Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis."— Presentationens avskrift:

1 Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström

2 AID - Arbetsidentifikation
Inspire, Geodata, Visionen Ett samlat fastighetsregister Lägenhetsregistret SAM-projektet Benchmarking-projektet

3 Arbetsidentifikation, AID
Klassificering av arbetsuppgifter för alla anställda i kommuner, landsting och Pacta-företag Syftet är lönestatistik Ersätter äldre system, kommunen kan behålla lokala kodsystem Pågår i kommunerna – Ska vara klart till november 2008 Vad ska kodas? Faktiska, regelmässiga arbetsuppgifter – vad den anställde gör Inte den anställdes utbildning, titel eller var den anställde arbetar Kodning med övriga komponenter vid behov, t ex chefsskap. Kommer att ses över 2009

4 Chefs-, annat lednings- och funktions-/ämnesansvar
Etikett Chefs-, annat lednings- och funktions-/ämnesansvar AID

5 AID Exempel Beskrivning Teknikarbete
Etikett AID Exempel Beskrivning Teknikarbete 501010 Fysisk samhällsplanerare/projektör/arkitekt Arbetar med fysisk samhällsplanering, projektering Arkitekt, stadsarkitekt, planarkitekt, landskapsarkitekt, planingenjör + Förrättningslantmätare 501011 Bygglovshandläggare Handlägger bygglovsärenden. 501012 Byggnadsinspektör Granskar, besiktigar bygg- och anläggningsprojekt. 501013 Miljö- och hälsoskyddsinspektör Övervakar att lagstiftning inom miljö- hälso- och djurskyddsområdet efterlevs. Miljö-, hälso-, djurskyddsinspektör, livsmedelsinspektör 502010 Systemutvecklare Arbetar med systemapplikationer, utreder behov och utveckling inom IT IT-ingenjör +GIS-handläggare 502011 Mätningsingenjör Utför mätnings- och karteringsarbete 502012 Ingenjör, park/gator Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som t.ex. projektering av parker, gator, vägar 502013 Ingenjör, fastigheter Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör förvaltning av mark, byggnader med mera. + Mark- och exploateringsingenjör 502014 Ingenjör, drift Utvärderar och planerar i frågor som rör drift, underhåll av anläggningar med mera. 502015 Ingenjör, allmänteknisk Analyserar, utvärderar och planerar i frågor som rör allmänteknisk verksamhet. 502016 Ingenjör, hälso- och sjukvård Arbetar med tekniska frågor inom hälso- och sjukvård Medicinteknisk ingenjör, ortopedingenjör 502090 Ingenjör, annan 503010 Tekniker, IT Arbetar med support, systemstöd, nätverkssupport, systemadministration m.m. IT-tekniker, ADB-tekniker 503011 Tekniker, lantmäteri Karttekniker, lantmäteritekniker, mätare 503012 Tekniker, drift Arbetar med drift och underhåll av anläggningar med mera. Drifttekniker, maskinskötare, värmeskötare, fastighetstekniker, maskinist, maskinreparatör, Va-tekniker 503013 Tekniker, allmänteknisk 503014 Tekniker, hälso- och sjukvård Medicintekniker, hjälpmedelstekniker, ortopedtekniker

6 Mer information om Arbetsidentifikation, AID
Vi arbetar med Arbetsgivarpolitik Arbetsidentifikation (AID) Stöddokument OH-bilder Frågor och svar Kontakta oss om synpunkter till FoS + översyn 2009

7 Inspire Nationell lagstiftning på gång -> 15 maj 2009
Remiss före sommaren 2008 De svenska kommunerna har inget formellt informationsförsörjningsansvar Cirkulär med info om ansvaret + Inspire i sitt sammanhang i Sverige Modell för datadelning (villkor) mellan myndigheter inom EU -> 15 maj 2009 Kommunerna kan påverkas indirekt? Teknik, verksamhetsmodell, lagstiftning kommer att behöva förändras/utvecklas på sikt

8 Geodatastrategin Geodataprojektet Finansiering Incitament
Flexibla samverkanslösningar Tidplan till 2010 Nuläget Intervjuer Vinnova-medel till affärsmodellen Kommunal medverkan Geodataprojektet

9 Visionen Svenskt Lantmäteri – hur realisera den?
Visionen är föregångare till Geodatastrategin (GI-delen) och har samma budskap Samverkansgruppen Workshop Samverkansgruppen 11 juni Underlag till Geodataprojektet Åtgärder på olika lång sikt, prioriteringar Utbetalningar 2007

10 Nationell Geodatastrategi
INSPIRE Nationell SDI Regeringen EU Regeringsuppdrag Lantmäteriet Lagstiftning Geodataråd Myndigheter SG Geodataprojektet Avsiktsförklaring Privata aktörer SIS/Stanli Kommuner Aktiviteter under Samverkansgruppen ”Nästa steg mot Visionen” Användare

11 Registerkartan Lagstiftningen förutsätter ett samlat fastighetsregister Regeringen vill se en plan för vad som krävs för att kunna samla fastighetsregistret, d.v.s. även registerkartan Uppdrag till Lantmäteriverket Dialog med SKL och KLM-kommunerna

12 Lägenhetsregistret Förseningar
Tolv kommunerna i omgång 1 blir upplagda tills september, då kommunerna tar över ajourhållningen Ett oanat problem som observerats i omgång 1: Det saknas många adresser: till entréer (inklusive trapphus) i flerbostadshus till småhus på fastigheter där det finns flera småhus med folkbokfört boende Se över adresserna i tid Vi för diskussioner med Posten och SCB om hjälp i samband med inventering av hissförekomst.

13

14 SAM-projektet Länskontaktpersoner
3-steg: Broschyr om belägenhetsadressernas betydelse i samhället Rekryteringsenkät Samverkansenkät Fördjupning av PBL-taxan inom MBK-området ? Kontaktdatabas

15 Benchmarking inom Lantmäteriområdet
Förbättrad verksamhetsmodell Informationsmaterial på gång Fler deltagare efterlyses! Kontakta mig eller era kollegor i: Kristianstad Helsingborg Kalmar Växjö Linköping Norrköping Örebro Koppling till Plan- och Bygg planeras Karlstad Västerås Huddinge Nacka Sollentuna Järfälla Uppsala

16 Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis


Ladda ner ppt "Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Marianne Leckström marianne.leckstrom@skl.se www.skl.se/gis."

Liknande presentationer


Google-annonser