Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Vad är på gång inom fastighetsföretagandet? Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Vad är på gång inom fastighetsföretagandet? Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting."— Presentationens avskrift:

1 1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Vad är på gång inom fastighetsföretagandet? Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting Jonas Hagetoft Sveriges Kommuner och Landsting tfn 08-452 79 52 jonas.hagetoft@skl.se

2 2 Tre hörnstenar inom fastighetsområdet Intressebevakning –Gentemot regering, riksdag och myndigheter, t ex Boverket, Näringsdepartementet, Arbetsmiljöverket Kurser och konferenser = Rådgivning –Kompetensutveckling i form av kurser och konferenser –Olika expertkompetenser inom organisationen, exempelvis juridisk expertis –Snabb nyhetsförmedling via nyhetsbladet Offentliga fastigheter FoU-arbete med tonvikt på utvecklingsfrågor

3 3 Intressebevakning Klimat- och energi i budgetpropositionen 3 miljarder till åtgärder inom klimat- och energiområdet 4 miljarder till klimatbistånd Förlängda insatser för energieffektivisering Fokus flyttas från statliga investeringsbidrag till teknikutveckling, effektivare marknad och global solidaritet Mål för 2020… Utsläpp av växthusgaser ska minska med 20 procent Andelen förnybar energi ska uppgå till 20 procent Förnybara drivmedel ska uppgå till 10 procent Energianvändningen ska effektiviseras med 20 procent Energieffektiviseringsutredningen Delbetänkande i mars (SOU 2008:25) Offentlig sektor ska vara förebild Frivilliga avtal mellan stat och kommun/landsting

4 4 Intressebevakning Tillgänglighet Enkelt avhjälpta hinder ska vara åtgärdade 2010 SKL-enkät i kommunerna Många enkelt avhjälpta hinder återstår att åtgärda Debattartikel i DN den 19 maj

5 5 Intressebevakning STIL2 – Inomhusmiljö och energianvändning Samarbete mellan Energimyndigheten och Boverket Nationell statistik för energianvändning och inneklimat i lokaler Inventeringar och enkäter kring innemiljö Några resultat i undersökningen om innemiljö Upplevda symptom relateras i begränsad utsträckning till skolmiljön Problem med buller och belysning vanligare i förskola än i skola Låg rumstemperatur och torr luft vanligare i skola än i förskola Genomsnittsbetyg 3,31 – små skillnaderna Städbarhet Luktproblem Fuktproblem Kalla golv Solinstrålning

6 6 Några genomförda projekt Växla upp kompetensen Riv rätt! Handla el utan fel Något att deklarera? Vindkraft Ett säkerhetsarbete som går i lås: Blå boken Ett säkerhetsarbete som går i lås: Gula boken Mer än bara fyra väggar och tak Underhållsstrategier Erfarenheter av driftentreprenad Brandskydd i offentliga lokaler Rätt upphandling Tillgänglig lokal – handlingsplan för enkelt åtgärdade hinder Ordning och reda - fastighetsinformationssystem

7 7 Äga eller hyra verksamhetslokaler? Bakgrund till projektet Bred verksamhet, övergripande ansvar och finansiering Förändringar i hur önskade tjänster produceras Fler privata aktörer i verksamheten Service läggs ut - fastigheter behålls Produktionsfaktorer hyrs in i stället för att ägas Rapportens innehåll Viktiga frågor att beakta inför beslut Konsekvenser av att sälja och sedan hyra Enkel kalkylmodell för kostnadsberäkning Checklista inför beslut

8 8 Växla upp kompetensen Bakgrund till projektet Pensionsavgångar och hårdnande konkurrens Kompetens - en färskvara Brist på utbildningsmöjligheter Brukare ställer högre krav Rapportens innehåll Egen spjutspetskompetens eller god beställare Stärkt attraktivitet - rekrytera ”rätt” kompetens Säkerställa att kunskaper och kompetens överförs till nya medarbetare Exempel på… …hur andra arbetat med kompetensförsörjning …metoder för att skapa en attraktiv bransch …olika sätt att arbeta med kompetensöverföring …hur kompetensluckor kan identifieras

9 9 Tillgänglig lokal 2 Projektets inriktning Vad är en lokal dit allmänheten har tillträde? Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Hur ska åtgärdandet finansieras? Fallstudier i fem organisationer –Organisation –Tolkning av regelverk –Praktiskt jobb med enkelt avhjälpta hinder Exempel på bra lösningar och arbetssätt

10 10 Tillgänglig lokal 2 (forts) Framgångsfaktorer Förankrat i ledningen Samordningsansvarig eller projektledare Klargör vilka regelverk som gäller Gränsdragningar och tolkningar för den egna verksamheten Informationsstrategi för kommunikation och förankring Involvera handikapporganisation direkt eller indirekt Internutbildning för personalen Inventera det som kan åtgärdas inom överskådlig framtid Planera för tillgänglighet som en del i löpande förvaltning Projektledning och inventering finansieras i löpande verksamheten Myndigheter finansierar i underhållsbudget Övriga tar det som en investering

11 11 Lokalutvärdering Bakgrund till projektet Kostsamma lokaler – motsvarar de verksamhetens behov? Tidevarv där offentlig sektor granskas, bedöms och inspekteras Säkerställa att kvalitets- och resultatmått upprätthålls Utvärdering av lokaler vid – planering och beställning – bedömning av hur lokalerna stödjer verksamheten – styrmedel för lokalmiljö – uppföljning av det som beställts Rapportens innehåll Introduktion till utvärdering av lokaler Vägledning till beställning, genomförande, tolkning och granskning av utvärderingar Praktiska exempel

12 12 Nya projekt Säkerhet i kultur- och fritidslokaler Nyckeltal 2008 Energieffektivisering i driftentreprenader Brukarmedverkan vid energieffektivisering Livscykelkostnader i praktiken Strategier för komfortkyla

13 13 FoU-fonden f ö r fastighetsfr å gor FoU-fond för fastighetsfrågor – Inr ä ttades å r 2000 – Ca 130 medlemmar som bidrar med 50 ö re per kommuninv å nare – Total budget om drygt 2,3 miljoner kronor per å r – Fondstyrelsen – Utvecklingsprojekt En strategisk resurs för offentliga fastighetsföretag!

14 14 FoU-arbete Finansiering Initiativ Bästa utredarna Styr- och ledningsgrupper Distribution av resultaten Implementering –Publikationer –Nyhetsbrev (går att prenumerera på nätet) –Webbsidor –Utbildning, seminarier och konferenser www.skl.se/fastighetwww.skl.se/fastighet och www.offentligafastigheter.sewww.offentligafastigheter.se

15 15 Några frågor som kommer belysas: inredning och utrustning komfortkyla kostnader för myndighetskrav facility management flexibla sjukhusbyggnader lokalutvärdering energieffektivisering politiska visioner kring offentlig fastighetsförvaltning

16 16 Hur når man Sveriges Kommuner och Landsting? Växel 08-452 70 00 Jonas Hagetoft, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 52, jonas.hagetoft@skl.se jonas.hagetoft@skl.se Magnus Kristiansson, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 33, magnus.kristiansson@skl.se magnus.kristiansson@skl.se Frida Foley, Avd för tillväxt och samhällsbyggnad, tfn 08-452 79 49, frida.foley@skl.se Sök skrifter eller se vad som är på gång på www.skl.se/fastighet eller www.offentligafastigheter.sewww.skl.se/fastighet www.offentligafastigheter.se Beställ våra böcker eller skrifter på tfn 020-31 32 30 eller fax 020-31 32 40


Ladda ner ppt "1 Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet i samverkan Vad är på gång inom fastighetsföretagandet? Aktuellt från Sveriges Kommuner och Landsting."

Liknande presentationer


Google-annonser