Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obstetrisk team-träning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obstetrisk team-träning"— Presentationens avskrift:

1 Obstetrisk team-träning
Christine Radermacher

2 Christine Radermacher 20081106
Uppdraget Christer Sjöberg Direktör Södra Regionvårdsnämnden Ingemar Ihse Verksamhetschef Practicum USiL Göran Lingman Verksamhetschef KK USiL Karel Marsal Professor Uppdraget består av att ansvara för att en regional utbildning för obstetrikteam utarbetas och startas. Detta sker våren 07 Christine Radermacher

3 Christine Radermacher 20081106
Varför? Vid dödsfall hos barn finns ett ”icke optimalt omhändertagande” Förlossningsteamet väl förberedda Svensk obstetrik redovisar mycket goda resultat också i internationell jämförelse. Komplikationer förekommer och dödsfall drabbar barnet i 0,54% och i 3-5 per förlossningar. Nationella och internationella revisoner s.k perinatal audit visar att upp till 40 % av dödsfallen hos barn i samband med förlossning där finns ett icke optimalt omhändertagande. Viktigt att alla i förlossningsteamet är väl förberedda också vid sällan förekommande avvikelser Christine Radermacher

4 Christine Radermacher 20081106
Lund Team-träning Teamträningar i Lund Startade början av 2000 Obligatorisk närvaro Skulderdystoci Teamträningarna startade 2000? Olika akuta situationer tränas. Tre till fyra tillfällen per år. All förlossningspersonal. Stor vinst när det gäller trygghet vid exv. skulderdystoci Christine Radermacher

5 Christine Radermacher 20081106
En arbetsgrupp bestående av medarbetar från ovanstående områden utsågs. Gruppen som byggt upp förlossningens teamträning deltog och utökades med flera barnmorskor och läkare Två dagars instruktörsutbildning Train the traineers Christine Radermacher

6 Christine Radermacher 20081106
Planering KK Perinatologiska sektionen Practicum Institutionen Hälsa och Sjukvård En arbetsgrupp bestående av medarbetar från ovanstående områden utsågs. Gruppen som byggt upp förlossningens teamträning deltog och utökades med flera barnmorskor och läkare Två dagars instruktörsutbildning Train the traineers Christine Radermacher

7 Christine Radermacher 20081106
Ystad Maj 2007 2 dagars internat ”Brainstorming” Kursinnehåll Fokus Mål 2 dagars internat med deltagare från de olika verksamhetsområdena. Resurspersoner inom pedagogik och telemedicin inbjuds ”Brainstorming” Hur ska kursen läggas upp? Innehåll? Inriktning? Fokus? Mål? ALSO Advance life of Obstetrics finns. Är en internationellt välrenommerad kurs som finns i Sverige sedan 2006 Individuell Hands On träning. Fokus: Kommunikation och ledarskap i obtetriska situationer Mål: Uppnå säkerhet och kunna fungera väl i det tvärproffesionella teamet. Tyngdpunkten är lagd på organisation/ ledarskap och kommunikation vid såväl rutinmässiga som specifika akuta situationer. Kommunikationen det som oftast brister vilket syns vid t.ex avvikelserapportering Christine Radermacher

8 Christine Radermacher 20081106
3 faser Fas 1. E-learning Fas 2. Praktisk team-träning Fas 3. Telemedicin Christine Radermacher

9 Christine Radermacher 20081106
Fas 1. E-learning CD Skriftligt studiematerial Länkar Preetest CD hemskickad innehållande portal Lära Nära med skriftligt studiematerial i form av föreläsningar som är uppbyggda och inlästa av instruktörerna, länkar till animerade filmer b l a och preetest. Utbildningen bygger på att deltagarna har läst in studiematerialet innan de kommer till kursen. Christine Radermacher

10 Fas 2. Praktisk team-träning
2 dagars kurs på Practicum USiL Träning i simulerad miljö i scenarioform Briefing Scenario Debriefing De obstetriska situationerna som tränas i teamet är duplex, sätesförlossning, skulderdystoci, instrumentell förlossning, postpartum blödning samt neonatal återupplivning. Christine Radermacher

11 Christine Radermacher 20081106
Briefing Miljön Scenariot Roller Tidsåtgång 5 minuter Alla scenarier föregås av 5 min briefing bestående av genomgång av den simulerade miljön, här förlossningsrummet eller barn återupplivningsrummet. Därefter sätts deltagarna in i det scenario de ska deltaga i. Man agerar alltid i den egna proffesionen, barnmorska är barnmorska och läkare är läkare. Viktigt! Alla scenarierna bygger på tvärproffesionellt samarbete. Christine Radermacher

12 Christine Radermacher 20081106
Scenario Aktörer och observatörer ”Levande patienter” Videoinspelas Tidsåtgång 15 minuter Instruktörerna är patienter vilket gör scenariot mera realistiskt. En instruktör ”för” scenariot framåt mot uppsatta mål och bryter då dessa är uppsatta. Det kan innebära att patienten fortsätter blöda om inte rätt åtgärder utförs. Det ska finnas tid till att bryta om scenariot går helt fel. Viktigt med ”lyckligt” slut. Filmas vilket aktörerna är medvetna om Tidsåtgång ca 15 min Christine Radermacher

13 Christine Radermacher 20081106
Debriefing Aktörer och observatörer deltager Vad gick bra? Mindre bra? Vad tar jag med härifrån? Tidsåtgång 30 minuter Följer en debriefing mall. Viktigt att den som leder debriefingen följer denna. Fokus på hur individen upplevde sin insats, vad som var bra utfört, mindre bra, var låg ev. brister? Hur gör vi det bättre? Christine Radermacher

14 Christine Radermacher 20081106
Test kurs Maj 2008 Ett år senare Södra Sveriges Förlossningskliniker Erfarna barnmorskor och läkare Till denna testkurs ville vi ha erfaren personal som kritiskt skulle granska kursens upplägg, innehåll, längd, instruktörer. Vad var bra? Vad behöver förbättras eller ändras? Saknas något. Ja, granska hela kursen. Barnmorskor och läkare från Ystad, Kristianstad och Växjö deltog Christine Radermacher

15 Christine Radermacher 20081106
Utvärdering Muntlig utvärdering Skriftlig utvärdering E-learningsdelen Praktiska team-träningen Flera olika mallar användes till den skriftliga utvärdering. Dessa används på institutionen för Hälsa och Sjukvård. Även muntlig utvärdering. Materialet utskickat för sent. En månad innan kom fram bra tid innan att få materialet. Detta är ändrat. Vi visste om det också att det delades ut för sent. Praktiska team-träningen. Deltagarna saknade kortare individuell hands on träning i de olika momenten. Detta har vi lagt in till kursen i februari 09. Även önskemål om att hela video filmen visas för alla deltagarna. Alla aktörerna har inte sett hela scenariot. Christine Radermacher

16 Christine Radermacher 20081106
Vad framkom? Nyttigt träna ovana situationer Alla inom förlossningsvården borde gå Kommer att rekommendera kursen Bra att tyngdpunkten ligger på kommunikation, samspel och team-träning Christine Radermacher

17 Christine Radermacher 20081106
Högskolepoäng 4 HP på avancerad nivå Examination Kursen genererar 4 HP för de som har den behörigheten. Även andra kan gå kursen. Examination sker vid de praktiska team-träningarna. Christine Radermacher

18 Christine Radermacher 20081106
Hur fortsätter vi? Första kursen februari 2009 Kursantal per år? Antal instruktörer? Kostnad? Tvärproffessionell kurs med tyngdpunt på ledarskap, kommunikation och team-träning. Kommunikationen är det som brister i så gott som alla avvikelserapporter. Och för att det ska bli bättre behövs det att vi tränar. Och det kan vi inte göra i de faktiska akuta situationerna utan det får vi göra i den ”näst” bästa miljön. Den simulerade. Vad får det kosta? Inom flyget, räddningstjänsten, polisen fortgår det kontinuerlig simuleringsträning. Vi vet att det är viktigt och ger trygghet i den akuta situationen. Vägverket får miljonbelopp för varje dödsfall i trafiken för att förbättra säkerheten på våra vägar. Varje övervakningskamera kostar per år. Vad är ett människoliv värt?? Christine Radermacher

19 Christine Radermacher 20081106
Fas 3. Telemedicin Då fas 1 och 2 är etablerade Att koppla samman den sista fasen, tele-medicin, blir sedan den stora utmaningen Christine Radermacher


Ladda ner ppt "Obstetrisk team-träning"

Liknande presentationer


Google-annonser