Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1

2 Agenda 2 13.00 – 13.30 Inledning (Katarina Norén BV/Torbjörn Suneson VV) 13.30 – 13.50 Samlad effektbedömning (Mattias Lundberg WSP) 13.50 – 14.10 Drift och underhåll (Vivianne Karlsson BV/Stefan Jonsson VV) 14.10 – 14.20 Godsstråk, hamnar och terminaler (Anders Ljungberg SFV) 14.20 – 14.40 Sektor och åtgärdsområden (Roland Palmqvist BV) 14.40 – 15.10 KAFFE 15.10 – 15.40 Investeringar (Håkan Persson BV/Maria Boman VV) 15.40 – 16.00 Fortsättning Måluppdraget (Kjell Avergren ND)

3 Samhällsnytta Ökat samspel mellan olika aktörer ger ökade möjligheter för såväl individen som samhället i stort Tillväxt Fler jobb i fler och växande regioner Klimateffektivitet Minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet Den nationella planen för transportsystemet handlar om 3 Förslag per 1 sep

4 Nyheter med Nationell plan 2010 - 2021 4 EN samlad plan Trafikslagsövergripande utgångspunkt Fyrstegsprincipen använd genomgående i arbetet Successiva anläggningskalkyler och samordnade samhällsekonomiska bedömningar för investeringsobjekten Enhetligt arbetssätt för att samla in behov (regional o nationell systemanalys) Kontinuerlig dialog och öppenhet under hela planarbetet Medfinansiering för ett stort antal investeringar Helt ny modell för Miljökonsekvensbedömning (MKB) Förslag per 1 sep

5 Nyheter med Nationell plan 2010 - 2021 5 Tydliga samordnade servicenivåer för drift och underhåll Fördubbling av banavgiften samt banavgift för ERTMS Strategiskt nät och centrala omlastningspunkter för godstransporter Nationellt prioriterat nät för kollektivtrafik

6 Remissynpunkter våren - åtgärd 6 Den röda tråden otydlig: Mål – funktion – brist – åtgärd – effekt -Förtydligat texten Förtydliga varför prioriteringarna är som de är (NNK - Regionala systemanalyser) -Förtydligat användandet av prioriteringsgrunderna och vissa överväganden, text och bilaga 2b Kopplingen till de regionala systemanalyserna -Förtydligat motiveringar och beskrivningar i text, samt kopplingen regional och nationell systemanalys Samhällekonomi – jämförbarheten väg och bana? - Förtydligat texten inkl hur det förhåller sig till regeringens beslutade politik

7 Remissynpunkter våren - åtgärd 7 Bärighetsåtgärder, geografisk medelsfördelning, till vad används pengarna? -Infört indikativ fördelning och beskrivningar Kolltrafikåtgärders stora klimatfördelar bör lyftas fram -Infört beskrivning, Co2 och andra effekter kommer att förbättras ytterligare inför effektrapport 15 december Noder och terminaler kopplat till strategiskt godsnät -Centrala noder pekas ut som viktiga konsumtions- och produktionsområden. Terminalers placering i noderna Örebro och Jönköping fortsatt utredning.

8 Remissynpunkter våren - åtgärd 8 Behov av att definiera finansieringsbegrepp -Medfinansiering (pengar till/från staten), samfinansiering (pengar inom staten) 70 ton bruttovikt på väg? -Frågan avförd Skrivningar om höghastighetsbanor behöver utvecklas - Kopplingen till befintlig infrastruktur har beskrivits – särskild utredning pågår.

9 Förväntade bidrag för ökad tillväxt 9 Regional tillväxt och utveckling i hela landet Utveckling av näringsliv Förstorade arbetsmarknadsregioner Bättre fungerande arbetspendling Förbättrade möjligheter att ta sig till och från flygplatser Förslag per 1 sep

10 Förväntade effekter för samhällsnytta 10 Kortare restider Snabbare och mer flexibla godstransporter Bättre tillgänglighet i storstadsregionerna Förbättrad punktlighet för tågtrafiken Minskad trängsel på vägar Utökad och förbättrad kollektivtrafik Ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Säkrare trafikmiljöer för barn Färre skadade och dödade Förslag per 1 sep

11 Samhällsekonomisk nytta 11 De namngivna objekten i planen är i genomsnitt samhällsekonomiskt lönsamma För de namngivna objekt som trafikverken föreslår utöver pågående projekt och närtidssatsningen i planen ges två kronor tillbaka för varje satsad krona. (NNK=1) Åtgärdsområden (ej namngivna) för trimning och effektivisering, för tillväxt och klimat samt miljöåtgärder förväntas ge mycket hög samhällsekonomisk lönsamhet och/eller hög måluppfyllelse.

12 Samhällsekonomisk nytta 12 För drift och underhåll har samhällsekonomiska analyser bland annat använts vid utformning underhållsstrategier och vid beräkning av medel för riskförebyggande åtgärder på grund av klimatförändringar (4,5 mdkr). En samlad effektbedömning för förslag till nationell plan och länsplanerna lämnas till regeringen 15 december.

13 Förväntade klimateffekter 13 Bidrag från styrmedel - stora effekter - Ekonomiska och juridiska styrmedel samt teknikutveckling är de mest effektiva verktygen för minska utsläppen - Koldioxidutsläppen bedöms minska framförallt på grund av styrmedlen - Full effekt av styrmedel kräver tillräcklig kapacitet i infrastrukturen Bidrag från planen - begränsade effekter - Namngivna investeringar - Drift och underhåll - Sektors- och åtgärdsområden – stor potential, ej beräknad Förslag per 1 sep

14 Tillkommande medel genom medfinansiering 14 Banverket och Sjöfartsverket mnkr Typ av medfinansiering-15%0+15% Kommun/privata intressenter 7 252 10 946 12 225 Brukaravgifter 2 184 3 122 Trängselskatt - - - Brukaravgifter/Trängselskatt - - - Summa 9 436 14 068 15 347 Vägverket mnkr Typ av medfinansiering-15%0+15% Kommun/privata intressenter 3 110 4 228 4 348 Brukaravgifter 2 097 4 000 Trängselskatt 21 354 Brukaravgifter/Trängselskatt 2 273 Summa 28 834 31 855 31 975 Medfinansiering utöver statlig ram Ovanstående tabell beskriver situationen i juni 2009, arbetet med medfinansiering kommer att bedrivas kontinuerligt. Förslag per 2009-06-12

15 Paket med infrastrukturåtgärder i Västsverige Vägverket och Banverket har tillsammans med representanter från Västsverige tagit fram ett preliminärt förslag till infrastrukturåtgärder - omfattar ca 25-30 mdr kr - intressenter i Västsverige finansierar preliminärt ca 50 % Under hösten kommer paketets närmare utformning, omfattning och finansiering fastställas Avtal skall tecknas senast 2 november 2009

16 Processen – MKB Synpunkter från remissinstanserna på MKB till skickas till Trafikverken den 2 november Trafikverken sammanfattar och bemöter synpunkterna - Redovisning skickas till regeringen den 15 december Efter slutligt ställningstagande till planens innehåll fattar ND beslut om miljöbedömningen håller eller ej - Om miljöbedömningen inte håller måste trafikverken vara beredda på att stötta ND

17 Trafikverkens remisshantering av länsplanerna 17 Syfte: Trafikverken vill ge sitt bidrag i arbetet att skapa goda och formellt korrekta länsplaner. Trafikverken fortsätter det gemensamma planarbetet. Yttrandena tas fram av regionala företrädare i samråd med andra trafikverk och nationell nivå. Fyra yttranden är lämnade (elektroniskt). Arbete med de flesta övriga pågår i hög takt.

18 Intryck av länsplanerna så här långt 18 Ambitiösa, intressanta och informativa skrifter Tydlig bild av bakgrund och ambition Brett spann i viljan att samfinansiera objekt Brett spann i intresset av TS-åtgärder för att återställa hastighetsgränser Ibland svag lönsamhet i föreslagna investeringsobjekt Redovisning av åtgärdsvolymer (ex. längd ny cykelväg) och effekter (ex. antal färre bullerstörda) otydlig i många planer. Redovisning av jämställdhetsåtgärder och effekter ofta svag Redovisning av regionala nät för funktionshindrade (förordningskrav) saknas i många planer

19 Frågor för fortsatt diskussion Konsekvenser av höjd banavgift på efterfrågan och kapacitetsutnyttjande Hur ta ut banavgift för investeringar (ERTMS m fl) Hur föra den fortlöpande dialogen om åtgärdsområden Hur hantera fortsatta medfinansieringsdiskussioner i + 15 % Koordinering med länsplaner för regional infrastruktur Samverkan om finansiering i närtid Hur vidareutveckla ett nära samarbete med regioner, län och kommuner Hur komma ytterligare ett steg för att underlätta intermodala transporter Fortsatt utveckling av samhällsekonomiska modeller Höghastighetsjärnvägar ?? m.m. 19 Förslag per 1 sep

20

21 Drift och underhåll av statliga vägar inklusive bärighet, tjälsäkring och136 mdr rekonstruktion av vägar och statlig medfinansiering till enskilda vägar Drift och underhåll av det statliga järnvägsnätet 64 mdr Åtgärder för utveckling av statliga vägar och statliga järnvägar,217 mdr slussar och farleder, räntor och amorteringar m.m. (samt) (inklusive) ramar för länsplaner (33,1) Summa trafikslagsövergripande statlig ram för planeringsperioden417 mdr Trafikslagsövergripande statlig ram 417 mdr – varav 395 mdr anslagsmedel och 22 mdr lånemedel 21Förslag per 1 sep

22 Avtal och avsiktsförklaringar Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten 22 Sundvalls hamn, Tunadalsspåret AvsiktsförklaringVästernorrlands län E4 Sundsvall AvtalVästernorrlands län E4 Örnsköldsvik AvsiktsförklaringVästernorrlands län Förbifart Härnösand Avsiktsförklaring/avtal saknasVästernorrlands län E45 förbifart Sveg Avsiktsförklaring/avtal saknasJämtlands län E4 Skellefteå Avsiktsförklaring/avtal saknasVästerbottens län E4/E12 UmeåAvtalVästerbottens län Kirunaprojektet ny järnväg förbi Kiruna AvtalNorrbottens län E4 Boviken–Rosvik Viljeyttring, avsiktsförklaring/avtal saknasNorrbottens län E10 Kiruna AvsiktsförklaringNorrbottens län

23 Avtal och avsiktsförklaringar Dalarna och Gävleborg Uppsala-Borlänge hastighetshöjande åtgärder AvsiktsförklaringDalarnas län Rv45/70 genom MoraAvsiktsförklaringDalarnas län Rv 50 genom LudvikaAvsiktsförklaringDalarnas län Rv70 trpl SmedjebacksvägenAvsiktsförklaring/avtal saknasDalarnas län Rv70 Korsning Smedjebacksvägen –Gyllenhemsvägen Avsiktsförklaring/avtal saknasDalarnas län Gävle Hamn ny spåranslutning, inkl. elektrifiering av befintlig linje AvsiktsförklaringGävleborgs län Farled till GävleAvsiktsförklaringGävleborgs län

24 Avtal och avsiktsförklaringar Stockholm, Gotland, Uppsala, Södermanland, Örebro, Västmanland CitybananAvtalStockholms län Station VegaAvsiktsförklaringStockholms län Rosersberg anslutning till kombiterminalAvsiktsförklaringStockholms län E18 Hjulsta–UlriksdalAvtalStockholms län E20 Norra länkenÖverrenskommelseStockholms län E4 Förbifart StockholmÖvergripande avtalStockholms län E4 Södertälje–HallundaAvsiktsförklaring/avtal saknasStockholms län E4/Lv259 MasmolänkenAvsiktsförklaringStockholms län Lv259 SödertörnsledenAvsiktsförklaring/avtal saknasStockholms län E18 trpl ViggbyholmAvsiktsförklaringStockholms län

25 E4 trpl RosersbergAvsiktsförklaringStockholms län Södertälje sluss och MälarhamnarAvsiktsförklaringStockholm och Västmanlands län m.fl Uppsala, planskilda korsningarAvsiktsförklaringUppsala län Hargshamnsbanan, upprustning och nytt trafikstyrningssystem AvsiktsförklaringUppsala län Rv55/56 östra förbifarten Katrineholm Avsiktsförklaring/avtal saknasSödermanlands län E18 Västerås–SagånAvsiktsförklaring samt avtal för arbetsplanVästmanlands län

26 Avtal och avsiktsförklaringar Halland, Västra Götaland och Värmland Varberg dubbelspår(tunnel) inkl. resecentrumAvsiktsförklaringHallans län Viskadalsbanan, Kinekullebanan, Norra Bohusbanan (Upprustning, ERTMS-R mm) AvsiktsförklaringHallands och Västra Götalands län Göteborgs hamnbana och Marieholmsbron, ökad kap. och dubbelspår över Göta älv AvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.2 Göteborgshamn/LunbyledenAvsiktsförklaringVästra Götalands län MarieholmstunnelnAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E6.20 Söder/VästerledenAvsiktsförklaringVästra Götalands län Rv40 SlambymotetAvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.20 Hisingsleden, södra delenAvsiktsförklaringVästra Götalands län E6.20 Hisingeleden, norra delenAvsiktsförklaringVästra Götalands län E20 genom AlingsåsAvsiktsförklaringVästra Götalands län

27 E20 Alingsås–VårgårdaAvsiktsförklaringVästra Götalands län E20 trpl JungAvsiktsförklaringVästra Götalands län E45 Marieholm AgnesbergAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E20 Vårgårda-VaraAvsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län E20 Förbi Mariestad (Haggården–Hassle)Avsiktsförklaring/avtal saknasVästra Götalands län Karlstad C, Funktionsanpassning av bangård inkl. resecentrum AvsiktsförklaringVärmlands län E18 väster KarlstadAvsiktsförklaringVärmlands län Frykdalsbanan, (Upprustning, ERTMS-R mm.)AvsiktsförklaringVärmlands län

28 Avtal och avsiktsförklaringar Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge Händelö, kombiterminal exkl. partiellt dubbelspårPrincipbeslutÖstergötlands län Rv50 Mjölby–MotalaAvsiktsförklaringarÖstergötlands län E22 förbi NorrköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län E22 förbi SöderköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län Farled till NorrköpingAvtalÖstergötlands län E22 Söderköping–NorrköpingAvsiktsförklaringÖstergötlands län Alvesta resecentrumAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan,Växjö bangårdsombyggnadAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation ÅrydAvsiktsförklaringKronobergs län Kust till kustbanan, mötesstation ÖrsjöAvsiktsförklaringKalmars län E22 RinkabyholmAvsiktsförklaringKalmars län

29 Avtal och avsiktsförklaringar Skåne Ängelholm–Maria, dubbelspårsutbyggnadAvsiktsförklaringSkåne län Södertunneln HelsingborgAvsiktsförklaringSkåne län Flackarp–Arlöv utbyggnad till flerspårAvtalSkåne län Malmö Fosieby - Trelleborg Hastighetsanpassning (160km/h), mötesstationer AvsiktsförklaringSkåne län E6.20 trpl SpillepengenAvsiktsförklaringSkåne län E22 trpl IdeonAvsiktsförklaringSkåne län E4 infart Helsingborgs hamnAvsiktsförklaringSkåne län Infart/Ringled TrelleborgViljeyttring. Avsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E6 trpl LommaAvsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E22 Fjälkinge–Gualöv, etapp 6Avsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län E22 Hurva Vä, etapp Linderöd–VäAvsiktsförklaring/avtal saknasSkåne län

30 Trafikslagsövergripande Fyra trafikverk har arbetat tillsammans med en gemensam plan. Öppen process Nödvändig och transparent samverkan och kontinuerlig dialog med regionala planupprättare, näringslivet och andra viktiga aktörer a) i arbetet med planen b) fortsätter i den årliga planeringen Processen – arbetssätt 30Förslag per 1 sep

31 31 TrafikslagÅtgärd2010-20122013-20152016-20182019-2020 Kostnad Nationell plan 2010-2021 JärnvägTot fördela3 1053 2146 5717 41020 300 VägTot fördela1 3743 8765 8126 09017 152 Järnväg/vägTot fördelning4 4797 09012 38313 50037 452 Järnväg/väg Tot andel fördelning 12%19%33%36%100% Järnväg/vägMiljöåtgärder1 0801 3291 3511 3405 100 Järnväg/väg Trimning, effektivisering, klimat 3 0674 1848 1127 98923 352 Järnväg/väg Tillkommande behov/ riskreserv 3321 5772 9204 1729 000 Prioritering över tid – Ej namngivna investeringar mnkr


Ladda ner ppt "Förslag till NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2010–2021 1."

Liknande presentationer


Google-annonser