Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping."— Presentationens avskrift:

1 Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping

2 Växtnäringsförluster

3 Fem goda skäl att minska förlusterna Ekonomi ” En sparad krona är en tjänad krona” Miljö Hav Sjöar och vattendrag Grundvatten (brunnar m.m.) Biologisk mångfald Klimatsmart att hushålla med kvävet! Goodwill Internationella överenskommelser/krav Undvika tvingande regler

4 Ammoniakavgången i siffror Totalt 48 330 ton i Sverige 2009 enligt SCB (NV anger en något högre siffra - 51 370 ton 2012) Jordbruket står för nästan 86 % (44 050 ton) Djurhållningen svarar enligt SCB för 83 % av de totala utsläppen och 95 % av utsläppen från jordbruket Mellan 1995 och 2009 minskade ammoniakavgången från jord- bruket med 25 % (övriga sektorer ökade med 8 %)

5 Det innebär att… 30 % av totalkvävet i gödseln går förlorat som ammoniak Sveriges bönder förlorar kväve för 326 Mkr per år (räknat på kvävepriset 9 kr/kg) På gårdsnivå: 13,50 kr per ton stallgödsel 362 kr per hektar stallgödslad åkermark

6 Kväve – ett svårfångat näringsämne ”Försvinner” i form av: NH 3 (ammoniak) NO 3 - (nitrat) NO x (kväveoxider) N 2 O (lustgas) N 2 (kvävgas) Bidrar till: Övergödning, försurning, indirekt lustgasavgång Övergödning, (hav, grundvatten) Försurning, övergödning Växthuseffekten Ofarlig (78 % i atmosfären)

7 Vad händer i atmosfären? Utsläpp:Reagerar med:Omvandlas till: NH 3 H 2 ONH 4 + + OH - NO x O 2, H 2 OHNO 3  H + + NO 3 - SO 2 O 2, H 2 O H 2 SO 4  2H + + SO 4 2-  NH 4 NO 3, (NH 4 ) 2 SO 4 Nedfall i form av: Torrdeposition (partiklar) Våtdeposition (löst i vatten) I marken: NH 4 + +2O 2  NO 3 - + 2H + + H 2 O (nitrifikation)

8 Årligt nedfall av oorganiskt kväve till barrskog, medel- värden 2003-2007 baserat på mätningar i krondropps- nätet. Källa: IVL, rapport B1980 (2011) Kvävenedfall i Sverige Total våtdeposition av kväve (NOx-N och NHx-N) per hektar 2011. Källa: Miljömålsportalen, www.miljomal.sewww.miljomal.se

9 Mätning av kvävenedfall Mätningar inom Krondroppsnätet Mätnät för luftföroreningar: IM (Integrerad monitoring), EMEP, LNKN (Luft- och nederbördskemiska nätet) och KD-nätet (Krondroppsnätet). Källa: IVL, rapport B2030 (2012) Mätningar inom Krondroppsnätet Källa: www.krondroppsnatet.ivl.sewww.krondroppsnatet.ivl.se

10

11

12 Ammoniakavgång – källor och trender Källa: Underlag till Sveriges rapportering av luftföroreningar till NEC och CLRTAP 2014 (SMED), www.naturvardsverket.se

13 EU:s takdirektiv (NECD) – Sveriges åtaganden FöroreningUtsläppstak 2010, tusen ton Utsläpp 2011, tusen ton Ungefärlig utsläpps- minskning 1990-2011, % Svaveldioxid, SO 2 673071 Kväveoxider, NOX14814646 Ammoniak, NH 3 57525 Flyktiga organiska ämnen, NMVOC 24117751 Källa: Naturvårdsverket, www.naturvardsverket.sewww.naturvardsverket.se

14 Ammoniakavgång – var sker utsläppen? Utsläpp av ammoniak till luft 2011 – fördelning mellan olika län. Källa: Miljömålsportalen, www.miljomal.sewww.miljomal.se

15 Vad kan man göra för att minska ammoniakavgången? Anpassa fodret till djurens behov Ändra gödselns egenskaper Surgörning (sänkt pH genom syratillsats) Spädning med vatten Separering Bättre stallgödselhantering Stall Urinavskiljning Val av strömedel (mängd, typ) Temperatur (sänkt stalltemperatur, kylning av gödseln) Gödselyta (vid ny- eller ombyggnad) Lager Täckning av lagringsbehållare Behållarens utformning Val av strömedel Spridning Tidpunkt (lämplig väderlek) Myllning av flytgödsel och urin Snabb nedbrukning Reningsanläggningar Rening av frånluft från djurstallar

16 Investeringskalkyl, täckning av lagringsbehållare 2 000 m 3 (4 m djup behållare, N-pris 9 kr/kg, ränta 4 %, spridningskostnad 22 kr/m 3 ) Nötflytgödsel (90 kor, 12 mån) Svinflytgödsel (1000 slaktsvinspl) Nöturin (150 kor, 12 mån) Spänntak (15 års avskr.) Värdet av sparat kväve6 5836 85317 010 Minskad spridningskostnad3 300 Summa besparing, kr/år9 88310 15320 310 Investeringsutrymme, kr111 000114 000229 000 Flytande plastduk (10 års avskr.) Värdet av sparat kväve6 5836 85317 010 Ökad spridningskostnad-1 650 Summa besparing, kr/år4 9335 20315 360 Investeringsutrymme, kr41 00043 000126 000

17 7 tips för minskad ammoniakavgång… 1. Anpassa fodret till djurens behov 2. Vid ny-, till- och ombyggnad – välj i första hand flytgödsel- system 3. Rensa urindräneringen regelbundet 4. Sänk temperaturen i stallet 5. Använd gärna torv som strö, särskilt i fastgödsel- och djup- strösystem 6. Täck urinbehållaren 7. Mylla eller bruka ned stallgödsel och andra organiska gödselmedel snabbt där det är möjligt


Ladda ner ppt "Ammoniakavgång från jordbruket Johan Malgeryd Jordbruksverket, Linköping."

Liknande presentationer


Google-annonser