Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM – VISION ELLER VERKLIGHET? ASYLMOTTAGANDE – SOCIAL OCH YRKESMÄSSIG INTEGRATION/RE-INTEGRATION ETT GEMENSAMT EUROPEISKT.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM – VISION ELLER VERKLIGHET? ASYLMOTTAGANDE – SOCIAL OCH YRKESMÄSSIG INTEGRATION/RE-INTEGRATION ETT GEMENSAMT EUROPEISKT."— Presentationens avskrift:

1 ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM – VISION ELLER VERKLIGHET? ASYLMOTTAGANDE – SOCIAL OCH YRKESMÄSSIG INTEGRATION/RE-INTEGRATION ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM - CEAS EU-DIREKTIVET OM MINIMINORMER FÖR ASYLMOTTAGANDE SVENSKA MOTTAGANDESYSTEMET EQUAL OCH EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN TEMA ASYL – NTG-ASYL

2 ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM TAMMERFORS 1999 HAAG 2004 EU-DIREKTIV OM MINIMINORMER FÖR MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE 2001 - 2003 – 2005 EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN, EQUAL EUROPEISKT MIGRATIONSNÄTVERK 2003 – 2007 RAPPORT MOTTAGANDESYSTEM NATIONELLA KONTAKTPUNKTER – SCB, MV, IV EUROPEISKT ASYLKONTOR 2010

3 MOTTAGANDEDIREKTIVET RÅDETS DIREKTIV 2003/9/EG av den 27 januari 2003 om miniminormer för mottagande av asylsökande i medlemsstaterna

4 MOTTAGANDEDIREKTIVET ARBETSMARKNAD YRKESUTBILDNING UTBILDNING/SKOLA HÄLSO/SJUKVÅRD BOENDE INFORMATION SÄRÅTGÄRDER UTSATTA GRUPPER KOMPETENSUTVECKLING PERSONAL

5 MOTTAGANDEDIREKTIVET Detta direktiv står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer … i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Direktivet syftar särskilt till att säkerställa full respekt för den mänskliga värdigheten… Det bör fastställas mininormer för mottagande av asylsökande som under normala förhållanden räcker till för att ge dem en värdig levnadsstandard och jämförbara levnadsvillkor i alla medlemsstater.

6 MOTTAGANDEDIREKTIVET Det ligger i miniminormernas natur att medlemsstaterna får införa eller bibehålla mer förmånliga bestämmelser för tredjelandsmedborgare och statslösa personer som söker internationellt skydd i en medlemsstat.

7 MOTTAGANDEDIREKTIVET Art. 11 Arbetsmarknad Medlemsstaterna skall fastställa en tidsperiod som börjar löpa från och med den dag då asylansökan lämnats in och under vilken en sökande inte skall ha tillträde till arbetsmarknaden.

8 MOTTAGANDEDIREKTIVET Art. 12 Yrkesutbildning Medlemsstaterna får ge asylsökande tillträde till yrkesutbildning oavsett om de har tillträde till arbetsmarknaden eller ej. Art. 17 Materiella mottagningsvillkor Medlemsstaterna skall i den nationella lagstiftningen för genomförande av bestämmelserna i kapitel II om materiella mottagningsvillkor och hälso- och sjukvård beakta den speciella situationen för utsatta personer, till exempel underåriga, underåriga utan medföljande vuxen, funktionshindrade, äldre, gravida, ensamstående föräldrar med underåriga barn, och personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld.

9 MOTTAGANDEDIREKTIVET Art. 24 Personal och resurser 1. Medlemsstaterna skall genom lämpliga åtgärder se till att myndigheter och andra organisationer som ansvarar för genomförandet av detta direktiv får tillräcklig utbildning med hänsyn till både manliga och kvinnliga asylsökande. 2. Medlemsstaterna skall anslå de medel som behövs för att kunna genomföra de nationella bestämmelser som antas för genomförandet av detta direktiv.

10 UPPFÖLJNING EU-KOMMISSIONEN: ENKÄT OCH SKRIVBORDSANALYS - ODYSSEUS ENKÄTSVAR SENAST JULI 2006! RAPPORT OCH KONFERENS BRYSSEL SEPTEMBER 2006 KONFERENS MALMÖ NOVEMBER 2006

11 MOTTAGANDEDIREKTIVET Jan O Karlsson den 19 april 2002: "[Vi har] fått till stånd en miniminivå. Jag skyndar mig att tillägga att om detta skulle översättas till svenska förhållanden skulle det bli ett fruktansvärt steg tillbaka. Det är heller inte fråga om det, utan vi har en helt annan standard.” Barbro Holmberg oktober 2003: ”Miniminormer är ingen lösning på flyktingarnas problem. De kan dra ner standarden till en absolut lägsta nivå. I praktiken står det då länderna fritt att tillämpa vilken politik som helst…”

12

13 SVERIGE 2005 BOENDE – DRYGT 50 PROCENT EBO 43 PROCENT I ORGANISERAD VERKSAMHET 3 PROCENT ARBETAR – 715 PERSONER (606) 40 PROCENT HÄLSOSAMTAL SJUKVÅRD EJ LAGREGLERAD SOLNA, HEDEMORA, KRISTIANSTAD, FAGERSTA… RRV, RR, STATSKONTORET: TYDLIGARE STYRNING, REALISTISKT UPPDRAG? KOSTNADSEFFEKTIVITET? ”ORGANISATIONEN ÄR SLUTEN GENTEMOT OMVÄRLDEN… …UPPENBARA BRISTER…EXTERN TILLSYN BEHÖVS”

14 SVERIGE 2006 FRÅN MV:s INTERNUTREDNINGAR TILL REGERINGENS ÖVERSYNSUTREDNING MV:s UPPDRAG, LMA ENSAMKOMMANDE BARN OCH UNGDOMAR ”MIGRATIONSVERKET BEFRIAS FRÅN SIN DUBBLA ROLL SOM VÅRDARE OCH BESLUTSFATTARE”

15 Organisering av asylmottagandet i Europa Ingen organisatorisk åtskillnad Uppdelning mellan central och regional nivå Organisatorisk åtskillnad Sverige Polen Österrike Tyskland Ungern Italien Slovakien Irland Nederländerna Danmark Storbritannien Grekland Belgien Spanien Finland Frankrike

16 NTG-ASYL PROJEKTERFARENHETER EQUAL OCH EUROPEISKA FLYKTINGFONDEN – GODA EXEMPEL INTERNATIONELLA HÄLSOKOMMUNIKATÖRER 5 T - Tid, tillit, tydlighet, tillgänglighet och tro på framtiden KUNSKAP GENOM FORSKNING: WHILE WE ARE WAITING EN VÄNTAN UNDER PÅVERKAN MOTTAGNINGENS INTEGRATION TRE SYSTEM NTG-asyls REFERENSGRUPP: ORGANISATORISK ÅTSKILLNAD PRÖVNING - MOTTAGANDE ASYLPOLITISKA PROGRAM FRÅN TVÅ RIKSDAGSPARTIER

17 NTG-ASYL GRANSKNING ANALYS FORSKNING GODA EXEMPEL KUNSKAPS- OCH OPINIONSBILDNING POLICYPÅVERKAN

18 NTG-ASYL NYHETSBREV TEMA ASYL ETT FÖNSTER, ÖPPET MOT ALLMÄNHETEN KAMMAKARGATAN 41, STOCKHOLM WWW.TEMAASYL.SE

19

20


Ladda ner ppt "ETT GEMENSAMT EUROPEISKT ASYLSYSTEM – VISION ELLER VERKLIGHET? ASYLMOTTAGANDE – SOCIAL OCH YRKESMÄSSIG INTEGRATION/RE-INTEGRATION ETT GEMENSAMT EUROPEISKT."

Liknande presentationer


Google-annonser