Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-05-16 DNR KFKS 2008/225.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-05-16 DNR KFKS 2008/225."— Presentationens avskrift:

1 Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-05-16 DNR KFKS 2008/225

2 God ekonomisk hushållning Det övergripande målet kommunalekonomi i balans, som väger tungt i bedömningen har brister. Inget av de finansiella måtten uppnås. Dessutom visar flera verksamheter underskott jämfört med budget. Har brister

3 Kommunal ekonomi i balans: Finansiella nyckeltal (prognos helår 2009) Övergripande målNyckeltalUtfall T1 2009 Målnivåer M&B 2009 Kommunal ekonomi i balans Resultatandel (Årets resultat, exklusive alla realisationsvinster i relation till skattenettot), %. -1,4 %>0 Lång sikt > 2,5 % Förändring soliditet inklusive ansvarsförbindelser, %. -1,2 % >0

4 Resultatmått mkr 2009 BudgetT1 A. Årets resultat före extraordinära poster6231 B. Årets resultat exklusive reavinster för tomträttsförsäljning12-19 C. Balanskravsresultat (B minus reavinster övrigt enl tabell 1)2-29 D. Årets resultat exklusive alla realisationsvinster: C - reavinster exploatering-26-47 E. Skattenetto35093 464 Resultatandel = D. ( Resultat exkl alla realisationsvinster)/ E. (Skattenetto) Målvärde 2009 > 0 % Långsikt > 2,5 %-0,7 %-1,4%

5

6

7 Skattenetto: Utfall för perioden: 1152 mkr vilket är -17,6 mkr sämre än budget. Årsprognosen indikerar ett skattenettoutfall, 3 463,7 mkr, vilket är -45 mkr sämre än budget inkluderat att skattereserven på 25 mkr är upplöst. SKL prognostiserar en snabbare avmattning av konjunkturen som innebär en nedjustering av skatteunderlagsprognosen vilket ger en försämring med -70 mkr jämfört med budgeten för 2009. Finansnetto: Utfall för perioden: -5,9 mkr vilket är 0,7 mkr bättre än budget. Årsprognosen indikerar ett finansnetto -8,4 mkr vilket är 11,5 mkr bättre än budget. (Utdelning på Nacka Energi AB är inte periodiserat i utfallet samt att upplupna ränteintäkter inte är uppbokade) Lägre räntekostnader på långfristiga lån trots högre investeringstakt Räntekostnaden förväntas bli 13,7 mkr bättre än budget Realisationsvinster exploatering: Utfall för perioden: 16,9 mkr vilket är 7,6 mkr bättre än budget Årsprognos 18 mkr vilket är -10 mkr sämre än budget Förväntade markförsäljningar för exploateringsprojekten; Ektorp C (6mkr), Telegrafberget (2 mkr) samt Tollareängen (2,5 mkr) bedöms inte bli av 2009. Realisationsvinster avseende försäljning av tomträtter Årsprognos i linje med budget

8 Resultaträkning april 2009 MkrUtfall Periodisera d budget Avvikelse mot per. budget ÅrsprognosÅrsbudgetAvvikelse 2008-042009-04 2009 Externa intäkter230,4239,2255,0-15,8743,1 0,0 Verksamhetens kostnader-1 282,9-1 344,7-1 379,735,0-4 093,4-4 103,09,6 Verksamhetens nettokostnader-1 052,5-1 105,5-1 124,719,2-3 350,3-3 359,99,6 Realisationsvinster inom exploateringsverksamheten1,016,99,37,618,028,0-10,0 Realisationsvinster inom tomträttsförsäljningar64,111,316,7-5,450,0 0,0 Realisationsvinster övrigt0,40,53,3-2,810,0 0,0 Avskrivningar-47,7 -51,74,0-152,4-155,02,6 Verksamhetens nettokostnader efter avskrivning och realisationsvinster-1 034,8-1 124,5-1 147,022,6-3 424,7-3 427,02,3 Skattenetto1 140,41 152,01 169,6-17,63 463,73 508,7-44,9 Finansnetto-7,4-5,9-6,60,7-8,4-19,911,5 Resultat före extraordinära poster98,321,615,95,730,761,8-31,1 Extraordinära intäkter0,0 Årets resultat98,321,615,95,730,761,8-31,1 Balanskravsresultat33,89,8-4,113,9-29,31,8-31,1

9 Skattenetto april 2009 mkr UtfallBudgetPrognosAvvikelse april-2009 2009 aprilår Skatteintäkter1 167,01 183,03 549,13 500,9-16,1-48,2 Allmän kommunalskatt1 209,51 205,63 616,73 628,43,911,7 Reserv0,0 -25,00,0 25,0 Slutavräkningar-42,5-22,5-42,6-127,5-20,0-84,9 Utjämning mellan kommunerna-70,2-71,2-213,7-210,41,13,3 Inkomstutjämning-117,8-114,5-343,5-353,3-3,3-9,8 Kostnadsutjämning89,488,0264,1268,11,34,0 Nivåjusteringar mm-13,9-17,1-51,3-41,83,29,5 LSS-27,8-27,7-83,0-83,4-0,2-0,4 Statsbidrag18,318,254,6 0,10,0 Maxtaxa15,815,747,1 0,10,0 Kvalitetssäkring barnomsorg2,5 7,5 0,0 Summa1 115,11 130,03 390,03 345,1-14,9-44,9 Fastighetsavgift36,839,5118,6 -2,70,0 Totalt1 152,01 169,63 508,73 463,7-17,6-44,9

10 Finansnetto april 2009 Utfall april 2009 Periodisera d budgetÅrsbudgetPrognosAvvikelse Finansiella intäkter2,45,717,114,7-2,4 Ränta på lån till Nacka Stadshus AB2,32,16,3 0,0 Utdelning från Nacka Energi AB0,02,67,7 0,0 Ränta på utlämnade lån0,00,92,60,5-2,1 Övriga finansiella intäkter0,00,10,50,2-0,3 Finansiella kostnader-8,3-12,3-37,0-23,113,9 Ränta långfristiga skulder-4,4-8,4-25,1-11,413,7 Finansiell pensionskostnad-3,8-3,9-11,7-11,50,2 Övriga finansiella kostnader0,0-0,1-0,2 0,0 Totalt-5,9-6,7-19,9-8,411,5

11 Månadsbokslut jan-april 2009, verksamhetens nettokostnader Tertialbokslut 1, 2009 2009, mkr Nämnd/Verksamhet 2008-04 Utfall jan-apr 2009 Periodisera d budget 2009-04 Avvikelse mot period. budget Prognos 2009Årsbudget 2009 Avvikelse mot årsbudget Mars prognos Avvikelse mot mars Netto IFS Intäkter IFS Kostnader IFS (-) Netto IFS Totala intäkter Externa intäkter Totala kostnader (-) Personal- kostnader (-) Netto Kommunstyrelsen, totalt-20,5959,5-975,9-16,4-32,716,32 890,6345,8-2 991,0-1 650,6-100,4-97,5-2,9-102,62,2 KF och KS-7,70,3-8,7-8,4-8,70,32,8 -28,8-10,5-26,0 0,0-26,00,0 Stadsledningskontoret-23,616,9-41,2-24,3-26,42,150,04,0-129,1-29,3-79,1 0,0-79,10,0 Fastighetskontoret-2,2134,4-134,9-0,6-9,69,0390,842,3-390,8-12,90,0 Markförvaltning6,19,2-4,34,92,32,525,8 -15,4-2,510,47,03,47,03,4 M&H-organisationen-1,5127,7-130,3-2,70,0-2,7371,651,7-371,9-235,1-0,30,0-0,3 0,0 Kontaktcenter0,06,3-5,70,50,00,518,6-18,6-13,00,0 Sociala tjänster0,033,3-33,00,30,00,399,01,2-99,0-77,20,0 Kultur & Utbildning-0,26,0-6,00,0 18,1-18,4-14,9-0,30,0-0,3 0,0 Teknik0,155,4-55,8-0,50,0-0,5146,00,9-146,0-66,00,0 Miljö & Stadsbyggnad-1,523,4-26,6-3,20,0-3,282,349,6-82,3-58,30,0 Hållbar utveckling0,02,4-2,30,10,00,14,90,0-4,9-3,20,0 M&H Överförmyndarverksamh eten0,01,0-0,90,10,00,12,7-2,7-2,50,0 Produktionsverksamhete r8,5671,2-656,514,79,75,12 049,6219,2-2 055,0-1 360,3-5,40,6-6,0-4,2-1,2 Nacka Partner0,724,2-23,50,70,20,575,20,5-74,6-39,00,6 0,00,60,0 Förskola, Fritid & Skola12,0475,8-461,414,46,58,01 462,0110,0-1 462,0-958,00,0 Nacka Seniorcenter-1,958,6-60,0-1,40,9-2,3174,826,8-176,3-123,6-1,50,0-1,5-2,00,5 Kultur Nacka-2,530,9-31,4-0,50,0-0,582,613,2-85,6-46,0-3,00,0-3,0-1,8-1,2 Sociala Stödresurser0,071,6-69,12,52,10,4223,967,5-225,4-171,5-1,50,0-1,5-1,0-0,5 Räddningstjänsten0,110,0-11,0-1,00,0-1,031,11,2-31,1-22,20,0 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden-8,30,0-7,0 -8,21,20,0 -24,50,9-24,5 0,0-24,50,0 Velamsundstyrelsen-1,20,0-1,3-1,2-1,30,0 -3,80,0-3,8 0,0-3,80,0 Överförmyndarnämnden-1,30,0-1,6 -1,50,0 -4,60,0-4,6 0,0-4,60,0 Tekniska nämnden-46,149,8-102,2-52,5-51,8-0,7149,0145,5-296,80,5-147,8-145,3-2,5-145,3-2,5 Finansiering-45,51,1-52,6-51,6-50,9-0,63,0 -147,30,3-144,3-142,8-1,5-142,8-1,5 VA-verket-0,834,4-36,4-2,0-1,0 102,0100,0-107,00,1-5,0-3,0-2,0-3,0-2,0 RH-verket0,214,2-13,21,10,20,944,042,5-42,50,11,50,51,00,51,0 Fritidsnämnden-30,52,3-33,1-30,8-31,60,87,06,0-100,50,4-93,5-94,71,2-93,50,0 Kulturnämnden-29,60,0-31,6 -32,30,70,0 -96,9-0,4-96,9 0,0-96,90,0 Social- och äldrenämnden-338,329,1-392,6-363,6-370,16,587,0 -1 172,2-25,5-1 085,2-1 110,225,0-1 098,112,9 Utbildningsnämnden-629,747,4-702,7-655,3-654,8-0,4138,1137,6-2 102,4-0,8-1 964,3-1 960,9-3,5-1 961,9-2,4 Summa nämnder och verksamheter-1 105,41 088,2-2 248,0-1 159,8-1 184,224,43 271,7721,9-6 792,7-1 675,5-3 521,0-3 538,417,3-3 531,210,2 Återföring avskrivningar och ränta73,3 74,7 81,1-6,5 237,9 243,2-5,3224,413,5 Pensioner, löneskatt mm-20,40,0-20,3 -21,61,30,0 -67,20,0-67,2-64,8-2,4-61,2-6,0 Verksamhetens nettokostnader-1 052,51 088,2-2 193,6-1 105,5-1 124,719,23 271,7721,9-6 622,0-1 675,5-3 350,3-3 359,99,6-3 368,017,7


Ladda ner ppt "Tertialbokslut 1, 2009 Nacka kommun Tjänsteskrivelse 2009-05-16 DNR KFKS 2008/225."

Liknande presentationer


Google-annonser