Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010

2 Ansvarsutredningsworkshop 2 Dagens innehåll Summering kurstillfälle 1 Hur har det gått med era ansvarsutredningar? Bolagsformer Årsredovisningar

3 Ansvarsutredningsworkshop 3 Summering kurstillfälle 1 Vad är skillnaden mellan taxerad och lagfaren ägare? Vem ska lämna markstatusrapport? Miljömålet Giftfri miljö Förorenat område Ansvarsutredningar Ansvariga subjekt Informationssökning

4 Ansvarsutredningsworkshop 4 Vem är adressat? Rätt adressat = den som enligt miljöbalkens bestämmelser ansvarar för att uppfylla den bestämmelse som omfattas av ansvarsutredningen.

5 Ansvarsutredningsworkshop 5 Enskild näringsverksamhet Juridisk personNej Antal ägareAlltid 1 fysisk person. Ägarnas ansvarObegränsat personligt ansvar hos ägaren. KapitalkravNej FöreträdareNäringsidkaren Avslutas normalt genom likvidationNej

6 Ansvarsutredningsworkshop 6 (Enkelt bolag) Handelsbolag / Kommanditbolag HandelsbolagKommanditbolag Juridisk personJa Antal ägareMinst 2 personer, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Obegränsat solidariskt och personligt ansvar hos ägarna. Komplementär: Obegränsat solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: sin insats. KapitalkravNejKomplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr FöreträdareBolagsmännen, var och en för sig, eller gemensamt. Komplementärerna Avslutas normalt genom likvidation Ja

7 Ansvarsutredningsworkshop 7 Aktiebolag (Holdingbolag) Juridisk personJa Antal ägare1 person eller fler, fysiska eller juridiska. (Privat eller publikt aktiebolag) Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital. Kapitalkrav 50.000 kr i privata bolag 500.000 kr i publika bolag FöreträdareStyrelsen, VD Avslutas normalt genom likvidation Ja

8 Ansvarsutredningsworkshop 8 Fusion / delning av aktiebolag Två eller flera blir ett.Ett blir två eller flera.

9 Ansvarsutredningsworkshop 9 Aktieförvärv / inkråmsförvärv Köp av ett bolags aktier.Köp av ett bolags tillgångar, verksamhet.

10 Ansvarsutredningsworkshop 10 Ekonomisk (Ideell förening) Ekonomisk förening Juridisk personJa Antal ägareMinst 3 medlemmar, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatsen. FöreträdareStyrelsen, VD KapitalkravJa, i form av en kontantinsats eller en arbetsinsats. Avslutas normalt genom likvidation Ja

11 Ansvarsutredningsworkshop 11 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Av förvaltningsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Förslag till resultatdisposition Verksamheten Av revisionsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Revisorns syn på ansvarsfrihet Redovisning enligt gällande lagar Eventuella avvikelser

12 Ansvarsutredningsworkshop 12 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 10 000 Materiella anläggningstillgångar500 000 Finansiella anläggningstillgångar100 000 ________________________________ Summa anläggningstillgångar610 000 Omsättningstillgångar Varulager 30 000 Kortfristiga fordringar120 000 Kortfristiga placeringar 50 000 Kassa 24 000 Bank106 000 ________________________________ Summa omsättningstillgångar330 000 Summa tillgångar940 000 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital100 000 Reservfond 10 000 Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel390 000 Årets resultat 40 000 ________________________________ Summa eget kapital540 000 Obeskattade reserver 50 000 Skulder Långfristiga skulder300 000 Kortfristiga skulder 50 000 ________________________________ Summa skulder350 000 Summa eget kapital och skulder940 000 Balansräkning

13 Ansvarsutredningsworkshop 13 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning609 000 Övriga rörelseintäkter 30 000 Kostnader Personalkostnader560 000 Avskrivningar 5 000 _______________________ Rörelseresultat 74 000 Finansiella intäkter 3 000 Finansiella kostnader 12 000 _______________________ Resultat efter finansiella poster 65 000 Bokslutsdispositioner 10 000 _______________________ Resultat före skatt 55 000 Skatt 15 000 Årets resultat 40 000

14 Ansvarsutredningsworkshop 14 Tack för att ni lyssnat!!!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser