Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa."— Presentationens avskrift:

1 Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

2 Handlingsplanen för 2010… … bygger på resultaten från arbetsmiljöronder 2009, APT-möten, institutionsstyrelsemöten, medarbetarsamtal samt Arbetsmiljöbarometer III (2008).

3 Ledarskap Problem Medarbetarna känner att ledningen är otydlig, förtroendet för ledningen är delvis svagt, Medarbetare upplever att man inte får konstruktiv kritik; vare sig positiv eller negativ, Medarbetarna upplever en stor del av planerade personalmöten, t.ex. APT, som icke meningsfulla. Detsamma gäller för medarbetarsamtal och lönesamtal.

4 Chefskap – beskrivning av närmaste chef (2008) Stämmer heltStämmer delvis Kvalitetsmedveten 17(32)*(30)**39(37)(41) Följer upp beslut 6(16)(16)22(32)(35) Skapar sammanhållning12(27)(33)34(38)(38) Uppmuntrar säga ifrån11(19)(21)31(33)(35) Är konsekvent 4(16)(20)36(38)(40) Företräder verksamheten21(33)(35)34(34)(35) Lätt att fatta beslut19(35)(30)28(33)(38) Uppmuntra medarbetare att delta i beslut10(22)(27)35(37)(38) Arbetar strategiskt17(26)(28)30(33)(36) Lätt att samarbeta med23(32)(38)43(42)(38) *SA **GU totalt

5 Positiv återkoppling från närmaste chef (ja ofta + ja ibland, procent) 20052008 Ja, ofta6(18)*13(20)* Ja, ibland34(42)*22(44)* * GU totalt

6 Förtroende för chef (mycket + ganska stort) Förtroende för prefekt/enhetschefFörtroende för närmaste chef 2005:37(58)** 2008:44(51)*(56)**47(63)*(66)** Förtroende för dekan/motsvarande 2005:43(44)** 2008:44(33)*(42)** *SA ** GU totalt

7 Intresse för chef- och ledarskap (mycket + ganska stort intresse) 20052008 Intresse för chefsuppdrag 29 (31)*(35)** 18 (30)*(30)** Intresse för annat ledningsuppdrag 45 (43)*(47)** 27 (38)*(36)** * SA ** GU totalt

8 Handling Ledningens arbetsfördelning skall tydliggöras, Delegationsordningen, årligen reviderad, skall kommuniceras bättre, Verksamhetens ledningsarbete i termer av uppdrag, rapportering och uppföljning skall göras mer transparant (t.ex. via sociala media såsom blogg och tvitter), Nytillsatta chefer skall påbörja GU:s chefsutvecklingsprogram HT 10, Planerade personalmöten (t.ex. personalkonferens, utvecklingsdagar, APT), kommer att följas upp vad gäller innehåll och närvaro, Alla medarbetare skall ha medarbetarsamtal och erbjudas lönesamtal under 2010. Upplägget av samtal skall ske utifrån den akademigemensamma modellen. Det är både chefs och medarbetares ansvar att förbereda sig inför samtalet och att säkerställa att det blir av värde för alla parter.

9 Samarbete, konflikter och diskriminering Problem Samarbete, oenigheter och konflikter löses inte alltid konstruktivt, lyhördheten är låg, Det finns tendens till att inte kritik framförs, Kränkande särbehandling och diskriminering förekommer, Samarbete inom grupper och mellan grupper är delvis dåligt.

10 Samarbete inom och mellan grupper (mycket + ganska dåligt) 2005 2008 Inom gruppen lärare/forskare23(19)*20(19)* Inom gruppen TA32(13)*27(12)* Mellan lärare/forskare – TA19(15)*24(16)* Mellan lärare/forskare – stud 4(7)* 5(7)* Mellan TA – stud 1(5)* 5(6)* * SA

11 Kränkande särbehandling 20052008 AnställdaVid något tillfälle 39 (19)*(19)** 26 (18)*(15)** Vid flera tillfällen 13 (7)*(6)** 5 (7)*(6)** StudenterVid något tillfälle 47 (13)*(9)** 19 (10)*(8)** Vid flera tillfällen 6 (3)*(2)** 3 (2)*(1)** * SA ** GU totalt

12 Kränkande särbehandling 20052008 Du självVid något tillfälle 14 (8)*(8)** 14 (9)*(7)** Vid flera tillfällen 4 (4)*(3)** 2 (3)*(2)** * SA ** GU totalt

13 Samarbetssvårigheter och konflikter (mycket stora + ganska stora) GUSAVårdvetenskap 2005:29 3160 2008:283030

14 Frispråkighetsrisk (Ja, helt säkert + ja, troligen) Försämrad ställning Ovilja chef Ovilja arb.kamr 200542(28)*(27)** 57(37)*(35)**37(23)*(23)** 200839(26)*(25)** 47(36)*(34)**24(23)*(23)** Känt oro att framföra kritik? 2005: 33(19)*(20)** 2008: 17(18)*(14)** * SA **GU totalt

15 Vem kan man tänka sig att vända sig till vid konflikter? (2008) Ja, absolutja, kanske Närmaste chef43(51)*(56)**26(29)*(27)** Högre chef11(19)*(25)**31(37)*(37)** Arbetskamrat58(61)*(61)**32(30)*(31)** * SA ** GU totalt

16 Handling Även till institutionsstyrelsemötet anmäls generella arbetsmiljöproblem för diskussion, Påbörja chefshandledning med Previas hjälp för att stärka chefernas roll och identitet. Tydliggöra chefers och medarbetares ansvar vad gäller att följa likabehandlingsplanen och aktivt verka för en god arbetsmiljö för alla där utanförskap, särbehandling och diskriminering inte tillåts.

17 Arbetsvillkor och organisation Problem Fortsatta problem vid bokning av undervisningslokaler, Medarbetarna upplever att deras kompetens inte tillvaratas, Medarbetare känner otillräckligt inflytande, Arbetsbelastningen är för hög, en stor del av medarbetarna upplever att kvälls- och helgarbete krävs, Verksamhetens mål är inte tillräckligt kommunicerade, tydliga eller uppföljda Nyanställda upplever vissa svårigheter med att komma in i gemenskapen på institutionen, Från gruppen administrativ personal har kritik mot arbetsmiljön framförts vad gäller t.ex. samarbete på olika nivåer.

18 Oroskällor (2008) Beroendet av externa anslag: 26 (41)*(34)** Nedskärningar: 6 (27)*(29)** Omorganisation på arbetsplatsen: 8 (20)*(21)** Varsel om uppsägning: 6 (14)*(12)** Otydlig ledning: 50 (12)*(12)** * SA**GU totalt

19 Påverka beslut och inflytande Påverkan på beslut (mkt stor + ganska stor): 2005: 33(34)*(41)** 2008:31(35)*(44)** Inflytande Enligt önskemålMindre än önskat 2005:55(56)*(56)**37(34)*(35)** 2008:52(55)*(54)**40(35)*(36)** * SA**GU totalt

20 Hur nöjd är man med olika aspekter av arbetet? (Mycket nöjd + ganska nöjd, 2008) GUSAVårdvetenskap Arbetsuppgifter87 8791 Arbetet som helhet868484 Arbetskamraterna848686 Dina prestationer848490 Utmaning74 7370 Närmaste chefen656345 Utvecklingsmöjligheter 61 6159 Möjligheter att påverka55 5455 Arbetsbelastning46 5342 Lönen413842

21 Nöjd med arbetet och anställningen (mycket + ganska nöjd) Nöjd med jobbet Nöjd med arbeta på inst Nöjd arbeta på GU 200582(84)*84(79)*77(70)* 200884(86)*74(79)*77(72)* *GU totalt

22 Engagemang 1-5; 1 = mkt högt, 5 = mkt lågt SAVårdvetenskap 2005:M = 1.90M = 2.09 2008:M = 1.89M = 2.16

23 Stress och stressupplevelser (instämmer helt, 2008) GUSAVårdvet Kan inte släppa272328 tankarna på jobbet Ej tid att reflektera181520 Fler arbetsuppgifter272328 Fysiskt utmattad131312 Psykiskt utmattad161620

24 Handling Fortsatt arbete med förbättring av lokalbokningssystem och organisation. Frågan kommer lyftas åter vid SA:s övergripande lokalgrupp, Fortsatt arbete med optimal arbetsfördelning utifrån kompetens och resurser genom större närhet mellan chef och medarbetare inom respektive sektion, Arbetsmiljöombud ska finnas inom varje sektion, Fortsatt utveckling och tydliggörande vad gäller sektioneras uppdrag, innehåll och struktur, Introduktion för nyanställda skall fortsatt erbjudas en gång per termin,

25 Handling (forts) Mentorskap skall introduceras där varje nyanställd tilldelas en mentor med uppgift att lotsa vederbörande in i verksamheten, organisatoriskt och socialt, Fortsatt uppmuntran att minst 25 medarbetare deltar i utbildning om medarbetarskap under 2010, Information om arbetsmiljö och erforderliga dokument skall finnas på hemsidan, Fortsatt översyn av uppdragsbeskrivning för administrativ personal. Vidare skall kompetensutveckling på individ- och gruppnivå erbjudas. Förslag skall läggas om akademigemensamma utbildningar och aktiviteter.

26 Hälsa och hälsorisker Problem Medarbetare upplever oro för hälsorisker i samband med bl a bildskärmsarbete, har nack-, rygg-, muskel- och/eller ledbesvär, Medarbetare upplever sömnsvårigheter pga. av tankar på jobbet, Det finns en begränsad uppfattning om vilken hjälp man kan få från företagshälsovården,

27 Hälsa (Skala 1 – 10; 1 = mycket dålig; 10 = mycket god [Andel 8,9,10] ) GUVårdvetenskap 2005: 6562 2008: 6972

28 Handling Vid medarbetarsamtalet följs medarbetarnas hälsa upp, Uppmuntra till att friskvårdbidraget utnyttjas av de anställda, Följ upp korttidssjukfrånvaron inom institutionen, Bjud in Previa för en genomgång av deras verksamhet, Fortsatt översyn av fysiska arbetsplatsen där ergonomiska lösningar skall prioriteras.

29 Vårdvetenskap jämfört med fakultet/GU Bättre Mindre oro för nedskärningar och omorganisationer Samarbetet lärare/forskare och TA bättre Mer positiv återkoppling från studenter Mer frekvent med utvecklings- och lönesamtal Större förtroende för dekan Mindre bra Frispråkighetsrisk Otydlig ledning Mindre nöjd med närmaste chef Mindre aktiv ledarstil Mindre positiv återkoppling från chef Mindre förtroende för prefekt, närmaste chef Samarbetet inom TA mindre bra Kränkande särbehandling, mobbning, mer frekvent

30 Jämförelser över tid Bättre Frispråkighetsrisken har minskat Mindre kränkande särbehandling Mindre samarbetssvårigheter och konflikter Större förtroende för prefekt Sämre Mindre nöjda med att arbeta vid institutionen Mindre löne- och utvecklingssamtal Intresset för chefsuppdrag och andra ledningsuppdrag

31 Studenternas arbetsmiljö Problem Det finns rapporter om stickskador via kanyler i samband med träning av venprovstagning etc, framförallt under VFU men också på KTC. Studenterna upplever svårigheter vad gäller kommunikation med lärare och administratörer. Det gäller t.ex. kännedom om till vem man vänder sig med ett ärende samt brister i den löpande kontakten med lärare i kurser/program, Vid kursutvärdering har framkommit problem med den fysiska arbetsmiljön, t.ex. buller och kyla

32 Handling Implementering av det PM för stickskador som tagits fram av Lokala Arbetsmiljökommittén (LAK) i samband med Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Tydliggöra uppdragsbeskrivning och kommunikationsvägar för dem det berör, Utveckla en kommunikationsöverenskommelse gällande kontakt student-lärare, Information om arbetsmiljöarbete och dess organisation skall finnas i varje kurs, En gång per månad träffas representanter från kåren och institutionen. På dagordningen skall studenternas arbetsmiljö finnas med som en punkt, Kontinuerlig rapport från kursansvarig lärare om och åtgärd av eventuella problem som framkommit i kursvärderingen.

33 Fortsatt uppföljning av arbetsmiljön 2010 En psykosocial arbetsmiljörond skall genomföras (VT 10) och utifrån den skall en konkret handlingsplan utarbetas, redovisas och genomföras, En fysisk arbetsmiljörond skall genomföras (HT 10) och utifrån den skall en konkret handlingsplan utarbetas, redovisas och genomföras, En arbetsmiljörond med studentmedverkan skall genomföras och utifrån den skall en konkret handlingsplan utarbetas och genomföras, Fortsatt jämlikhets- och jämställdhetsarbete enligt plan, Brandskyddsronder skall genomföras en gång per termin, Ett APT under första kvartalet skall vikas åt att gå igenom Arbetsmiljöbarometer III (2008) handlingsplanen i detalj Arbetsmiljögruppen har inplanerat fyra mötestillfällen under 2010 där uppföljning av pågående ärenden och introduktion av nya kan ske.


Ladda ner ppt "Systematiskt arbetsmiljöarbete vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa."

Liknande presentationer


Google-annonser