Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prövning av KVALITETSSTJÄRNAN Inom NySam:s GAFPROJEKT 2002-2004 Sammanställning Med fokus på belysning av möjligheter för en flerdimensionell beskrivning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prövning av KVALITETSSTJÄRNAN Inom NySam:s GAFPROJEKT 2002-2004 Sammanställning Med fokus på belysning av möjligheter för en flerdimensionell beskrivning."— Presentationens avskrift:

1 Prövning av KVALITETSSTJÄRNAN Inom NySam:s GAFPROJEKT 2002-2004 Sammanställning Med fokus på belysning av möjligheter för en flerdimensionell beskrivning och uppföljning av vårdkonsumenter En rapport sammanställd av Göran Eiman och Bo Ivarsson Nysam - Nyckeltalssamverkan 2004-10-11

2 Varför?

3 Kvalitetsstjärnan

4 Ur ansökan till styrgruppen för NySam: ……… Metoden baseras på att insamlingen av de data man vill fånga med hjälp av nämnda instrument skall ske som del av personalens kliniska uppföljningsarbete varvid instrumenten och skattningarna används som underlag för ett fördjupat samtal med patienten kring frågeställningen ”Var står vi nu?”. Att detta uppfattas meningsfullt av behandlare och individen och hans/hennes närstående – att samtalet och skattningen är en del av vården – ses som den bästa garanten för att data med bättre kvalitet skall erhållas. Om metoden

5 KVALITETSSTJÄRNANS FÖRÄNDRING ÖVER TID EFFEKTMÅTT ÄVEN I BRUKARPERSPEKTIV Socialmedicinsk Tidskrift Nr 4/2002 http:\forum.carelink.se

6 2002: 1. PRÖVA METODEN - SOM STÖD FÖR PATIENTGENOMGÅNG - SOM METOD FÖR DATAINSAMLING Vad är personalens uppfattning? Vad är patienternas uppfattning? 2003-4: 2. INSAMLING AV DATA - VAD GER FLERDIMENSIONELL UPPFÖLJNING? Vad har vi gjort?

7 Material 0083 322316158796 2 8 14 18 19 21 22 23 24 25 28 29 30 37 38 39 40 43 44 48 52 53 54 55 60 OMRÅDE Total 200220032004 ÅR Total N= 796 8 Eskilstuna 14 Lindesberg 21 Karlstad 28 Karlskoga 30 Örebro 38 N Skaraborg -MTG 43 Vänersborg 44 Trollhättan 48 Falköping 60 Halmstad Deltagare

8 Fördelning av svaren på de olika axlarna I Kvalitetsstjärnan i totalmaterialet Patienttillfredsställelse Livskvalitet Psykosocial funktion Anhörigbörda Symtomtyngd Upplevda besvär

9 Kvalitetsstjärnan

10 Patienttillfredställelse - hela materialet

11 Kvalitetsstjärnan

12

13 VAS-Livskvalitet - hela materialet NValidMissingMedel v MedianModeStd. Deviation 15 Percentil85 Percentil LIVSKVAL76531525340272083

14 Kvalitetsstjärnan

15 GAF- Funktion - hela materialet

16 Kvalitetsstjärnan

17 VAS-Anhörigbörda - hela materialet

18 Kvalitetsstjärnan Användes inte I stället GAF-bakgrundsdata

19 Kvalitetsstjärnan Användes inte

20 Kvalitetsstjärnan

21 GAF-Symtom - hela materialet

22 Kvalitetsstjärnan

23 VAS-Upplevda besvär - hela materialet

24 Korrelationer mellan axlarna VAS-Anhörigbörda ConSat-P.38** (.32)** (.23)** VAS-Uppl. besvär.65** VAS-Livskvalitet (.26)** (.26)** (.18)** GAFsymtom.78** GAFfunktion

25 Illustration av samvariation vid korrelationskoefficinten.78

26 VAS-Uppl. besvär.65** VAS-Livskvalitet Illustration av samvariation vid korrelationskoefficinten.65

27 Variationer beroende på bakgrundsuppgifter Exempel från axeln Upplevd Livskvalitet

28 Utfall på VAS - livskvalitet relaterat till patientbakgrundsdata & processbakgrundsdata

29 Patientbakgrundsdata: GAF-”Total” Diagnosgrupp Åldersgrupp Sociala kontakter Hemmavarande barn

30 VAS - LIVSKVAL ITET GAFTot 1 - 50 GAFTot 51 - 60 GAFTot 61 - 100 N Valid314234212 Medelvärde465458 Std. Deviation272625 Percentiles 857985 Median435360 Percentiles 15162128 VAS-Livskvalitet vid olika GAF-”Total” Signifikansprövning av skillnader mellan GAF-gruppernas medianer på VAS-Livskvalitet (Mann-Wittney's test) GAFTot = 1 - 50 o GAFTot = 51 - 60.001 o GAFTot = 61 - 100.000.065 o GAFTot 1 - 50 GAFTot 51 - 60 GAFTot 61 - 100

31 GAF-Tot Med ökande GAF-totalvärde skattas VAS - livskvalitet högre. För gruppen med GAF 1-50 är medianen för VAS - livskvalitet (stjärnvärde 43), vid 51-60 (stjärnvärde 53) och vid 61-100 (stjärnvärde 60). Skillnaden mellan grupperna med lägsta och högsta GAF-värden är statistiskt mycket säker.

32 Diagnosgrupp Medianen för VAS - livskvalitet varierar mellan (stjärnvärde 40) för grupperna ”övriga förstämningssyndrom” och ångestsyndrom samt upp till stjärnvärde 63 för gruppen schizofreni. Skillnaden mellan dessa har starkt statistiskt stöd. Skillnader mellan Schizofreni och ”Övriga psykoser (stjärnvärde 60) samt Ångestsyndrom samt ”övriga förstämningssyndrom” är också säkerställda.

33 Att fördelningen av VAS-Livskvalitet i hela materialet är ”taggigt”beror på: Olika ”normalområden” för olika tillstånd

34

35

36

37 Åldersgrupp Medianen för VAS - livskvalitet är högst för åldersgruppen 60 - år (stjärnvärde 58)., vilket är statistiskt signifikant högre än för den yngsta gruppens VAS - livskvalitet-medianer (stjärnvärden 48)

38 Sociala kontakter Signifikanta skillnad finns mellan gruppen som har regelbundna kontakter (median 53) respektive ”endast i samband med arbete/skola” (median 53) samt de som inte har några sociala kontakter (median 38).

39 Hemmavarande barn VAS - livskvalitet är signifikant högre (stjärnvärde 54) hos de som har hemmavarande barn jämfört med gruppen som ej har hemmavarande barn under 18 år (stjärnvärde 49).

40 Processbakgrundsdata : Behandlingsfrekvens Behandlingsperiod Var sker insats Typ av insats Besökstid Behandlare

41 Behandlingsfrekvens. VAS -livskvalitet är signifikant högre (stjärnvärde 58) vid behandlingsfrekvens mindre än en gång i veckan än vid de övriga alternativen.

42 Behandlingsperiod Signifikant skillnad mellan Mer än tre års behandling (median 62) kontra de övriga alternativen (mellan 42 – 50). BEHANDL.PERIOD

43 Var sker insats påverkar inte medianvärdet för VAS – livskvalitet, inga signifikanta skillnader.

44 Typ av insats påverkar inte medianen för VAS – livskvalitet, inga signifikanta skillnader.

45 Besökstid Medianen för VAS - livskvalitet varierar mellan besökstiderna. Skillnaden mellan ”Mellan ½ - 1 tim” och ”Mellan 1 – 4 tim” är signifikant. Medianvärde 77 resp 54.

46 Behandlare Signifikanta skillnader är det mellan läkare ( 63 ) samt psykolog ( 42 ) och kurator ( 41 ) samt mellan psykolog och Arbetsterapeut ( 54 ), sjuksköterska ( 58 ), skötare ( 58 ) samt flera behandlare ( 56). Vidare är det skillnader mellan å ena sidan kurator och å andra sidan arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare samt flera behandlare.

47 I nästa avsnitt: Sammanfattning av hur varje axels relation till de andra axlarna påverkas av bakgrundsdata

48 Hur påverkar bakgrundsdata korrelationer mellan axlarna – Ex VAS-Livskvalitet VAS-Anhörigbörda ConSat-P.38** (.32)** (.23)** VAS-Uppl. besvär.65** VAS-Livskvalitet (.26)** (.26)** (.18)** GAFsymtom.78** GAFfunktion ? ? ? ? ?

49 VAS-Anhörigbörda ConSat-P. (.32)** (.23)** VAS-Uppl. besvär.65** VAS-Livskvalitet (.26)** (.18)** GAFsymtom GAFfunktion ? + Ålder 60+ (.528**) Dagsjukvårds lokal (.436**) - GAF tot 1–50 (.167**) Besökstid ½-1 tim(.162**) VAD BETYDER DETTA ? Patienttillfredsställelse samvarierar mer hos de äldsta än i totalmaterialet

50 GAF total Grupperat = 1 – 50.167**Behandlingsfrekvens 1,313** GAF total Grupperat = 51 – 60.235**Behandlingsfrekvens 2,160* GAF total Grupperat = 61 – 100.210**Behandlingsfrekvens 3.212** DSM grupp 1.303**BehandlPeriod < 3 mån363** DSM grupp 2.401**BehandlPeriod 3 - 18 månader.275** DSM grupp 4.240*BehandlPeriod 1,5 - 3 år.181 DSM grupp 5.010BehandlPeriod > 3 år.253** DSM grupp 6.389** DSM grupp 8.327**1 Mottagningen.203** DSM grupp 12.1682 Hemmet.171 3 Annan plats.346* Kön = Kvinnor.211**4 Dagsjukvårdslokal.531** Kön = Män.246** 1 Individuell.198** Åldergrupp = 60 -.528**2 Familj/nätverk.506* Åldergrupp = 50 – 59.251**3 Grupp.275* Åldergrupp = 40 – 49.151* Åldergrupp = 30 – 39.196**1 Mindre än 1/2 tim.291 Åldergrupp = - 29.1192 Mellan 1/2 - 1 tim.162** 3 Mellan 1 - 4 tim.314** 1= Inga sociala kontakter,0474 Mer än 4 tim.739 2= End. i sbd m arb/skola (likn),413** 3=Sällan ca 1 gång per månad,1761 Läkare.215 4=Ibland 2-3 gånger per månad,274**2 Psykolog.238* 5=Regelbundet varje vecka,192**3 Kurator.291** 4 Arbetsterapeut.447** 1 = Inget arbete/skola,231**5 Sjukgymnast.821 2 = Mindre än 1/2 av tiden,252*6 Sjuksköterska.098 3 = ca 1/2 tiden,350**7 Skötare.206 4 = ca 3/4 av tiden-,2589 Flera skattare.244** 5 = kontinuerligt,271** Hemmav. barn under 18 år,255** Ej hemmav. barn under 18 år,247** ConSat-P tot samvariation med VAS-Livskvalitet beroende på bakgrundsdata HÄR ÄR ALLA SIFFROR Här den illustrerade för den äldsta gruppen

51 VAS-Anhörigbörda ConSat-P. (.32)** (.23)** VAS-Uppl. besvär.65** VAS-Livskvalitet (.26)** (.18)** GAFsymtom GAFfunktion ?? ? ? ? Ålder 60+ (.528**) Dagsjukvårds lokal (.436**) GAF tot 1 – 50 (.167**) Besökstid ½-1 tim(.162**) Familj/nätverk (.886*) Hembesök (.387**) Läkare (.461**) Inget arbete/skola (.133*) Läkare (.498**) Ålder 40–49 (.179**) DSM grupp 12 (.955**) Flera yrkeskategorier (.500**). Besökstid ”Mellan ½ - 1 tim” (.227*) Här är de största avvikelserna från totalmaterialet på alla axlarna betr VAS-livskvalitet

52 I nästa avsnitt: Kvalitetsstjärnor för Diagnosgrupperna (i Bilaga XX finns stjärnor för samtliga andra bakgrundsdata)

53

54

55

56

57

58

59 I Kvalitetsstjärnan används totalsumman av självskattning Med instrumentet Consumer Satisfaction Scale Hur svarar man på delfrågorna? Sammanställning av svaren på delfrågorna

60 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). Patienttillfredsställelse – ConSat-P Delfrågornas korrelation med Totalsumman

61 1 Hjälp vid behov 2A Atmosfären 2B Bemötande 3A Samtal o annan behandl 3B Samma personal 4A Information 4B Delaktighet 5B Medicinaspekten 6 Psykosocial hjälp 7 Resultatet 8 Trygghet

62 1 Hjälp vid behov 2A Atmosfären 2B Bemötande 3A Samtal o annan behandl 3B Samma personal 4A Information 4B Delaktighet 5B Medicinaspekten 6 Psykosocial hjälp 7 Resultatet 8 Trygghet

63 Bakgrundsfaktorer i relation till items i ConSat. Skillnader mellan enheter i patienttillfredesställelse med ”Bemötande”. Skillnaden mellan område 8 och 44 är signifikant (Mann-Whitney.012). ? ? Innebär det att man på Enhet 8 ger sämre bemötande ??!!

64 Bakgrundsfaktorer i relation till items i ConSat. I totalmateriet:ConSat-P lägre för Schizofreni än för Bipolära syndrom. Enhet 8 är andelen schizofreni 37% och bipolära syndrom 19% Enhet 44 är motvarande andelar 2% och 70%. Inte nödvändigtvis!! – Bipolära gruppen ger lägre svar än Schizofrenigruppen

65 Jämförelser mellan verksamheter mellan åren Verksamheter Antal patienter 2002 2003 2004 8 Eskilstuna193544 30 Örebro827640

66

67

68 Jämförelser mellan olika år för patienter………….. …..var det ingen verksamhet som hade möjlighet att göra…. SLUT


Ladda ner ppt "Prövning av KVALITETSSTJÄRNAN Inom NySam:s GAFPROJEKT 2002-2004 Sammanställning Med fokus på belysning av möjligheter för en flerdimensionell beskrivning."

Liknande presentationer


Google-annonser