Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skurup. Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skurup. Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank."— Presentationens avskrift:

1 Skurup. Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank på mellan 3 000 och 5 000 liter hittats nergrävd i gatan. http://www.ystadsallehanda.se/skurup/article1834124/Rester-av-gammal- bensinmack-hittad.html Ovälkommen överraskning?

2 Förorenade områden – vanligare än man tror! Vanliga verksamheter i städer: Bensinstationer/Bilverkstäder/Åkerier – drivmedel, oljor Kemtvättar – halogenerade lösningsmedel Verkstadsindustri /ytbehandling/Varv– halogenerade lösningsmedel, tungmetaller Sågverk/träimpregneringar – dioxiner, kreosot (PAH), arsenik, krom, koppar Järnvägsstationer – ogräsbekämpning, kreosot (PAH) Gasverk – PAH, cyanid Garverier – krom

3 Vanliga föroreningar: Arsenik – akut förgiftning. Tungmetaller ex bly och kvicksilver (fosterskador, njurskador, centrala nervsystemet ), kadmium, krom… PAH (polycykliska aromatiska kolväten) – cancer Dioxiner – cancer Halogenerade lösningsmedel – gas vinylklorid kan tränga upp i byggnader  cancer Petroleumkolväten – gas kan tränga upp i byggnader  cancer Många är beständiga, lagras i kroppen, transporteras i näringskedjor. Hur många upptäcker man med syn/lukt?

4 EBH-stödet (fd MIFO-databasen) -Rikstäckande databas över potentiellt förorenade områden -Kartskikt med punkter Vissa branscher identifierade som potentiellt förorenande.  Branschriskklass 1 – mycket stor risk för människor och miljön 2 – stor risk 3 – måttlig risk 4 – liten risk Enskilda objekt i branscherna inventeras (map historik mm)  Riskklass enligt MIFO 1. !!!! Riskklass 3 och 4 betyder INTE rent !!!!! Hur kan man veta om det funnits en potentiellt förorenande verksamhet på platsen? MIFO = Metodik för inventering av förorenade områden!

5 Styrkor - ”Alla” verksamheter. - Information om objekt (arkiv, intervjuer) - Planeringsunderlag – Lst:s hemsida. - Excellista eller shapefil © Lantmäteriet Geodatasamverkan

6 Svagheter - De verksamheter som vi vet om. Antagligen har det missats en del. - Om inte information lags in (inventeringar ) finns det ingen att hämta ut. - Databasen finns hittills endast hos Lst och NV - Nya verksamheter oftast inte inlagda. - Oavsett typ av verksamhet eller verksamhetsområdets storlek = en punkt ! SCA Bildhotellet © Lantmäteriet Geodatasamverkan

7 Arbetsgång vid förorenade områden: 1. Historisk utredning (ex MIFO fas 1) Vad finns skäl att misstänka? Var? 2. Översiktlig provtagning Bekräfta eller dementera misstanke. 3. Detaljerad provtagning Avgränsningar i plan och djup, ev hotspotar, beräkna mängder och volymer. Riskbedömning Riskvärdering 4. Åtgärd Ansvarsbedömning/ ansvarsutredning Historik …………………..Översiktlig unders…… ………………………………………………Detaljerad unders……………………….. ………………………………………………………………………………………Åtgärd…………………………………

8 Miljötekniska markundersökningar Viktigt att använda rätt provtagningsstrategi och att analysera rätt saker! ”Gamla” provtagningar  vad var syftet? Historisk kartläggning – inventering – Det viktigaste? Verksamheter kan ha kommit och gått eller flyttat runt Processer, råvaror, kemikalier och restprodukter kan ha ändrats. Vad har använts, lagrats, hällts ut, transporterats var? Ofta de uppgifter som ”inte finns” som är de man behöver hitta. Värsta åren är ofta 1930-70-talet. SGF:s rapport 1:2004: Fälthandbok Miljötekniska undersökningar NVs vägledningsmaterial Efterbehandling av förorenade områden (NV rapport 5976, 5977, 5978)

9 Konceptuell modell!! Viktigt att tänka över markanvändningen i ett framtidsperspektiv, 100- 1000 år NV:s rek. Viktigt att sätt upp övergripande mål! Bilden från NV:s vägledningsmaterial Riskbedömning:

10 Generella riktvärden för förorenad mark Generella riktvärden MKM - Mindre känslig markanvändning KM – Känslig markanvändning Platsspecifika riktvärden – PSRV Bygger på ett antal antaganden: -Yta på det förorenade området är 50 x 50 m -Vistelsetider: antal dagar, antal tim/dygn, vem som vistas -Skydd för markmiljö -Skydd för grundvatten -Intag av växter Om antagandena inte stämmer bör man beräkna platsspecifika riktvärden! Riktvärden är INTE åtgärdsmål utan en halt under vilken risken är minimal! Bedömning om riskreduktion behövs Förslag till åtgärdsmål Förslag till åtgärder Det pratas om att det ska saneras ner till riktvärde… …vad betyder det?

11 Riskvärdering Här vägs ekonomiskt rimligt och tekniskt möjligt in!! Ofta presenterar konsulten ett antal alternativ som beställaren och tillsynsmyndigheten får ta ställning till. Åtgärd §28-anmälan! Vattenverksamhet? 70% kostar 100 kr 95% kostar 110 kr Eller 95% kostar 1000 kr Foto Länsstyrelsen Västernorrland

12 Stadsplanering… http://sv.wikipedia.org/wiki/Stadsplanering

13 Planprocessen 4 Kap 2 § Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk… Samråd Förslag Granskning/ut ställning Anta 2 Kap 5 §.. bebyggelse lokaliseras till mark lämpad med hänsyn till: 1.Människors hälsa och säkerhet. 2... 4 Kap 12 § …lov till åtgärd ges under förutsättning att… …. 4. Markens lämplighet för bebyggande har säkerställts genom att en markförorening har avhjälpts… 3 Kap 2 § ÖP anger inriktningen för långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Lämpligt att Länsstyrelsen och Miljökontoret får möjlighet att yttra sig tidigt i processen…. …därför att….

14 11 Kap 10§ Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om: … 5. En bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet… Samråd Förslag Granskning/ utställning Anta LST kan Överpröva Tillsynsmyndigheten kan ställa krav enligt 10 kap MB!

15 Å ena sidan : Lättare i samband med byggandet, när man ändå gräver… Det går att villkora… om tex en förorening upptäcks i slutskedet av planprocessen, men… Å andra sidan: Marken ska vara lämplig för ändamålet när detaljplanen antas… Nya föroreningar när man börjar gräva… Föroreningsutbredning annan än man trott… Oväntade saker kan dyka upp… Åtgärd innan eller i samband med övriga markarbeten? Foto Länsstyrelsen Västernorrland

16 Viktigt att veta om förorenade områden: Tar tid, kostar pengar. ”Brandkårsutryckningar” – sämre resultat, stannar upp processen, dyrt! Bättre att undersöka innan man gräver/bygger. Ett markarbete i förorenad mark = miljöfarlig verksamhet. En byggherre blir därigenom ansvarig verksamhetsutövare. En byggherre kan stämma kommunen om den markanvändning som detaljplanen anger inte är möjlig.

17 Risk för människors hälsa och miljön! Exponering (gas, intag, damm, vatten..) Spridning till ytvatten, grundvatten.. Akut toxiska, beständiga, cancerogena, ackumuleras i kroppen, anrikas i näringskedjor… Arbetsmiljö, närboende..

18 Munksjöns industriområde i Jönköping Kartläggning av förorenade områden. http://www.jonkoping.se/byggabomiljo/stadsplanering/stadsbyggnadsvisionen/fornyelsekringmunk sjon/ramprogramforsodramunksjon.4.144dbd2913726ecd25a1f74.html

19 Rättsfall om skadestånd angående detaljplaner med förorenad mark: T 7240-12 Svea hovrätt T 728-11 Svea hovrätt Artikel ”Tydliggjord ansvarsfördelning vid planläggning” av Pia Pehrsson, Advokat/Partner, Foyen Advokatfirma, som analyserar den första domen.

20 Länkar http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/620- 5608-5.pdf?pid=3220 http://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/Sv/samhallsplanering-och- kulturmiljo/planfragor/aktuellt/Pages/default.aspx Naturvårdsverkets vägledning 2006 Östergötlands läns vägledning + presentationer från seminarier Ex-jobb: Tina Risberg: Sista chansen nu! Om efterbehandling av sådana förorenade områden som ska exploateras. Jönköpings län kommer med en handledning… http://www.renaremark.se/filarkiv/exjobb/2012/Tina_Risberg.pdf

21 Anneli Persson 010-22 55 513 anneli.persson@lansstyrelsen.se Anna-Karin Marklund 010-22 55 372 anna-karin.marklund@lansstyrelsen.se Mats Aunes 010-22 55 237 mats.aunes@lansstyrelsen.se Foto Länsstyrelsen Norrbotten


Ladda ner ppt "Skurup. Resterna av en gammal bensinmack har hittats på Kyrkogatan i centrala Skurup. Det är i samband med upprustningen av gatan som en drivmedelstank."

Liknande presentationer


Google-annonser