Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RALS 2007 – 2010 (den 1 oktober 2007 – den 30 september 2010) Ändringar och nyheter  Löneprinciper och gemensamt arbete  Lönerevision  Avstämning 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RALS 2007 – 2010 (den 1 oktober 2007 – den 30 september 2010) Ändringar och nyheter  Löneprinciper och gemensamt arbete  Lönerevision  Avstämning "— Presentationens avskrift:

1 RALS 2007 – 2010 (den 1 oktober 2007 – den 30 september 2010) Ändringar och nyheter  Löneprinciper och gemensamt arbete  Lönerevision  Avstämning  Revisionstidpunkter  Vid oenighet  Ändring av lön vid andra tillfällen  Särskilda frågor och bilagor

2 LÖNEPRINCIPER OCH GEMENSAMT ARBETE O När lönebildningsarbetet inte fungerar – lokal part kan vända sig till centrala parter för stöd och med- verkan (Förhandlingsprotokollet, 3 §) O Tydligare åtagande om uppföljning och utvärde- ring (6.1 §, fjärde stycket) O Tydligare åtagande kring löneutveckling för föräldralediga (6.1 §, femte stycket, sista meningen)

3 LÖNEREVISION O Lönesättande samtal (8.2 §) - lokala parter avgör planering och tillämpning (kommande stödmate- rial) O Lokala förhandlingar (8.3 §) – lokala parter avgör planering och tillämpning; t ex vad avser omfatt- ning av lokal-lokala förhandlingar O Vid oenighet ska lokala parter först begära stöd från centrala parter – sedan lönenämnd (8.5 §)

4 AVSTÄMNING  Lönen för heltidsanställd under hela avtalsperioden ska ha ökat med minst 1 050 kr (9 §) Samma konstruktion som förra avtalet:  Lokala parter kan komma överens om annat  Lokala parter avgör tillämpningen för de som inte varit anställda under hela avtalsperioden

5 REVISIONSTIDPUNKTER Om lokala parter inte kommer överens om annat gäller följande revisionstidpunkter (bilaga B):  den 1 januari 2008, och då med ett engångsbelopp på 3 600 kr för sista kvartalet 2007 (engångsbelop- pet regleras i förhandlingsprotokollet, 2 §)  den 1 oktober 2008  den 1 januari 2010

6 VID OENIGHET Ingen ändring jämfört med förra avtalet: ”De centrala parterna förutsätter att lokala parter uppnår en förhandlingslösning vid lönerevisionen. Först sedan parterna uttömt alla möjligheter att på egen hand sluta avtal, får ordningen enligt 8.5 användas” (8.3 §, andra stycket)

7 Om man trots allt inte själva uppnår förhandlings- lösning (8.5 §):  Först begära stöd från centrala parter (nytt)  Sedan utse lokal lönenämnd med opartisk ordfö- rande – och denne ska i första hand hjälpa lokala parter hitta förhandlingslösning (samma som tidi- gare)

8 Om man trots allt detta inte hittar förhandlingslösning - och först då – tillämpas de siffror som gäller vid oenighet (bilaga B): O den 1 januari 2008 - 2,4 %, lägst 590 kr O den 1 oktober 2008 – 2,9 %, lägst 730 kr O den 1 januari 2010 – 3,4 %, lägst 850 kr eller, om detta värde blir högre, 10,2 % - (utfall revision 1 + utfall revision 2)

9 ÄNDRINGAR AV LÖN VID ANDRA TILLFÄLLEN Tidigare reglerat i ALFA, bilaga 2 (lön vid nyanställ- ning och under pågående anställning) - skillnader: Nu reglerat i RALS (10 §) Nu enskild överenskommelse (tidigare arbetsgi- varbeslut) Utifrån tillämpning av gemensamma löneprinci- per (tidigare myndighetens lönepolitik)

10 SÄRSKILDA FRÅGOR OCH BILAGOR  Betydelsen av lokala parters arbete med lika möjligheter för kvinnor och män (11 §)  Underlätta för rehabilitering av långtidssjukskrivna (11 §)  Centralt partsarbete kring jämställdhet (bilaga C)  Centrala parters stöd till lokal lönebildning (bilaga D)

11  Partsgrupp för universitets- och högskoleområdet (bilaga E)  Stöd för samverkan på lokal nivå (bilaga F)  Framtida inriktning av Utvecklingsrådets verksamhet (bilaga G)  Stöd till lokala parter vad gäller arbetstidsfrågor (bilaga H)


Ladda ner ppt "RALS 2007 – 2010 (den 1 oktober 2007 – den 30 september 2010) Ändringar och nyheter  Löneprinciper och gemensamt arbete  Lönerevision  Avstämning "

Liknande presentationer


Google-annonser