Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jakobstadsregionens regioncentrumprogram EDUVUXEN startseminarium i Åbo 23.4 2009 Margita Lukkarinen Programchef, Concordia.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jakobstadsregionens regioncentrumprogram EDUVUXEN startseminarium i Åbo 23.4 2009 Margita Lukkarinen Programchef, Concordia."— Presentationens avskrift:

1 Jakobstadsregionens regioncentrumprogram EDUVUXEN startseminarium i Åbo 23.4 2009 Margita Lukkarinen Programchef, Concordia

2 JAKOBSTADSREGIONEN 5 kommuner: städerna Jakobstad och Nykarleby, samt Pedersöre, Kronoby och Larsmo kommuner Ca 49 000 invånare, över 90 % svenskspråkiga Regioncentrumprogram sedan 2001 Regionalt utvecklingsbolag sedan slutet av 1990-talet Kommunal samarbetsnämnd sedan 1980-talet Allmänt regionalt samarbete

3 REGIONAL STRATEGI Regional strategiprocess 2006 Baserade sig på delaktighet och ett framtidsorienterat arbetssätt Målet att öka och fördjupa det regionala samarbetet Samarbete med konsultbyrå Strategin klar i maj 2007 Uppdateirng aktuell

4 Regionens strategiska vilja och alternativ - Förändring i den strategiska viljan -Nyckelbranscherna -Regionala utvecklingsområden Vision och strategiprogram - Vision 2015 -Strategiska utvecklingsprogram -Prioriterade åtgärder Omvärldens framtid -Drivkrafter -Scenarier och trender -Imperativa åtgärder och reservplan Regionens nutid -Regionens historia och identitet -Nutida resurser, kompetens- områden och begränsningar 2 3 1 4 Implementering av strategin - Detaljerad plan med målsättning - Implementeringsprocess 5 Uppföljning av den nya strategin 6 Strategiprojektets referensram

5 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Alojen osaamisalueet ja vetovoimaisuus 2007 | Työntekijätilasto 2004 Pallojen koko kuvailee seudun työntekijöiden määrä PIENI VETOVOIMAISUUS ISO SUPPEALAAJA OSAAMINEN (Lähde: Tilastokeskus, 2004) 1032 Elintarvike 1496 Maatalous 1046 Metalli 73 IT palvelut 704 Kumi ja muovi 985 Rakentamine n 403 Saha- ja puutuotteet 687 Logistiikka 542 Yrityspalvelut 419 Turkis 57 Energia & ympäristö 800 Vene 393 Yöpyminen ja ravintola 1560 Kauppa 107 Yksityiset hoiva- ja muut palvelut 1504 Paperi 404 Konevalmistus

6 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Scenariernas dynamik Etablerade företag går bra och nya framgångshistorier uppstår. Det finns 25 tillväxtcentra i Finland. En öppen och inkluderande region byggd på ett starkt socialt kapital. Ökad välfärd och höjd livskvalitet tryggar befolkningstillväxten men det är ändå brist på yrkesutbildad arbetskraft. Statliga satsningar på infrastruktur och utbildning. SCENARIO 1 Guldkusten Världsmarknaden har stagnerat och lett till ökad protektionism. Efterfrågan på exportprodukter har minskat. Det finns 15 tillväxtcentra i Finland. Statsandelarna reduceras långsamt. Invånarna förbereder sig för ännu sämre tider genom att spara. Gränsöverskridande samarbete både geografiskt och administrativt. SCENARIO 2 Skottland Dollarn havererar och världsmarknaden har stora problem (BNP-tillväxten är - 1%). Finland är marginaliserat och det finns 10 tillväxtregioner. Jakobstadsregionen hör inte till dem. Statsandelarna kraftigt minskade. Flykt från regionen, 30 % av årsklasserna 18-25 borta. Den fysiska boendemiljön börjar visa de första tecknen på förfall. Dålig tillgänglighet, det är tåg och egen bil som gäller. SCENARIO 3 Sibirien Världsmarknaden växer med 4 %. Jakobstadsregionen är inte klassad som tillväxtcenter (10 i landet), men näringslivet med båt och päls går som på räls. Regionen är inte beroende av statsandelarna. Det privata kompenserar det offentliga vid ned- monteringen av basservicen. Trycket på utbildningssektorn är mycket stort. En region på de starkas villkor. SCENARIO 4 Klondyke Drivkrafter och utvecklingsprocesser ANTAL TILLVÄXTCENTRA TILLVÄXT AV VÄRLDS- MARKNADEN EXPORT- MARKNADER EKONOMI I FINLAND EU-POLITIK NATIONELL LAGSTIFTNING VÄRDERINGAR 3 ÖSTERBOTTNISKA LANDSKAP MILJÖ INFRASTRUKTUR NÄRINGSLIVETS KONKURRENS- KRAFT TILLGÅNG PÅ ARBETSKRAFT UTBILDNING OFFENTLIG SERVICE SOCIALT KAPITAL KOMMUNERNAS EKONOMI Orsak –verkan relationer och totalpåverkan

7 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Regionala tillväxtcentra Nationella tillväxtcentra Krympande marknader Expanderande marknader Utveckla näringslivets konkurrenskraft genom att effektivera produktionen, förstärka innovationsstrukturer, satsa på tillväxtföretag och förstärka affärskompetens. Plan för diversifiering av näringslivet; i synnerhet kunskapsintensiva tjänster till företag. Kraftig marknadsföring och ”paketering” av företagstjänster. Stärka och skärpa regionens bild på nationell nivå. Värna om det sociala kapitalet och utnyttja fenomenet i den regionala marknadsföringen. Aktiv marknadsföring av regionen för företagsetableringar Aktiv rekrytering och strukturerad arbetsinvandring Regional plan för andra stadiet och vuxenutbildning (omskolning) dvs. garantera rätt utbildning åt företagen. Aktiv utbildningspolitik med fokus på värdeskapande aktiviteter Effektiveringsprogram för offentlig service. Söka efter alternativa modeller och arbetsfördelningar för serviceproduktion. Utveckla samarbetsnämnden. Plan för val och resursplanering av samarbetsnämnden som garanterar fortsatt demokratiskt inflytande. Samordning av mer krävande uppgifter Tydlig arbets- och ansvarsfördelning inom regionen Strategiska funktionella allianser inom nyckelområden. Fördomsfri samarbetsapproach både inom regionen och tillsammans med grannregionerna Effektiveringsprogram inom den offentliga förvaltningen, rätt resursplanering av infrastruktur. 4 Klondyke Proaktiv verksamhet för att främja företagsamhet inom social- och hälsovård Omskolning och fortbildning av personal från offentliga sektorn Flera nybörjarplatser till yrkesutbildningen Satsningar på föreningarnas livskraft Regional samsyn på tomtpolitiken 1 Guldkusten Marknadsföringsprogram för potentiell arbetskraft innehållande t.ex. planerade ”kundfokuserade” introduktionsprogram till regionen Gemensam struktur för mottagning av invandrararbetskraft Gemensam arbetsplatsbörs för högre utbildade med Karlebynejden, Concordia och Kosek Stor satsning på Concordia med bredare tjänster Tekes ombudsman till regionen Uppgörande av gemensam plan för fritid och kultur: den tillsatta gruppen för idrottsplaner fortsätter 2 Skottland Mera aggressiv och innovativ inriktning på nya växande branscher Bättre samarbets- och underleverantörskedjor Ytterligare satsningar på turismen typ 7-broar Medverka till mångfald inom tjänsteproduktionen Lönepolitiken och arbetsbördan inom vårdsektorn borde ses över Utveckla och skaffa teknologi och nya verksamhetsmodeller 3 Sibirien Satsa allt på ett kort (viss bransch) Program för förtidspensionering för att skapa plats för ungdomen Garantera att generationsskiften inte leder till arbetsplatsförluster Aktiv trafikpolitisk intressebevakning Samarbete med grannregionerna för att spara på den offentliga servicen (Malmska läggs ner som självständig enhet ) Bättre livscykelanpassning för stöd- och riskfinansieringssystem Imperativa åtgärder och scenariobaserade reservplaner

8 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Hög Acceptabel Låg Hög Tillväxt Attraktionskraft VILJAN 2015 Flera medelstora (20-50 personer) internationellt inriktade spetsföretag Djupare samarbete inom regionen och mellan regioner Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Regionen är välkomnande, synlig och attraktiv både nationellt och internationellt Ständig förändringsberedskap Strukturerat samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn Socialt ansvarstagande region i bred bemärkelse NUTID Brett exportorienterat lokalt ägt näringsliv, dock med få medelstora företag (>50 anställda) Dålig koordinering mellan olika aktörer inom näringslivsutveckling, oklart tjänsteutbud Förtroendebrist mellan Jakobstads- och Karlebyregionen, samverkan med Österbottens Förbund utvecklingsbar Ingen teknisk utbildning på tredje stadiet, små FoU satsningar av företagen Bra utbud av yrkesutbildning Väl utbyggd och fungerande offentlig service, potential för större regional samverkan Få tjänsteproducerande företag och IT företag i synnerhet Låg tröskel för att starta företag Välmående region, god hälsa, starkt socialt kapital. Regionens strategiska vilja

9 X XX © COPYRIGHT CAPFUL 9 Jakobstadsregionen är en av de mest välmående regionerna i Europa med konkurrenskraftig infrastruktur och ständig förändringsberedskap. I regionen finns flera medelstora, internationellt inriktade spetsföretag som skapar attraktiva arbetsmöjligheter och förutsättningar för välfärd. Samarbete inom regionen och med andra regioner skapar effektiv och högklassig service som motsvarar invånarnas behov. Befolkningen lever ett långt och aktivt liv i ett mångkulturellt samhälle med levande tvåspråkighet. Regionen är synlig, attraktiv, öppen och trygg. Jakobstadsregionens vision 2015

10 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Jakobstadsregionens strategiprogram 2007 - 2015 1. prioritet 2. prioritet Båt- kluster Energi- och miljö- kluster Metall- och verkstadtill- verknings- kluster Livsmedels- kluster Privata tjänste- företag Välfärd Tillväxt och konkurrens- kraft Branschutveckling: flera medelstora (20-50 personer) och internationellt inriktade spetsföretag Tillgång till kompetent arbetskraft Regional marknad för servicetjänster Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Synlighet och attraktions- kraft Öka regionens synlighet nationellt och internationellt – marknadsföring och branding Skapa attraktiva arbetsplatser och boendemiljöer samt etableringsmiljöer för företag Kompetens- och innovations- utveckling Främja kreativitet- och innovationsmiljön Etablering av företagscentra och kuvösutrymmen Kunskap kring offentlig projektfinansiering och ledning Socialt kapital Djupare samarbete inom regionen, mellan regioner och mellan privata, offentliga och tredje sektorn Främja öppenhet, tolerans och mångfald

11 X XX © COPYRIGHT CAPFUL Tillväxt och konkurrens- kraft Strategiska utvecklingsprogram 1.Branschutveckling: flera medelstora (20-50 personer) och internationellt inriktade spetsföretag 2.Tillgång till kompetent arbetskraft 3.Regional marknad för servicetjänster 4.Konkurrenskraftig infrastruktur och goda trafiksystem Åtgärder Tids- schema Total budget Aktörer 1. Företagsutvecklingsprojekt (kundvårdsprogram, företagsutvecklingsgrupper, affärskompetens, ledarskapsutveckling) 2007 - 2012 555 kEUR Concordia, TE- centralen, Handels- kammaren 1. Regionalt forum för utveckling av näringslivet med regelbundna möten för företag, utbildningsanordnare och kommunala beslutsfattare 2007 - 2015 0 kEUR Optima, Concordia, Handels- kammaren, företagar- föreningar 1. ”Fact finding” och internationalisering för branscher på olika marknader och i olika länder 2007 - 2015 40 kEURViexpo 1. Koordinerat utbud av företagstjänster 2008 - 2010 100 kEUR TE- centralen, NM, Concordia 1. Projekt som koordinerar och utvecklar utbildning på tredje stadiet inom Campusområdet 2007 - 2009 20 kEUR ÅA, samarbets- nämnden Jakobstadsregionens strategiprogram målsättningar | (1/5)

12 REGIONCDENTRUMPROGRAMMET 2007-2009 Strategiskt utvecklingsinstrument Strukturomvandling Övergång till KOKO 2010 Integration av skärgårds- och landsbygdsfrågor Stark betoning på samarbete inom regionen och mellan regioner

13 Utveckling genom samverkan och synergi Utredningar om utökat kommunalt samarbete inom regionen och med grannregioner Nya forum och mötesplatser Utveckla verksamhets- och innovationsmiljöer, berätta om framgångsrika koncept Bevaka campusplaneringen Kontakt mellan studerande och företag främjas

14 Samverkan mellan stad och landsbygd – innovationsarena Samarbete kring grundutbildning och utbildning på andra stadiet – rundabordsdiskussion Lunchseminarier för näringslivet EU-projektsamarbete främjas Uppföljning av bl.a. klimatstrategiarbetet Kommunikationer tema för strategiseminarium

15 Konkurrenskraft genom kompetens och nätverk Utredningar, prognoser, seminarium kring strukturomvandling Uppdatering av regionala strategin Kartläggningar över behov av produktutvecklings- och innovationstjänster Förändringsprogram Branschutveckling fortsätter/ strategiska insatser prioriteras

16 Båt (Karleby och Vasa) metall (Vasa, Sydösterbotten) bioenergi och livsmedel, tjänstesektorn Kvinnonätverk, seminarium Regionens attraktionskraft / tillgänglighet, infrastruktur, logistik Utredningar kring samarbete och framtidsutsikter

17 En attraktiv arbets- marknad för alla Samarbete med Vasa kring KIBS Koordinering av kreativa branschers projekt Främja den sociala ekonomin, seminarium, projektmedverkan Arbetsrelaterad invandring Integrationsverksamheten prioriteras Utredning över pensionsavgång Innovationsarenor

18 Kommunikation främjar delaktighet Implementering av kommunikationsstrategin Utveckling och marknadsföring av regionala portalen Regionalt samarbete kring marknadsföring Skapa nätverk och arenor för informationsflöde Utredning över regional informationstidning Uppdatering av mediakontakter Delaktighetsskapande arbetsmetoder och verktyg

19 Effektiv administration och organisation Samarbetsnämnden leder programarbetet, Concordia verkställer Programchefen och kommunikationskoordinatorn fungerar som stab för samarbetsnämnden (bereder, kommunicerar) 4 utvecklingsgrupper med branschkunskap, rcp- delegation Samarbete kring innovationsombudet fortsätter Assistent- och bokföringstjänster vid Concordia

20 BUDGET 2009 320 000 € (50% av kommunerna) Ledning och samordning + kommunikation 170 000 € Köptjänster 150 000 €

21 Nationella nätverk Regionen deltar i välfärds-, kultur- och innovationsnätverkens arbete Budget 12 000 €


Ladda ner ppt "Jakobstadsregionens regioncentrumprogram EDUVUXEN startseminarium i Åbo 23.4 2009 Margita Lukkarinen Programchef, Concordia."

Liknande presentationer


Google-annonser