Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TietoEnator © 2003presentationPage 1 Kommunförbundet Skaraborg Informationsmöte GR 1 februari.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TietoEnator © 2003presentationPage 1 Kommunförbundet Skaraborg Informationsmöte GR 1 februari."— Presentationens avskrift:

1 TietoEnator © 2003presentationPage 1 Kommunförbundet Skaraborg Informationsmöte GR 1 februari

2 TietoEnator © 2003presentationPage 2 Punkter i vår dragning  Status i överprövningen gällande bredbandsupphandlingen.  Bredbandsutbyggnaden totalt i Västra Götaland?  Vad har vi uppnått med vår gemensamma upphandling.  Vad gör vi närmast inom Bredbandssamverkan i Västra Götaland?  Projektet ”Great”, IT-infrastruktur i världsklass inom GR med omnejd.  Katalog i Väst, samt kommunikation för samspelet kommunerna och VGR.

3 TietoEnator © 2003presentationPage 3 Andel medborgare som nås i kommunerna Mer än 98 %90-98 %80-90 %under 80 % 19 kommuner med 520 000 inv 7 kommuner med 135 000 inv 12 kommuner med 180 000 inv 8 kommuner med 70 000 inv Andel medborgare som nås i kommuner som erhållit bredbandstöd. (Göteborg, Partille, Trollhättan har 95-98%, men har ej erhållit stöd.) Visionens mål att nå alla tätorter har överträffats.

4 TietoEnator © 2003presentationPage 4 Finansiering av bredbandsutbyggnad i VG Statligt stöd312 Mkr43 % Kommunal medfinansiering 56 Mkr8 % Leverantörernas medfinansiering 345 Mkr47 % VGR/EU strukturfonds medel 15 Mkr2 % Totalt728 Mkr100 % BBS projektet ingår men ej Uddevalla, Borås, Kungälv, vita fläckar.

5 TietoEnator © 2003presentationPage 5 Antal bredbandsnyttjare i Sverige Antal hushåll med bredbandsmöjlighet. Jan resp år( 4,45 milj hushåll totalt) Faktiska abonnemang Dec året innan Juni 2001(PTS 2001)350-380 000 hushåll 2003 1 150 000 hushåll690 000 uppkopplade 2004 1 400 000 hushåll 900 000 uppkopplade 2005 1 800 000 hushåll1 200 000 uppkopplade 2001 siffror från PTS ” IT-infrastrukturen i Sverige 2001 Resterande siffor från PTS ”Bredband i Sverige 2005”

6 TietoEnator © 2003presentationPage 6 Kundutveckling för bredband i NoBo

7 TietoEnator © 2003presentationPage 7

8 TietoEnator © 2003presentationPage 8 Vision 2006  Till alla orter med 200 inv eller mer finns en öppen och konkurrensneutral IT infrastruktur med hög kapacitet.  FÖRVÄNTAT RESULTAT  Bredbandssatsningen har väsentligt bidraget till att skapa ökad konkurrenskraft och effektivitet för näringslivet och till en ökad samordning och effektivitet för offentlig verksamhet. Den har samtidigt bidragit till en ökad service för medborgarna.  Samordningen av bredbandsutbyggnaden har skapat ökad konkurrens avseende data och telekommunikation.  Samverkan har gjort att många olika tjänsteleverantörer anslutit sig och kan nå hushållen  med sina utbud. Samverkan har också gjort att många kommuner nu samarbetar kring olika  frågor.  - Genom EN marknadsplats ges förutsättning för bättre utbud och priser för invånare, näringsliv  samt myndigheter i länets kommuner.  - Västra Götalandsregionen och kommunerna utnyttjar själva detta nät för  sin operativa trafik.  - En regionnätoperatör samordnar nätutformning, säkerhet och drift för hela länet. Alla  kommuner har åtaganden i nätet på ett eller annat sätt   - Initiativet har skapat betydande uppmärksamhet som regionen och kommunerna kunnat  tillgodogöra sig i andra sammanhang.

9 TietoEnator © 2003presentationPage 9 Beslutade nät 051108 för bidrag från VGR

10 TietoEnator © 2003presentationPage 10 ”Mission” för regionsammanbindande nätet  Projektet binder samman kommunernas och de lokala nätägarnas bredbandssatsningar och på så sätt skapa ökad konkurrens inom IT- infrastrukturområdet. Projektet avser upphandla IT-infrastruktur i form av svart fiber, våglängder och konkurrensneutral nätkapacitet, i linje med de statliga förordningarnas regler.  Vi vill skapa ett regionsammanbindande nät och välja en partner som har bra samarbete på marknadsmässig, teknisk och avtalsmässig grund med de befintliga bredbandsleverantörer och kommunala och lokala nätägare som redan gjort affärer med kommunerna.

11 TietoEnator © 2003presentationPage 11 Idékoncept för öppet RSB Kommunala bredbandsnät Nyinvestering i fiber Regionsammanbindande nät och operatör Befintlig fiber och kapacitet

12 TietoEnator © 2003presentationPage 12 En sammanhållen upphandling med fyra olika delar 1.Tillhandahållande av regionsammanbindande IT-infrastruktur samt regionnätsoperatör för denna inom Västra Götalands län. Avtalstid 7+3 år. 2.Ramavtal för kommunikationstjänster för Västra Götalandregionen. Total volym ca 27-30 mkr/år. Avtalstid 2+2 år från 1 Juli 2006. 3.Ramavtal för Västra Götalandregionens behov av fast och mobil telefoni. Total volym ca 36 mkr/år. Avtalstid 2+2 år från 1 Juli 2006. 4.Ramavtal för kommunikationstjänster för kommuner inom Västra Götaland. Avtalstid 2+2 år från 1 Juli 2006.  Målet var att arbeta för att få en leverantör över alla fyra områden.

13 TietoEnator © 2003presentationPage 13 Resultat av upphandlingen  Vald leverantör är TeliaSonera AB  De är nära bästa poäng på delområde 1  De är klart bäst poängmässigt på delområde 2  De är bäst med liten marginal på delområde 3  De är klart bäst poängmässigt på delområde 4  TeliaSonera har fått 381 poäng totalt  Telenor har fått 338 poäng totalt  Teracom har fått 273 poäng totalt

14 TietoEnator © 2003presentationPage 14 Lokal Nätägares bidragsfinansierade fiber Telia bidragsfinansierad fiber Lokal nätägares icke bidragsfinansierade fiber Telia icke bidragsfinansierad fiber 155 Mbit radiolänk Upphandlat regionsammanbindande nät. 1277 km 472 km 263 km 307 km 52 9 8 10 70 17 55 62 59 47 48 49 56 61 60 42 2 1 46 28 29 64 31 40 30 6 32 43 13 11 12 51 63 65 14 15 7 36 3 37 16 5 68 24 25 45 44 21 33 34 27 26 71 72 57 58 41 38 39 22 19 20 53 23 54 69 67 66

15 TietoEnator © 2003presentationPage 15 Anbudsnätet + bidragsnäten

16 TietoEnator © 2003presentationPage 16 10 Gb sträcka 2Gb WDM-sträcka 1 Gb sträcka Ett nät med hög kapacitet

17 TietoEnator © 2003presentationPage 17 Resultat av upphandlingen  Ett öppet och konkurrensneutralt regionsammanbindande nät med hög kapacitet skapas i Västra Götaland.  Samtliga befintliga bredbandsnät används i skapandet av nätet. 175 mil av nätet består av uppbyggda bredbandsnät.  Total längd på nätet blir 232 mil.  VGR´s egen trafikvolym (totalt ca 70-90 Mkr under två år) till 700 ”siter” i VG är drivkraften för att utbyggnaden blir av.  45 kommuner får tillgång till ett ramavtal för datakommunikationstjänster som ger lägre priser än vad Statskontorsavtalet ger idag.  VGR får mycket bra priser på tjänster med mycket hög tillgänglighet

18 TietoEnator © 2003presentationPage 18 Avtalet med TeliaSonera innebär  Nätet skall byggas med hjälp av 175 mil bidragsfinansierat bredbandsnät. Avtal med dessa skall vara tecknade senast 1 februari 2006.  Vite vid försenad leverans är 0,7% av etappens projektkostnad per vecka.  Regionnätsoperatören (RNO) skall under avtalsperioden 7 år;  Se till att nätet uppfyller kraven på kvalitet, service och tillgänglighet  Skall aktivt verka för att det finns ett brett utbud tjänster via sig själv och andra operatörer/tjänsteleverantörer.  Tillse att nätet är öppet och konkurrensneutralt.  RNO är alltid skyldig att godkänna nyttjares beställning.  VGR har rätt att ta del av varför en nyttjare förvägras anslutning  VGR har rätt att granska hur RNO uppfyller sina åtaganden.  Skulle RNO bryta mot något av sina åtaganden gällande tillhandahållande av nätet, ges 30 dagars chans till rättelse, därefter debiteras vite med 125.000 kr/vecka.  Tre viten på ett år är väsentligt avtalsbrott vilket kan leda till omedelbar förtida uppsägning.  Avtalsorganisationen skall förvalta avtalet för delområde 1 och delområde 4.

19 TietoEnator © 2003presentationPage 19 Vad innebär detta för bredbandsutbyggnaden  Nätet ökar tillgängligheten i befintliga bredbandssatsningar.  Med det nya nätet uppnås bättre redundans. D v s säkerheten i befintliga nät förstärks.  Ökat utbud från fler tjänsteleverantörer och lägre priser bör bli resultatet.  En anslutning ger åtkomst till hela regionens marknad. Ökar regionens attraktivitet.  Allt detta är förutsättningar för ökad tillväxt och ökad välfärd

20 TietoEnator © 2003presentationPage 20 Vad gör vi just nu?  Överprövningprocess pågår i Länsrätten. Beräknas ta slut snart?  Informationsmöten kommer att hållas i kommunförbundens regi under januari- februari.  Bilda en avtalsorganisation under lämplig huvudman för förvaltning av avtalet gällande delområde 1 och 4.  Efter avtalstecknade skall vi börja distribuera en informationsskrift ang bredbandsutbyggnaden i Västra Götaland och hur det regionsammanbindande nät knyter samman kommunernas gjorda satsningar. Denna information riktar sig till näringslivsansvariga på resp kommun, näringslivsorganisationer inom Västra Götaland samt operatörer och tjänsteleverantörer i hela Sverige.  Starta ett leveransprojekt för det regionsammanbindande nätet som skall vara färdiglevererat senast november-december 2006.

21 TietoEnator © 2003presentationPage 21  GREAT Projektet  VGR ingår som medlem, deltagare Tore och Lars  (Gothenburg Region Easy Access Technology)

22 TietoEnator © 2003 Mission, Vision, Position  Vision 2007: omvärlden skall uppleva att Göteborgsregionens IT-infrastruktur är i världsklass, trots ständigt ökande krav  Mission:  Göteborgsregionens IT-infrastruktur skall vara i världsklass avseende kapacitet, tillgänglighet, säkerhet, kostnad, korta leveranstider samt val- och utvecklingsmöjligheter  Garanterad tillgång till fiberanslutning för företag och bostäder  Information till småföretag skall ge kunskapslyft  Göteborgsregionen är sammankopplad med alla viktiga marknader med högsta kvalitet i förbindelserna  Mervärde skall ges till varumärkena ”Göteborg” och ”Göteborgsregionen  Ett bredd utbud på nät och tjänster skall finnas  Wanted position:  Göteborgsregionen skall vara bland de 5 bästa regionerna i EU i jämförande internationella studier  Göteborgsregionens IT-infrastruktur bäst i Sverige

23 TietoEnator © 2003presentationPage 23 Verksamhet: Benchmarking/Utveckling  årligen kartlägga IT-infrastrukturen i regionen. Statusrapport.  Göra informationen tillgänglig via hemsida, artiklar, rapporter, mm  jämföra Gbg-regionen med andra regioner  verka för att Gbg-regionen ligger i topp i Europa inom grundläggande IT-infrastruktur  verka för att Gbg-regionen håller världsklass inom relaterade forskningsområden  ta fram information om intressanta IT-infrastrukturprojekt i Gbg- regionen (s.k. Case Studies)  hålla ett uppdaterat register över teleoperatörer med kontaktpersoner för företag som vill etablera sig i regionen

24 TietoEnator © 2003presentationPage 24 Verksamhet: marknadsföring/hemsida Marknadsföring  Beskriva och publicera Case Studies  Artiklar och information i media  Medlemsvärvning  Stimulera forskningsprojekt och samarbete med universitet och högskolor www.it.infrastruktur.se  Högklassig hemsida med information om föreningen och dess medlemmar  Ev länkar till medlemmarnas hemsidor  Medlemsarea på hemsidan med inloggning

25 TietoEnator © 2003presentationPage 25 Kommun

26 TietoEnator © 2003presentationPage 26 Samband KIV SVP Samordnad vårdplanering Kommunikation Läkemedel Skolhälsovård Best och svar

27 TietoEnator © 2003presentationPage 27 Vårdcentral Apotek Ambulans Sjukhus Försäkringskassan Kommunal vård Privata vårdgivare Hemmet Sökning av uppgifter om enheter och personer: att säkert och entydigt finna namn, adresser mm för vårdgivare och enheter utifrån olika sökkriterier för VGR, kommuner, andra landsting och patienter Katalog en verksamhetsfråga

28 TietoEnator © 2003presentationPage 28 Alternativa kommunikationslösningar  Internetbaserade lösningar  Fördelar  Nackdelar  Direktanslutningar till VGRnet  Icke acceptabelt för VGR, säkerhets och tredjemansproblem  Kommunikationstorg  Alla ansluter sig till gemensamt, säkert kommunikationstorg.

29 TietoEnator © 2003presentationPage 29 Förslag på gemensamt kommunikationstorg inom Västra Götaland

30 TietoEnator © 2003presentationPage 30 Nyttan för kommunerna  Västra Götalandsregionen kommer att stå för för flera av de applikationer som skall nyttja kommunikationen. Både investeringsmässigt och driftmässigt.  Gemensamt avrop av kommunikationslösning för x antal kommuner skall förhandlas med några leverantörer.  Andra förbindelser på kommunerna kanske kan avvecklas i samband med detta?  Vården inom kommunerna och VGR kommer att få en dramatiskt förbättring av sina informationsflöden och stora verksamhetsförbättringar när de olika applikationerna införs. Detta kommer att spara mycket tid och pengar.

31 TietoEnator © 2003presentationPage 31 Kommunförbundet Skaraborg Informationsmöte GR 1 februari


Ladda ner ppt "TietoEnator © 2003presentationPage 1 Kommunförbundet Skaraborg Informationsmöte GR 1 februari."

Liknande presentationer


Google-annonser