Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teamutveckling SENIOR ALERT

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teamutveckling SENIOR ALERT"— Presentationens avskrift:

1 Teamutveckling SENIOR ALERT
VITSIPPANS GRUPPBOENDE I HOLMSUND Erika Dahlqvist Vårdbiträde Britt Nilsson Gruppledare Diribe Häggbom USK Amleset Fadaga USK Carina Lundström Högberg USK Gabrielle Bäckman Vårdbiträde Anna-Märta Nyman USK Emil Norberg Vårdbiträde Mats Wallmark Vårdbiträde Susanne Kapstad Vårdbiträde Lena Isaksson USK/ Natt Emma Forsell USK Camilla Westman USK Lisbeth Hahn USK Sara Johansson Vårdbiträde Ulrika Sjöberg SSK Eva Tjäderborn AT Kontaktperson: Eva Tjäderborn AT tel: e-post : Ulrika Sjöberg SSK tel : e-post :

2 Bakgrund/problembeskrivning – Varför är detta viktigt?
Bakgrund/problem : Brist på kontinuitet och struktur i och kring IVOR (Individuell Vård Omsorg och Rehabilitering ),Vilket medförde svårigheter att få en helhetssyn på den boende, samt att IVOR- tillfällena tog för lång tid och ofta saknade en bra struktur. Detta arbetssätt kändes inte professionellt. Varför är detta viktigt ? : För att få en systematik i omvårdnadsarbetet och vid IVOR- tillfällena, samt att synliggöra och konkretisera vård och omsorgsarbetet.

3 Mål - Vad vill vi åstadkomma?
Vi ska stärka det förebyggande arbetssättet och har en nollvision vad gäller fall och trycksår, med målsättning att nå alla riskpatienter. Att identifiera risker och riskbedöma alla vårdtagare > 70 år. Att den boende får en individuell och rätt sammansatt kost. Att ha ett levande och aktuellt IVOR- dokument. Att all personal fortsättningsvis är involverad och engagerad i arbetssättet, kring dom tre instrumenten ( Norton, MNA, Downton )

4 Mätetal - Hur vet vi att en förändring är en förbättring?
Antal genomförda riskbedömningar på Vitsippan Andel riskbedömda med ökad fallrisk, risk för undernäring eller trycksår. Antal registrerade fall årsvis. Antal vidtagna åtgärder utifrån gjorda riskbedömningar. Mätning av vikt, månadsvis på alla boenden. Antal behandlade urinvägsinfektioner på Vitsippan 2006.

5 Förändringsidéer - Våra mest framgångsrika
Kontaktpersonens ansvar. Vägning av den boende. Mätning av den boende. Servering av Tranbärsdricka. Översyn av måltidssituationen. Ex. på andra idéer som lyfts till enhetschef: genomskinlig vaxduk till matborden, avlägsnande av vägg, nya lampor över borden, nya höj och sänkbara bord.

6 Resultat och effekter – Vad har hänt?

7 Resultat och effekter – mätning 2006

8 Resultat och effekter – mätning 2007

9 Antal åtgärder/vårdtagare -0606

10 Antal åtgärder/vårdtagare: 0606-0704

11 Resultat och effekter – Vad har hänt?
2006 En person 14 fall 2007 En person 11 fall

12 Fall r/t antal åtgärder

13 Resultat och effekter – Vad har hänt?
Kontaktpersonens arbete har blivit mera konkret, strukturerat och ansvarsfullt. Detta har resulterat i : ¤ ett mer utvecklat teamarbete. ¤ kortare och mer strukturerad IVOR. Nya rutiner kring : ¤ Vägning ¤ Mätning ¤ Måltidssituationen

14 Resultat och effekter – Vad har hänt?

15

16 Resultat och effekter – Vad har hänt?

17 Variation i BMI resp MNA poäng

18 Åtgärder utifrån riskbedömningar
FALLRISK : Fördjupad fallriskbedömning Översyn av boendemilö ( ex. lösa sladdar, möblering, mattor, belysning, extra låg säng. ) Höftskyddsbyxor Gånghjälpmedel ex. rullator, ute / inne. Rörelselarm Förebyggande av UVI, med hjälp av Tranbärsdricka. Läkemedelsöversyn Extra tillsyn

19 Åtgärder utifrån riskbedömningar
Risk för undernäring Extra närings/ energitillskott i form av grädde, smör. Energiberikning, proteinpulver ( i särskilda fall ). Näringsdrycker, både färdiga och hemgjorda. Översyn av munhålan. Ändra matens konsistens ex. timbalkost, mixad mm Måltiderna har fördelats bättre över dagen. Måltidssituationen – en del trivs inte att sitta med varandra. Andra behöver sitta själva

20 Åtgärder utifrån riskbedömningar
Ökad risk för trycksår : Regelbunden översyn av hudkostymen. Antidecubitusmadrasser i säng och rullstol Vändschema över dygnet . Kontinuerlig lägesförändring mellan säng och rullstol. Nyttjande av ” Trycksårskort ”, ökar medvetenheten av att tidigt upptäcka hudförändringar.

21 Framtiden - Hur gå vidare?
Implementering av arbetssättet till de andra enheterna i Holmsunds äldreomsorg, pågår under våren. Skapande av nya forum för erfarenhetsutbyte enheterna emellan. Resa till Danmark i vidareutvecklande syfte, för Vitsippans personal.

22 Reflektioner – Annat som vi lärt oss?
Att samarbeta och kommunicera olika arbetslag och yrkesgrupper emellan. Det har varit en fördel att halva arbetslaget, åtta personer var med från start och snabbt kunde introducera sina kollegor. En fördel var att det fanns motivation och positiv inställning. Kontakter med olika media. Med hjälp av genombrottsmetoden, har utvecklingsarbetet utgått från arbetslaget ” på golvet ” och inte kommit som direktiv ” uppifrån ”. Detta har varit den största motivationsfaktorn.


Ladda ner ppt "Teamutveckling SENIOR ALERT"

Liknande presentationer


Google-annonser