Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar"— Presentationens avskrift:

0 Delprojekt 12: Central administration och organisation
STH-LLQ A1-Slutrapport Delprojekt 12: Central administration och organisation

1 Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar
STH-LLQ A1-Slutrapport Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar Inget rakt linjeansvar för direktörerna. En direktör har ansvar för både beställning och produktion. Ojämna kontrollspann dvs stort antal förvaltningar i olika storlekar som rapporterar till få direktörer Oklara rolldefinitioner för flera av stödförvalt- ningarna

2 Viktiga principer för en ny organisation
STH-LLQ A1-Slutrapport Viktiga principer för en ny organisation Skapa nya tydliga roller för koncernledningen. Tydliggöra koncernledningens ägarroll. Skapa tydliga länkar mellan respektive koncernledningsdirektör och de politiska organen. Ge koncerndirektörerna det stöd de behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag. Stärka viktiga processer t ex. uppdrag, budget, uppföljning, inköp. Etablera en kostnadseffektiv koncernledning. Öka kompetensen inom koncernledningen och inom dess stödfunktioner.

3 Den organisatoriska förändringen sker i fyra steg
STH-LLQ A1-Slutrapport Den organisatoriska förändringen sker i fyra steg Steg Tidsplan 1 Koncernledning Tre nya direktörer i koncernledningen; produktionsdirektör, inköpsdirektör samt medicinsk direktör. Dagens enheter i koncernstaben knyts till direktörerna i koncernledningen. I avvaktan på steg 2 inrättas ett Vårdvalskontor (producentneutral enhet). Enheter i koncernstaben Utsedda direktörer skall i samverkan med berörda (enhetschefer och medarbetare) lämna förslag till eventuella förflyttningar av arbetsuppgifter och medarbetare mellan enheter. Administrativa resurser En översyn av administrativa resurser i de sk serviceförvaltningarna, MA-Skåne, Regionfastigheter, Skåne Tvätt- och Transport och Regionkontoret i syfte att samutnyttja administrativa resurser. Ansvarig: Leif Nilsson Gemensamma servicecentra Arbete påbörjas i syfte att skapa gemensamma servicecentra, för alla förvaltningar, inom i första hand HR och ekonomi. Ansvarig: Leif Nilsson Gäller from 2 Klart 3 Påbörjas augusti 08 4 Påbörjas augusti 08

4 De nya rollerna inom koncernledningen
STH-LLQ A1-Slutrapport De nya rollerna inom koncernledningen Koncernledningen Regiondirektör Produktions- direktör Tf. Lars Kristensson Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson Utvecklings- direktör Monika Yngvesson Ekonomidirektör – Harald Lindström Personaldirektör – Karin Bengtsson Kommunikationsdirektör* - Monika Kraft Inköpsdirektör – Per Dahlgren Medicinsk direktör - Vakant * T o m kommer nuvarande IT-direktör och tf. kommunikationsdirektör att ingå i koncernledningen

5 Föredragande i de politiska organen
STH-LLQ A1-Slutrapport Föredragande i de politiska organen Regiondirektör Regionstyrelsen Produktionsdirektör Vårdproduktionsberedningen Hälso- och sjukvårdsnämnden/ Avtalsutskottet/ Närsjukvårdsberedningen Hälso- och sjukvårdsdirektör Utvecklingsdirektör Regionala tillväxtnämnden

6 Förvaltningar som rapporterar till respektive direktör
STH-LLQ A1-Slutrapport Förvaltningar som rapporterar till respektive direktör Koncernledningen Regiondirektör USIL UMAS Skånetrafiken Produktionsdirektör Hälso- och sjukvårds direktör Utvecklingsdirektör Helsingborg CSK Ystad Ängelholm Hässleholm Trelleborg Landskrona Primärvården Skåne Laboratoriemedicin Kamber Folktandvården Habilitering & hjälpmedel Tandvårdsnämndens kansli Nytt Vårdvalskontor* Näringslivsutveckling Kultur Skåne Ekonomidirektör Regionfastigheter Skåne Tvätt och Transport Regionkontoret Kommunikations- direktör/ IT-direktör ITT Inköpsdirektör Skåneförrådet Personaldirektör * Ingen egen förvaltning Medicinsk direktör

7 Resurserna inom koncernstab och centrum knyts till direktörerna
Enhet Knyts till Centrum för kompetens och ledarskap Personaldirektör Centrum för verksamhetsplanering och analys Regiondirektör Centrum för folkhälsa och miljö Utvecklingsdirektör Enhet för hälso- och sjukvård Hälso- o sjukvårdsdirektör Enhet för regional utveckling Utvecklingsdirektör Enhet för forskning och utveckling Medicinsk direktör/Regiondirektör Enhet för juridik Regiondirektör Enhet för kommunikation Kommunikationsdirektör/ tf kommunikationsdirektör Enhet för koncern-IT Kommunikationsdirektör/ IT-direktör Administrativ enhet Regiondirektör och chefen för KUVA har i uppdrag att lämna Enhet för koncerngemensamt stöd förslag till uppdelning. Regionkansli Utvecklingscentrum Regiondirektör Centrum för livsstilsfrågor Regiondirektör Stab Centrum

8 Effektivisering av kontorslokaler
STH-LLQ A1-Slutrapport Effektivisering av kontorslokaler Målet är Effektivare lokalutnyttjande Lägre totalkostnad Effektivare utnyttjande av administrativa resurser Miljöperspektiv: närhet till allmänna kommunikationer och totalt minskade restider Stärka varumärket

9 Effektivisering av kontorslokaler
STH-LLQ A1-Slutrapport Effektivisering av kontorslokaler Uppdrag: Redovisa förslag till etablering och förhyrning av ett regionhus i Malmö. Redovisa en samlad plan för lokalisering av Region Skånes administrativa verksamheter. Förbereda försäljning av Regionhuset i Lund.


Ladda ner ppt "Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar"

Liknande presentationer


Google-annonser