Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nyttan med den svenska livsmedelsprodutionen Jan Eksvärd, LRF

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nyttan med den svenska livsmedelsprodutionen Jan Eksvärd, LRF"— Presentationens avskrift:

1 Nyttan med den svenska livsmedelsprodutionen Jan Eksvärd, LRF Jan.eksvard@lrf.se

2 Innehåll Synpunkter på rapporten Import Generationsmålet och Miljökvalitetsmålen Stad - land frågan Exempel på lösningar

3 Synpunkter på rapporten Bra att fakta redovisas! Svenska produkter, klimatcertifiering, säsongsval och närproducerat ger lägre utsläpp Koldioxid ger 80 % av växthuseffekten Tidsperspektivet Födoämnen bör jämföras ätfärdiga Vi saknar nötköttet och andra svenska frukter i menyn Undersök vad som kan produceras nära

4 Globala trender för mänskliga utsläpp, CO 2 e

5

6

7

8 Andel (%) svenskt av konsumtionen 2012 Lamm35 Nöt52Gris68 Fågel66Ägg93 Mjölk 100Syrade produkter 77 Smör65Ost55 Spannmål >100 Äpplen20 Frukt totalt 5 Potatis80 Lök 70 Grönsaker50 ?Morötter 90 Tomater15

9 Skuggarealer för svensk livsmedelskonsumtion? Import av kött ca 45 % 800 000 ha Import av foderproteinca 70150 000 ? Import av potatis, frukt, grönt ca 50 ? 150 000 ? Övrigt ? Summamer än 1 miljon ha Sverige har gott om vatten Använder inte tillgänglig jordbruksareal

10 Konsekvensen av att inte odla svensk åker Stort transportberoende Låg beredskap Export av miljöpåverkan Åker och öppet landskap växer igen Minskad biologisk mångfald Miljömål nås inte Samspelet mellan stad och land fungerar inte Mark behöver odlas, djur födas upp, råvaror förädlas, växtnäring återföras, förnybar energi levereras, Anpassa till ändrat klimat Fungerande samspel ger nya jobb och levande bygder

11

12 Generationsmålet- Jordbruket nödvändigt för alla punkter Ekosystemen har återhämtat sig Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart. Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan Kretsloppen är resurseffektiva och fria från farliga ämnen. En god hushållning sker med naturresurserna. Andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv Konsumtionen orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt – inte exportera miljöproblem

13 Miljökvalitetsmålen – jordbruket påverkar 11 av 16 Begränsad klimatpåverkan- +Begränsad klimatpåverkan Frisk luft- +Frisk luft Giftfri miljö-Giftfri miljö Ingen övergödning- +Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag- +Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet -Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård - +Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker- +Myllrande våtmarker Ett rikt odlingslandskap - +Ett rikt odlingslandskap God bebyggd miljö- +God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv - +Ett rikt växt- och djurliv

14 Hur går det? Det är inte möjligt att nå målet om rikt odlingslandskap till år 2020 med beslutade eller planerade styrmedel. Arealen jordbruksmark minskar. Nedläggning eller exploatering Många arter och naturtyper är hotade. För få betesdjur som håller gräsmarker öppna. Brist på småbiotoper

15

16

17 Mäta och redovisa hållbar utveckling I produktionen t.ex. Skuggareal Proteineffektivitet, energieffektivitet Kväveeffektivitet i jordbruk respektive i samhället Användning av ej hållbart vatten I konsumtionen t.ex. Hälsosamma mängder av olika födoämnen Klimatpåverkan, transport- och energibehov Svinn Beredskap

18 Exempel på lösningar Effektiviseringar i hela matkedjan Biogasproduktion, binda kol i mark Klimatmärkning Bättre knyta samman stad och land Anpassa produktion till efterfrågan. Öka svensk produktion av kött, frukt och grönt -Areal och vatten finns och kommer att finnas Nya produktionsmetoder. Robotar, GPS-styrning, fler grödor varje år. Agroforestry – mer träd på betesmark och efter vattendrag -Kött, biomassa - byggmaterial, öppet landskap, biologisk mångfald, jobb Matgrisar, mathästar, matkaniner, fiskodling, proteingrödor Måttlighet i ätandet, minska svinn, prova nya rätter mm Mäta bidrag till hållbar utveckling på företagsnivå och på menyn

19 Att komma ihåg för en hållbar utveckling Bra att frågan bearbetas i rapporten Behövs mer data om den lagade maten Import ökar miljöpåverkan Betande djur behövs för mångfald och landskap Beredskapsfrågan Stad och land behöver knytas samman Bra villkor för företag på landet Bra villkor för folk som bor och verkar på landet Styra med de offentliga inköpen


Ladda ner ppt "Nyttan med den svenska livsmedelsprodutionen Jan Eksvärd, LRF"

Liknande presentationer


Google-annonser