Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010."— Presentationens avskrift:

1 På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010

2 Ansvarsutredningsworkshop 2 Dagens innehåll Summering kurstillfälle 1 Hur har det gått med era ansvarsutredningar? Bolagsformer Årsredovisningar

3 Ansvarsutredningsworkshop 3 Summering kurstillfälle 1 Vad är skillnaden mellan taxerad och lagfaren ägare? Vem ska lämna markstatusrapport? Miljömålet Giftfri miljö Förorenat område Ansvarsutredningar Ansvariga subjekt Informationssökning

4 Ansvarsutredningsworkshop 4 Vem är adressat? Rätt adressat = den som enligt miljöbalkens bestämmelser ansvarar för att uppfylla den bestämmelse som omfattas av ansvarsutredningen.

5 Ansvarsutredningsworkshop 5 Enskild näringsverksamhet Juridisk personNej Antal ägareAlltid 1 fysisk person. Ägarnas ansvarObegränsat personligt ansvar hos ägaren. KapitalkravNej FöreträdareNäringsidkaren Avslutas normalt genom likvidationNej

6 Ansvarsutredningsworkshop 6 (Enkelt bolag) Handelsbolag / Kommanditbolag HandelsbolagKommanditbolag Juridisk personJa Antal ägareMinst 2 personer, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Obegränsat solidariskt och personligt ansvar hos ägarna. Komplementär: Obegränsat solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: sin insats. KapitalkravNejKomplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr FöreträdareBolagsmännen, var och en för sig, eller gemensamt. Komplementärerna Avslutas normalt genom likvidation Ja

7 Ansvarsutredningsworkshop 7 Aktiebolag (Holdingbolag) Juridisk personJa Antal ägare1 person eller fler, fysiska eller juridiska. (Privat eller publikt aktiebolag) Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital. Kapitalkrav kr i privata bolag kr i publika bolag FöreträdareStyrelsen, VD Avslutas normalt genom likvidation Ja

8 Ansvarsutredningsworkshop 8 Fusion / delning av aktiebolag Två eller flera blir ett.Ett blir två eller flera.

9 Ansvarsutredningsworkshop 9 Aktieförvärv / inkråmsförvärv Köp av ett bolags aktier.Köp av ett bolags tillgångar, verksamhet.

10 Ansvarsutredningsworkshop 10 Ekonomisk (Ideell förening) Ekonomisk förening Juridisk personJa Antal ägareMinst 3 medlemmar, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatsen. FöreträdareStyrelsen, VD KapitalkravJa, i form av en kontantinsats eller en arbetsinsats. Avslutas normalt genom likvidation Ja

11 Ansvarsutredningsworkshop 11 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse Av förvaltningsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Förslag till resultatdisposition Verksamheten Av revisionsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Revisorns syn på ansvarsfrihet Redovisning enligt gällande lagar Eventuella avvikelser

12 Ansvarsutredningsworkshop 12 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar ________________________________ Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa Bank ________________________________ Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat ________________________________ Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder ________________________________ Summa skulder Summa eget kapital och skulder Balansräkning

13 Ansvarsutredningsworkshop 13 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Kostnader Personalkostnader Avskrivningar _______________________ Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader _______________________ Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner _______________________ Resultat före skatt Skatt Årets resultat

14 Ansvarsutredningsworkshop 14 Tack för att ni lyssnat!!!


Ladda ner ppt "På säker grund för hållbar utveckling Ansvarsutrednings- workshop del II 8 december 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser