Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Delprojekt 12: Central administration och organisation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Delprojekt 12: Central administration och organisation."— Presentationens avskrift:

1 Delprojekt 12: Central administration och organisation

2 SID 1 Dagens organisationsmodell kännetecknas av utmaningar Inget rakt linjeansvar för direktörerna. En direktör har ansvar för både beställning och produktion. Ojämna kontrollspann dvs stort antal förvaltningar i olika storlekar som rapporterar till få direktörer Oklara rolldefinitioner för flera av stödförvalt- ningarna

3 SID 2 Viktiga principer för en ny organisation Skapa nya tydliga roller för koncernledningen. Tydliggöra koncernledningens ägarroll. Skapa tydliga länkar mellan respektive koncernledningsdirektör och de politiska organen. Ge koncerndirektörerna det stöd de behöver för att kunna fullfölja sina uppdrag. Stärka viktiga processer t ex. uppdrag, budget, uppföljning, inköp. Etablera en kostnadseffektiv koncernledning. Öka kompetensen inom koncernledningen och inom dess stödfunktioner.

4 SID 3 Den organisatoriska förändringen sker i fyra steg Koncernledning Tre nya direktörer i koncernledningen; produktionsdirektör, inköpsdirektör samt medicinsk direktör. Dagens enheter i koncernstaben knyts till direktörerna i koncernledningen. I avvaktan på steg 2 inrättas ett Vårdvalskontor (producentneutral enhet). Enheter i koncernstaben Utsedda direktörer skall i samverkan med berörda (enhetschefer och medarbetare) lämna förslag till eventuella förflyttningar av arbetsuppgifter och medarbetare mellan enheter. Administrativa resurser En översyn av administrativa resurser i de sk serviceförvaltningarna, MA- Skåne, Regionfastigheter, Skåne Tvätt- och Transport och Regionkontoret i syfte att samutnyttja administrativa resurser. Ansvarig: Leif Nilsson Gemensamma servicecentra Arbete påbörjas i syfte att skapa gemensamma servicecentra, för alla förvaltningar, inom i första hand HR och ekonomi. Ansvarig: Leif Nilsson Steg Tidsplan Gäller from 2008-08-01 Klart 2008-09-30 Påbörjas augusti 08 Påbörjas augusti 08 1 1 2 2 3 3 4 4

5 SID 4 De nya rollerna inom koncernledningen * T o m 2008-09-30 kommer nuvarande IT-direktör och tf. kommunikationsdirektör att ingå i koncernledningen Regiondirektör Ekonomidirektör – Harald Lindström Personaldirektör – Karin Bengtsson Kommunikationsdirektör* - Monika Kraft Medicinsk direktör - Vakant Hälso- och sjukvårdsdirektör Karin Christensson Utvecklings- direktör Monika Yngvesson Produktions- direktör Tf. Lars Kristensson Inköpsdirektör – Per Dahlgren Koncernledningen

6 SID 5 Föredragande i de politiska organen Regiondirektör Produktionsdirektör Hälso- och sjukvårdsdirektör Utvecklingsdirektör Regionstyrelsen Vårdproduktionsberedningen Hälso- och sjukvårdsnämnden/ Avtalsutskottet/ Närsjukvårdsberedningen Regionala tillväxtnämnden

7 SID 6 Förvaltningar som rapporterar till respektive direktör Regiondirektör Produktionsdirektör USIL UMAS Skånetrafiken Helsingborg CSK Ystad Ängelholm Hässleholm Trelleborg Landskrona Hälso- och sjukvårds direktör Tandvårdsnämndens kansli Nytt Vårdvalskontor* Utvecklingsdirektör Näringslivsutveckling Kultur Skåne EkonomidirektörRegionfastigheter Skåne Tvätt och Transport Regionkontoret Primärvården Skåne Laboratoriemedicin Kamber Folktandvården Habilitering & hjälpmedel Kommunikations- direktör/ IT-direktör ITT Skåneförrådet Koncernledningen Medicinsk direktör Inköpsdirektör Personaldirektör * Ingen egen förvaltning

8 SID 7 Resurserna inom koncernstab och centrum knyts till direktörerna Centrum för kompetens och ledarskapPersonaldirektör Centrum för verksamhetsplanering och analysRegiondirektör Centrum för folkhälsa och miljöUtvecklingsdirektör Enhet för hälso- och sjukvårdHälso- o sjukvårdsdirektör Enhet för regional utvecklingUtvecklingsdirektör Enhet för forskning och utvecklingMedicinsk direktör/Regiondirektör Enhet för juridikRegiondirektör Enhet för kommunikationKommunikationsdirektör/ tf kommunikationsdirektör Enhet för koncern-ITKommunikationsdirektör/ IT-direktör Administrativ enhetRegiondirektör och chefen för KUVA har i uppdrag att lämna Enhet för koncerngemensamt stödförslag till uppdelning. Regionkansli UtvecklingscentrumRegiondirektör Centrum för livsstilsfrågorRegiondirektör Enhet Stab Knyts till Centrum

9 SID 8 Effektivisering av kontorslokaler Målet är Effektivare lokalutnyttjande Lägre totalkostnad Effektivare utnyttjande av administrativa resurser Miljöperspektiv: närhet till allmänna kommunikationer och totalt minskade restider Stärka varumärket

10 SID 9 Effektivisering av kontorslokaler Uppdrag: Redovisa förslag till etablering och förhyrning av ett regionhus i Malmö. Redovisa en samlad plan för lokalisering av Region Skånes administrativa verksamheter. Förbereda försäljning av Regionhuset i Lund.


Ladda ner ppt "Delprojekt 12: Central administration och organisation."

Liknande presentationer


Google-annonser