Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lagen om extraordinära händelser i landstinget

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lagen om extraordinära händelser i landstinget"— Presentationens avskrift:

1 Lagen om extraordinära händelser i landstinget

2 Katastrof- och beredskapsenheten
Stefan Lindh, enhetschef Marie Tollefsen Markström, utbildningsledare, beredskapsplanerare AS och lasarettet i Enköping Tomas Roland, RSA analyser

3 Landstingets uppgifter
Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Analys och planering Krisledningsnämnd Utbildning och övning Rapportering Förordning(2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap Rapportering (förberedelser och händelser) Planlägga för verksamhet under höjd beredskap Analys och planering: Kommuner och landsting ska analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser i fredstid kan påverka den egna verksamheten. Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk och sårbarhetsanalys. Kommuner och landsting ska vidare med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Krisledningsnämnd: I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid( krisledningsnämnd). Bestämmelser finns i denna lag. I övrigt tillämpas kommunallagen 1991:900) Krisledningsnämndens verksamhet: Ordförande i nämnden bedömer när en extraord. händelse medför att nämnden ska sammankallas. Se 3§ LEH (2006:544) Rapportering: Landstinget (3§) ska hålla socialstyrelsen och MSB underättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser. Landstinget ska lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vi extraordinära händelser i enighet med vad som föreskrivs i LEH 2 kap 9 § till Länsstyrelsen Planerna ska innehålla uppgifter om den verksamhet som är avsedd att bedrivas under höjd beredskap. Av planerna ska också framgå krigsorganisationen, den personal som ska tjänstgöra i denna och vad som i övrigt behövs för att kommuner och landsting ska kunna höja sin beredskap och bedriva sin verksamhet under höjd beredskap.

4 Katastrofplaner/beredskapsplaner
Alla anställda ska översiktligt känna till katastroforganisationen och veta var katastrofplan och lokala checklistor förvaras på arbetsplatsen. Chefer är skyldiga att hålla checklistor och personallistor aktuella. Reglemente för krisledningsnämd Regional katastrof/beredskapsplan Epidemiberedskapsplan ( smittskyddsenheten) Lokala katastrofplaner Ffff Dddd Ddddd

5

6 TIB Tjänsteman i beredskap är den som för landstingets räkning svarar för att initiera beredskaps-/katastroflarm. Sos alarm eller annan myndighet larmar tjänsteman i beredskap (TIB) som skall vara nåbar inom 90 sekunder och kunna inställa sig för tjänst inom 60 minuter. TIB's primära uppgift är att inhämta information om händelsens art samt göra bedömningen vem/vilka som skall informeras och larma enligt larmplan. Chef regional ledning tills chefsläkare AS anländer. För fullgörande av arbetsuppgifterna krävs att TIB samverkar med såväl övriga myndigheter och landsting. Samt har god kännedom om landstingets organisation och förvaltningarnas katastrofplaner.

7 Ledningsnivåer Krisledningsnämnden tolkar rollen och uppgiften, ledningsfunktion vid extraordinära händelser Regional ledning bedömer behov och resurser, beslutar om inriktning och fördelning av resurser. Lokal ledning arbetar inom ramen av tilldelade resurser

8 CeSam - Central samverkan inom C-län
SOS Alarm Annan mynd/landst CeSam Socialstyrelsens TIB ACIB TIB Krisledningsnämnd Drift Anhörigupplysningen Regional ledning Samverkanspolis MIT Anhörigupplysningen Regional ledning Sambands Polis Lokal ledning Akademiska sjukhuset Lokal ledning Lokal ledning Lasarettet i Enköping Lokal ledning Lokal ledning på Östhammars vårdcentral Lokal ledning Lokal ledning på Tierps vårdcentral Lokal ledning Lokal ledning skadeområde Medicinskt ansvarig Sjukvårdsledare Lokal ledning Akademiska Lasarettet i Enköping Östhammar vc Tierp vc skadeområde Medicinskt ansvarig Sjukvårdsledare CeSam - Central samverkan inom C-län MIT - Medicinsk informatik och teknik TIB - Tjänsteman i beredskap

9 ! Tre beredskapsnivåer Stabsläge Förstärkningsläge Katastrofläge
Stabsläge - personer på viktiga positioner samlas för att hålla sig underrättade om läget och följa utvecklingen. Förstärkningsläge - punktförstärkning av viktiga funktioner sker inom sjukhuset/landstinget. På initiativ av TIB eller lokal ledning aktiveras en landstingsövergripande särskild sjukvårdsledningsgrupp på regional nivå (regional ledning). Katastrofläge - hela sjukhuset/landstinget mobiliseras enligt lokal katastrofplan. ! I händelse av förstärknings- eller katastrofläge är landstingets alla sjukvårdsresurser underställda chef av regional ledning.

10 Ledningsrum

11 Våra resurser

12 Tack för uppmärksamheten Frågor ?
Gårdagen kommer aldrig igen, men morgondagen kan vi vinna eller förlora.


Ladda ner ppt "Lagen om extraordinära händelser i landstinget"

Liknande presentationer


Google-annonser