Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljö och hälsa i ditt boende

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljö och hälsa i ditt boende"— Presentationens avskrift:

1 Miljö och hälsa i ditt boende
De senaste åren har intresset för miljöfrågor ökat markant. Och det gäller även hur de hus vi bor i påverkar miljön och vår hälsa. Det har visat sig att över hälften av en byggnads miljöpåverkan vanligtvis uppstår under förvaltningsskedet, d v s när vi brukar byggnaden. Samtidigt är kraven på inomhusmiljön stora då vi tillbringar största delen av vår tid inomhus. Miljöstatusmetoden vänder sig å ena sidan till miljöinventerare, fastighetsförvaltare, konsulter och entreprenörer samt å andra sidan till berörda intressenter som hyresgäster, myndigheter och allmänheten. Genom att låta utföra en miljöinventering kan en befintlig fastighets miljöbrister och miljöfördelar identifieras, därefter kan en miljödeklaration upprättas och resultaten redovisas till berörda intressenter. Eftersom resultaten av en miljöinventering har ekonomisk innebörd och påverkar styrningen av den fortsatta fastighetsskötseln är det viktigt att resultaten är trovärdiga. Därför utvecklas miljöstatusmetoden kontinuerligt, bland annat i samarbete med forskare inom området. Miljöinventering & bedömning av bostäder Bo01

2 Fördelar för dig som boende
Medverka till att minska byggnadens miljöpåverkan och därmed kostnaderna Miljöstatus kan vara underlag för en bostadsdeklaration, t ex enligt Boverkets förslag eller MIBB, Miljöinventering av befintlig bebyggelse utarbetad av bl a Hyresgäströrelsen Vetskap om fastigheten bl a om farliga ämnen finns förekomst av höga emissioner användning av energi, vatten Ökad trygghet genom att ev brister kan åtgärdas Ett underlag för fördjupad samverkan mellan din värd och dig som boende En bättre kvalitet i ditt boende Du som boende berörs i hög grad av byggnadens miljöstatus och kan samtidigt påverka den i stor utsträckning, t ex genom att hushålla med energi (t.ex. använda lågenergilampor) och källsortera hushållsavfall. De fördelar du får med en miljöstatus kan t ex vara: Ökad vetskap om det finns miljö- och hälsofarliga ämnen, höga emissioner t.ex p g a en fuktskada och hur mycket energi och vatten som används. Fastighetens förbrukning av både el och vatten påverkar din hyra. En ökad trygghet genom att brister kan åtgärdas i god tid innan allvarliga problem och höga åtgärdskostnader uppstår. Ju längre tid det tar innan problem uppdagas, framförallt vid fukt eller vattenläckage, desto dyrare är det att åtgärda problemen. Du och din hyresvärd får ett underlag för fördjupad samverkan och prioritering av alternativa åtgärder. Normalt finns det en viss summa pengar som skall fördelas på olika åtgärder för reparationer/underhåll. Resultatet av Miljöstatus kan användas som ett diskussionsunderlag. Förhoppningsvis får du ett större inflytande och kan förbättra kvaliteten i ditt boende. Statusen för ditt bostadsområde kan öka och och problem med förstörelse minska. Genom att medverka i förvaltningen kan du bidra till att kostnaderna kan hållas nere och tillgängliga resurser användas på ett effektivt sätt. Optimal valuta till sista hyreskronan. Miljöstatus kan vara underlag för en bostadsdeklaration, t ex enligt Boverkets förslag eller enligt MIBB, MiljöInventering befintlig Bebyggelse Bo01

3 Hur går en Miljöstatus till
Steg 1. Miljöinventering Med handledning och instruktioner inventeras byggnaden av specialutbildad personal Inventeringen omfattar 90 miljöaspekter inom områdena Inomhusmiljö Utemiljö Energi, Naturresurser och miljöstörande ämnen Varje miljöaspekt klassas i en femgradig skala En fastighets miljöstatus fastställs i tre steg Steg 1. MILJÖINVENTERING – Specialutbildad personal, som kan vara fastighetsägarens egen eller inhyrd, börjar med att gå igenom fastigheten med avseende på inomhus- och utemiljö, energi, naturresurser och miljöstörande ämnen. Till sin hjälp har inventeraren en skriftlig handledning och ett färdigt frågeformulär med 90 miljöaspekter. Varje miljöaspekt klassas enligt en femgradig skala och kommenteras vid behov. Klassning enligt 5-gradig skala 5. Bra miljöval 4. Bra miljöval delvis 3. Normkrav 2. Otillräckligt 1. Oacceptabelt Bo01 7

4 Resultaten från inventeringen bearbetas av metodens datorprogram.
Steg 2 Databearbetning Steg 2. DATABEARBETNING – Under arbetets gång knappar inventeraren in klassningar och kommentarer på sin bärbara dator. Sammanställningar presenteras sedan i en serie diagram, s.k. miljörosor, och som en lista över samtliga frågor med miljöklassning och kommentarer. I programmet går det även att sammanställa data från flera fastigheter. På så sätt kan du på ett överskådligt vis bedöma din fastighet i relation till övriga i ett visst fastighetsbestånd. T ex till byggnader som är byggda under samma tidsperiod, med samma byggnadsteknik, har samma användning, etc. Resultaten från inventeringen bearbetas av metodens datorprogram. Bo01 7

5 Hur medverkar du som boende
Enkät om ditt boende Upplåta din lägenhet för inventering (ett urval) Diskussioner med din hyresvärd om förbättringar Som boende kan din medverkan underlätta inventeringen och ge ett bättre underlag för åtgärder. Du kan medverka på flera sätt: Svara på en enkel enkät om ditt boende. Ditt svar kan ge vägledning för hur inventeringen ska genomföras, t ex om det finns fuktskador som behöver undersökas noggrannare Upplåta din lägenhet för besiktning. Vi behöver få tillgång till några representativa lägenheter för att kunna genomföra miljöinventeringen. Oftast hinner inte den som utför inventeringen att gå igenom alla lägenheterna utan ett selektivt urval sker i samråd med fastighetsägaren och brukarna. Delta i diskussioner med din hyresvärd för att diskutera resultaten från inventeringen och hur olika åtgärder bör prioriteras på ett optimalt sätt. Bo01

6 Trovärdiga resultat Metoden utvecklas bl a i samarbete med forskare
Fackkompetens hos inventerarna Utbildade och godkända inventerare Licens för användning Eftersom resultaten av en miljöinventering har ekonomisk innebörd och påverkar styrningen av den fortsatta fastighetsskötseln är det viktigt att resultaten är trovärdiga. Därför utvecklas metoden kontinuerligt, bland annat i samarbete med forskare inom området. Och inventerarna måste ha grundkompetens inom sitt fackområde (såväl teoretisk som praktisk) samt vara utbildade på metoden och godkända av Miljö-statusgruppen. Utbildningen sker under tre dagar och omfattar instruktioner för bedömningsgrunder, inventering under handledning av erfarna instruktörer, datorbearbetning av insamlade uppgifter, resultat-sammanställning och diskussion samt tentamen. Efter godkänd utbildning erhålls ett diplom från föreningen. Utbildningen uppfyller även de branschgemensamma kraven för ”certifiering av miljöinventerare fastigheter, (CMF)”. För att få använda Miljöstatusmetoden krävs en licens som man kan erhålla genom att gå med i intresseföreningen. Bo01

7 Steg 3. Utvärdering och åtgärdsförslag
Miljörapport Beskrivning av fastigheten Positiva och negativa observationer Förslag till åtgärder Omedelbara, Kortsiktiga, Långsiktiga Miljörosor Sammanställning av inventeringsobservationer Fotografier Steg 3. UTVÄRDERING OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG – Resultatet av inventeringen och databearbetningen sammanställs i en miljörapport. I rapporten ingår positiva och negativa observationer, förslag till omedelbara, kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, miljörosor som beskriver byggnadens miljöstatus, en sammanställning av inventeringsobservationer och fotografier. I datorprogrammet kan även varje åtgärd kostnadsberäknas och det går att ange en ansvarig för resp åtgärd och ett slutdatum när den ska vara utförd. Resultaten kan sammanställas i en åtgärdslista som ger ett underlag för planering, budgetering och uppföljning. Bo01

8 Miljörosor I en serie diagram, s k miljörosor, beskrivs byggnadens miljöstatus: Inomhusmiljö Luftkvalitet Utemiljö Energi Naturresurser Miljöstörande ämnen I en serie diagram s k Miljörosor beskrivs byggnadens miljöstatus: inomhusmiljö luftkvalitet utemiljö energi och naturresurser miljöstörande ämnen Ju större den gröna ytan är desto bättre är byggnadens miljöstatus. Mellan varje miljöaspekt (”udd” på rosen) går linjen ned till klass 3 för att erhålla en korrekt storlek på den gröna arean oberoende av i vilken ordning miljöaspekterna presenteras. Exempel på miljöros för delområde Inomhusmiljö. Grön yta = bedömd miljöstatus. Ju större den gröna ytan är desto bättre miljöstatus. Bo01 7

9 Vad händer efter en Miljöstatus
Effekterna av åtgärdsförslagen redovisas som en blå målros utanför den gröna miljörosen som visar nuläget. Målrosen fungerar som en kompass för samverkan om att förbättra fastighetens påverkan på boendemiljön och naturen De förväntade effekterna av åtgärdsförslagen tydliggörs i ”målrosor” som visar hur byggnadens miljöstatus planeras att förbättras. Exempel på miljöros för delområde Inomhusmiljö: Grön yta = bedömd miljöstatus. Blå linje = Målros. Ju större den gröna ytan är desto bättre miljöstatus. Bo01

10 Vilka ligger bakom Miljöstatus
Startade 1995 som ett utvecklingsprojekt Föreningen bildades i april 1997 med ca 10 medlemmar F n har föreningen 30 medlemmar fastighetsföretag konsulter entreprenörer hyresgäster På väg mot svensk branschstandard 20 milj m2 i över 2000 byggnader MILJÖSTATUS FÖR BYGGNADER – Under 1995 tog ett tiotal företag inom bygg-sektorn ett initiativ för att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader. Miljöstatusmetoden för byggnader introducerades officiellt i mars 1997 och en intresseförening bildades. Föreningen arbetar för att främja utvecklingen och tillämpningen av Miljöstatus för byggnader. Juridiska eller fysiska personer som är intresserade av miljöinventering av byggnader eller miljöanpassning av fastighetsförvaltning är välkomna som medlemmar. MOT EN SVENSK BRANSCHSTANDARD – Den bekräftelse som marknaden har visat föreningen genom tillkomsten av nya medlemmar, och den presentation och jämförelse av Miljöstatusmetoden med konkurrerande metoder som skett på konferensen Green Building Challenge i Vancouver 1998 och i Maastricht 2000, har styrkt oss i ambitionen att med Miljöstatusmetoden nå fram till en svensk branschstandard för miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader. Redan idag (år 2001) är metoden den mest utbredda inventeringsmodellen i Sverige. Föreningen har f n 34 medlemmar, varav ca två tredjedelar är fastighetsföretag och en tredjedel konsulter. Även hyresgäster eller hyresorganisationer kan vara medlemmar. Vid årskiftet 2000/01 hade ca 13 miljoner m² eller ca 1600 byggnader miljöstatusbedömts. Det fanns ca 500 utbildade och godkända inventerare Bo01

11 För dig som vill nå längre – kontakta Miljöstatus för byggnader
Vill du veta mer? På föreningens webbplats, hittar du mer information om Miljöstatus-metoden för byggnader. Där finns bland annat en demonstration som visar de olika stegen i tillämpningen av metoden och en aktuell medlemsförteckning. Du är även välkommen att kontakta oss på telefon Bo01


Ladda ner ppt "Miljö och hälsa i ditt boende"

Liknande presentationer


Google-annonser