Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Trädde i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Trädde i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Trädde i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010

2 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Viktiga ”nya” definitioner Vårdskada = lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården Allvarlig vårdskada = vårdskada som är 1) bestående och inte ringa, eller 2) har lett till att patienten fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit 1 kap, 5 §

3 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 2015-03-29BILD 3 Handbok för patientsäkerhetsarbete, maj 2009 Händelseanalys, matris

4 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska 1.planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL och TVL upprätthålls 2.vidta åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För åtgärder som INTE kan vidtas omedelbart ska en tidsplan upprättas 3.utreda händelser i verksamheten som har medfört eller kunnat medföra vårdskada 4.ge patienter/närstående möjlighet att delta i patientsäkerhetsarbetet 3 kap, 1- 4 §

5 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Forts; vårdgivarens ansvar Vårdgivaren ska 5. anmäla händelser till Socialstyrelsen som medfört eller kunnat medföra allvarlig vårdskada och ge in utredning av händelsen 6. anmäla risk att drabbas av allvarlig vårdskada till följd av säkerhetsbrister till Socialstyrelsen 7. snarast anmäla till Socialstyrelsen om det finns skäl att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra fara för patientsäkerheten 8. snarast informera en patient som har drabbats av en vårdskada 9.dokumentera det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten och senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. 3 kap, 5-10 §

6 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Patientsäkerhetsberättelsen Dokumentationsskyldighet 9 § Vårdgivaren ska dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. 10 § Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå 1. hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, 2. vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten, och 3. vilka resultat som har uppnåtts. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Patientsäkerhetslag SFS 2010:659, 3 kap 9-10§

7 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Patientsäkerhetsberättelsen 3 § Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9, 7 kap 3

8 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 Socialstyrelsens tillsyn 1. Tillsynen ska främst inriktas på granskning av att vårdgivaren fullgör sina skyldigheter enl 3 kap. 2. Socialstyrelsen ska systematiskt tillvarata information från Patientnämnderna 3. Socialstyrelsen ska säkerställa att händelser som anmälts har utretts i nödvändig omfattning samt att vårdgivare vidtagit de åtgärder som krävs för hög patientsäkerhet 4. Socialstyrelsen ska sprida information till vårdgivarna om inträffade händelser 7 kap, 3, 6, 8, 9 §

9 Landstingsdirektörens stab Britta Svensson, november 2012 2015-03-29VÄLJ Visa /Sidhuvud och sidfot.. OCH SKRIV RUBRIK HÄRBILD 9 Handbok för patientsäkerhetsarbete, maj 2009 Riskanalys, matris


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 Trädde i kraft den 1 januari 2011 Britta Svensson, oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser