Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Åstaden Efterbehandling Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Åstaden Efterbehandling Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Åstaden Efterbehandling Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB

2 Var då?

3 Här!

4 Bakgrund I samband med att Projekt Åstaden startades 1994- 1995 väcktes tanken hos Örebro kommun att bygga bostäder i området vid Skebäck i nära anslutning till Svartån och naturområdena vid Hjälmaren. För området nära småbåtshamnen antogs 2005 en detaljplan för etablering av bostäder inom fastigheten Almby 11:28, numera Pråmen 1.

5

6

7 Bakgrund Det har i tidigare utredningar konstaterats att marken inom fastigheten innehåller föroreningar över generella riktvärden för bostäder och att en sanering krävs av marken innan byggnation får påbörjas

8

9 Mindre hamn – lossning och hantering av kol Bilskrot Deponi – ffa byggavfall Fyllnadsmassor Dagvattendike från Kartongbruket Metaller PAH Olja PCB

10 Projektering sker mellan 2006-2008 Planering och projektering inleddes 2006 av fastighetsägaren Örebroporten och byggherren HSB. Utformning av hus och dammar diskuteras och undersöks. De första kontakterna med berörda myndigheter tas och samråd hålls med allmänheten. Anmälan om efterbehandling tas fram och lämnas in i Maj 2007 till Länsstyrelsen i Örebro Län.

11 Beslut från länsstyrelsen erhålls december 2007 Länsstyrelsen tar beslut om försiktighetsmått och lämnar över tillsynen av saneringsprojektet till den kommunala miljönämnden. I beslutet anges att sanering inte får påbörjas med mindre än att områdets ytvattenkontakt med Svartån stryps.

12 Förberedande arbeten i vatten utförs 2008-2010 För att bemöta Länsstyrelsens krav på att områdets ytvattenkontakt med Svartån skall strypas innan sanering får påbörjas genomförs en omläggning av områdets dagvattendike. I och med omläggningen tillförs inget dagvatten till området varvid ”pluggning” eller spontning av dagvattendiket är möjlig. Spontningen genomförs i anslutning till att saneringsarbetena påbörjas.

13

14 Örebroporten genomför upphandling av saneringsentreprenör enligt LOU vilken vinns av Sakab AB som under perioden April – Oktober 2010 utför saneringen. Saneringen utförs genom grävning och borttransport. Miljökontroll och klassning sker av Structor Miljöteknik AB.

15 ÄmnePlatsspec. Bostäder 0-1,5 m Platsspec. Bostäder >1,5 m Platsspec. Park/Vatten 0-1,5 m Platsspec. Park/Vatten >1,5 m Arsenik10401040 Bly150300150300 Kadmium4555 Kobolt60 Koppar100200100200 Krom (3+)120250120250 Krom (6+)610 Kvicksilver2555 Nickel40150100150 Vanadin100 120 Zink350700350700 Alifater C5-C87015070150 Alifater C8-C10120350150700 Alifater C10-C12150700150700 Alifater C12-C16120600120600 Alifater C16-C3510010001001000 Bensen0,12 Toluen, etylbensen, xylen 40804080 Aromater C8-C1040804080 Aromater C10- C35 30603060 PAH (c)1,5601860 PAH (ö)30603060 PCB0,0620,52,5

16 Fastigheten har delats in ett rutnät som täcker hela fastigheten. Varje ruta har en yta av högst 200 m 2 och har en tresiffrig benämning. :

17

18

19 I varje ruta har provtagning genomförts genom grävning av provgropar ner till underliggande naturliga jordarter. Provtagningen har genomförts i enhetsvolymer som i detta fall högst uppgick till 112 m3. Varje enhetsvolym har erhållit en identitet som bygger på rutnätets indelningar. Benämningen har utgått från marknivå och den ytligaste volymen har getts enhetsrutans benämning med tillägget -0. Nästa volym i djupled har getts enhetsrutans benämning med tillägget -1 osv. Enhetsvolymerna har haft en mäktighet på högst 0,5 meter

20

21

22

23

24

25 Schaktbottenkontroll För att kontrollera att saneringen uppfyllt åtgärdsmålet har en schaktbottenkontroll utförts i varje ruta. När schakt färdigställts enligt schaktinstruktionen har nivån på schaktbotten noterats av entreprenören varvid schaktbottenkontroll utförts av miljökontrollanten. Kontrollen har utförts genom uttag av 10 stickprov som slagits ihop till ett samlingsprov. Uttaget prov har sedan analyserats med avseende på metaller samt flyktiga organiska kolväten. Om fält och synintryck indikerar förekomst av andra föroreningar har prov för laboratorieprov uttagits. Om resultaten godkänts har schaktinstruktionen signerats av miljökontrollanten vilket innebär att rutan kan återfyllas. Om godkända resultat ej erhölls instruerades entreprenören att gräva ytterligare en enhetsvolym varefter ny schaktbottenkontroll utförts.

26

27 Uppgrävda och bortkörda massor KlassTon A 1 726.26 B 3 013,81 C21 689,54 D46 423,07 Summa72 852,61 :

28 Utsläpp av vatten ÄmneMedelhalt (µg/l)Total mängd (g)Teoretiska utsläpps- mängder (parkering) (g)* Koppar6,858,27109,29 Zink41,3049,851092,96 Kadmium0,120,14- Bly1,932,32291,60 Krom0,981,18- Nickel9,2211,13- Arsenik1,151,39- Kvicksilver0,045,36- PAH canc 0,150,18- PAH övriga 0,29 0,34- PCB0,0022,18- Olja36,0043,454371,9 Bensen0,730,89- Toluen0,730,89-

29 Omgivningskontroll Enligt planen för miljökontroll har påverkan på Svartån övervakats kontinuerligt med hjälp av grumlighetsmätare. Mätarna har placerats uppströms och nedströms fastigheten. Då det i tidigare utredningar av fastigheten konstaterats att spridning till omgivningen via grundvatten är liten och att den hydrauliska kontakten kraftigt reducerats i och med installering av geotextil är det troligt att påverkan på Svartån endast sker i form av ytavrinning. I samband med sådan ytavrinning sker också grumling i Svartån vilket mätarna fångar upp och larmar. Larm sker via SMS när ett visst tröskelvärde uppnåtts dvs. när skillnaden mellan mätarna blir för stor.

30


Ladda ner ppt "Projekt Åstaden Efterbehandling Ingvar Eriksson Structor Miljöteknik AB."

Liknande presentationer


Google-annonser