Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ovälkommen överraskning?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ovälkommen överraskning?"— Presentationens avskrift:

1 Ovälkommen överraskning?
Skurup. Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank på mellan 3 000 och 5 000 liter hittats nergrävd i gatan. Hur vanligt är detta?? Hur länge minns man?

2 Förorenade områden – vanligare än man tror!
Vanliga verksamheter i städer: Bensinstationer/Bilverkstäder/Åkerier – drivmedel, oljor Kemtvättar – halogenerade lösningsmedel Verkstadsindustri /ytbehandling/Varv– halogenerade lösningsmedel, tungmetaller Sågverk/träimpregneringar – dioxiner, kreosot (PAH) , arsenik, krom, koppar Järnvägsstationer – ogräsbekämpning, kreosot (PAH) Gasverk – PAH, cyanid Garverier – krom Andra typer av verksamheter har funnits där vi vill bygga våra sommarstugor… sågar, massafabriker…

3 Vanliga föroreningar: Arsenik – akut förgiftning.
Tungmetaller ex bly och kvicksilver (fosterskador, njurskador, centrala nervsystemet) , kadmium, krom… PAH (polycykliska aromatiska kolväten) – cancer Dioxiner – cancer Halogenerade lösningsmedel – gas vinylklorid kan tränga upp i byggnader  cancer Petroleumkolväten – gas kan tränga upp i byggnader  cancer Många är beständiga, lagras i kroppen, transporteras i näringskedjor. Vissa ex tungmetaller finns stor exponering i samhället – begränsas exponeringen från förorenad mark/vatten/byggnader extra mycket. Hur många upptäcker man med syn/lukt?

4 Riskklass 3 och 4 betyder INTE rent
Hur kan man veta om det funnits en potentiellt förorenande verksamhet på platsen? EBH-stödet (fd MIFO-databasen) Rikstäckande databas över potentiellt förorenade områden Kartskikt med punkter Vissa branscher identifierade som potentiellt förorenande.  Branschriskklass 1 – mycket stor risk för människor och miljön 2 – stor risk 3 – måttlig risk 4 – liten risk Enskilda objekt i branscherna inventeras (map historik mm)  Riskklass enligt MIFO 1. !!!! Riskklass 3 och 4 betyder INTE rent !!!!! NV identifierat branscher med sån verksamhet att det finns stor risk för föroreningar förknippade med dem. Alla dessa identifierades  in i databasen. MIFO Riskklassen bygger på historiska uppgifter, inte provtagning! Länsstyrelserna har inventerat nedlagda verksamheter (ca 2005), Lst och kommunerna inventerar pågående verksamheter som de har tillsyn över. Generalläkaren – försvaret, Statliga verk – sig själva, Nedlagda statliga verk – SGU. MIFO = Metodik för inventering av förorenade områden!

5 Styrkor - ”Alla” verksamheter.
- Information om objekt (arkiv, intervjuer) - Planeringsunderlag – Lst:s hemsida. - Excellista eller shapefil Information som samlats vid inventeringen som började runt – ex intervjuer med personer som var med på 30-talet…. Kommer inte att gå att få tag på i framtiden. Om kommunerna vill ha kartunderlag kan vi skicka excellfil eller shape. © Lantmäteriet Geodatasamverkan

6 Svagheter - De verksamheter som vi vet om. Antagligen har det missats en del. - Om inte information lags in (inventeringar ) finns det ingen att hämta ut. - Databasen finns hittills endast hos Lst och NV - Nya verksamheter oftast inte inlagda. - Oavsett typ av verksamhet eller verksamhetsområdets storlek = en punkt ! SCA Bildhotellet © Lantmäteriet Geodatasamverkan

7 Arbetsgång vid förorenade områden:
1. Historisk utredning (ex MIFO fas 1) Vad finns skäl att misstänka? Var? 2. Översiktlig provtagning Bekräfta eller dementera misstanke. 3. Detaljerad provtagning Avgränsningar i plan och djup, ev hotspotar, beräkna mängder och volymer. Riskbedömning Riskvärdering 4. Åtgärd Ansvarsbedömning/ansvarsutredning Historik …………………..Översiktlig unders…… ………………………………………………Detaljerad unders……………………….. ………………………………………………………………………………………Åtgärd…………………………………

8 Historisk kartläggning – inventering – Det viktigaste?
Verksamheter kan ha kommit och gått eller flyttat runt Processer, råvaror, kemikalier och restprodukter kan ha ändrats. Vad har använts, lagrats, hällts ut, transporterats var? Ofta de uppgifter som ”inte finns” som är de man behöver hitta. Värsta åren är ofta talet. Miljötekniska markundersökningar Viktigt att använda rätt provtagningsstrategi och att analysera rätt saker! ”Gamla” provtagningar  vad var syftet? Det är det uppgifter som INTE finns som är de viktigaste!!! tal slog ut bakom knuten, grävde ner saker i gropar, dumpade tunnor…. Så var det och det var inget konstigt med det!!! Provtagningsstrategi – slumpvis – riktad. Hur stor chans har man att hitta där man tömde doppningskaret med slumpvis provtagning?? Brädgårdar typiskt slumpvis – samlingsprover… SGF:s rapport 1:2004: Fälthandbok Miljötekniska undersökningar NVs vägledningsmaterial Efterbehandling av förorenade områden (NV rapport 5976, 5977, 5978)

9 Riskbedömning: Konceptuell modell!!
Viktigt att tänka över markanvändningen i ett framtidsperspektiv, år NV:s rek. Viktigt att sätt upp övergripande mål! Förstudie men framför allt huvudstudie… Viktigt att tänka genom hur man vill ha det… Hur det kommer att bli – INTE hur det är nu utan hur det kan komma att se ut i framtiden… ex slyigt  attraktivt om röjs. Parkeringsplats  sandlåda inom 10 år. Skog  vad händer om den huggs? Det här gör man en gång för alla! NV:s utgångspunkt. Bilden från NV:s vägledningsmaterial

10 Det pratas om att det ska saneras ner till riktvärde…
…vad betyder det? Generella riktvärden för förorenad mark Generella riktvärden MKM - Mindre känslig markanvändning KM – Känslig markanvändning Platsspecifika riktvärden – PSRV Bygger på ett antal antaganden: Yta på det förorenade området är 50 x 50 m Vistelsetider: antal dagar, antal tim/dygn, vem som vistas Skydd för markmiljö Skydd för grundvatten Intag av växter Om antagandena inte stämmer bör man beräkna platsspecifika riktvärden! Riktvärden är INTE åtgärdsmål utan en halt under vilken risken är minimal! NV har gjort en modell för att räkna ut risken i mark – sätter in ett antal antaganden… korrigerar det mot andra källor  ett värde där risken är godtagbar. Generella riktvärden – när modellen stämmer! PSRV – går in i modellen och ändra! Vara försiktig eftersom det finns antaganden som ”följer med” som inte går att ändra…. Ex vistelsetid 24 tim eller 8 tim. Hur mkt kläder man har, skydd för vatten.. Ex sanera åtgärdsmål på X mg  80% FO och kostar 100 kr, 95% av FO för 200 kr Bedömning om riskreduktion behövs Förslag till åtgärdsmål Förslag till åtgärder

11 Riskvärdering Här vägs ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt in!! Ofta presenterar konsulten ett antal alternativ som beställaren och tillsynsmyndigheten får ta ställning till. 70% kostar 100 kr 95% kostar 110 kr Eller 95% kostar 1000 kr Åtgärd §28-anmälan! Vattenverksamhet? Foto Länsstyrelsen Västernorrland

12 Stadsplanering…

13 Planprocessen 3 Kap 2 § ÖP anger inriktningen för långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. 4 Kap 2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk… 2 Kap 5 § .. bebyggelse lokaliseras till mark lämpad med hänsyn till: Människors hälsa och säkerhet. .. 4 Kap 12 § …lov till åtgärd ges under förutsättning att… …. 4. Markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts… Lämpligt att Länsstyrelsen och Miljökontoret får möjlighet att yttra sig tidigt i processen…. Samråd Förslag Granskning/utställning Anta …därför att…. Vi kan inte säga stopp i det här läget…

14 Tillsynsmyndigheten kan ställa krav enligt 10 kap MB!
Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om: 5. En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet… LST kan Överpröva Samråd Förslag Granskning/utställning Anta Tillsynsmyndigheten kan ställa krav enligt 10 kap MB!

15 Åtgärd innan eller i samband med övriga markarbeten?
Å ena sidan: Lättare i samband med byggandet, när man ändå gräver… Det går att villkora… om tex en förorening upptäcks i slutskedet av planprocessen, men… Å andra sidan: Marken ska vara lämplig för ändamålet när detaljplanen antas… Nya föroreningar när man börjar gräva… Föroreningsutbredning annan än man trott… Oväntade saker kan dyka upp… Foto Länsstyrelsen Västernorrland

16 Viktigt att veta om förorenade områden:
Tar tid, kostar pengar. ”Brandkårsutryckningar” – sämre resultat, stannar upp processen, dyrt! Bättre att undersöka innan man gräver/bygger . Ett markarbete i förorenad mark = miljöfarlig verksamhet. En byggherre blir därigenom ansvarig verksamhetsutövare. En byggherre kan stämma kommunen om den markanvändning som detaljplanen anger inte är möjlig.

17 Risk för människors hälsa och miljön!
Exponering (gas, intag, damm, vatten..) Spridning till ytvatten, grundvatten.. Akut toxiska, beständiga, cancerogena, ackumuleras i kroppen, anrikas i näringskedjor… Arbetsmiljö, närboende..

18 Munksjöns industriområde i Jönköping
Kartläggning av förorenade områden. Plan för ett gammalt industriområde i Jönköping. Presenterat på Renare marks vårmöte 2014

19 Rättsfall om skadestånd angående detaljplaner med förorenad mark:
T Svea hovrätt T Svea hovrätt Artikel ”Tydliggjord ansvarsfördelning vid planläggning” av Pia Pehrsson, Advokat/Partner, Foyen Advokatfirma, som analyserar den första domen.

20 Länkar Naturvårdsverkets vägledning 2006
Östergötlands läns vägledning + presentationer från seminarier Jönköpings län kommer med en handledning… Ex-jobb: Tina Risberg: Sista chansen nu! Om efterbehandling av sådana förorenade områden som ska exploateras.

21 Anneli Persson 010-22 55 513 anneli.persson@lansstyrelsen.se
Anna-Karin Marklund Mats Aunes Foto Länsstyrelsen Norrbotten


Ladda ner ppt "Ovälkommen överraskning?"

Liknande presentationer


Google-annonser