samhällsutvecklingen Tydligare klimatperspektiv på övergripande nivå Ökat regionalt inflytande Kortare ledtider i processen Värdesäkra planeringsramarna

30 Näringsdepartementet Fyrstegsprincipen

31 Näringsdepartementet Behoven i transportsystemet - Banverkets och Vägverkets sammanfattning för Mälardalen Mälardalen utgör idag en funktionell region Akuta kapacitetsproblem i trafiken genom centrala Stockholm hämmar utvecklingen i hela Mälardalen Länen påtalar vikten av ökad satsning på drift och underhåll för att minska sårbarheten och öka tillförlitligheten Stora förväntningar på förbättrad regional tågtrafik för ökade pendlingsregioner Utbyggnad viktig för att förbättra tillgängligheten i spårtrafiksystemet. Det minskar även trängseln i vägnätet. Samordning mellan aktörerna krävs för att lösa problemen och för att bygga ett hållbart samhälle

32 Näringsdepartementet Finansiella ramar 2010-19 Övergripande planering Utvecklad infrastruktur för att underlätta vardagen för människor och företag Vad krävs av transportsystemet 2040? Underlätta miljövänlig transportkonsumtion Hämta in eftersläpning i drift och underhåll Gemensamt ansvarstagande, även finansiellt Samspel mellan nyttjare och dem som har hand om infrastrukturens prioriteringar Effektivare, säkrare och bekvämare transporter Användbarhet Förbättringarna ska påbörjas nu. Satsningar i närtid Omställning till mer miljövänligtransportsektor. Klimat- och miljömål Säkerställa genomförandet av inriktningen - index Sverige som aktör i en globaliserad värld Utvecklingstrender Effektiv samordning av transportslagen Logistik Hamnar, flygplatser vägar, järnvägar Transportpolitiska mål Viktigaste behov Utvecklingskraft i hela landet. Regionförstoring. Tillgång till jobb. Öka möjligheterna till regionalt inflytande och ansvar

33 Näringsdepartementet Tidplan Regeringen har gett uppdrag till bl.a. SIKA, Vägverket, Banverket, hamnutredning, kombiterminalsutredning och flygplatsutredning –remissvar kommer in i oktober och december. Skrivarbete påbörjat. Remissammanställning pågår. Proposition i mars 2008, riksdagsbeslut våren 2008 Regeringsuppdrag att upprätta planer i september 2008 Transportinfrastrukturplaner för 2010-2019 fastställs av regeringen i början av 2010.

34 Näringsdepartementet Behov Öka tillgången till spår, knyta ihop Sverige Öka tillgängligheten till vägnätet, även det enskilda ”Nya” former för drift/finansiering av investeringar

35 Näringsdepartementet SAMMANFATTNING; Ökad effektivitet i infrastrukturinvesteringarna Nya metoder - offentlig – privat samverkan (OPS) Transportsystem där transportslag kompletterar varandra och effektivt fungerar över kommun-, läns- och nationsgränser. Ta till vara det regionala utvecklingsarbete som bedrivs. Transportsystemets utformning och funktion ska bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås. Minska utsläppen av koldioxid och annan klimatpåverkan Vår roll i ett internationellt transportsystem


Ladda ner ppt "Näringsdepartementet Räta linjen Seminarium i Heby Framtidens transporter LEIF ZETTERBERG 23 november 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser