Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktörers gemensamma behov vid avtalsförhållande:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktörers gemensamma behov vid avtalsförhållande:"— Presentationens avskrift:

1 Aktörers gemensamma behov vid avtalsförhållande:
Sortering av den information som är nödvändig för avtalsförhållande. Att båda parter förstår vad som överenskommit. Att båda förstår vad som händer om något går fel.

2 AFF-dokumenten innehåller en standardiserad lösning för hur denna typ av information uttrycks och sorteras. Standardisering kallas för allmänna bestämmelser Med Aff slipper man alltså arbetet med att formulera det man vill ha utfört och minimerar risken för att missförstånd uppstår.

3 Bygg- och förvaltningsprocesserna
Projektering Produktion Förvaltning Har inte tillräcklig hänsyn tagits till förvaltningsskedet vid projektering, kommer förvaltningen av byggnaden till stor del bestå att problemlösning snarare än viktmakthållande och utveckling

4 AFF AFF är en mötesplats för förvaltnings- och servicebranschens gemensamma utvecklingsfrågor och har - förutom Aff-dokumenten - sitt fokus på standardisering, nyckeltal och ”benchmarking” utvecklingsfrågor och kompetensutveckling. AFF verkar för kvalitet och kompetens inom fastighetsförvaltning och Facility Management och Facility Services. AFF ska verka för branschutveckling genom harmonisering av begrepp och metoder samt nyckeltals- och benchmarkingstudier AFF ska företräda branschen nationellt och internationellt bl a genom ett aktivt engagemang i Nordic FM AFF har sedan tidigare ansvaret för auktorisation av fastighetsförvaltare

5 ABFF 04 Allmänna bestämmelser för förvaltningsentreprenader 04
Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster ABFF 04 innehåller Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och verksamhetsanknutna tjänster. Innehållet är resultatet av en förhandling mellan representanter för beställare och förvaltnings- & serviceentreprenörer. ABFF reglerar övergripande affärsfrågor som entreprenadens omfattning, utförande, organisation, tider etc. Dess motsvarighet inom byggandet är AB 92 och ABT 94.

6 Aff Definitioner innehåller definitioner av ett åttiotal termer som är av stor vikt vid upphandling av förvaltningsentreprenader och verksamhetsanknutna tjänster. Aff Definitioner är framtagen i samverkan mellan Aff-kommittén och Svensk Byggtjänst. Ska sitta i Aff-pärm 1. Ersätter Aff Definitioner 99. 

7 Kontraktsformulär 04. Hjälpmedel för att upprätta kontrakt Kontraktsformuläret är en mall kopplad till reglerna i ABFF 04, som säkerställer att kontrakt mellan entreprenör och beställare avseende förvaltningsentreprenader blir juridiskt riktigt utformat. Ska sitta i Aff-pärm 1. Ersätter Kontraktsformulär 99.

8 Upphandlingsföreskrifter 99 innehåller förslag till texter som ska gälla alla formaliteter under själva upphandlingsprocessen - när anbud ska vara inlämnade, hur anbuden ska utvärderas och mycket annat. Upphandlingsföreskrifterna bygger på BKKs Upphandlingsregler 2000 och är i princip anpassade för att kunna användas för offentlig upphandling. Lagtexterna i LOU är inte citerade i förslagen till föreskriftstexten. Ska sitta i Aff-pärm 1.

9 SF 06 är avsedd att användas vid upphandling av såväl fastighetsförvaltning som verksamhetsanknutna tjänster. Särskilda föreskrifter är avsedda för att vid behov förtydliga och precisera bestämmelserna i ABFF 04 så att de anpassas till den enskilda entreprenaden. Har samma struktur som ABFF 04. Uppdaterad version av SF 04. Ska sitta i Aff-pärm 1.

10 Teknik 06 består av två huvudavsnitt
Teknik 06 består av två huvudavsnitt. Det första är av en uppdaterad version av Teknik 99 som fortfarande bygger på att man beskriver arbetsuppgifterna genom att ange vad som ska göras med vilken frekvens. Det andra är ett nytt huvudavsnitt med vars hjälp man kan författa beskrivningar helt baserade på funktionskrav. Hör till Aff-pärm 1.

11 ADM 06 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för de administrativa arbetsuppgifterna i en förvaltningsentreprenad. Efter bearbetning av ADM 06 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighetsförvaltning på entreprenad. En uppdaterad version av ADM 99. Ska sitta i Aff-pärm 1.

12 Gränsdragningslista 06 är ett hjälpmedel dels för att bestämma en förvaltningsentreprenads omfattning i avseende på arbetsuppgifter och materialanskaffning dels för att bestämma vilka arbetsuppgifter och materialkostnader som ska ingå i entreprenörens fasta arvode. Består av tabell med samtliga koder och rubriker i Adm 06 och Teknik 06. Ersätter Gränsdragningslista 99. Hör till Aff-pärm 1.

13 Beskrivning VT 04 syftar till att utgöra ett basdokument i avtal om verksamhetsanknutna stödtjänster eller vara hjälpmedel för att upphandla och avtala om sådana tjänster. Dokumentet innehåller råd om hur man kan formulera sina krav på de verksamhetsanknutna tjänster man vill köpa. Det kan röra sig om allmän kontorsdrift, personaladministration, måltidsservice, försörjning med kontorsmaskiner, datorer och datakommunikation samt säkerhet. Hör till Aff-pärm 1.

14 Objektbeskrivning 06 är ett hjälpmedel för att redovisa uppgifter om mängder och status på förvaltningsobjekt i en fastighet i syfte att underlätta kalkylering i samband med anbudsgivning. Innehåller ett urval koder och rubriker ur Adm 06 och samtliga rubriker i Teknik 06, Metod och frekvens. Uppdaterad version av Objektsbeskrivning 99. Ska sitta i Aff-pärm 1.

15 Gränsdragningslista VT 04 är ett hjälpmedel för att bestämma vem som ansvarar för olika tjänster och om dessa tjänster ska ingå i entreprenörens fasta arvode eller ersättas särskilt. Listan är ett särkilt viktigt dokument då flera entreprenörer samverkar inom samma förvaltningsobjekt. Den kodade strukturen överensstämmer med den i Beskrivning VT 04. Bör ej blandas ihop med Gränsdragningslista 99 som behandlar fastighetsanknutna tjänster. Hör till Aff-pärm 1.

16 Objektsbeskrivning VT 04 är avsedd att beskriva den verksamhet till vilken stödtjänsterna är avsedda att riktas. Dokumentet innehåller rådstexter om vilka typer av allmänna uppgifter om beställarens verksamhet och om vilka uppgifter som bör lämnas om befintlig inredning och utrustning. Uppgifterna är redovisade i en kodad struktur som överensstämmer med den i Beskrivning VT. Ska sitta i Aff-pärm 1. Ej samma som Objektsbeskrivning 99.

17 "Aff Drift och skötsel av fastigheter" är en mall för upprättande av anbudsförfrågan och kontrakt för mindre driftentreprenader (med årsarvode lägre än två till tre basbelopp) i fastigheter. Mallen innehåller förlagor för att göra en anbudsförfrågan, ett anbudsformulär, en förteckning över de arbetsuppgifter man vill få genomförda och för att skriva ett juridiskt hållbar kontrakt. Mallarna levereras även på en medföljande CD. Ska sitta i Aff-pärm 2.


Ladda ner ppt "Aktörers gemensamma behov vid avtalsförhållande:"

Liknande presentationer


Google-annonser