Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hälso- och sjukvårdsberedning Öst

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hälso- och sjukvårdsberedning Öst"— Presentationens avskrift:

1 Hälso- och sjukvårdsberedning Öst
Kalix Överkalix Haparanda Övertorneå

2 Vem är du? Vem är jag? Jag heter… och kommer ifrån… Min familj
När jag var liten ville jag bli… Det här har jag gjort i livet På min fritid tycker jag om att… När ni bjuder mig på middag ska ni helst bjuda på… och… I framtiden vill jag lära mig Jag sitter i beredningen därför att…

3 Landstingsdirektör Sekretariat Stab Division Opererande specialiteter
Division Medicinska specialiteter Division Diagnostik Division Primärvård Division Vuxenpsykiatri Division Folktandvård Division Kultur och Utbildning Division Service Division Länsteknik Akutsjukvård och ambulans Allm.kir Urologi Ortopedi Ögon Öron Käkkir. Kvinnosjukvård Allm Internmed. Infektion Hud Lungmedicin Hematologi Njurmedicin Hjärtmedicin Neurologi Gastroenter-ologi Reumatologi Neuro och smärtrehab Geriatrik/ rehab paramedicin Barnmed Barnpsyk Barnhab Bild- och funktions-medicin Laboratorie-medicin Smittskydd Vårdcentraler i länets samtliga kommuner Rehabenheten i Luleå Länsenheten särskilt stöd/funk-tionshinder Baspsykiatri Specialiserad akutpsykiatri Länsgemensamma verksamheter Kliniker för allmäntandvård Specialist-tandvård Tandtekniker-laboratorium Norrbottens musiken Norrbottens museum Gran natur-bruksskola Kalix natur-bruksgymnasium Länsservice Landstings-fastigheter Kostservice Gemensam service Administrativ service Upphandling Infrastruktur Medicinsk teknik Verksam-hetssystem Teknikakuten

4 Politisk organisation
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord Revisorer Landstingsfullmäktige Patientnämnd Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Valutskott Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt Demokratiutskott Landstingsstyrelse Hälso- och sjukvårdsberedning Syd Bolagsstyrelser Stiftelsestyrelser Regionala beredningen Programberedningen Driftsorganisation

5 Hälso- och sjukvårdslagen + Tandvårdslagen
…målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. (§2/§2) Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har störst behov av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården. (§2) …hälso- och sjukvården ska styras med utgångspunkt i befolkningens behov. (§7/§8)

6 Behoven styr Beredningarnas ledamöter för medborgardialog i Norrbotten
Beredningarnas arbete ökar kunskapen om medborgarnas behov Landstingsfullmäktige fattar beslut på goda grunder En legitim och behovsstyrd hälso- och sjukvård i Norrbotten

7 Egna styrdokument Landstingsplan 2011-2013
Landstingsfullmäktiges regler 2011 95 § Hälso- och sjukvårdsberedningarnas uppgift är att inom sina geografiska områden och utifrån ett medborgarperspektiv på utbudet av hälso- och sjukvård: • Öka kunskapen om medborgarnas behov, tillgång till och konsumtion av vård i respektive geografiska område. • Verka för bättre kontakter mellan medborgare och förtroendevalda. • Lämna rapporter om genomförd verksamhet. • I sina verksamhetsrapporter för året lämna underlag inför styrelsens beredning av landstingsplanen. Hälso- och sjukvårdsberedningarna ska i sitt arbete söka samverkan med länets kommuner.

8

9 Sekretariatet (en del av personalen)
Åsa Sjöström Enhetschef Inga Gustafsson Landstingssekreterare Inga-Lill Nordlund Assistent Micke Boström Utredare Jenny Grönberg Utredare Joanna Hansson Anders Renström Utredare

10 Beredningens budget Totalt 900.000 kr
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst Omkostnadsram kr Övrigt (arvoden, resor m.m.) kr Totalt kr

11 15 dagar till förfogande Arvode 750 kronor
varvid högst 5 dagar per år får användas för eget partiarbete Arvode 750 kronor Ett arvode per redovisad aktivitet (=räkningsunderlag) Max 15 arvoden per år Ersättning för förlorad arbetsinkomst Ersättning enligt styrkt intyg från arbetsgivaren Max 15 dagar per år Skriv alltid räkningsunderlag!

12 Räkningsunderlag förtroendevalda
Underlaget fås av din utredare eller laddas hem för utskrift från (sidan ”Information till förtroendevalda”). Fyll i ett räkningsunderlag för varje aktivitet, och fyll bara i den övre delen. Redovisa flera dagar på samma underlag. Lämna underlaget till utredaren eller skicka in. OBS! Glöm ej kvitton. För att få ersättning för förlorad arbetsinkomst måste du även lämna in ett styrkt intyg om inkomstbortfall från din arbetsgivare. Utbetalning sker månadsvis. Löneförättare Ingrid Bäckström nås på eller Landstinget använder Swedbank. Har du konto i annan bank måste du själv ordna överföring.

13 1 Kim Karlsson 650512-1918 Dialog med elever Kim Karlsson
Cirka Havrevägen 55 Laxen Hotell, Boden Burrbyn 240 Olle Olsson Eva Eriksson 1 x 37 Eva Eriksson åkte bara med en väg. Jag parkerade i P-huset Bävern x Kim Karlsson

14 Fakturor och kostnadsställe
Norrbottens läns landsting Administrativ Service Box   Boden Uppge kostnadsställe 01281 Lönehandläggare Ingrid Bäckström

15 Övrigt praktiskt Representation? Bjuda och bjudas…
Bokning av resor och hotell ska göras via Norrbottens Resebyrå eller Bokning av hyrbil: Landstinget har avtal med Avis biluthyrning Meddela alltid förhinder! Frågor om pension och försäkringar besvaras av lönekontoret eller sekretariatet.

16 Landstingsfullmäktiges beredningar
Hälso- och sjukvårds-beredningarna (Syd, Mitt, Nord & Öst) Programberedningen Regionala beredningen Befolkningen Patienter och närstående Näringsliv, myndigheter och organisationer

17 Uppdrag 2011 Hälso- och sjukvårdsberedningarna får i uppdrag att undersöka kvinnors och mäns behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten – är vården patientfokuserad, tillgänglig och kvalitativt likvärdig?

18 Vad är egentligen uppdraget?
Att ta reda på om vården är: - Patientfokuserad? - Tillgänglig? - Kvalitativt likvärdig? Vad har kvinnor och mäns för behov av hälso- och sjukvård i Norrbotten? Vad tycker kvinnorna? Vad tycker männen?

19 Patientfokuserad hälso- och sjukvård
Några exempel Respektfullt & personligt bemötande (behandla lika – behandla olika) Att bli trodd Patientens egen kunskap och erfarenhet tas tillvara Rätt information på rätt sätt (så att alla förstår) Kontinuitet och stabilitet

20 Tillgänglig hälso- och sjukvård
Några exempel Telefonen, klockan, almanackan (om att nå vården och få råd eller tid) Transport Är det öppet eller stängt? Kommer jag in? Har personalen tid med mig? Information E-hälsa

21 Kvalitativt likvärdig hälso- och sjukvård
Några exempel Kritisk massa för att uppnå säkerhet och kvalitet Man/kvinna Bakgrund Sexuell läggning Ålder Diagnos Ort Sjuktransport och E-hälsa (igen) Palliativ vård i glesbygd

22 Förslag på gemensamma frågor
Patientfokuserad Hur vill du att hälso- och sjukvården ser och lyssnar till dig? Tillgänglig Vad är en tillgänglig hälso- och sjukvård för dig? Kvalitativt likvärdig Tror du att du får en lika bra vård som alla andra?

23 Beredningens arbetsår
November: Planering, kunskapsuppbyggnad och beslut om verksamhetsplan Därefter följer en period av dialog (främst vårterminen) samt analys (främst hösten) Oktober: Beslut om verksamhetsrapport November: Verksamhetsrapporten debatteras i landstingsfullmäktige Beredningen återkopplar till de man träffat under uppdraget April: Styrelsens svar debatteras i landstingsfullmäktige Maj: Ordförande deltar i dialog om landstingsplanen Juni: Beslut om landstingsplanen i landstingsfullmäktige Mars: Återföring från styrelsen och verksamheten

24 Vilka förkunskaper behövs?
Om själva uppdraget? Om att föra dialog? Kunskapsuppbyggnad i Boden januari

25 Olika sätt att föra dialog
Några metoder som visat sig fungera bra: Bjuda in sig själv till mindre möten och träffar Bjuda in sig själv till skolor, föreningsaktiviteter och liknande Personliga möten (en eller få från bekantskapskretsen, jobbet…) Olika sätt att arbeta i beredningen: Kommungrupper Ämnesgrupper Andra grupper? Inga grupper alls?

26 Vilka ska beredningen föra dialog med
?

27 Dokumentera Dokumentera så snart som möjligt! Dokumentera tillsammans
Plats Datum Vi träffade Antal (män och kvinnor) Från beredningen De viktigaste iakttagelserna och slutsatserna från mötet Dokumentera så snart som möjligt! Dokumentera tillsammans Undvik att posta in dokumentationen

28 Hur hittar man medborgarnas behov?
Medborgardialog Egna åsikter och erfarenheter Omvärldens påverkan Lagstiftning - EU - Nationella riktlinjer Kunskaps-uppbyggnad Fakta om uppdraget Ledamöternas analys av behov

29 Man möter många tolkningar av behov!
Befolkningens förväntningar, önskningar och synpunkter Behov av hälso- och sjukvård utifrån professionens bedömning Patienters och brukares efterfrågan Vårdens utbud

30 Klyftan ökar! Förväntningar, krav och möjligheter Resurser: personal
ekonomi

31 Beredningarnas rapporter är bara början
Fullmäktiges beredningar visar behoven Styrelsen och partierna föreslår lösningar Landstings- direktören verkställer Fullmäktiges partier Lämnar motioner Ledningsstab Division opererande Division Medicin Division Diagnostik Division etc. Rapport 2011 Landstings-styrelsen Lämnar förslag till LFU

32 Återkoppling Återkoppling till medborgarna
Återbesök Öppna återkopplingsmöten Brev Återkoppling från verksamheten Varje vår till samtliga beredningar


Ladda ner ppt "Hälso- och sjukvårdsberedning Öst"

Liknande presentationer


Google-annonser