Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nöjdhetsmätningar invånare se Region Kronoberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nöjdhetsmätningar invånare se Region Kronoberg"— Presentationens avskrift:

1 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 1177.se Region Kronoberg

2 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande är ”mycket nöjda”. 68 procent instämmer helt i att de kan tänka sig rekommendera 1177.se till andra. Trovärdighet är den kvalitetsfaktor som besökarna ger högst betyg (85), medan Sök och jämför får lägst betyg (69). Relevans är den kvalitetsfaktor som har starkast effekt på NKI. Ingen faktor har en kombination av lågt betyg och hög effekt på NKI, kvalitetsområden som annars är viktigast att prioritera. Det finns potential att öka besökarnas nöjdhet genom att satsa på ännu bättre kvalitet ifråga om Användarvänlighet, Tillgänglighet, Trovärdighet och Relevans. 65-74 år har signifikant lägre NKI än genomsnittet. ______________________________________________________________________________________________ Resultat på riksnivå Högst NKI i har besökarna i Dalarna, Jämtland och Västra Götaland (82) och lägst i Värmland och Östergötland (78). Notera att 78 ändå är ett mycket bra resultat. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

3 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Disposition Bakgrund och syfte Metod Bakgrundsfaktorer hos målgruppen Hur mäter vi nöjdheten? Vilka frågor ingår i NKI och kvalitetsfaktorerna? Resultatet för varje fråga, andelar Resultatet för varje fråga, medelvärden Betygsindex för varje kvalitetsområde NKI och kvalitetsfaktorer i olika grupper Effekt av de olika kvalitetsfaktorerna på nöjdheten Prioriteringsmatris Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

4 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Bakgrund och syfte 1177.se är en webbplats för kunskap och tjänster inom hälsa och vård från alla Sveriges landsting och regioner. Man kan läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter, ställa anonyma frågor och få ett personligt svar. Man kan också hitta och jämföra vårdmottagningar och använda e-tjänster för att kontakta vården. På 1177.se finns såväl nationella som regionala avsnitt. Innehållet anpassas beroende på var man bor. Syftet med denna studie är att mäta nöjdheten hos besökarna på se och få kunskap om vilka kvalitetsområden som påverkar nöjdheten. Resultaten kommer att användas av Inera som koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e–hälsoarbete och beställer de invånartjänster som SLL utför. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

5 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Metod Målgruppen är besökare på 1177.se. Datainsamlingen har gjorts som en webbenkät via en länk (pop-up) som legat på se under perioden 29 oktober januari Länken var kopplad till landsting/region och datainsamlingen stoppades regionalt när 400 svar inkommit från ett landsting/region. När datainsamlingen avslutades hade 400 svar inkommit i samtliga landsting/regioner utom i Blekinge (396 svar), Jämtland (226 svar) och Gotland (107 svar). Totalt har 7929 svar på riksnivå inkommit. Dock förekommer en del internt bortfall (när en respondent hoppar över vissa frågor). För att inkluderas i studien skulle 8 av 21 kvalitetsfrågor ha besvarats vilket 7710 respondenter uppfyllde (motsvarande siffra i Region Kronoberg var 388 svar). Samtliga 21 landsting/regioner är representerade i studien. I denna rapport redovisas bara svar från Kronoberg, med undantag för en tabell på sista sidan som visar resultat på riksnivå. Leverantör: Markör AB Pernilla Tollin Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

6 Bakgrundsfaktorer hos målgruppen
Var är du född? Kön Åldersgrupp 15% anger att de har funktionsnedsättning(ar) som fördelas så här: För vem besöker du 1177.se idag? Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

7 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Riktmärken för NKI < 55 Inte nöjd 55-74 Nöjd >74 Mycket nöjd Källa: SCB Medborgarundersökningar (2014) Hur mäter vi nöjdheten? Kvalitetsfaktorer (t ex Frågetjänsten ): Består av en eller flera frågor som mäter olika aspekter av kvalitén. Nöjd Kund Index (NKI ) består av tre standardfrågor: Hur nöjd är du med 1177.se totalt sett? Hur nöjd är du med 1177.se i förhållande till dina förväntningar? Tänk dig en webbplats med råd, information och e-tjänster för allt som rör din hälsa och vård, som är perfekt i alla avseenden, hur nära eller långt ifrån en sådan perfekt webbplats är 1177.se? Kvalitén påverkar helhetsbedöm-ningen Kvalitets- och NKI-frågorna besvaras på en 10-gradig skala och omvandlas till skala Med utgångspunkt i kvalitetsfaktorernas betyg och effekt på nöjdheten tas en prioriteringsmatris fram (prioritera/förbättra om möjligt/bevara/lägre prioritet) Statistisk metod: Partial Least Squares (PLS, en typ av regressionsanalys) Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

8 Resultaten presenteras i en prioriteringsmatris
Bevara Kvalitetsfaktorer med höga betyg och lägre effekt på NKI Inte oviktiga faktorer, effekten kan vara låg på grund av att invånarna är nöjda Förbättra om möjligt Kvalitetsfaktorer med höga betyg och hög effekt på NKI Lägre prioritet Kvalitetsfaktorer med låga betyg Prioritera och hög effekt på NKI Bäst utväxling på nöjdheten hos invånarna om kvalitén förbättras Betyg Effekt på NKI Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

9 Vilka frågor ingår i NKI och kvalitetsfaktorerna?
Enkätfrågor Fakta, råd och tematexter Hur nöjd är du totalt sett med fakta , råd och tematexter om hälsa, sjukdomar och symtom? Frågetjänsten Hur nöjd är du totalt sett med anonyma frågetjänsten, med möjlighet att få ett personligt svar? Hur nöjd är du totalt sett med frågor och svar i svarsbanken? Sök och jämför Hur nöjd är du totalt sett med sökfunktionen för att hitta rätt vårdmottagning? Hur nöjd är du totalt sett med funktionen för att jämföra vårdcentraler? Hur nöjd är du totalt sett med funktionen för att jämföra tandvård? Information om regler och rättigheter Hur nöjd är du totalt sett med information om regler och rättigheter och hur vården fungerar? Inloggade tjänster/Mina vårdkontakter Hur nöjd är du totalt sett med inloggade tjänster/Mina vårdkontakter? Användarvänlighet Det är lätt att hitta det man söker på 1177.se. Startsidan är lättöverskådlig, det vill säga jag ser snabbt vilken information som finns. Utseendet Utseendet/designen på 1177.se är tilltalande Tillgänglighet Informationen på 1177.se är tydlig och enkel att förstå. Jag uppfattar att 1177.se är riktad till mig. Trovärdighet Jag litar på informationen på 1177.se.. Informationen på 1177.se känns aktuell och uppdaterad. Relevans 1177.se ger mig den information som jag behöver. De ämnen som tas upp på 1177.se är viktiga för mig. Nöjd Kund Index (NKI) Hur nöjd är du med 1177.se totalt sett? Hur nöjd är du med 1177.se i förhållande till dina förväntningar? Tänk dig en webbplats med råd, information och e-tjänster för allt som rör din hälsa och vård, som är perfekt i alla avseenden, hur nära eller långt ifrån en sådan perfekt webbplats är 1177.se? Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

10 Fakta, råd och tematexter samt Frågetjänsten
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

11 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Sök och jämför Information om regler och rättigheter Mina vårdkontakter Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

12 Användarvänlighet, Utseendet och Tillgänglighet
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

13 Trovärdighet och Relevans
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

14 Frågor för Nöjd kund index (NKI)
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

15 Hittar det man söker och kan rekommendera
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

16 Resultatet för varje fråga, medelvärden
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

17 Betygsindex för varje kvalitetsområde
Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

18 NKI uppdelat på bakgrundsfaktorer
* Värden med asterisk är signifikant högre eller lägre jämfört med totalen (95%-nivån). ** För få svar. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

19 Effekt av de olika kvalitetsfaktorerna på nöjdheten
Hur ska effektmåtten tolkas? En faktors effektmått anger i vilken utsträckning NKI förväntas förändras vid en förändring av faktorns betygsindex med fem enheter. Om en faktor till exempel fått effektmåttet 1,0 innebär det att NKI förväntas öka med en enhet om faktorns betygsindex ökar med fem enheter. Sjunker däremot faktorns betygsindex med fem enheter förväntas NKI minska med en enhet. Exempel: Betyget för Relevans ökar från 80 till 85 ª NKI ökar från ,9 = 81,9 Faktorer inom parentes har ej signifikanta effekter. Övriga effekter är signifikanta åtminstone på 5%-nivån. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

20 Nöjdhetsmätningar invånare 2014 - 1177.se - Region Kronoberg
Prioriteringsmatris Faktorer inom parentes har ej signifikanta effekter. Övriga effekter är signifikanta på åtminstone 5%-nivån. R² = 0,90 vilket betyder att 90 procent av variationen i nöjdhet förklaras av de kvalitetsfaktorer vi mäter. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

21 Förklaring till prioriteringsmatrisen
Att prioritera: I denna kvadrant finns ingen faktor, eftersom ingen faktor har en kombination av lågt betyg och hög effekt på NKI, kvalitetsområden som annars är viktigast att prioritera. Förbättra om möjligt: Användarvänlighet, Tillgänglighet, Trovärdighet och Relevans har högre betyg, men samtidigt stor betydelse för NKI. Det är följaktligen värdefullt att här satsa på att förbättra kvalitén ytterligare. Bevara: Fakta, råd och tematexter har högre betyg men ingen eller låg effekt på NKI. Det är viktigt att bevara kvalitén i en faktor med högt betyg eftersom NKI potentiellt kan påverkas om kvalitén försämras. Lägre prioritet: Frågetjänsten, Sök och jämför, Information om regler och rättigheter, Mina vårdkontakter och Utseendet har betyg under genomsnittet och ingen effekt på NKI och bör därför ha lägre prioritet. Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg

22 NKI och kvalitetsfaktorer uppdelat på landsting/region
Högst Högst Lägst Lägst Högst * Värden med asterisk är signifikant högre eller lägre jämfört med totalen (95%-nivån). Nöjdhetsmätningar invånare se - Region Kronoberg


Ladda ner ppt "Nöjdhetsmätningar invånare se Region Kronoberg"

Liknande presentationer


Google-annonser