Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUS- Internat Kilsbergen 2011. Fokus år 2011 Strategimallar – enkätsvar (kartläggning av målområdena) Sätta en grund för organisationen/rollerna – möten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUS- Internat Kilsbergen 2011. Fokus år 2011 Strategimallar – enkätsvar (kartläggning av målområdena) Sätta en grund för organisationen/rollerna – möten."— Presentationens avskrift:

1 RUS- Internat Kilsbergen 2011

2 Fokus år 2011 Strategimallar – enkätsvar (kartläggning av målområdena) Sätta en grund för organisationen/rollerna – möten och benchmarking MOA/granskare – genomsyrande perspektiv KC/LD RUS-kansli – stöd, arrangör av gemensamma aktiviteter Indikatorer – uppdateras (kommunernas jämförelsenätverk) Handlingsplaner/aktivitetsplaner/projektplaner/strategier Dialogmöten – återkoppling Fredagsakademier Fredagsluncher Processtöd

3 MOA-rollen Öka samsynen om den gemensamma färdriktningen Kunskapsspridare Initiera nya processer och styra dem i riktning mot målen Skapa översikt/scanna problemområdet Bygga förtroendekapital för att kunna utmana och driva på andras processer Samordna pågående processer Att vara bollplank åt lokala och regionala aktörer Mandat på hemmaplan – få känner till mitt uppdrag För lite tid till uppdraget Nätverkande Sammanblandning av målområdesansvar och projektledarroll Känns som att jag har två jobb

4 VARFÖR/VAD/VEM/HUR S T R A TVARFÖR? EVAD? GVEM? IHUR?T A K T I K

5 GRANSKAR-rollen Otillräckligt med tid! Otydlighet i rollen och förväntningar – vem ska kontakta vem? Efterfrågar konkreta handlingsplaner/aktivitetsplaner – vad händer inom målområdet? Granskarna behöver en ingång för att kunna stötta. Granskarna har svårt att hitta tid sinsemellan. Har vi samma syn på granskarrollen? Inom några målområden finns det naturliga kopplingar till mitt genomsyrande perspektiv – där har dialog skett naturligt. Min roll som bollplank upplever jag som betydelsefull. Behöver bli mer aktivt involverad i de olika målområdena.

6 RUS-kansliet, uppfattning Bra möten, struktur Bra med LOKA och RUS-forum – aktiviteterna ger en bra bakgrund till varför jag i rollen som MOA lägger mig i. Bra med benchmarking – vi lär av varandra. Vad kan kansliet erbjuda eller inte erbjuda – exemplifiera. Vet inte vad jag behöver just nu – tiden får utvisa det.

7 RUS-kansliet – vad efterfrågas? Omvärldsanalys Stöd för att informera/kommunicera på ett effektivt sätt Stöd av Anders för att kartlägga och analysera t.ex. turistnäringen Individuellt coachstöd från extern konsult Magasin/tidning med temanummer Administrativt stöd i CEPA-processen Det får arbetet med den nya handlingsplanen utvisa Om en workshop anordnas behövs stöd för det praktiska Fortsatt stöd med att utveckla informationsfolder Temamöten för att diskutera utfallet av enkätsvaren Mer tid ihop för granskarna Mer tid ihop för MOA

8 RUS-kansliet: detta kan erbjudas! Individuellt stöd i form av dialogmöten – här kan idéer diskuteras och stöd utöver det som står nedan eventuellt erbjudas Extern processledning som gagnar gruppens eller delar av gruppens gemensamma behov Analys/uppföljning/lärande Informationsstöd-PR Bollplank när det gäller projektfinansiering/idéer Arrangemang som gagnar RUS (RUS-forum, LOKA, Fredagsakademier)

9 Fokus år 2012 Dialogmöten – återkoppling enkätsvar Målområdesansvariga och granskare Fortsatt processtöd i genomsyrande perspektiv Annan typ av processtöd? Handlingsplaner/strategier Synkning mellan målområdena Kommunerna – vilka kontakter/nätverk har ni där? Indikatorer: analys och delaktighet i kommunernas jämförelsenätverk Återkommande arrangemang ”RUS-utvärderingsforum, Lokadagar, RUS-forum, möten i Årscykeln, fredagsluncher osv. KC/LD och RSG

10 Stora evenemang 2012 Utvärderingsforum 10 maj: Hur går det för Örebroregionen? Hur uppfattas vi? Vad skiljer sig mellan vår region och andra regioner när det gäller Att realisera strategin? Genomsyrande perspektiv. Loka dagar 20-21 augusti: Ny handlingsplan för Innovationer och entreprenörskap. EU2020 – innovationer ska genomsyra allt. REGlab – Innovationsindex osv. Genomsyrande perspektiv. RUS-forum 27 september: Fokusområde: Kunskpalslyft för barn och unga. Varför går det så dåligt i Örebroregionen? Vilka är de bakomliggande faktorerna? Vad gör vi på regional nivå åt saken? Kick-off?


Ladda ner ppt "RUS- Internat Kilsbergen 2011. Fokus år 2011 Strategimallar – enkätsvar (kartläggning av målområdena) Sätta en grund för organisationen/rollerna – möten."

Liknande presentationer


Google-annonser