Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå

2 Landstingsdirektörens stab Vem är du? Vem är jag? Jag heter… och kommer ifrån… Min familj När jag var liten ville jag bli… Det här har jag gjort i livet På min fritid tycker jag om att… När ni bjuder mig på middag ska ni helst bjuda på… och… I framtiden vill jag lära mig Jag sitter i beredningen därför att…

3 Landstingsdirektörens stab Landstingsdirektör SekretariatStab Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Division Opererande specialiteter Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter- ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions- medicin Laboratorie- medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk- tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist- tandvård Tandtekniker- laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur- bruksskola Kalix natur- bruksgymnasium Länsservice Landstings- fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam- hetssystem Teknikakuten

4 Landstingsdirektörens stab Politisk organisation Stiftelsestyrelser Demokratiutskott Landstingsstyrelse Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Regionala beredningen Programberedningen Revisorer Valutskott Bolagsstyrelser Driftsorganisation Landstingsfullmäktige

5 Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdslagen + Tandvårdslagen …målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. (§2/§2) Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. (§2) …hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov. (§7/§8)

6 Landstingsdirektörens stab Behoven styr Beredningarnas ledamöter för medborgardialog i Norrbotten Beredningarnas arbete ökar kunskapen om medborgarnas behov Landstingsfullmäktige fattar beslut på goda grunder En legitim och behovsstyrd hälso- och sjukvård i Norrbotten

7 Landstingsdirektörens stab Egna styrdokument Landstingsfullmäktiges regler 2011 95 § Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. Lämna rapporter om genomförd verksamhet. I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner. Landstingsplan 2011-2013

8 Landstingsdirektörens stab www.nll.se/politik

9 Landstingsdirektörens stab Sekretariatet (en del av personalen) Åsa Sjöström Enhetschef 0920-28 43 90 070-652 43 45 asa.sjostrom@nll.se Inga Gustafsson Landstingssekreterare 0920-28 41 52 070-557 81 52 inga.gustafsson@nll.se Inga-Lill Nordlund Assistent 0920-28 42 19 ingalill.nordlund@nll.se Joanna Hansson 0920-28 43 83 070-547 80 29 joanna.hansson@nll.se Micke Boström Utredare 0920-28 41 49 070-261 42 89 micke.bostrom@nll.se Jenny Grönberg Utredare 0920-28 41 40 070-515 36 67 jenny.gronberg@nll.s e Anders Renström Utredare 0920-28 43 72 073-064 97 35 anders.renstrom@nll.se

10 Landstingsdirektörens stab Beredningens budget Omkostnadsram150.000 kr Övrigt (arvoden, resor m.m.)750.000 kr Totalt900.000 kr Hälso- och sjukvårdsberedning Öst

11 Landstingsdirektörens stab 15 dagar till förfogande Arvode 750 kronor Ett arvode per redovisad aktivitet (=räkningsunderlag) Max 15 arvoden per år Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning enligt styrkt intyg från arbetsgivaren Max 15 dagar per år Skriv alltid räkningsunderlag! varvid högst 5 dagar per år får användas för eget partiarbete

12 Landstingsdirektörens stab Räkningsunderlag förtroendevalda Underlaget fås av din utredare eller laddas hem för utskrift från www.nll.se/politik (sidan ”Information till förtroendevalda”). Fyll i ett räkningsunderlag för varje aktivitet, och fyll bara i den övre delen. Redovisa flera dagar på samma underlag. Lämna underlaget till utredaren eller skicka in. OBS! Glöm ej kvitton. För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst måste du även lämna in ett styrkt intyg om inkomstbortfall från din arbetsgivare. Utbetalning sker månadsvis. Löneförättare Ingrid Bäckström nås på 0921-671 69 eller ingrid.backstrom@nll.se ingrid.backstrom@nll.se Landstinget använder Swedbank. Har du konto i annan bank måste du själv ordna överföring.

13 Landstingsdirektörens stab 650512-1918 Kim Karlsson Havrevägen 55 912 18 Burrbyn Dialog med elever Laxen Hotell, Boden 2011-02-15 1 x x 240 Olle Olsson 240 Eva Eriksson 120 Eva Eriksson åkte bara med en väg. Jag parkerade i P-huset Bävern Kim Karlsson Cirka 10.00-14.00 37

14 Landstingsdirektörens stab Fakturor och kostnadsställe Norrbottens läns landsting Administrativ Service Box 511 961 28 Boden Uppge kostnadsställe 01281 Lönehandläggare Ingrid Bäckström 0921-671 69

15 Landstingsdirektörens stab Övrigt praktiskt Representation? Bjuda och bjudas… Bokning av resor och hotell ska göras via Norrbottens Resebyrå 0920-22 33 40 eller nll@nronline.se Bokning av hyrbil: Landstinget har avtal med Avis biluthyrning Meddela alltid förhinder! Frågor om pension och försäkringar besvaras av lönekontoret eller sekretariatet.

16 Landstingsdirektörens stab Landstingsfullmäktiges beredningar Hälso- och sjukvårds- beredningarna (Syd, Mitt, Nord & Öst) Programberedningen Regionala beredningen Befolkningen Näringsliv, myndigheter och organisationer Patienter och närstående

17 Landstingsdirektörens stab Uppdrag 2011 Hälso- och sjukvårdsberedningarna får i uppdrag att undersöka kvinnors och mäns behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten – är vården patientfokuserad, tillgänglig och kvalitativt likvärdig?

18 Landstingsdirektörens stab Vad är egentligen uppdraget? Att ta reda på om vården är: - Patientfokuserad? - Tillgänglig? - Kvalitativt likvärdig? Vad tycker kvinnorna? Vad tycker männen? Vad har kvinnor och mäns för behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten?

19 Landstingsdirektörens stab Patientfokuserad hälso- och sjukvård Några exempel Respektfullt & personligt bemötande (behandla lika – behandla olika) Att bli trodd Patientens egen kunskap och erfarenhet tas tillvara Rätt information på rätt sätt (så att alla förstår) Kontinuitet och stabilitet

20 Landstingsdirektörens stab Tillgänglig hälso- och sjukvård Några exempel Telefonen, klockan, almanackan (om att nå vården och få råd eller tid) Transport Är det öppet eller stängt? Kommer jag in? Har personalen tid med mig? Kö Information E-hälsa

21 Landstingsdirektörens stab Kvalitativt likvärdig hälso- och sjukvård Några exempel Kritisk massa för att uppnå säkerhet och kvalitet Man/kvinna Bakgrund Sexuell läggning Ålder Diagnos Ort Sjuktransport och E-hälsa (igen) Palliativ vård i glesbygd

22 Landstingsdirektörens stab Förslag på gemensamma frågor Patientfokuserad Hur vill du att hälso- och sjukvården ser och lyssnar till dig? Tillgänglig Vad är en tillgänglig hälso- och sjukvård för dig? Kvalitativt likvärdig Tror du att du får en lika bra vård som alla andra?

23 Landstingsdirektörens stab Beredningens arbetsår November: Planering, kunskapsuppbyggnad och beslut om verksamhetsplan Därefter följer en period av dialog (främst vårterminen) samt analys (främst hösten) Oktober: Beslut om verksamhetsrapport November: Verksamhetsrapporten debatteras i landstingsfullmäktige Beredningen återkopplar till de man träffat under uppdraget April: Styrelsens svar debatteras i landstingsfullmäktige Maj: Ordförande deltar i dialog om landstingsplanen Juni: Beslut om landstingsplanen i landstingsfullmäktige Mars: Återföring från styrelsen och verksamheten

24 Landstingsdirektörens stab Vilka förkunskaper behövs? Om själva uppdraget? Om att föra dialog? Kunskapsuppbyggnad i Boden 12-13 januari

25 Landstingsdirektörens stab Olika sätt att föra dialog Några metoder som visat sig fungera bra: Bjuda in sig själv till mindre möten och träffar Bjuda in sig själv till skolor, föreningsaktiviteter och liknande Personliga möten (en eller få från bekantskapskretsen, jobbet…) Olika sätt att arbeta i beredningen: Kommungrupper Ämnesgrupper Andra grupper? Inga grupper alls?

26 Landstingsdirektörens stab Vilka ska beredningen föra dialog med ?

27 Landstingsdirektörens stab PlatsDatum Vi träffade Antal (män och kvinnor) Från beredningen De viktigaste iakttagelserna och slutsatserna från mötet Dokumentera Dokumentera så snart som möjligt! Dokumentera tillsammans Undvik att posta in dokumentationen

28 Landstingsdirektörens stab Hur hittar man medborgarnas behov? Ledamöternas analys av behov Omvärldens påverkan - Lagstiftning - EU - Nationella riktlinjer Egna åsikter och erfarenheter Medborgardialog Kunskaps- uppbyggnad Fakta om uppdraget

29 Landstingsdirektörens stab Man möter många tolkningar av behov! Befolkningens förväntningar, önskningar och synpunkter Behov av hälso- och sjukvård utifrån professionens bedömning Patienters och brukares efterfrågan Vårdens utbud

30 Landstingsdirektörens stab Klyftan ökar! Förväntningar, krav och möjligheter Resurser: personal och ekonomi

31 Landstingsdirektörens stab Beredningarnas rapporter är bara början Landstings- styrelsen Fullmäktiges partier Lämnar motioner Lämnar förslag till LFU Landstings- direktören verkställer Fullmäktiges beredningar visar behoven Styrelsen och partierna föreslår lösningar Ledningsstab Division opererande Division Medicin Division Diagnostik Division etc. Rapport 2011

32 Landstingsdirektörens stab Återkoppling Återkoppling till medborgarna Återbesök Öppna återkopplingsmöten Brev Återkoppling från verksamheten Varje vår till samtliga beredningar


Ladda ner ppt "Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå."

Liknande presentationer


Google-annonser