Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BEDÖMNING AV RÄNTERISKER MED GAP- OCH DURATIONSANALYS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BEDÖMNING AV RÄNTERISKER MED GAP- OCH DURATIONSANALYS."— Presentationens avskrift:

1 BEDÖMNING AV RÄNTERISKER MED GAP- OCH DURATIONSANALYS

2 GAP-analys Utvecklades av amerikanska banker i slutet av 1970- talet då räntevolatiliteten började öka.Utvecklades av amerikanska banker i slutet av 1970- talet då räntevolatiliteten började öka. Målet var att utveckla en metod för att kunna analysera och hantera en banks känslighet för ränteförändringar.Målet var att utveckla en metod för att kunna analysera och hantera en banks känslighet för ränteförändringar. Mäter hur väl räntebundna fordringar och skulder uppväger varandra.Mäter hur väl räntebundna fordringar och skulder uppväger varandra. En mycket enkel och grundläggande metodEn mycket enkel och grundläggande metod (Gap-management, Maturity gap)

3 GAP-analys “The Basic Maturity Gap” GAP($) = RSA($) - RSL($) GAP = skillnaden mellan räntekänsliga fordringar och - skulder under den valda tidsperioden (här i dollar) RSA = räntebärande fordringar (rate sensitive assets ) RSL= räntebundna skulder rate sensitive liabilies ) RSL= räntebundna skulder (rate sensitive liabilies )

4 GAP-analys Nettointäktsförändring E(  NII) = RSA($) * E(  i) - RSL($) * E(  i) = GAP($) * E(  i) = GAP($) * E(  i) E(  NII) = förväntad förändring i nettoränteintäkter E(  i) = förväntad förändring i räntenivån (kan vara olika för fordringar och skulder)

5 GAP-analys “The Periodic Maturity Gap” För större noggrannhet bör man utföra gap-analysen på kortare tidsperioderFör större noggrannhet bör man utföra gap-analysen på kortare tidsperioder Banker använder t.ex. allt från 1 dag till flera år som granskningsperiod.Banker använder t.ex. allt från 1 dag till flera år som granskningsperiod. Vid längre tidsperioder är nettointäktsförändringen ett bättre mått än den enkla gap-analysen (se följande exempel).Vid längre tidsperioder är nettointäktsförändringen ett bättre mått än den enkla gap-analysen (se följande exempel).

6 GAP-analys Exempel: Gap-period = 1 år Endast två öppna positioner: 1) $1000 fordringar fr.o.m dag 90 2) $1536 skulder fr.o.m. dag 180 GAP = 1000-1536 = -536, vilker innebär en betydande ränterisk Förväntas en räntesänkning från 10% till 8%, vilket skulle ge följande nettoförändring under perioden: NII = 1000(1,08 (270/360) -1,10 (270/360) ) - 1536(1,08 (1800/360) -1,10 (180/360) ) = 0 Sålunda förekommer det egentligen ingen ränterisk.

7 Durationsanalys Definition: Durationen för en obligation är ett vägt medelvärde av tidpunkterna då kassaströmmarna från obligationen erhålles. Den vikt som hänförs till varje tidpunkt, är den andel av obligationens totala nuvärde som kassaströmmen bidrar till. Utvecklades ursprungligen av Frederick Macaulay 1938Utvecklades ursprungligen av Frederick Macaulay 1938 Durationen mäter i praktiken tiden tills man fått tillbaka det investerade kapitalet.Durationen mäter i praktiken tiden tills man fått tillbaka det investerade kapitalet.

8 Durationsanalys Formel: där D = obligationens duration C n = kupongbetalning (ränta eller amortering) i period n n = återstående löptid till kassaströmmarnas realiseringstidpunkter A n = slutbetalning vid förfall i period m m = löptid / maturitet i perioder i = internränta / marknadens avkastningskrav (yield to maturity)

9 Durationsanalys Ett lån eller en deposition där inga transaktioner sker före förfallodagen har sålunda en duration motsvarande maturiteten.Ett lån eller en deposition där inga transaktioner sker före förfallodagen har sålunda en duration motsvarande maturiteten. Kupongbetalande obligationer eller lån med flera amorteringar har en duration som är kortare än maturiteten.Kupongbetalande obligationer eller lån med flera amorteringar har en duration som är kortare än maturiteten. Figlewski har utvecklat en enklare modell för att bestämma durationen för en obligation med längre löptid.Figlewski har utvecklat en enklare modell för att bestämma durationen för en obligation med längre löptid. Fischer och Weil har även utvecklat ett durationsmått som inbegriper framtida (förväntade räntor)Fischer och Weil har även utvecklat ett durationsmått som inbegriper framtida (förväntade räntor)

10 Durationsanalys Durationen av en portfölj: D(P) = ((P1*D1)+(P2+D2)+...+(Pn*Dn))/(P1+P2+...+Pn) där Pn = marknadspriset på värdepapper n Dn = durationen på värdepapper n Skuldernas duration bör föregås av minusteckenSkuldernas duration bör föregås av minustecken Önskvärt är att tillgångarnas och skulderns durationer uppväger varandra (dvs. att de ändrar i samma förhållande vid en ränteförändring).Önskvärt är att tillgångarnas och skulderns durationer uppväger varandra (dvs. att de ändrar i samma förhållande vid en ränteförändring).

11 Durationsanalys Immunisering, exempel: Skuld 1 milj. förfaller om två år  durationen är även 2 år Två alternativa investeringsobjekt (marknadsränta 10%): 1) Obligation A - 3 års maturitet, nominellt värde 1000 mk, 80 mk kupong årligen  durationen är 2,78 år och marknadsvärdet är 950,26 mk 2)Obligation B - 1 års maturitet, nominellt värde 1000 mk, 70 mk kupong årligen  durationen är 1 år och marknadsvärdet är 972,73 mk För att försäkra sig om att kunna återbetala skulden behövs en investering med en duration på 2 år. forts.

12 Durationsanalys forts. W A = andelen av medel placerade i obligation A W B = andelen av medel placerade i obligation B Portföljvillkor: W A + W B = 1 Durationsvillkor: (W A *2,78) + (W B *1) = 2 Lösning av denna ekvation ger W A = 0,56 och W B = 0,44 Totala medel som behövs (10% marknadsränta) = 1,000,000,-/1,1 2 I detta fall skall man alltså investera 56% av 1,000,000,-/1,1 2 i obligation A och 44% av 1,000,000,-/1,1 2 i obligation B Oberoende av vad marknadsräntan är kommer denna investering att vara värd 1,000,000,- mk efter två år.

13 Durationsanalys Problem (både för gap- och durationsanalys) Som alltid - framtiden kan aldrig förutsägas.Som alltid - framtiden kan aldrig förutsägas. Modellerna försvagas om räntorna rör sig enligt mera komplicerade mönster.Modellerna försvagas om räntorna rör sig enligt mera komplicerade mönster. Investeringsförhållandena (~portföljens sammansättning) är sällan oförändrade under längre tidsperioder, aktivitet krävs.Investeringsförhållandena (~portföljens sammansättning) är sällan oförändrade under längre tidsperioder, aktivitet krävs.


Ladda ner ppt "BEDÖMNING AV RÄNTERISKER MED GAP- OCH DURATIONSANALYS."

Liknande presentationer


Google-annonser