Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ansvarsutrednings- workshop del II

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ansvarsutrednings- workshop del II"— Presentationens avskrift:

1 Ansvarsutrednings- workshop del II
8 december 2010

2 Dagens innehåll Summering kurstillfälle 1
Hur har det gått med era ansvarsutredningar? Bolagsformer Årsredovisningar

3 Summering kurstillfälle 1
Vad är skillnaden mellan taxerad och lagfaren ägare? Vem ska lämna markstatusrapport? Miljömålet Giftfri miljö Förorenat område Ansvarsutredningar Ansvariga subjekt Informationssökning

4 Vem är adressat? Rätt adressat = den som enligt miljöbalkens bestämmelser ansvarar för att uppfylla den bestämmelse som omfattas av ansvarsutredningen.

5 Enskild näringsverksamhet
Juridisk person Nej Antal ägare Alltid 1 fysisk person. Ägarnas ansvar Obegränsat personligt ansvar hos ägaren. Kapitalkrav Företrädare Näringsidkaren Avslutas normalt genom likvidation

6 (Enkelt bolag) Handelsbolag / Kommanditbolag
Juridisk person Ja Antal ägare Minst 2 personer, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Obegränsat solidariskt och personligt ansvar hos ägarna. Komplementär: Obegränsat solidariskt och personligt ansvar. Kommanditdelägare: sin insats. Kapitalkrav Nej Komplementär: nej Kommanditdelägare: minst 1 kr Företrädare Bolagsmännen, var och en för sig, eller gemensamt. Komplementärerna Avslutas normalt genom likvidation

7 Aktiebolag (Holdingbolag)
Juridisk person Ja Antal ägare 1 person eller fler, fysiska eller juridiska. (Privat eller publikt aktiebolag) Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatt kapital. Kapitalkrav kr i privata bolag kr i publika bolag Företrädare Styrelsen, VD Avslutas normalt genom likvidation

8 Fusion / delning av aktiebolag
Två eller flera blir ett. Ett blir två eller flera.

9 Aktieförvärv / inkråmsförvärv
Köp av ett bolags aktier. Köp av ett bolags tillgångar, verksamhet.

10 Ekonomisk (Ideell förening)
Ekonomisk förening Juridisk person Ja Antal ägare Minst 3 medlemmar, fysiska eller juridiska. Ägarnas ansvar för företagets skulder Inte personligt ansvar. Riskerar bara insatsen. Företrädare Styrelsen, VD Kapitalkrav Ja, i form av en kontantinsats eller en arbetsinsats. Avslutas normalt genom likvidation

11 Förvaltningsberättelse och revisionsberättelse
Av förvaltningsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Förslag till resultatdisposition Verksamheten Av revisionsberättelsen ska bl.a. följande framgå: Revisorns syn på ansvarsfrihet Redovisning enligt gällande lagar Eventuella avvikelser

12 Balansräkning Tillgångar Summa tillgångar 940 000
Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar ________________________________ Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa Bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserade vinstmedel Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder

13 Resultaträkning Intäkter Nettoomsättning 609 000
Övriga rörelseintäkter Kostnader Personalkostnader Avskrivningar _______________________ Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Årets resultat

14 Tack för att ni lyssnat!!!


Ladda ner ppt "Ansvarsutrednings- workshop del II"

Liknande presentationer


Google-annonser