Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Indikatorer för miljömålen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Indikatorer för miljömålen"— Presentationens avskrift:

1 Indikatorer för miljömålen
Lync-möte 5 februari 2015

2 Dagordning Indikatorerna på miljömål.se Uppdatering (allmänt)
Var finns dom? Hur många? Vilka typer? Presentationens delar Uppdatering (allmänt) När? Ansvar/roller? Vilka indikatorer? Var finns underlaget? Vad består underlaget av och hur kan man använda det? Malltexter Dataunderlag Var och hur uppdaterar man? Inloggning Text + Fördjupning, formatering, mållinjer, bildhantering, länkning, spara, meddela, mm

3 Användbara inom många av länsstyrelsernas verksamhetsområden
Vad är en indikator? Ett hjälpmedel som förmedlar information om miljöutvecklingen Ger hjälp i uppföljning och utvärdering Tänk brett! Användbara inom många av länsstyrelsernas verksamhetsområden

4 Indikatorpresentationerna på Miljömålsportalen
1 2 3

5 Indikatorpresentationerna på Miljömålsportalen
Ett gemensamt uppföljningssystem med idag: 111 nationella indikatorer …varav 89 med regional upplösning (24 uppdateras V 2015) …varav 17 med kommunal upplösning (2 uppdateras H 2015; NOx + PM10 i luft) Miljömålsansvariga myndigheter svarar för innehållet i presentationerna. Uppdatering sker 1 gång per år, uppdelat på vår (31 mars) och höst (30 november)

6 DPSIR-modellen Internationellt vedertagen modell (EEA)
Verktyg för att identifiera orsakssamband. Typ (antal) Exempel D = drivkraft (9) En indikator som anger vilka aktiviteter som ligger bakom ett miljöproblem (t.ex. transporter eller energianvändning). P = påverkan (23) En indikator som beskriver vad som orsakar problemet (t.ex. surt nedfall eller skogsavverkning). S = status (tillstånd) (36) En indikator som anger tillståndet i miljön (t.ex. pH i grundvatten eller radonhalt i bostäder). I = inverkan (effekt) (11) En indikator som visar konsekvenser (t.ex. antal sinande brunnar på grund av för stort grundvattenuttag eller antal brunnar med ohälsosamt vatten). R = respons (åtgärd) (37) En indikator som anger vilka åtgärder som görs för att minska eller lösa miljöproblemet (t.ex. skydd av geologiska formationer av betydelse för vattenförsörjning, åtgärdsprogram enligt ramdirektivet för vatten).

7 Indikatorns olika delar (sidorna 5-13 i lathunden)
Ansvarig myndighet Indikatorns kortnamn Karta Diagram Mål som följs upp Kommentar Problem/syfte Nuläge Trend Värdering Länsegen fördjupningstext vid behov

8 Uppdatering Indikatoransvariga myndigheter Uppdateringsprocessen
Boverket, HaV, Jordbruksverket, KemI, NV, RUS, RAÄ, Skogsstyrelsen, SoS, SSM, SGU Uppdateringsprocessen 2 tillfällen per år beroende på tillgång till data (kopplat till NV årsredovisning 31 mars och lst uppföljning 30 november) Ansvariga uppdaterar nationella texter, metod, om data, fördjupning, diagram och kartor (dec-jan) RUS assisterar med diagram och kartor (jan) RUS skriver malltexter (jan) Lst uppdaterar regionala texter (10 feb– 6 mars) RUS granskar och godkänner (10 – 24 mars) NV publicerar (26 mars)

9 Uppdateras våren 2015 Indikatorer med nationell och regional upplösning, men som enbart uppdateras nationellt våren 2015 Eventuellt regionalt på hösten (regionalt dataunderlag ses över) Certifierade brunnsborrare Vägsaltanvändning Regionalt på hösten (enligt rutin) Ammoniakutsläpp Klimatpåverkande utsläpp Kväveoxidutsläpp Svaveldioxidutsläpp Utsläpp av flyktiga organiska ämnen Utsläpp av PM2,5

10 Uppdateras våren 2015 Indikatorer med nationell och regional upplösning som uppdateras av Skogsstyrelsen Gammal skog Hård död ved Äldre lövrik skog Indikatorer med nationell och regional upplösning som uppdateras av RUS Häckande fåglar Häckande fåglar i fjällen Häckande fåglar i odlingslandskapet Häckande fåglar i skogen Häckande fåglar i våtmarker Häckande fåglar vid vatten Klimat och Häckande fåglar

11 Uppdateras våren 2015 Uppdateras nationellt och regionalt – uppdateras av Länsstyrelserna Gammal skog Föryngring av flodpärlmussla Grusanvändning Hudcancerfall – malignt melanom Hudcancerfall – tumör i huden, ej malignt melanom Kvävedioxid i luft Miljöledningssystem Nedfall av kväve Nedfall av svavel Partiklar PM10 i luft Skydd av våtmarker Skyddade fjällmiljöer Vattenskyddsområden Vindkraftsel Eventuellt NY INDIKATOR för "Skyddad areal skogsmark"

12 Uppdateras våren 2015 Länsegna indikatorer (3 st)
Antal isdygn - Jämtland Fosfor i sjöar - Södermanland Kollektivtrafik – omfattning – Jönköping

13 Var finns underlaget? > Uppföljning och utvärdering > Indikatorer > Aktuell uppdatering Malltexter Syfte: stöd till länen (struktur, längd, innehåll, ofta även info om indikatorn). Dataunderlag Syfte: stöd till länen (egna beräkningar, jämförelser, ibland kompletterande info). OBS! kartor och diagram är redan uppdaterade i indikatorapplikationen! Kontaktpersoner Data  respektive indikatoransvarig inom RUS Tekniskt/praktiskt (på enklare nivå)  Tekniskt/praktiskt (på högre behörighetsnivå) 

14 Var och hur uppdaterar man? (sid 34-45 i lathunden)
Inloggning Namn Lösenord LSTAB mandeLblom9ma LSTAC g8ullRegn LSTBD strand4astEr LSTC pElar7gon LSTD viTvi2ol LSTE beG8onia LSTF g5ullvivA LSTG bacKsip9pa LSTH grAn3spira LSTI guls8ippA LSTK mYrlilj9a LSTM n8eJlika LSTN p8inGstlilja LSTO stor3mhAtt LSTS dAg2lilja LSTT gUckus5ko LSTU s5ilverAx LSTW am7arYllis LSTX kAttfo3t LSTY balsaMi2n LSTZ maGno4lia

15 Kolla att du är inloggad som rätt län
Kolla att du är inloggad som rätt län! Tyvärr finns det en bugg i systemet som ibland loggar in dig på fel läns sida. Om detta skulle hända kontakta Välj indikator ur denna rullista.

16 Mållinje Indikatortext Fördjupningstext

17 Lägg in texter på detta sätt;
Klistra in text från andra dokument med ”ctrl+v” Markera all text och välj ”ta bort formatering” Markera rubriken och välj ”Mellanrubrik 2”

18 Hyperlänkar (indikatortext och fördjupning), sid 41-45 i lathunden
/

19 Lägga in bilder (fördjupning), sid 41-45 i lathunden
/

20


Ladda ner ppt "Indikatorer för miljömålen"

Liknande presentationer


Google-annonser