Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PPR 2009 Februari 090211. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PPR 2009 Februari 090211. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte."— Presentationens avskrift:

1 PPR 2009 Februari 090211

2 Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte hänsyn till nollränterestriktionen

3 Diagram 2. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

4 Diagram 3. BNP med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

5 Diagram 4. Konjunkturindikatorer för euroområdet 1965-2008 Årlig procentuell förändring respektive nivå Källor: EU-kommissionen och OECD

6 Diagram 5. Konsumentförtroende i USA, University of Michigan Index Index Källa: Reuters Ecowin

7 Diagram 6. Konkurser och varsel i Sverige 1000-tal Källor: ITPS och SCB

8 Diagram 7. Företags nyupplåning från svenska banker Årlig procentuell förändring Källa: SCB

9 Diagram 8. Styrräntor Procent Källa: Reuters EcoWin

10 Diagram 9. BNP i omvärlden TCW-vägd, årlig procentuell förändring Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

11 Diagram 10. Consensusprognoser vid olika tillfällen avseende BNP-utvecklingen 2009 Årlig procentuell förändring Källa: Consensus Economics Inc

12 Diagram 11. Oljepris, Brentolja USD per fat Källor: Intercontinental Exchange och Riksbanken

13 Diagram 12. Råvarupriser USD, index, år 2000 = 100 Källa: The Economist

14 Diagram 13. BNP i USA och euroområdet Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat och Riksbanken

15 Diagram 14. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP USA Nivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds Källa: Bureau of Economic Analysis och Riksbanken

16 Diagram 15. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP euroområdet Nivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds Anm. Ant. om recessionsstart 2008Q2. Legender avser kvartal då index = 100. Källor: Eurostat, OECD och Riksbanken

17 Diagram 16. Inköpschefsindex industrin. Nettotal, säsongsrensade Källor: NTC Economics, The Federation of Korean Industries

18 Diagram 17. Varuexport och exportorderingång Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärden. Fasta priser beräknat av Riksbanken.

19 Diagram 18. BNP Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

20 Diagram 19. Consensus och Riksbankens prognoser för BNP-tillväxten i Sverige 2009 vid olika tidpunkter Årlig procentuell förändring Källor: Consensus och Riksbanken

21 Diagram 20. Förlopp för BNP i olika regioner Kvartalsförändring i procent uppräknad till årstakt Källa: Riksbanken

22 Diagram 21. Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP Sverige Nivå, Index = 100 sista kvartalet innan recession inleds Källor: SCB och Riksbanken

23 Diagram 22. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken

24 Diagram 23. Export Kvartalsförändringar i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Säsongsrensad av Riksbanken.

25 Diagram 24. Hushållens disponibla inkomst, konsumtion och sparkvot Årlig procentuell förändring, fasta priser respektive procent av disponibel inkomst Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

26 Diagram 25. Arbetskraft och sysselsatta 1000-tals personer, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

27 Diagram 26. Sysselsättningsgrad Sysselsättning i procent av befolkningen, 16-64 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

28 Diagram 27. Arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm.Streckad linje avser Riksbankens prognos, 15-74 år.

29 Diagram 28. Faktisk och trendmässig arbetsproduktivitet i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Trend beräknad med Hodrick-Prescott-filtret.

30 Diagram 29. Enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos.

31 Diagram 30. Skattade gap Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

32 Diagram 31. KPI, KPIF och KPIF exklusive energi Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

33 Diagram 32. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

34 Diagram 33. Real reporänta Procent, kvartalsgenomsnitt Källa: Riksbanken

35 Diagram 34. KPI med osäkerhetsintervall Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

36 Diagram 35. KPIF Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

37 Diagram 36. Reporänteantagande Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

38 Diagram 37. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

39 Diagram 38. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

40 Diagram 39. Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

41 Diagram 40. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

42 Diagram 41. BNP i omvärlden TCW-vägd, årlig procentuell förändring Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

43 Diagram 42. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

44 Diagram 43. Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

45 Diagram 44. Arbetsmarknadsgap (arbetade timmar) Procentuell avvikelse från HP-trend Källor: SCB och Riksbanken

46 Diagram 45. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

47 Diagram 46. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

48 Diagram 47. Real reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

49 Diagram 48. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm: Streckad linje avser Riksbankens prognos.

50 Diagram 49. Arbetsproduktivitet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

51 Diagram 50. Konkurrensvägd växelkurs, TCW Index, 1992-11-18 = 100 Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

52 Diagram 51. BNP Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

53 Diagram 52. Reporänta Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

54 Diagram 53. KPI Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

55 Diagram 54. Real reporänta Procent, kvartalsgenomsnitt Källa: Riksbanken

56 Diagram 55. Långa räntor Procent Källa: Reuters Ecowin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

57 Diagram 56. Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor (TED-spread) Räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

58 Diagram 57. Skillnad mellan interbankräntor och förväntade styrräntor (Basis-spread) Räntepunkter Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken

59 Diagram 58. Penningpolitiska förväntningar i euroområdet och USA Procent Källor: Reuters Ecowin och Riksbanken Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier.

60 Diagram 59. Penningpolitiska förväntningar i Sverige enligt penningmarknadens aktörer Procent Källor: Reuters Ecowin, Prospera Research AB och Riksbanken Anm. Terminsräntorna har justerats för riskpremier.

61 Diagram 60. Börsutveckling Index, 1999-01-04 = 100 Källa: Reuters Ecowin

62 Diagram 61. Räntor i Sverige Procent Källor: Reuters Ecowin, SBAB, SCB och Riksbanken

63 Diagram 62. Långa räntor Procent Källor: Ecowin Reuters Anm: Bostadsinstitutens ränta för över 5 år, nya avtal

64 Diagram 63. Bostadspriser Årlig procentuell förändring Källor: SCB

65 Diagram 64. Utlåning till svenska hushåll respektive icke-finansiella företag Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Monetära finansiella instituts utlåning.

66 Diagram 65. Penningmängd Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

67 Diagram 66. Olika definitioner av monetär bas Miljarder kronor Källa: Riksbanken

68 Diagram 67. Växelkurser Kronor per euro respektive dollar Källa: Reuters Ecowin

69 Diagram 68. Transportkostnadsindikator (Baltic Dry Index) Index, 1985 = 1000 Källa: Reuters EcoWin Anm. Baltic dry index mäter priset att förflytta råvaror till sjöss.

70 Diagram 69. World trade index Index Källa: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis

71 Diagram 70. Export (löpande priser) Enhet: USD, index januari 2007=100 Källor: Deutsche Bundesbank, Direction générale des douanes et droits indirects, National Bureau of Statistics of China och U.S. Department of Commerce.

72 Diagram 71. Inköpschefsindex, exportorderingång inom tillverkningsindustrin Nettotal, säsongsrensad Källa: NTC Economics

73 Diagram 72. Sysselsättning och privat konsumtion i USA Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics och US Department of CommerceAnm. Sysselsättning enligt arbetsgivarenkät (non-farm payrolls).

74 Diagram 73. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin i euroområdet Procent Källa: DG Ecfin.

75 Diagram 74. Inköpschefsindex för industrin och tjänstesektorn i euroområdet Nettotal Källa: NTC Economics

76 Diagram 75. Utlåning till företag och hushåll i euroområdet Årlig procentuell förändring Källa: ECB

77 Diagram 76. Skillnad i olika euroländers stadsobligationsräntor mot Tyskland Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm: Stadsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

78 Diagram 77. Konsumentpriser Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

79 Diagram 78. KPI exklusive energi och livsmedel Årlig procentuell förändring Källor: Bureau of Labor Statistics, Eurostat och OECD

80 Diagram 79. HIKP i euroområdet Årlig procentuell förändring Källa: Eurostat

81 Diagram 80. Barometerindikator Källa: Konjunkturinstitutet

82 Diagram 81. Konfidensindikatorer för näringslivet Säsongsrensade nettotal, månadsdata Källa: Konjunkturinstitutet

83 Diagram 82. Detaljhandelns omsättning och hushållens konsumtion Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Ej kalenderkorrigerade värden.

84 Diagram 83. Hushållens finansiella förmögenhet och sparande Procent av disponibel inkomst Källa: SCB

85 Diagram 84. Hushållens förväntningar om framtiden Nettotal Källa: Konjunkturinstitutet

86 Diagram 85. Fasta bruttoinvesteringar Årlig procentuell förändring Källa: SCB

87 Diagram 86. Industrins kapacitetsutnyttjande Procent, säsongsrensade data Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

88 Diagram 87. Utrikeshandel med varor i fasta priser Årlig procentuell förändring, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärden. Fasta priser beräknat av Riksbanken.

89 Diagram 88. Exportorderingång Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

90 Diagram 89. Offentligt finansiellt sparande Procent av BNP Källor: SCB och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

91 Diagram 90. Nyanmälda och kvarstående lediga platser samt varsel 1000-tal, säsongsrensade data Källa: Arbetsförmedlingen

92 Diagram 91. Anställningsplaner och sysselsatta i näringslivet Nettotal respektive årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och SCB

93 Diagram 92. Andel företag med brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data Källa: Konjunkturinstitutet

94 Diagram 93. Fullt utnyttjande av företagens resurser, privata tjänstenäringar Andel företag, procent Källa: Konjunkturinstitutet

95 Diagram 94. Löner i näringslivet Årlig procentuell förändring Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken Anm. Tre månaders glidande medelvärde.

96 Diagram 95. Inflationsförväntningar på ett års sikt Årlig procentuell förändring Källor: Konjunkturinstitutet och Prospera Research AB

97 Diagram 96. Samtliga aktörers inflationsförväntningar på 1, 2 och 5 års sikt Årlig procentuell förändring Källa: Prospera Research AB

98 Diagram 97. Livsmedel, energi och räntekostnader i KPI Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

99 Diagram 98. Varu- och tjänstepriser i KPI Årlig procentuell förändring Källa: SCB Anm. Inom parentes anges respektive komponents vikt i KPI.

100 Diagram 99. Olika mått på underliggande inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

101 Diagram R1. Centralbankers balansomslutning Index januari 2007 = 100 Källor: Respektive centralbank

102 Diagram R2. Centralbankers balansomslutning mätt som andel av BNP Procent Källor:Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Office for National Statistics, SCB samt respektive centralbank

103 Diagram R3. Nyutlåning till hushåll och företag Årlig procentuell förändring Källa: SCB

104 Diagram R4. Handelsviktade växelkurser Index, 2007-07-01 = 1 Källa: Reuters Ecowin

105 Diagram R5. Implicit volatilitet i amerikanska aktier, VIX (volatility index) Procent Källa: Reuters Ecowin

106 Diagram R6. Ted spreadar i USA, euroområdet och Sverige. Räntepunkter Källor: Bloomberg och Reuters Ecowin

107 Diagram R7. Spreaden mellan företagsobligationer i USA och motsvarande amerikanska statsräntor Räntepunkter Källa: Reuters Ecowin

108 Diagram R8. Ovägt genomsnitt av utvecklingen i AUD, NZD, NOK och SEK under olika kriser. index=1 vid t-1 vid respektive kris, t=0 då krisen bröt ut Källa: Reuters Ecowin Anm. Index baserat på handelsviktade växelkurser för respektive valuta.

109 Diagram R9. Utvecklingen i TCW under olika kriser samt prognos från PPU 08:3 [uppdatera med prognosen från PPR09:1]. index=1 vid t-1 vid respektive kris, t=0 då krisen bröt ut Källa: Reuters Ecowin

110 Tabell 1. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPU december 2008.

111 Tabell 2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

112 Tabell 3. Nyckeltal, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: IMF, Intercontinental Exchange, Medlingsinstitutet och Riksbanken * Procent av arbetskraften

113 Tabell 4. Reporänteprognos Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

114 Tabell A1. Inflation, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. Siffror inom parentes avser PPU december 2008.

115 Tabell A2. Inflation, tolvmånaderstal Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

116 Tabell A3. Finansiella prognoser i sammanfattning, årsgenomsnitt Procent, om ej annat anges Källor: SCB och Riksbanken * Procent av BNP

117 Tabell A4. Internationella förutsättningar Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Källor: IMF, Intercontinental Exchange, OECD och Riksbanken

118 Tabell A5. Försörjningsbalans Årlig procentuell förändring, om ej annat anges * Bidrag till BNP-tillväxten, procentenheter Källor: SCB och Riksbanken

119 Tabell A6. Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, om ej annat anges * Procent av arbetskraften Källor: Arbetsförmedlingen, SCB och Riksbanken

120 Tabell A7. Löner och enhetsarbetskostnader i hela ekonomin Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerad data * Bidrag till ökningen av arbetskostnaderna, procentenheter Källor: Medlingsinstitutet, SCB och Riksbanken

121 Tabell A8. Alternativscenario med högre reporänta, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

122 Tabell A9. Alternativscenario med svagare tillväxt, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

123 Tabell A10. Alternativscenario med starkare tillväxt, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken

124 Tabell A11. Alternativscenario med högre kostnadstryck, årsgenomsnitt Årlig procentuell förändring, om ej annat anges Anm. Huvudscenariots prognos inom parentes. Källor: SCB och Riksbanken


Ladda ner ppt "PPR 2009 Februari 090211. Diagram 1. Reporänta med osäkerhetsintervall Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Osäkerhetsintervallet tar inte."

Liknande presentationer


Google-annonser