Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

8 Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "8 Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4

5

6

7

8 8 Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från användaren. Kan utan problem användas för både telefon, tv och internet samtidigt. Livslängden på fiberkanalen är mer än 50 år och kan enkelt uppgraderas eller bytas ut. Större valmöjligheter av tjänsteoperatörer. FIBER

9

10 Bygdens överlevnad Öka värdet på området och fastigheterna Möjlighet att driva företag / Jobba hemifrån Öka inflyttning – minska utflyttning Nya möjligheter Områdets attraktionskraft

11 Kommunens modell för att stötta utbyggnaden Byanätssamverkan

12 Kommunens inriktning med ortssammanbindande nät. Kommunens modell för byanätssamverkan. Kommunens anslutningsavgift som gäller för de som väljer byanätssamverkanskonceptet. Kommunens styrning och uppdrag. Information om Bredband 2020

13 Modell för ortssammanbindande nät Kommunen och Länsstyrelsen söker och prioriterar medfinansiering för utbyggnad av ortssammanbindande nät. Kommunen skapar utrymme i budget och tillskjuter medel till projektet för ortssammanbindande nät för perioden 2015-2020. Med möjlighet att förlänga utrymmet till 2023 för att säkerställa att alla kommundelar blir anslutna. Ett ortsammanbindande nät är förutsättningen för att kunna nå företag, byanät och för att kunna uppnå det nationella målet. Sammanförläggningsmedel behöver tillskjutas för att minska kostnaderna för utbyggnad.

14 Förklaring Befintlig fiber Annat stadsnät Prio 1 fiber Prio 2 fiber

15 Bidrag till byanät Byanäten kommer att prioriteras av Länsstyrelsen och kommunerna tillsammans. Bidragsnivån för Västernorrland - 60 % på det passiva nätet –De kriterierna från Jordbruksverket ser ut som följer: Prioriterat geografiskt område Anslutningsgrad >85% Högt antal möjliga anslutningar >200 st Undvika att det blir ”vita” områden Det ska finnas en projektorganisation och finansieringsplan, om inte kommunen är huvudman. Uppföljning att urvalskriterium 1-3 stämmer vid utbetalning av stödet.

16 Målbild för 2015-2020 201440% 201550% 201655% 201760% 201870% 201975% 202080% 2020-2023 Förtätning till regeringens mål 90%

17 Projektet erbjuder en helhetslösning för byanäten. Projektet ansvarar för bidragsansökningar, projektering, genomförande och förvaltning. Byanäten ansvarar för kundanslutningar, markavtal och grävning. Alla fastigheter ska ha möjligheter att i framtiden ansluta sig till nätet för en rimlig anslutningskostnad. Byanäten kan ägas av Övik Energi eller av byanätsföreningarna med det ortssammanbindande nätet som infrastruktur. Kommunen fastställer en anslutningsavgift som gäller för de som väljer byanätssamverkanskonceptet. Projektupplägg

18 Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Du kan inte få något beslut förrän programmet är godkänt Allt är inte beslutat Eftersom landsbygdsprogrammet och därmed inte heller de formella reglerna är beslutade är informationen preliminär. Det kan betyda att information kommer att ändras. Du får starta ditt projekt från den dag då ansökan kommit in till länsstyrelsen. Men förutsättningarna innebär också att du måste tänka på att allt du gör innan du har fått beslutet sker på egen risk.

19 Så här mycket kan ditt projekt få i stöd Västernorrlands län60 %

20 Det här kan du få stöd för De utgifter du kan få stöd för är indelade i fem kategorier: projektering anläggningsarbeten material dokumentation administration

21 Utgifter som du kan få stöd för under vissa förutsättningar Moms ger rätt till stöd när du inte är momsredovisningsskyldig för projektet. Är du momsredovisningsskyldig för projektet så får du inte stöd för momsen. Projektledning ger rätt till stöd. Men du får ta upp högst 100 000 kr i utgifter för projektledning. I projektledning ingår även ekonomiadministration, inköp av teknisk kompetens och hjälp med upphandling. Det kan också ingå arvoden och reseersättningar till personer i projektet som till exempel hjälper till vid grävningsarbeten.

22 Följande utgifter kan du aldrig få stöd för Aktiv utrustning Markintrångsavgifter eller ersättningar Inskrivningsavgift Förrättningskostnader vid bildning av gemensamhetsanläggning Inköp eller hyra av befintlig passiv infrastruktur Indirekta kostnader så som overheadkostnader Moms som du kan dra av Skuldräntor

23 Grundläggande villkor för att söka bredbandsstöd Du ska genomföra projektet på landsbygden Du ska genomföra projektet i ett område där det inte finns NGA-nät Marknadsaktörer får inte planera utbyggnad i samma område Projektet är förenligt med befintlig regional och kommunal strategi Du ska ha ett samråd med kommunen i samband med att projektet planeras

24 Olika vägar till målet

25 Byanätssamverkan eller i egen regi Kommunens ansvar Projekterar Ansöker om medel Upphandlar Projektleder Bygger Dokumenterar Mäter Slutredovisar Ekonomi Administration Föreningens ansvar Intresseanmälningar Kundavtal Markavtal Hjälpa till vid projektering Röjning (Grävning) Eller göra allt själv

26 Investeringen sker i prioriterat geografiskt område Syftet med urvalskriteriet är att prioritera investeringar i områden som bedöms ligga längst ifrån den kommersiella marknaden. Det är där stödmedelen i första hand bör användas. Att få servicepunkter på landsbygden anslutna till bredband med hög kapacitet är också viktigt för att de ska kunna utveckla tjänsteutbudet, bedriva verksamheten effektivt och ha en säker tillgänglighet. Investeringen ger hög anslutningsgrad till bredbandsnätet Syftet med urvalskriteriet är att öka kostnadseffektiviteten i projekten. I detta sammanhang betyder det att bredbandsnätet blir billigare per anslutning om det är många som väljer att koppla upp sig direkt när det byggs. Det gör att stödet räcker till fler projekt och även att den privata insatsen blir lägre per hushåll/företag. Investeringen har ett större antal möjliga anslutningar till bredbandsnätet Syftet med urvalskriteriet är att prioritera projekt som omfattar ett större antal hushåll och företag. Det ökar kostnadseffektiviteten i projekten och bedöms minska risken för ”vita områden” mellan bredbandsnäten Sökanden har kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för investeringen Syftet med urvalskriteriet är att prioritera projekt som kommit längre i sin planering och har samlat personer med den kompetens som behövs för att kunna genomföra den här typen av investering. Om det är en kommun eller annan myndighet som är sökande behövs inget sådant underlag, där kan man förutsätta att likviditeten kan klaras inom verksamheten.

27 Byanätssamverkan -tillsammans bygger vi fiber http://www.ornskoldsvik.se/trafikochinfrastruktur


Ladda ner ppt "8 Fibern grävs ner i mark och är därför väldigt driftsäker och okänslig för störningar. Möjlighet till minst 100 Mbit/sek både till och från."

Liknande presentationer


Google-annonser