Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Miljöstöd och kompensationsbidrag 2007-2013 Utbildning om stöd januari-februari 2007.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Miljöstöd och kompensationsbidrag 2007-2013 Utbildning om stöd januari-februari 2007."— Presentationens avskrift:

1 1 Miljöstöd och kompensationsbidrag 2007-2013 Utbildning om stöd januari-februari 2007

2 2 Förbindelser som ingåtts 2003-2006 Kan fortgå till förbindelseperiodens slut på de tidigare villkoren –Villkoren beträffande normal god jordbrukarsed förblir ett stödvillkor Det rekommenderas att jordbrukarna övergår till det kompensationsbidragssystem och/eller det miljöstödssystem med bas- och tilläggsåtgärder som hör ihop med det nya programmet –längre fram kan ingåendet av förbindelser begränsas? –LFA-reform år 2010? Bara år 2007 är det möjligt att byta en giltig förbindelse till en ny förbindelse

3 3 Tvärvillkoren Ett stödvillkor som gäller de kompensationsbidrags- och miljöstöds- förbindelser som hör ihop med det nya programmet är att tvärvillkoren iakttas –Minimikrav för god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden (JSMf 183/2006, ändr.) –Lagstadgade verksamhetskrav

4 4 Förbindelse Kompensationsbidrag –Förbindelse att på hela gården uppfylla villkoren för erhållande av stöd –Odlingen fortgår i fem år räknat från den första dagen för utbetalning av stödet Stödvillkoren skall iakttas fr.o.m. 1.5.2007 –Den areal som är stödberättigande inom kompensationsbidraget skall oavbrutet vara minst 3 hektar under hela förbindelseperioden –Boende utgör inte längre ett villkor

5 5 Miljöstöd –Förbindelse att på hela gården i fem år (1.5.2007–30.4.2012) uppfylla villkoren för basåtgärder (och tilläggsåtgärder). –Den areal som är stödberättigande inom miljöstödet skall oavbrutet vara minst 3 hektar under hela förbindelseperioden (minst ½ hektar vid odling av trädgårdsväxter) –Blankett 111 och 111A: anmälan av husdjur

6 6 Definitioner Jordbrukare = en fysisk eller juridisk person eller en grupp av fysiska eller juridiska personer, oberoende av vilken rättslig ställning gruppen och dess medlemmar har, som idkar jordbruk eller trädgårdsodling på en gårdsbruksenhet i Finland som är i personens eller gruppens besittning (Lag 1440/2006) Gårdsbruksenhet = en sådan produktionsenhet som en jordbrukare leder och som används för bedrivande av jordbruk samt bildas av en eller flera fastigheter eller delar av fastigheter eller av en eller flera produktionsbyggnader jämte mark och som är funktionellt och ekonomiskt självständig och förvaltas som en helhet på grundval av ägande eller hyra (Lag 1440/2006)

7 7 Ålderskravet Den fysiska person som är sökande eller hans eller hennes make är minst 18 och högst 65 år den 31 december året innan förbindelse- och avtalsperioden börjar En förbindelse eller ett avtal som ingåtts av en person under 18 år kan godkännas i det fall att personen har ingått äktenskap eller bedriver jordbruk som samägare tillsammans med förälder eller om det finns andra särskilda skäl att avvika från ålderskravet

8 8 Om jordbruk och trädgårdsodling bedrivs av flera jordbrukare gemensamt eller i form av en sammanslutning, förutsätter beviljandet av stöd att åtminstone en jordbrukare, en medlem i sammanslutningen, en delägare eller en bolagsman uppfyller ålderskravet Det förutsätts dock inte att ålderskravet uppfylls när stöd beviljas offentligrättsliga sammanslutningar, föreningar, stiftelser, fängelselägenheter eller skollägenheter

9 9 Stödberättigande åkerareal/förbindelse som ingås 2007 Åkerareal som varit stödberättigande 2005 och som godkänts som stödberättigande 2006, förutsatt att den inte har tagits ur odling efter det –uppgiften om stödberättigande är förhandsifylld på basskiftesblanketten –automatiskt stödberättigande, stödberättigande söks inte När förbindelse ingås 2007 kan som stödberättigande dessutom godkännas följande:

10 10 1) Skiften som redan omfattas av stödsystemet Ett sådant skifte som har övergått till en jordbrukare som ingår förbindelsen och som en annan jordbrukare som ingått motsvarande förbindelse har uppgett i den årliga stödansökan det föregående förbindelseåret och som på motsvarande sätt har godkänts vara stödberättigande Stödberättigande skall sökas på Blnr 102C, kolumn U

11 11 2) Skiften som härrör från jordbrukare över 65 år Ett skifte som har övergått till en jordbrukare som ingår förbindelsen från en sådan jordbrukare som inte ingått en förbindelse och –1) som eller vars maka/make är över 65 år; ifall det är fråga om jordbruk eller trädgårdsodling som flera jordbrukare bedriver tillsammans eller i form av en sammanslutning förutsätts det att alla jordbrukare, bolagsmän, medlemmar eller delägare är över 65 år, –2) som före besittningsöverföringen till en jordbrukare som ingår förbindelsen har bedrivit jordbruk eller trädgårdsodling på den gård han eller hon besuttit; husbehovsodling anses inte vara liktydigt med bedrivande av jordbruk eller trädgårdsodling, –3) som under vegetationsperioden före besittningsöverföringen själv har odlat den åkerareal som överförs, –4) vars åkerarealer som överförs uppgår till mer än 2 hektar sammanlagt, och –5) vars eventuella arrendeavtal med mottagaren beträffande de åkerarealer som överförs omspänner åtminstone hela förbindelseperioden

12 12 Om ett dödsbo överför besittningen av åkerareal som en jordbrukare över 65 år har haft i sin besittning till en jordbrukare som ingår en förbindelse, kan det anses att åkern så som avses ovan härrör från en över 65-årig jordbrukare, ifall besittningsöverföringen har skett inom ett år från dennes död. Delägarna i dödsboet skall själva ha odlat åkerarealen under vegetationsperioden före besittningsöverföringen. Stödberättigande skall sökas på Blnr 102C, kolumn U, när det är fråga om en besittningsöverföring som skett efter stödansökan år 2006 –i annat fall skall stödberättigande sökas på en separat blankett??? Sökanden skall dessutom ge en skriftlig utredning om att det är fråga om ett ägarbyte som uppfyller de ovan nämnda villkoren

13 13 3) Ägoregleringsskiften som hänför sig till nyskifte Icke stödberättigande åkerarealer som jordbrukaren fått i sin besittning kan godkännas som stödberättigande i fråga om en areal som är högst lika stor som de stödberättigande åkerarealer som har utgått ur jordbrukarens besittning enligt en lagakraftvunnen nyskiftesplan Stödberättigande skall sökas på Blnr 102C, kolumn U På blankett 102C skall dessutom de skiften som utgått ur besittningen uppges

14 14 Jordbrukare som ingår förbindelse 2007 och som vid ansökningstillfället inte har en giltig förbindelse av motsvarande slag Kan ingå förbindelse 2007, förutsatt att han eller hon vid förbindelseperiodens ingång 1.5.2007 besitter minst 3 ha sådan åkerareal (inom miljöstödet räcker 0,5 ha areal där trädgårdsväxter odlas) som på de ovan nämnda grunderna kan godkännas som stödberättigande Om en sökande har frånträtt sin förbindelse mitt under förbindelseperioden och det inte har gått två år sedan förbindelsen upphörde att gälla (landsbygdsnärings- myndighetens beslut om frånträdande av förbindelse), kan han eller hon inte ingå en ny förbindelse 2007

15 15 Möjlighet att byta stödberättigande mellan skiften 2008 En jordbrukare som har ingått förbindelse år 2007 kan år 2008 ansöka om byte av stödberättigandet mellan stödberättigande och icke stödberättigande åkerareal –den som ingår förbindelsen under något senare år kan göra ansökan när förbindelsen ingås (ansökan är möjlig bara det året) Byte kan sökas bara i fråga om åkerskiften som jordbrukaren äger och som har uppgetts på basskiftesblanketten 2006 (år 2006 har en annan jordbrukare kunnat anmäla dem) Vid byte får den stödberättigande åkerarealen inte öka Bytet av stödberättigande är en bestående åtgärd Vid ansökan år 2008 ges anvisningar om ansökan om byte av stödberättigandet

16 16 Byte av skiftena under förbindelse- /avtalsperioden Den behöriga myndigheten godkänner På basis av växtrotation eller av motsvarande orsak kan skiften bytas med en annan jordbrukare som ingått förbindelsen I nya specialstödsavtal om effektiverad stallgödsel- användning kan skiften som avtalet omfattar bytas med en annan jordbrukare som ingått förbindelsen, när det kan visas att skiftena ingår i båda gårdarnas växtföljd Skiften som omfattas av ekoavtal kan bytas med avtalsskiften på en annan gård som ingått avtal

17 17 Årliga förutsättningar för utbetalning av stöd Skiftet har anmälts och godkänts som stödberättigande Skötseln och odlingen av åkern skall uppfylla de odlingskrav som anges i tvärvillkoren Skörd har bärgats på åkern eller åkern har skötts i övrigt –Åkerareal som används till odling av åker- och trädgårdsväxter; som odlad åkerareal anses även åkerareal på vilken växterna inte producerar skörd det första odlingsåret men bildar ett växtbestånd ovan jord, –Skötta arealer om vilka det föreskrivs särskilt

18 18 Skötta arealer Skötta arealer för vilka kompensationsbidrag och miljöstöd kan betalas är –Gröngödslingsarealer –Arealer för honungsproduktion –Skördeskadearealer –Arealer med utvintringsskador –Åker- och dikesren, skyddsremsa, biodiversitetsremsa –Odlingstekniska vändtegar

19 19 Gröngödslingsarealer –Skall anmälas som gröngödslingsareal på jordbruksskiftesblanketten –Som gröngödslingsareal kan anmälas vallskifte som i gröngödslingssyfte anläggs eller under det föregående året har anlagts i skyddssäd, och vars skörd används som ett inslag i växtföljden så att skörden under året i fråga lämnas obärgad och utnyttjas som gödsling under den följande vegetationsperioden Skörd kan också bärgas på ett skifte som anmälts vara gröngödslingsvall –Jordbrukaren skall på begäran ange växtföljden för skiften som anmälts utgöra gröngödslingsvall –Minst 20 % av vikten hos det frö som används till anläggning av gröngödslingsvallar skall bestå av frö av kvävefixerande växter De frömängder som åtgått skall anges vid punkten Tilläggsuppgifter på jordbruksskiftesblanketten

20 20 –Den sammanräknade arealen för de jordbruksskiften som i den årliga stödansökan uppges vara gröngödslingsvall kan vara högst 50 % av den sammanräknade arealen för de skiften på gården som är stödberättigande inom kompensationsbidraget och/eller miljöstödet –Samma areal kan på jordbruksskiftesblanketten uppges som gröngödslingsvall högst två år i följd –På ekogårdar kan gröngödslingsarealen, den obilgatoriska trädan och den icke odlade åkerareal som sköts utgöra sammanlagt högst hälften av avtalsarealen

21 21 Arealer för honungsproduktion –Åkerskiften med växter som kan användas till och lämpar sig för honungsproduktion, t.ex. honungsfacelia eller rödklöver –Jordbrukaren skall på begäran visa att åkerarealen används till honungsproduktion som jordbrukaren bedriver på sin gård

22 22 Skördeskadearealer och arealer med utvintringsskador –Har skörd på åkerarealen inte kunnat bärgas p.g.a. skördeskada el. dyl. kan stöd betalas ut, om skötseln av den odlade åkerarealen uppfyller tvärvillkoren –Så fort skördeskadan har uppkommit skall den anmälas skriftligen till landsbygdsnäringsmyndigheten i den kommun där gården är belägen –Om utvintringsskador förekommer på en del av ett jord- bruksskifte kan stöd betalas, ifall skötseln av den odla- de åkerarealen uppfyller tvärvillkoren och det på huvuddelen av skiftesarealen finns ett växtbestånd som producerar bärgnings- och marknadsduglig skörd –Om det p.g.a. utvintringsskador inte är möjligt att på huvuddelen av skiftet producera en bärgnings- och marknadsduglig skörd, kan stöd för skiftet inte betalas om inte skadeområdet sås på nytt på våren

23 23 Dikesrenar, skyddsremsor, naturens mångfaldsrenar –Arealen av en sådan dikesren, skyddsremsa och naturens mångfaldsrenar som uppfyller miljöstödsvillkoren kan införlivas med skiftets areal och stöd för den kan betalas, om arealen har skötts i enlighet med miljöstödsvillkoren –Av mer än 3 meter breda men i genomsnitt högst 10 meter breda skyddsremsor som uppfyller miljöstödsvillkoren skall det bildas separata jordbruksskiften för vilka stöd kan beviljas

24 24 Odlingstekniska vändtegar –Stöd kan betalas för mer än 3 breda vändtegsområden som existerar av odlingstekniska skäl och där det växer vall. Områdena skall ha uppgetts som separata jordbruksskiften –Inget krav på bärgning av skörd, men vändtegarna skall slås eller skötas –Odlingstekniska vändtegar ingår inte i den normala odlingsmetoden för stråsäd, oljeväxter eller proteingrödor

25 25 Skötta arealer för vilka kompensationsbidrag kan betalas: Obligatorisk träda och icke odlad åkerareal som sköts –Den obligatoriska trädesarealen och den icke odlade åker som sköts kan utgöra sammanlagt högst 50 % av den areal som är stödberättigande inom kompensations- bidraget för att stödet skall kunna betalas en ovan nämnd areal för vilken stöd kan betalas kan dock inte vara större än den areal där det odlas åker- och trädgårdsväxter och som godkänts som skött areal (ej träda + icke odlad åker som sköts) –Hela arealen av obligatorisk träda får dock kompensationsbidrag

26 26 exempel: En gård har 100 ha åkerareal som är stödberättigande inom kompensationsbidraget och anmäls enligt följande: korn 10 ha, havre 30 ha, obligatorisk träda 20 ha, icke odlad åker som sköts 35 ha, åker som tillfälligt inte odlas 2 ha, gröngödslingsareal 3 ha. Gårdens areal av obligatorisk träda + icke odlad åker som sköts kan vara högst 50 ha (50 % av den stödberättigande arealen), men inte mer än de odlade arealerna + de arealer som godkänts som skött areal (ej träda + icke odlad åker som sköts); dessa utgör 43 ha (10+30+3). Eftersom den obligatoriska trädan + den icke odlade åker som sköts uppgår till 55 ha, lämnas 12 ha av den areal som uppgetts vara icke odlad åker som sköts utan kompensationsbidrag. Kompensationsbidrag betalas alltså för sammanlagt 86 ha.

27 27 arealer som omfattas av 5/10-åriga avtal om skyddszon (sköts i enlighet med avtalet) sådana avtalsarealer på åker som omfattas av 5/10-åriga avtal om främjande av naturens mångfald, utvecklande och vård av landskapet samt främjande av naturens och landskapets mångfald (sköts i enlighet med avtalet)

28 28 Skötta arealer för vilka miljöstöd kan betalas: –sådana avtalsarealer på åker som omfattas av 5/10- åriga avtal om främjande av naturens mångfald, utvecklande och vård av landskapet samt främjande av naturens och landskapets mångfald (sköts i enlighet med avtalet) –Stöd för träda som är täckt av växtlighet för arealer som uppfyller miljöstödsvillkoren för sådan träda

29 29 Kompensationsbidrag och miljöstöd betalas inte för trädgårdsland åkerskiften som tillfälligt inte odlas åkerskiften som inte odlas –undantag: kompensationsbidrag för icke odlade åkerarealer som sköts arealer där plantmaterial av skogsträd produceras skiften där det växer energigrödor med vedstam (t.ex. energivide = salix) eller julträd sådana arealer av hampa som inte berättigar till gårdsstöd

30 30 skiften som omfattas av ett 20-årigt avtal enligt miljöprogrammet för jordbruket (1995–1999); t.ex. avtal om skyddszon specialstödsavtalsarealer som inte längre används till odling (t.ex. våtmarker) Miljöstöd betalas inte för arealer som omfattas av 5- eller 10-åriga avtal om skötsel av skyddszon

31 31 Återtagande av stödberättigande areal ur förbindelsen Om ett skifte övergår till en annan som har ingått motsvarande förbindelse är det inte fråga om att återta stödberättigande areal ur förbindelsen I fråga om stödberättigande åkerskiften kan jordbrukaren utan återkrav –anmäla att de inte är stödberättigande –ta dem varaktigt ur odling, –överföra besittningen av dem till en jordbrukare som inte har en giltig förbindelse eller –överföra dem till någon annan användning än odling på följande villkor: 1) de minskade skiftenas sammanlagda areal under förbindelseperioden är högst 20 % av referensarealen eller högst 5 ha (små gårdar: högst 5 ha, gårdar med mer än 25 ha: högst 20 % av referensarealen) och 2) minimiarealen (minst 3 ha stödberättigande åker eller, inom miljöstödet, minst 0,5 ha stödberättigande areal där trädgårdsväxter odlas) uppfylls oavbrutet under hela förbindelseperioden

32 32 Om jordbrukaren överför besittningen av stödberättigande åkerskiften eller tar dem ur odling så att de ovan nämnda villkoren inte uppfylls, återkrävs alla stöd som under förbindelseåret i fråga och de föregående förbindelseåren har betalts ut för de minskade arealer som inte har överförts till motsvarande förbindelse som en annan jordbrukare har ingått Om minskningen av den stödberättigande arealen beror på oöverstigligt hinder (force majeure), återkrävs stödet inte –Sökanden eller dennes rättsinnehavare skall separat underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet skriftligen om det oöverstigliga hindret –Anmälan skall göras utan dröjsmål och senast inom 10 arbetsdagar –Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet beslutar: har det varit fråga om oöverstigligt hinder eller ej? Om det anmäls att ett stödberättigande skifte inte odlas eller om skiftet vid övervakningen konstateras vara icke odlat, är det fråga om återtagande av åkerareal ur förbindelsen

33 33 Fogande av åkerareal till förbindelsen Följande skiften kan fogas till förbindelsen (= det kan efter det 1:a förbindelseåret ansökas om att de skall bli stödberättigande): –skiften som redan ingår i stödsystemet –skiften som härrör från jordbrukare som är över 65 år –ägoregleringsskiften som hänför sig till nyskifte Sådana skiften kan efter det 1:a förbindelseåret fogas till förbindelser som ingåtts 2003–2006 eller ingås 2007 Sådana skiften kan fogas till förbindelsen under hela förbindelseperioden

34 34 Fogande av icke stödberättigande areal till förbindelsen Fogandet av icke stödberättigande områden till förbindelsen efter det 1:a förbindelseåret är beroende av anslagen i statsbudgeten Om anslagssituationen tillåter det kan till förbindelserna det 2:a och 3:e förbindelseåret fogas arealer (andra än arealer som anges ovan under rubriken ”fogande av åkerareal till förbindelsen”) som skall utgöra mindre än 50 % av referensarealen eller högst 2 ha (små gårdar: 2 ha, gårdar med mer än 4 ha: mindre än 50 % av referensarealen) Om ökningen är större kan jordbrukaren ingå en ny förbindelse, ifall anslagssituationen tillåter det

35 35 Överföring av förbindelsen En förbindelse kan överföras på den nya ägaren eller innehavaren av hela gården, om ägande- och besittnings- rätten till gården övergår till en sådan jordbrukare som uppfyller de allmänna villkoren för beviljande av stöd och om den jordbrukare som ingått den ursprungliga förbindelsen slutar bedriva jordbruk i näringssyfte –Förbindelsen kan inte överföras, om den jordbrukare som ingått förbindelsen säljer bara en del av sin gård –Frånträdaren kan kvarhålla mindre än 0,5 ha åker för husbehovsodling Om den gård som förbindelsen gäller delas helt och hållet på grund av arvskifte, avvittring eller upplösning av en sammanslutning, kan förbindelsen överföras på de nya ägarna av alla lägenhetsdelar som har uppkommit på detta sätt

36 36 Vid överföringar skall övertagaren iaktta kompensationsbidrags- och/eller miljöstödsförbindelsen till utgången av förbindelseperioden för den förbindelse som den tidigare jordbrukaren har ingått En ansökan om överföring av förbindelsen (Blnr 160) skall lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet inom 10 arbetsdagar från det att ägande- och besittningsrätten har övergått

37 37 Frånträdande av förbindelsen Utbetalt kompensationsbidrag och miljöstöd återkrävs, om sökanden frånträder förbindelsen före förbindelseperiodens utgång Utbetalt kompensationsbidrag och miljöstöd återkrävs dock inte i följande fall: –1) Sökandens förbindelse har varit i kraft i tre år och sökanden lägger ner bedrivandet av jordbruk helt och hållet genom försäljning av hela gården eller på något annat sätt –2) Frånträdandet av förbindelsen beror på ett oöverstigligt hinder –3) Den jordbrukare som har ingått förbindelsen säljer eller arrenderar ut hela sin gård till en sådan/sådana jordbrukare som har motsvarande giltiga förbindelse när besittningen överförs. En sådan försäljning eller utarrendering kan ske också innan det har gått tre år sedan förbindelsen inleddes. Frånträdaren kan kvarhålla mindre än 0,5 ha åkerareal för husbehovsodling

38 38 Med frånträdande av förbindelsen avses också en situation där en sökande som har ingått förbindelsen inte ansöker om årlig utbetalning och orsaken till detta inte är ett oöverstigligt hinder (hörande – > beslut om återkrav av stödet och upphörande för förbindelsen) Förbindelsen förfaller och stödutbetalningen upphör, om jordbrukaren övergår till systemet med avträdelsestöd för jordbruket och förbindelsen inte har överförts (Utbetalt stöd återkrävs inte) Jordbrukaren skall göra en skriftlig anmälan (Blnr 170) till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om frånträdande av förbindelsen, upphörande med odlingen samt övergång till systemet med avträdelsestöd. Anmälan skall göras inom 10 arbetsdagar från det inträffade Om sökanden frånträder förbindelsen mitt under förbindelseperioden kan han inte ingå en ny förbindelse förrän det har gått två år sedan förbindelsen upphörde att gälla (beslut av landsbygdsnärings- myndigheten om frånträdande av förbindelsen)

39 39 Oöverstigliga hinder jordbrukaren har konstaterats ha en allvarlig sjukdom jordbrukaren börjar få full arbetslöshetspension, deltidspension eller förtida ålderspension en jordbruksrelaterad yrkessjukdom har konstaterats hos jordbrukaren den stödberättigande åkerarealen går förlorad i samband med nyskifte enligt 88 § i fastighetsbildningslagen (554/1995) eller av någon annan orsak som jordbrukaren inte kan påverka och som inte kunde förutses när förbindelsen eller avtalet ingicks en stödtagare som redan har fullgjort en avsevärd del av sin förbindelse upphör slutligt med jordbruksproduktion och det är inte ändamålsenligt att övertagaren fortsätter ha förbindelsen i kraft

40 40 stödtagaren avlider stödtagaren blir arbetsoförmögen under en längre tid en avsevärd del av gården exproprieras, om expropriationen inte kunde förutses den dag då förbindelsen ingicks en allvarlig naturkatastrof påverkar gårdens odlade areal i väsentlig grad sådna byggnader på gården som är avsedda för uppfödning av djur förstörs genom olyckshändelse en epizooti (djurfarsot) drabbar jordbrukarens hela djurbesättning eller en del av den

41 41 Ingående av förbindelse och ansökan om utbetalning Kompensationsbidrag –101B, 1C Miljöstöd –101B, 1E + blankett 111 och 111A Förbindelsevillkoren för kompensationsbidrag skickas ut i april Förbindelsevillkoren för miljöstöd och blankett 111, 111A skickas ut i april

42 42 Ansökan om specialstödsavtal Alla ansökningar och alla bilagor till dem skall lämnas in senast 30.4 –Obs! också planerna för sådana avtal som önskas börja 1.10 Anläggning och skötsel av skyddszon (5/10 år) Skötsel av mångfunktionell våtmark (5/10 år) LEADER Åkerodling på grundvattenområden (5 år) Ekologisk produktion och ekologisk husdjursproduktion (5 år) Effektiverad stallgödselanvändning (5 år) Skötsel av vårdbiotoper (5 år) LEADER Främjande av naturens och landskapets mångfald (5/10 år) Uppfödning av lantraser (5 år) Odling av ursprungssorter (5 år)

43 43 Ansökan om utbetalning för specialstödsavtal Utbetalning skall sökas årligen (Obs! också det år avtalet ingås) –Utbetalning söks på blankett 101B, punkt 1 E –Dessutom skall avtalsskiftena anmälas på basskiftesblanketten (också skiften för vilkas del avtalet önskas börja 1.5.2007)

44 44 –Utbetalningen av specialstöd för uppfödning av lantraser förutsätter dessutom en separat anmälan på Blnr 218M till TE-centralen senast 30.4 –Utbetalningen av specialstöd för ekologisk husdjursproduktion förutsätter dessutom en separat anmälan på Blnr 215M eller 215U till TE-centralen senast 15.9 –Utbetalningen av specialstöd för effektiverad stallgödselanvändning förutsätter en skriftlig anmälan till TE-centralen senast 31.10.2007. I anmälan skall nämnas den mängd och det slag av stallgödsel som tagits emot under året i fråga samt vilken typ av stallgödsel som har spritts eller sprids på vart och ett avtalsskifte. Också stallgödselöverlåtarens anmälan skall ingå.

45 45 Upphörande av gamla specialstödsavtal 29.4 är det möjligt att avstå från besittningen av åker som omfattas av ett sådant avtal som upphör 31.5.2007, om åtgärderna under det första avtalsåret har inletts vid ingången av vegetationsperioden –en skriftlig anmälan om avståendet skall göras till TE- centralen inom 10 arbetsdagar –TE-centralen fattar beslut om att avtalets giltighet upphör

46 46 Effektiverad stallgödselanvändning Avtal som upphör 31.5.2007 –om stallgödseln har spritts i maj 2007, men avtals- förlängning inte har sökts –=> kan inte betalas –”Specialstöd kan under avtalsperioden betalas en gång för varje avtalsår och högst så många gånger som motsvarar antalet avtalsår” (JSMf 647/2000, ändr. 247/2004, 9 §) –utbetalning för det femte =det sista avtalsåret skulle sökas senast 31.10.2006

47 47 avtal som upphör 31.5.2007 –man kan inte få betalt sex gånger för ett femårigt avtal –på grund av avtalsperioden står maj månad det första och det sista avtalsåret utanför utbetalningen om avtalsförlängning söks, kan spridningen i maj betalas på grundval av det nya avtalet (JSMf 751/2005); problemet har lösts i reglerna för den nya programperioden – avtalen börjar löpa 1.5

48 48 Minskning av den areal som omfattas av avtal om specialstöd Specialstödsavtal som baserar sig på en plan och ekoavtal –avtalsarealen kan minska med högst 20 % –avtal som baserar sig på en plan: målen för avtalet får inte äventyras –återkrav i fråga om den areal som utgått –ekogårdar: inget återkrav när det är fråga om att gårdar med ekoavtal har bytt skiften

49 49 Effektiverad stallgödselanvändning –avtalsarealen kan minska med högst 20 % - ej återkrav –möjligt att byta skiften i fråga om nya avtal Oöverstigligt hinder – ej återkrav, avtalsarealen kan också minska med mer än 20 % Ej återkrav – jordbruksproduktionen läggs ned helt och hållet efter 3 avtalsår (5-årigt avtal) eller 6 avtalsår (10- årigt avtal)

50 50 Ökning av den areal som omfattas av avtal om specialstöd 1/2 Nya ekoavtal och nya avtal om effektiverad stallgödselanvändning Avtalsarealen kan öka –andra och tredje avtalsåret, om de nya arealer som läggs till utgör mindre än 50 % av avtalsarealen eller högst 2 ha –statsanslaget är en begränsande faktor

51 51 Ökning av den areal som omfattas av avtal om specialstöd 2/2 Ett nytt avtal kan sökas –arealökningen andra och tredje avtalsåret större än den ovan nämnda –den areal som läggs till minst 2 ha fjärde och femte avtalsåret, –statsanslaget är en begränsande faktor –ekoavtal som fortgår: den nya arealen minst 50 % för att ett nytt avtal skall kunna ingås –statsanslaget är en begränsande faktor Ny areal som motsvarar sådan stödberättigande areal som har gått förlorad vid nyskifte kan införlivas med avtalet.

52 52 Anmälningsskyldighet ”En jordbrukare, dennes rättsinnehavare eller en aktör som avses i 4 § 2 mom. skall utan dröjsmål och senast inom tio arbetsdagar underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana förändringar i förhållandena som gäller stödtagaren, förbindelsen eller avtalet, gårdsbruksenheten, husdjursproduktionen, produktionsdjuren eller den understödda verksamheten vilka kan påverka stödbeloppet eller medföra att stödet skall återkrävas eller dras in.” Lag 1440/2006 11 § 2 mom.

53 53 Författningar och rättsakter Lagen om kompensationsbidrag, miljöstöd för jordbruket samt om vissa andra stöd som har samband med förbättrande av miljöns och landsbygdens tillstånd (1440/2006) Statsrådets förordning om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007–2013 (bereds som bäst, på remiss) Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bas- och tilläggsåtgärder i samband med miljöstödet och om miljöspecialstöd (bereds som bäst) JSMf om ansökan om stöd (i fortsättningen kommer Landsbygdsverket att meddela föreskrifter om ansökan om stöd)

54 54 Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Kommissionens förordning (EG) nr 1974/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1698/2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) Kommissionens förordning (EG) nr 1975/2006 om tilllämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 1698/2005 i fråga om kontroller och tvärvillkor i samband med stöd för landsbygdsutveckling

55 55 Nationell tilläggsdel till miljöstödet År 2007 kan ny förbindelse för nationell tilläggsdel till miljöstödet inte längre ingås Utbetalning av den nationella tilläggsdelen till miljöstödet kan sökas bara av sådana jordbrukare vilkas förbindelse för nationell tilläggsdel till miljöstödet och år 2003, 2004, 2005 eller 2006 ingångna miljöstödsförbindelse båda gäller åtminstone t.o.m. 31.5.2008 Om en jordbrukare vars förbindelse för nationell tilläggsdel till miljöstödet och miljöstödsförbindelse båda gäller åtminstone t.o.m. 31.5.2008 ingår en ny miljöstöds- förbindelse 2007 -> förbindelsen för nationell tilläggsdel till miljöstödet förfaller, och nationell tilläggsdel till miljöstödet beviljas inte längre

56 56 Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget statsrådets förordning 107/2006, ändr. 962/2006 tilläggsdelen betalades ut i november/december 2006 stödminskningen 5,3 % av maximibeloppen förordningen kommer att uppdateras i mars/april 2007 –inga väsentliga ändringar är i sikte

57 57 LFA-stödets tilläggsdel - centrala principer (1) djurantalet före stödåret och den till LFA-stöd berättigande åkerarealen under stödåret (djuren skall finnas 30.4.2007) tilläggsdelen betalas för samma areal som det delfinansierade LFA-stödet djuren skall innehas av jordbrukaren och vara berättigade till nationellt stöd –djuren i bilaga 2 till förordningen definieras närmare i ansökningsguiden två djurtäthetsklasser – olika krav

58 58 LFA-stödets tilläggsdel - centrala principer (2) husdjursgård => växtodlingsgård –djuren bort efter 30.4.2007 => ändringen införs i systemet efter utbetalningen –anmälan till kommunen inom 10 dagar –om ingen anmälan görs går jordbrukaren miste om förhöjningen för husdjursgårdar och 10 % av tilläggsdelen för växtodlingsgårdar växtodlingsgård => husdjursgård –ändringarna mycket begränsade –möjligt vid generationsväxlingar och när besittningsrätten till hela gården övergår –vid byte till det nya programmet och ingående av en ny förbindelse för LFA och tilläggsdel 2007, förutsatt att gården motsvarar definitionen av husdjursgård

59 59 LFA-stödets tilläggsdel - centrala principer (3) gårdstypen kan bytas en enda gång under förbindelseperioden i företag i sammanslutningsform är tillgodoräknandet av djuren noga avgränsat om LFA-förbindelsen upphör 2007 upphör också förbindelsen för tilläggsdel – en ny LFA-förbindelse och en ny förbindelse för tilläggsdel skall ingås 2007 det är bara 2007 möjligt att gå över till LFA som hör ihop med den nya programperioden, samtidigt skall en ny förbindelse för tilläggsdel ingås; i annat fall skall den gamla förbindelsen slutföras

60 60 LFA-stödets tilläggsdel ingående av ny förbindelse: Blnr 101B punkt 1.C och 1.D samt Blnr 176 och bilaga 176A till den vid behov om gården 2006 har haft djur som berättigat till nationellt husdjursstöd, får den en förhandsifylld uppgift om djurantalet år 2006 på blankett 176 A –kontroll och återsändande av djurantalet –andra som vill bli husdjursgård får en icke förhandsifylld blankett 176 A från kommunen den som ingår en ny förbindelse kan använda djurantalen under 2003–2005, om djurantalet 2006 varit 1/3 mindre än det sedvanliga antalet p.g.a. investering i husdjursskötseln 2006 eller av orsaker som är oberoende av jordbrukaren fortgående förbindelser: utbetalning skall sökas på Blnr 101 B (1.D.)


Ladda ner ppt "1 Miljöstöd och kompensationsbidrag 2007-2013 Utbildning om stöd januari-februari 2007."

Liknande presentationer


Google-annonser