Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 11.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 11.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."— Presentationens avskrift:

1 1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 11.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb

2 2 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo2 Dagens program  Aktuellt från institutionerna  Gulisegenlärare från hösten 2010 vid många ämnen - hur har det funkat?  Goda råd/tänka på inför genomgången av studieplansgenomgången i maj och allmänt MinPlan- aktuellt  Lärcenterinfo: –kurserna i Akademiska studiefärdigheter utökas –stöd för studerande med funktionsnedsättning, bra att veta om tillgänglighetsfrågor –e-tent för sommartenter  Frågor och ev. andra ärenden

3 3 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo3 Aktuellt från ”fakulteten” Ansökan och urvalsprov  Ansökningstiden till grundnivån (kand + mag) har utgått 15.4  Ansökningstiden till endast magisternivån för inhemska sökande utgick 29.4.  Biovet och Natvet urvalsproven infaller i år 25.5 (farmaci) och vecka 22: måndag 30.5 - tisdag 31.5. Påminnelse om datum, klockslag och platser utsänds senare.  Gemensam nationell elektronisk ansökning inleddes 2009 med nio ansökningsmöjligheter, varav fem till ÅA. Gemensam nationell antagning planeras inom de närmaste åren.  Mer deltagare i språkprovet och fler ansökningar överlag

4 4  Institutionsrådsbeslut 2010: –Biovet: Krav på avlagd NaK-examen före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu –Natvet: Krav på godkänd NaK-avhandling före inledandet av avhandlingsarbetet pro gradu  Bedömningsblanketter (NaK-avhandling och gradu) hittas under Natvet/Biovet > Anställda-portalen > Blanketter och dokument https://www.abo.fi/personal/biovetblanketter https://www.abo.fi/personal/natvet_blanketter  Mognadsprovet för gradun behöver inte språkgranskas om kand-arbetets mognadsprov granskats  Kom ihåg plagiatgranskningen för alla avhandlingar (NaK, FM, FL, FD)!  Notera att även NaK-examina från och med 2010 ger resurser och att grundexamina (NaK och FM) och avlagda studiepoäng väger tyngre än tidigare vid resursfördelningen.  Hösten 2010 inleddes Institutionens för biovetenskaper nya magisterprogram Master´s Programme in Biomedical Imaging i samarbete med medicinska fakulteten vid Åbo universitet. Antagningskvoten för vartdera universitetet 2011 är 15 studerande  Ny magisterutbildning, där man kan söka endast till mag.nivån: Biovet. med inriktning farmaci Examina

5 5 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo5  Personalärenden –Heidi Karlsson är vårdledig till 31.12.2011, vikarieras av Jonas Heikkilä. –FM Elin Fellman-Suominen studiesekreterare sedan augusti 2010. –Ny chef för Forskning och utbildning sedan mars 2011: politices doktor Mats Lindfelt + fr.o.m. 2012 anställs studiepsykologi vid ÅA  Studiestöd –Från hösten 2011 beviljas studiestödet skilt för kandidatstudier (max 37 mån) och magisterstudier (max 28 mån), totalt dock max 55 månader –Även andra smärre ändringar, t ex krav på 5 sp/stödmånad

6 6 Nya beslut i examensstadgan  Gällande handledningsprocessen –handledningsprocessen förenhetligas –guiden ”Handledningens A-Ö” –Seminarium 12.5 kl. 10.00-12 www.abo.fi/personal/handledning  Gällande studentrespons –bl.a. obligatorisk kursutvärdering på det sätt som institutionen bestämmer –Utvärderings- och responsresultat bör utnyttjas

7 7 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo7 Gulisegenlärarsystem från hösten 2010  I bruk vid de flesta ämnen (förutom matematik och fysik)  Innebär att en egenlärare tar hand om alla gulisar från samma höst vid ämnet, fördelar vi tänkte oss: –Egenläraren får inte nya egenstudenter varje höst utan kanske med 3 års mellanrum –Alla gulisar på en årskurs får samma information av samma person –Lättare att planera och förverkliga träffar/infotillfällen osv då egenläraren inte har studenter på alla årskurser 1-n.  Hur har det fungerat ?

8 8 Att tänka på inför granskningen av studieplanerna i maj/juni  Studenterna lämnar in sina planer inom maj, deadline 31.5.  Egenlärarna ska granska planerna helst inom juni. –Egenläraren kan godkänna studieplanen om de vill; ifall de endast granskar studieplanen så är det studiekansliet som godkänner granskade och inlämnade planer fr.o.m augusti  E-post med instruktioner till studenterna skickas 12.5 –Skickar en kopia till alla egenlärare –Påminnelseinfo kommer också på webben Studerande- portalen > Biovet/Natvet under Aktuellt och MinPlans informations-flik.  MinPlan-manualer och e-guider: https://www.abo.fi/student/minplanmanualer https://www.abo.fi/student/minplanmanualer

9 9 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo9 MinPlan - studieplansgenomgången  Ändringar inför 2011-12 framgår i studieplanen via de blåa länkarna [Ersättningar] [Byt studiehelhet 1/2] [Byt studiehelhet 2/2] [Läs]  Större ändringar: biokemins grundstudier 27 -> 29 sp, kemins grundstudier nya kurser (laboratoriesäkerhetskurserna), graduplan och –seminarium ger poäng i biologin, ändringar i kursutbud för berggrundsgeologi.  om studenterna gjort flera studieplaner så bör de klicka [ Sätt som studieplan] för den studieplan som ska granskas  Den uppdaterade studiehandboken 2011-12 finns snart att hitta på webben www.abo.fi/student/biovetshb och www.abo.fi/student/natvetshb..och i MinPlan. www.abo.fi/student/biovetshbwww.abo.fi/student/natvetshb  Övrigt: –Tentanmälan i MinPlan. Intresseanmälan räcker inte, också bekräftelse krävs, klicka [Anmäl]

10 10 MinPlan – studieplansgenomgången forts.  kontrollera att studenten har tidsbestämt kurser till en omfattning av ca 60 sp  kontrollera att inga kurser lyser röda i planen (röda kurser gör det tekniskt omöjligt att godkänna studieplanen)  kontrollera fritextrutan i slutet av studieplanen  En studerande kan endast ha en aktiv studierätt åt gången, vilket betyder att om studenten inte tagit ut sin kandidatexamen i maj har han/hon inte ännu en aktiv studierätt till magistersexamen och kan sålunda inte lämna in en magistersplan för granskning för terminsanmälan, dvs. göra en officiell studieplan för magistersstudier. –Så här gör vi vid BioVet&Natvet: Studenterna lämnar in kandidatplanen för granskning för terminsanmälan och om studenten vill får han/hon lämna in en magisterplan för rådgivning.

11 11 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo11 Aktuellt från Lärcentret

12 12 Stöder utvecklingen av studerandes allmänkompetenser  Akademiska studiefärdigheter (ASF) 1-8 sp –Akademiska studier 1 sp (nätkurs) –Studieteknik 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, grundkurs 1 sp (nätkurs) –Informationskompetens, forts.kurs 1 sp (nätkurs) (för åk 3) –Kvalitet 1 sp (nätkurs) –IT-basfärdigheter, grundkurs 1 sp –IT-basfärdigheter, forts.kurs 1 sp –Allmänna kandidatfärdigheter 1 sp (nätkurs) (för åk 3)  Arbetsforum –Arbetslivskompetens 2 sp  Internationella enheten –Interkulturell kännedom 1, 2 sp –Interkulturell kännedom 11, 4 sp www.abo.fi/student/akadstudkurs

13 13 Material om studieteknik se bl.a. nätföreläsningar/videomaterial www.abo.fi/student/allmankompmaterial + ämnesspec. studieteknik www.abo.fi/student/amnesspec_studieteknik - bör kompletteras www.abo.fi/student/allmankompmaterialwww.abo.fi/student/amnesspec_studieteknikwww.abo.fi/student/allmankompmaterialwww.abo.fi/student/amnesspec_studieteknik

14 14 Tillgänglighet vid ÅA Information & resurser  www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc www.abo.fi/personal/tillganglighet_lc –Handlingsplan för bemötande av studerande med funktionsnedsättning –ESOK-projektets broschyrer ‘Mångfalden av studenter’ –Dyslexiseminarium – ppt-presentation –Tillgänglighetsnätverket för högskolorna i Åbo- regionen – kontakt ÅA: johanna.hedenborg@abo.fi johanna.hedenborg@abo.fi

15 15  Lärandekliniken; smågruppsträffar kring tidsplanering, stresshantering, studieteknik, läs- och skrivsvårigheter www.abo.fi/student/klinikverksamhet www.abo.fi/student/klinikverksamhet  Förutom e-tent: flexibel tentamen –möjlighet att tentera på Lärcentret t.ex. om tent längre än 4 t; finns tillgång till ‘tom’ dator

16 16  Processer –Intyg på funktionsnedsättning  stödåtgärder –Studierådgivaren (studiekansliet) tar emot intyg och vidareförmedlar informationen enligt relevans egenläraren, ämnesansvarig, biblioteket, Språkcentret  Stöd –Förlängd tentamenstid –Rätt att använda dator vid tentamen (t.ex. med stavningskontroll för dyslektiker) –Förlängd lånetid på biblioteket –Celia – inläst litteratur –Kompensatoriska hjälpmedel (skannerpenna, talsyntesprogramvara, rättstavningsprogram)

17 17 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo17 E-tent  Tentutrymme där studerandena kan tentera via dator under videoövervakning vardagar kl. 8-22 (1-,2- eller 4 h- tenter) –I PharmaCity i Åbo (gemensamt med TY), under planering i Vasa Academill –Programvara: tilläggsfunktion till moodle gjord vid Tammerfors universitet  Läraren beställer tentbotten eller tent från Lärcentret (på blankett)  Generellt passar e-tent särskilt bra för tenter där det inte är viktigt att alla får samma frågor och skriver tenten samtidigt –s ommartent –mognadsprov –läskurser www.abo.fi/personal/etent


Ladda ner ppt "1 28.3.2015Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo1 Biovet och Natvet egenlärarträff 11.5.2011 Dagens material kommer in på https://www.abo.fi/personal/arkiv_egenlarfortb."

Liknande presentationer


Google-annonser