Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström"— Presentationens avskrift:

1 1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis

2 2 AID - Arbetsidentifikation Inspire, Geodata, Visionen Ett samlat fastighetsregister Lägenhetsregistret SAM-projektet Benchmarking-projektet

3 3 Arbetsidentifikation, AID Klassificering av arbetsuppgifter för alla anställda i kommuner, landsting och Pacta-företag Syftet är lönestatistik Ersätter äldre system, kommunen kan behålla lokala kodsystem Pågår i kommunerna – Ska vara klart till november 2008 Vad ska kodas? –Faktiska, regelmässiga arbetsuppgifter – vad den anställde gör –Inte den anställdes utbildning, titel eller var den anställde arbetar –Kodning med övriga komponenter vid behov, t ex chefsskap. Kommer att ses över 2009

4 4 Etikett Chefs-, annat lednings- och funktions- /ämnesansvar AID

5 5 Etikett AIDExempel Beskrivning Teknikarbete 501010Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör + Förrättningslantmätare 501011BygglovshandläggareHandlägger bygglovsärenden.Bygglovshandläggare 501012ByggnadsinspektörGranskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. Byggnadsinspektör 501013Miljö- och hälsoskyddsinspektörÖvervakar att lagstiftning inom miljö- hälso- och djurskyddsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör 502010SystemutvecklareArbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör +GIS-handläggare 502011MätningsingenjörUtför mätnings- och karteringsarbete 502012Ingenjör, park/gatorAnalyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar 502013Ingenjör, fastigheterAnalyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera. + Mark- och exploateringsingenjör 502014Ingenjör, driftUtvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera. 502015Ingenjör, allmäntekniskAnalyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet. 502016Ingenjör, hälso- och sjukvårdArbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör 502090Ingenjör, annan 503010Tekniker, ITArbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. IT-tekniker, ADB-tekniker 503011Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare 503012Tekniker, driftArbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera. Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Va-tekniker 503013Tekniker, allmänteknisk 503014Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker

6 6 Mer information om Arbetsidentifikation, AID www.skl.se –Vi arbetar med Arbetsgivarpolitik –Arbetsidentifikation (AID) Stöddokument OH-bilder Frågor och svar Kontakta oss om synpunkter till FoS + översyn 2009

7 7 Inspire Nationell lagstiftning på gång -> 15 maj 2009 –Remiss före sommaren 2008 –De svenska kommunerna har inget formellt informationsförsörjningsansvar –Cirkulär med info om ansvaret + Inspire i sitt sammanhang i Sverige Modell för datadelning (villkor) mellan myndigheter inom EU -> 15 maj 2009 –Kommunerna kan påverkas indirekt? Teknik, verksamhetsmodell, lagstiftning kommer att behöva förändras/utvecklas på sikt

8 8 Geodatastrategin Finansiering Incitament Flexibla samverkanslösningar Tidplan till 2010 Nuläget –Intervjuer –Vinnova-medel till affärsmodellen Kommunal medverkan Geodataprojektet

9 9 Visionen Svenskt Lantmäteri – hur realisera den? Visionen är föregångare till Geodatastrategin (GI-delen) och har samma budskap Samverkansgruppen –Workshop –Samverkansgruppen 11 juni –Underlag till Geodataprojektet Åtgärder på olika lång sikt, prioriteringar Utbetalningar 2007

10 10 INSPIRE Nationell Geodatastrategi Lantmäteriet Geodataråd SIS/Stanli Avsiktsförklaring Geodataprojektet Nationell SDI Användare Myndigheter Privata aktörer Kommuner Regeringen Regerings uppdrag Lagstiftning EU Aktiviteter under Samverkansgruppen ”Nästa steg mot Visionen” SG

11 11 Registerkartan Lagstiftningen förutsätter ett samlat fastighetsregister Regeringen vill se en plan för vad som krävs för att kunna samla fastighetsregistret, d.v.s. även registerkartan Uppdrag till Lantmäteriverket Dialog med SKL och KLM-kommunerna

12 12 Lägenhetsregistret Förseningar Tolv kommunerna i omgång 1 blir upplagda tills september, då kommunerna tar över ajourhållningen Ett oanat problem som observerats i omgång 1: Det saknas många adresser: –till entréer (inklusive trapphus) i flerbostadshus –till småhus på fastigheter där det finns flera småhus med folkbokfört boende Se över adresserna i tid Vi för diskussioner med Posten och SCB om hjälp i samband med inventering av hissförekomst.

13 13

14 14 SAM-projektet Länskontaktpersoner 3-steg: Broschyr om belägenhetsadressernas betydelse i samhället Rekryteringsenkät Samverkansenkät Fördjupning av PBL-taxan inom MBK-området ? Kontaktdatabas www.skl.se/sam

15 15 Benchmarking inom Lantmäteriområdet Förbättrad verksamhetsmodell Informationsmaterial på gång Fler deltagare efterlyses! Kontakta mig eller era kollegor i: –Kristianstad –Helsingborg –Kalmar –Växjö –Linköping –Norrköping –Örebro Koppling till Plan- och Bygg planeras –Karlstad –Västerås –Huddinge –Nacka –Sollentuna –Järfälla –Uppsala

16 16 Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis


Ladda ner ppt "1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström"

Liknande presentationer


Google-annonser