Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektredovisningskurs Landsbygdsprogrammet 2012-10-23.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektredovisningskurs Landsbygdsprogrammet 2012-10-23."— Presentationens avskrift:

1 Projektredovisningskurs Landsbygdsprogrammet 2012-10-23

2 Upplägg Info landsbygdsprogrammet, mkt kort Genomgång av utbetalning av företagsstöd, projektstöd och projektstöd inom Leader Genomgång av blanketten för ansökan om utbetalning Start 9.30 Avslut senast 15.00

3 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Ett verktyg för att nå målen för landsbygdspolitiken, nationellt och gemensamt för EU Övergripande Mål: En hållbar utveckling av landsbygden, ekonomiskt som ekologiskt och socialt Fyra prioriterade områden: Förbättra konkurrenskraften inom jord- och skogsbruk Förbättra miljön och landskapet Förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdens ekonomi Leader, en metod för landsbygdsutveckling som genom att utgå från lokala behov och förutsättningar utnyttjar landsbygdens egen utvecklingspotential

4 Stödformer Företagsstöd och projektstöd + projektstöd inom Leader Företagsstöd normalt 30 % Projektstöd normalt 20-100 % Leaderprojekt upp till 100 % + ideell tid Pågår i 7 år och har en total budget på ca 36 miljarder Finansieras gemensamt av Sverige och EU. Budget för Kalmar län ca 400 Mkr och Leader ca 100 Mkr 82 % av programperioden och 86 % av budget beslutad

5 Utveckling av bredband: –Satsas 375 Mkr + 120 Mkr för kanalisationsstöd –Kalmar län 10 Mkr + kanalisationsstöd (RF) Bredband 2013-2014 –Satsas 600 Mkr Extra pengar satsas 2012-2013 Rovdjursavvisande stängsel –Satsas 19,2 Mkr –Kalmar län 635 tkr Vattenområdet –Satsas 20 Mkr för utökad rådgivning och information kring anläggning av våtmarker samt restaurering av betesmarker och slåtterängar. –Kalmar län 1,1 Mkr

6 Landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 År 2014 ska ett nytt landsbygdsprogram vara på plats. Jordbruksverket och Skogsstyrelsen fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett underlag för detta. Rapporten Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014–2020 skickades till regeringen den 30 maj 2012.Rapporten Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014–2020 Man har också skickat rapporten Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens förslag till förenklat landsbygdsprogram 2014–2020 till regeringen.Jordbruksverkets och Skogsstyrelsens förslag till förenklat landsbygdsprogram 2014–2020 EU:s mål Alla mål för landsbygdsprogrammet kopplas till EU:s övergripande mål för jordbrukspolitiken från 2014: Hållbar livsmedelsproduktion Hållbar förvaltning av naturresurser Balanserad territoriell utveckling

7 Vilken stödform? Företagsstöd Företagsstöd ska göra det lättare att starta nya företag och utveckla företag på landsbygden Insatsen ska vara till nytta för den ordinarie verksamheten Projektstöd Projektstöd ska göra det lättare när flera vill arbeta tillsammans med att utveckla landsbygden. Ex. organisationer, föreningar, företag, kommuner Insatsen är avgränsad i tid och arbete, och bedrivs utanför den ordinarie verksamheten

8 Företagsstöd i Landsbygdsprogrammet Utvecklingsinsatsen är till nytta för Dig eller Ditt företag och den ordinarie verksamheten Kan sökas av dig som har ett företag eller ska starta Max- och minimibelopp finns (olika beroende på åtgärd) Stöd får inte lämnas för en kostnad som betalats innan en ansökan om stöd kommit in. Mål: att göra jordbruket, trädgårdsnäringen, skogsbruket och rennäringen mer konkurrenskraftigt. att få in nya verksamheter i landsbygdsföretagen och att göra det attraktivt att bo och verka på landsbygden.

9 Åtgärder inom företagsstöd Kompetensutveckling Startstöd Modernisering Högre värde i jord- och skogsprodukter (förädling) Diversifiering Affärsutveckling i mikroföretag Turism Grundläggande tjänster (utveckla och förstärka service) Kulturarv på landsbygden (utveckla och bevara)

10 Projektstöd i Landsbygdsprogrammet Insatsen är till nytta för flera personer, företag eller organisationer. Kan sökas av organisationer, föreningar, företag, kommuner Ett projekt är avgränsat i tid och arbetsinsats, och bedrivs utanför ordinarie verksamhet. Stöd får inte lämnas för kostnader som uppstått innan en ansökan om stöd kommit in. Aktiviteten får inte vara påbörjad innan ansökan kommit in. Mål: Verka för en högre livskvalitet för dem som bor på landsbygden Bredda och stärka landsbygdens näringsliv och stärka konkurrenskraften inom den gröna näringen. Resultatet av projektet måste vara till nytta för flera (personer, företag eller organisationer)

11 Åtgärder inom projektstöd Kompetensutveckling Utveckla annan verksamhet än primärproduktion (diversifiering) Byutveckling Affärsutveckling i mikroföretag Turism Grundläggande tjänster (utveckla och förstärka service) Natur- och kulturarv på landsbygden (utveckla och bevara) n

12 Tänk på att projektet ska vara väl avgränsat från ordinarie verksamhet, inte minst bokföringsmässigt Stödmottagarens ordinarie verksamhet Projektet

13 Projektidé  Utbetalning Ni har en projektidé Ansök om projektstöd Länsstyrelsen handlägger och beslutar om stöd Projektet genomförs Ansök om utbetalning, redovisa kostnader och projektets resultat Länsstyrelsen handlägger och beslutar om utbetalning. Ev görs besiktning. Jordbruksverket kontrollerar och verkställer utbetalningsbeslutet Ni får utbetalning av stöd Jordbruksverket kontrollerar vissa

14 Vad ska ansökan om stöd innehålla ? Projektstöd kräver : Projektplan med bl a mål och syfte, samarbetspartners, planerade aktiviteter, budget och finansiering, offerter Företagsstöd kräver: Affärsplan med budget, företagets övriga ekonomiska förutsättningar, investeringens pay-off kalkyl, offerter n

15 Ansökan inom landsbygdsprogrammet Ansökan om stöd Förskott möjligt i vissa fall Ansökan om utbetalning av stöd Del- och slututbetalning, 10 % i sista utbetalningen Ansökan lämnas till Länsstyrelsen, inom Leader via Leaderkontoret

16 Förskott (endast projektstöd) Får lämnas om stödmottagaren är: –en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, –en allmännyttig stiftelse –en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren Ges med maximalt 50 % av stödbelopp, dock högst 250 000 kr Inom Leader kan leaderkontoret betala ut den offentliga medfinansieringen som förskott Ska motiveras Söks i samband med ansökan om stöd Om alla söker förskott funkar inte förskott

17 Kostnadsslag inom företagsstöd Investeringar (delas i fasta anläggningar, maskiner/utrustning, småskalig infrastruktur, konsult- och kringkostnader) Externa tjänster Kompetensutveckling Startstöd till lantbrukare, skogsföretagare och trädgårdsföretagare Obs! Redovisa på rätt kostnadsslag

18 Kostnadsslag inom projektstöd Faktiska kostnader (betalas av projektet) Löner Investeringar Övriga kostnader Indirekta kostnader (OH-kostnader) Övriga resurser Offentliga resurser Ideellt arbete Övriga ideella resurser Obs! Redovisa på rätt kostnadsslag

19 Löner inom projektstöd Projektanställd personal redovisas 1.Anställningsavtal inom projektet el. intyg om att personen arbetar viss tid i projektet 2.Lönespecifikation 3.Betalningsbevis

20 Löner inom projektstöd forts Timanställd personal redovisas med 1.Projektdagbok (el. motsvarande tidredovisning) 2.Lönespecifikation 3.Uträknad timkostnad 4.Betalningsbevis

21 Löner inom projektstöd forts Arvoden 1.Vad har utförts 2.Betalningsbevis 3.Projektägaren ska kontrollera att stödmottagaren har betalat sociala avgifter. Avgiften ska vara betald inom projekttiden.

22 Investering Vid stöd till investeringar måste investeringen användas för samma ändamål i 5 år efter beslut om stöd. Stödet ska betalas tillbaka om investeringen används för annat ändamål än det avsedda, överlåts till ny ägare eller ändras i betydande omfattning och detta medför att syftet med stödet inte uppfylls eller att ett företag eller en offentlig aktör får en otillbörlig förmån. Eventuella tillstånd som behövs redovisas (eller har skickats in tidigare)

23 Vid investeringar kontrolleras att det inte är ersättningsinvesteringar* eventuella avtal mm bifogats som säkerställer fortsatt användning enligt projektets mål och syften (5 års regeln) inte risk föreligger att investeringen överlåts/säljs till enskilt företag ev. försäljning redovisas som en intäkt ev. tillstånd som behövs redovisas (eller har skickats in tidigare)

24 Ex ersättningsinvestering Om investeringen i huvudsak har samma funktion, prestanda och egenskaper som den tidigare investeringen, räknas investeringen som en ersättningsinvestering. Om den har bättre prestanda eller någon annan egenskap handlar det däremot om en nyinvestering.

25 Övriga kostnader Övriga kostnader kan vara tex köpt tjänst Tänk på att anlita företag med F-skatt. Om företag med A- skatt anlitas, måste stödmottagaren visa både skatt och sociala avgifter har betalats till Skattverket. Skilj på investering och förbrukningsmaterial Förbrukningsmaterial är grejor som används i ett projekt/en företagsstödssatsning, som förbrukas och inte har ett värde kvar efter stödperioden. »Ex: handskar, penslar, foder, sopsäckar

26 Vad är investering och vad är övriga kostnader? Kostnader som är kopplade till en investering, t.ex. konsultarvoden, arkitekter, ingenjörer, patent, licenser eller undersökningar som sökanden låtit göra ska redovisas under kostnadsslaget Övriga kostnader. Kostnader för för- och efterarbete samt kringkostnader kopplade till byggnader, maskiner och inventarier ska också redovisas som Övriga kostnader. De kan t.ex. vara olika tillstånd, enklare verktyg, skyddsutrustning och hjälpmedel i form av skyfflar, skottskärror mm som förbrukas under investeringens genomförande.

27 Indirekta kostnader (ej företagsstöd) Måste vara godkända i beslut om stöd och bygga på ett godkänt beräkningsunderlag! Om stödmottagaren inte beviljats stöd för indirekta kostnader får det inte finnas med några sådana kostnader i redovisningen! I så fall krävs ett omprövningsbeslut. ex: kostnader för lokaler, telefon, kontorsmaterial, försäkringar, IT-stöd, vaktmästeri, lokalvård

28 Offentliga resurser inom projektstöd Baseras på faktiska kostnader T.ex. Lönekostnad kommunal tjänsteman. Redovisa underlag lönekostnad samt projektdagbok. T.ex Lokaler eller mark som kommunen erbjuder projektet. Redovisa genom värderingsintyg, annat faktiskt underlag eller annan rimlighetsbedömning. Tänk på att värderingen ska vara gjord av en person utan koppling till projektet. Obs! Inga schabloner godkänns för offentliga resurser

29 Ideellt arbete inom projektstöd Leader Är ett aktivt arbete, något som för projektet framåt och som man skulle kunna betala för Ex Informationsmöte med lyssnade deltagare är inte ideellt arbete. Informatörens tid är ideellt arbete. Ex Workshop med aktiva deltagare med innehåll som leder projektet framåt är ideellt arbete. Ideella resurser ska värderas av en oberoende person

30 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 1.Blankett Ansökan om utbetalning 2.Lägesrapport/slutrapport digitalt 3.Kostnadssammanställning fördelat på kostnadsslagen (del av blankett/separat bilaga) 4.Verifikat (faktura och kvittot/betalningsbevis på betalning). 5.Underlag som styrker ideella och offentliga resurser (projektdagbok ) 6.Ev tillstånd som krävs för investering

31 Vad ska Ansökan om utbetalning innehålla? 7.Vid kostnader för annonser, broschyrer mm ska dessa bifogas (loggor om de krävs* samt att de hör till projektet) 8.Anställningsbevis vid första rekvisition med lönekostnad 9.Uträknad timlönekostnad för timanställda 10.Projektdagbok/tidredovisning för timanställda 11. Redovisade eventuella intäkter

32 Kontrollera ansökan om utbetalning: A. Ta pulsen på insatsen 1.Läs igenom projektplanen/affärsplanen 2.Kontrollera blanketten Ansökan om utbetalning 3.Läs igenom lägesrapporten/slutrapporten 4.Verkar allt gå enligt plan? Jämför med ansökan. 5.Behov av stöd, kompletteringar, kontakter, förlängning av projekttid?

33 Kontrollera ansökan om utbetalning: B. Kostnader Ansökan är påskriven av behörig firmatecknare Stödberättigade kostnader Att fakturabeloppet stämmer överens med kostnadssammanställningen. Avdrag kan ha gjorts Att markvärde inte ingår. Kan dock vara en offentlig eller ideell resurs men måste då värderas av oberoende värderar. Intyg ej stöd de senaste 10 åren. Intyg för begagnad utrustning

34 Kontrollera forts Samma kostnader inte redovisats flera gånger. Kostnaderna är rimliga. Jämför med offerterna från ansökan eller annat underlag för att säkerställa kostnadseffektivitet. Kostnader är betalda inom redovisningsperioden och inom godkänd projekttid. Att insatser/aktiviteter är genomförda inom godkänd projekttid.

35 Kontrollera forts Kostnader för utrustning som behövs för att administrera projektet har tagits upp som en övrig kostnad och inte som en investering (avskrivningskostnaden alternativt säljas) Stödmottagaren är mottagare av fakturan Momsen inte räknats med i kostnadssammanställningen i de fall projektet är momsredovisningsskyldigt

36 Kontrollera forts Resor är motiverade. Körjournal bifogas för milersättning. Andra resekostnader verifierade. Den skattefria milersättningen på 18,50 är stödberättigad. Om stödmottagaren tar upp en annan nivå ska denne redogöra för hur milkostnaden har beräknats (kan ta hjälp av bl a www.bilkalkylen.konsumentverket.se)www.bilkalkylen.konsumentverket.se Är det en slututbetalning i ett projektstöd inom Leader ska deltagarnas personnummer registreras.

37 Omprövningsbeslut Stora förändringar mellan eller inom kostnadsslag, som påverkar inriktningen i projektet/företagsinsatsen Andra förändringar och inriktningar i projektet/företagsinsatsen Indirekta kostnader som tillkommer Investeringar som tillkommer Förlängning av tid för genomförande Oförutsedda intäkter som kan påverka stödbeloppet Obs! Kontakta Leaderkontoret/Länsstyrelsen innan förändringen genomförs eftersom det finns risk att omprövning inte bifalls.

38 På samtliga fakturor ska framgå: 1.Att fakturan tillhör projektet/stödmottagaren 2.Tydlig specificering av vad kostnaden avser (t.ex. mängd, á pris, vilken typ av insats). 3.Betalningsmottagare (eller motsvarande) 4.Att stödmottagaren är mottagare av fakturan 5.Verifikationsnummer

39 På samtliga fakturor ska framgå: 6. Fakturanummer 7.Datum 8.Totalt belopp (exklusive och inklusive moms) 9.Om F-skattesedel finns 10. Momsreg.nr (personnr vid enskild firma) Obs! Det är möjligt för stödmottagaren att förtydliga på fakturan vad den avser

40 Betalningsbevis Utdrag ur internetbank (obs betald samt till vilket konto betalning gjorts, omgående/för bevakning är ej OK) Faktura som betalats kontant - kvittens på fakturan med betalningsdatum. Ska även styrkas med bokföringsunderlag. Betalningsorder styrks med kontoutdrag där motsvarande summa har dragits från bankgiro/plusgiro. Betalningsorderns nummer ska framgå av kontoutdraget.

41 Betalningsbevis forts Kassakvitton eller andra kvitton där det inte framgår vem som betalat ska styrkas med bokföringsunderlag eller kontoutdrag. På kontanta betalningar med handskrivna kvitton ska säljaren kvittera att betalningen har mottagits. Kontokortsbetalningar ska styrkas med kontoutdrag alternativt faktura betalning.

42 Betalningsbevis offentliga organisationer Offentliga organisationer med central ekonomifunktion, kan istället för att redovisa betalningsbevis på varje betalning redovisa undertecknat intyg från t.ex. ekonomiavdelning, om att redovisade kostnader är betalda. Vad som är en offentlig organisation med central redovisningsfunktion handläggs och beslutas av länsstyrelsen. Detta sker i samband med ansökan om stöd. För Kalmar län gäller att ekonomifunktionen ska finnas på annan ort.

43 Ej stödberättigande kostnader Gåvor till projektdeltagare Kostnader för privat boende Ränte- och kreditkostnader Kostnader för markinköp, samt regional prioritering: Inköp av byggnader (ej Leader) Böter el andra lagöverträdelser Inköp av djur

44 Ej stödberättigade kostnader forts Inkassoavgifter Alkohol (vissa undantag transnationella projekt) Eget arbete och material ej stödberättigat i företagsstöd Lösa inventarier Investering för att uppfylla lagkrav* Ersättningsinvesteringar 5-årsregeln gäller Kostnader (och aktiviteter) utanför projekttiden

45 Vad räknas till lagkrav? Kostnader som enligt lag eller annan författning skulle varit genomförda när ansökan lämnades in är INTE stödberättigande. Kostnader för lagkrav som måste uppfyllas för att investeringen/projektet ska kunna genomföras är OK. Dvs satsningen kan ej genomföras utan lagkravet och därmed är kostnaderna för uppfyllandet OK.

46 Exempel på lagkrav Ex1 En inspektion i befintlig verksamhet resulterar i att något måste åtgärdas = inte stödberättigande Ex2 Nya eller gamla lagkrav framkommer och resulterar i att något i en befintlig verksamhet måste åtgärdas= inte stödberättigande Ex3 En ny verksamhet etableras som kräver tex - branddörrar - godkänt vatten, dvs anslutning till kommunalt va -förprövning -- tillstånd för offentlig förevisning av djur -= stödberättigande

47 Ideellt arbete inom projektstöd Leader Kontrollera Projektdagböcker (datum, ålder, rätt blankett mm) Summering överensstämmer med kostnadssammanställning Att det framgår vad som gjorts obs! ett aktivt arbete, något som för projektet framåt och som man skulle kunna betala för Om det redovisas en högre summa än 175 kr/tim ska underlag på normal debiterad timkostnad bifogas.

48 Intäkter inom projektstöd Var uppmärksam på att alla intäkter som hör till projektet redovisas. Även intäkter som man inte räknat med i ansökan/projektplanen ska redovisas Jämför med lägesrapport. Finns det t.ex. annonsintäkter, deltagaravgifter?

49 Redovisning av tid Om du inte arbetar heltid i projektet måste din nedlagda arbetstid styrkas genom dagbok. Olika blanketter: - Ideell tid per aktivitet, används när många personer deltar i samma aktivitet - Ideell tid per person, används när en person utfört arbete dagar och timmar Beskriv kortfattat men tydligt vilket arbete/vilken aktivitet som utförts. Vid deltagande i möte ska dagordning/protokoll bifogas Påskrift

50 Mat och dryck inom projektstöd Restaurangnotor, matinköp till möten etc. ska motiveras och vara rimliga Syftet, vilka som deltagit i aktiviteten, samt kopplingen till projektet ska framgå Fika till interna möten oftast ej ok, ok vid speciella enskilda tillfällen tex kickoff, avslutning etc Ok när det finns en extern gäst Skatteverkets normer för representation ska tillämpas Länsstyrelsen rekommenderar att Leader tar fram en representationspolicy

51 Begagnad utrustning Det är tillåtet att köpa in begagnad utrustning förutsatt att sökanden skickar ett intyg som visar att utrustningen inte förvärvats med bidrag från offentliga medel de senaste 7 åren från inköpsdatumet utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs priset inte överskrider marknadsvärdet Projektägaren ansvarar för att ta fram uppgifterna

52 Avbetalningsköp Avbetalningsköp är ok om kopia på avbetalningskontraktet finns kopia på faktura avseende kreditinstitutets köp av vara från leverantören finns utdrag ur företagets/projektets anläggningsregister eller bokföringsunderlag finns kopia på faktura och kvittens på första avbetalningen från stödmottagaren till kreditinstitutet

53 Avbetalningsköp forts Dessutom ska Länsstyrelsen kontrollera att varan finns på plats (kontroll på plats) innan utbetalning godkänns samt göra en efterkontroll. 5-årsregeln gäller också här.

54 Avskrivningar Du ska i första hand ta upp kostnader som motsvarar avskrivning på utrustningen. Du kan, efter överenskommelse med stödmyndigheten, i stället redovisa kostnader som motsvarar dina faktiska kostnader för inköpet. I sådana fall ska utrustningen säljas efter projektets slut och intäkten ska redovisas i ansökan om slututbetalning. Intäkten ska dras från projektets kostnader innan stödet beräknas.

55 Avdrag Skillnad mellan redovisat belopp och stödberättigat belopp = felaktigt belopp, vilket medför avdrag med det felaktiga beloppet. Om skillnaden mellan det redovisade beloppet och det stödberättigade beloppet är > 3% görs ytterligare ett avdrag med samma belopp. Redovisa alla stödberättigade (betalda) kostnader du haft även om det blivit dyrare än budget. Bevaka klardatum. 3 månader efter klardatum förfaller ansökan om utbetalning och inga pengar utbetalas. » Gör gärna delredovisningar!

56 Ex avdrag Budget 1 000 Stöd 50% Redovisade kostnader 1 200 stöd 50% = 500 Stödberättigande kostnader 1 050 stöd 50%=500 Summa utbetalning : 500 kr

57 Ex avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 874 stöd 50%=437 Stödmottagaren har redovisat 26 som INTE är stödberättigande. (450-437)/450=2,89% <3% Summa utbetalning : 437 kr

58 Ex dubbla avdrag Redovisade kostnader 900 stöd 50% = 450 Stödberättigande kostnader 850 stöd 50%=425 Stödmottagaren har redovisat 50 som INTE är stödberättigande. (450-425)/450=5,56 >3% Ytterligare avdrag med (425-(450-425))=25 Summa utbetalning : 400 kr

59 Besiktning för företagsstöd och projektstöd Vid företagsstöd ska besiktning alltid göras om stödbeloppet för investeringar i ärendet uppgår till 150 000 kr eller mer. Vid projektstöd ska besiktning alltid göras om ärendet innehåller kostnadsslaget investeringar och stödbeloppet i hela ärendet uppgår till 150 000 kronor eller mer. Slumpmässiga besiktningar ska ske även vid lägre stödbelopp i 20 % av ärendena.

60 Informationskravet med EU-logga Om den totala kostnaden för en investering överstiger 450 000 kr ska en upplysningstavla sättas upp. (beställs av Länsstyrelsen) Om den totala kostnaden för infrastruktur överstiger 4 500 000 kr ska en affischtavla sättas upp. Detta gäller alla stödmottagare LAG ska sätta upp en upplysningstavla på Leaderkontoret.

61 Allmänt informationskrav gäller för projekt som drivs av LAG (inkl delprojekt inom LAG-ägda paraplyprojekt), kommuner och myndigheter. Det ska finnas loggor på: broschyrer faktablad & informationsblad nyhetsbrev Informationskravet med EU-logga forts skyltmaterial, tex roll-ups och affischer powerpointpresentationer annonsering webbsidor

62 Vid stöd till webbplatser ska även en länk till EU kommissionens webbplats för Jordbruk- och Landsbygdsutveckling finnas. http://ec.europa.eu/agriculture/index_sv.htm I Leaderprojekt ska även Leader-logga finnas. Informationskravet med EU-logga forts

63 Handläggningstider Ansökan om stöd –Företagsstöd12 månader –Projektstöd10 månader –Leader10 månader hos Länsstyrelsen Ansökan om utbetalning –Samtliga stödformer10 månader 2-5 dagars handläggningstid, resten kompletteringstid och kötid Obs – Handläggningstiden varierar beroende på söktryck samt ansökningarnas kvalité

64 Handläggningstider forts Största delen av det som kallas handläggningstid är i själva verket kö-tid, dvs den tid det tar innan DIN ansökan är ”överst i högen”.

65 Vanligt förekommande fel i ansökan om utbetalning Betalningsbevis saknar mottagarkonto. Det saknas tillräckliga uppgifter om vad som gjorts i redovisning av ideell tid. Slutrapport saknas. Att kontantbetalningar mot kassakvitto inte styrks med kontoutdrag eller bokföringsunderlag. Kostnadssammanställning saknas. Specifikation på underlag tex följesedel. Syfte och förklaring på fikakostnader & resor. Förklara och tänk på den röda tråden!

66 Tänk också på att Följa upp eventuella villkor Meddela om du fått andra stöd för samma ändamål Den offentliga medfinansieringen i projekt måste vara inbetald innan projektstödet kan betalas ut Andelen offentlig medfinansiering ska hållas i varje delrekvisition för att få ut hela projektstödet Stödmottagaren är alltid ansvarig för redovisningen även om en extern byrå/leaderkontoret hjälp till! Kopiera ditt material innan det lämnas in

67 Samt att Vara tydlig i redovisningen! Om redovisningen är komplett och lätt att följa (verifikationskedja!) kan handläggningen effektivare och utbetalningen kan ske snabbare… Använd projekthandbok www.jordbruksverket.se blanketter och trycksakerwww.jordbruksverket.se Ny mall för slutrapport www.jordbruksverket.se blanketter och trycksakerwww.jordbruksverket.se Läsa anvisningarna på www.jordbruksverket.se blanketter och trycksaker www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Regional_utveckling/lands bygdsutveckling/Landsbygdsprogram Lycka till! www.jordbruksverket.se www.lansstyrelsen.se/kalmar/amnen/Regional_utveckling/lands bygdsutveckling/Landsbygdsprogram

68 EU investerar i landsbygdsutveckling – var med och bestäm till vad och vart pengarna ska gå!


Ladda ner ppt "Projektredovisningskurs Landsbygdsprogrammet 2012-10-23."

Liknande presentationer


Google-annonser