Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN"— Presentationens avskrift:

1 SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN
ÅRSBOKSLUT 2007

2

3 IFO Barn och Ungdom Prioriterade områden 2008 :
- Nettokostnad 84,5 mkr , -6,5 mkr sämre än budget orsakas främst av placeringar inom hem för vård och boende (HVB) - Antalet ärenden som gått vidare till utredning har ökat med 15% mellan 2006 och 2007, från 905 till 1039 - Otillräckliga utredningsresurser med långa handläggningstider som följd. - Insatta resurser i form av öppen vård har inte varit tillräckliga, vilket inneburit att fler har placeringar inom hem för vård och boende (HVB) HVB ; 36,4 mkr (2004), 38,5 mkr (2005), 38,8 mkr (2006), 39,4 mkr (2007) - Ökad andel av ungdomar med stora behov som missbruk och psykiska problem - Ökat samarbete med skolorna och i samverkan erbjuda tidiga insatser - Beslut fattat att ta emot ett antal ensam kommande flyktingbarn Prioriterade områden 2008 : Fortsätta växlingen från HVB placering till vård i öppna former Säkra utredningsresurser och skapa ny organisation i syfte att möta nivån i antalet ärenden - Volym– och kostnadskontroll

4 IFO Försörjningsstöd Prioriterade områden 2008 :
- Nettokostnad 72,4 mkr, +13,5 mkr bättre än budget. Statsbidrag bidrog med + 6,1 mkr resp. + 5,4 mkr i lägre försörjningsstöd - Antalet nytillkomna flyktingar 2007, 162 varav 88 (54%) som är aktuella för försörjningsstöd - Försörjningsstödet lägre än budgeterat pga. färre antal hushåll och kortare bidragstider genom det gynnsamma arbetsmarknadsläget. Andelen hushåll som erhållit försörjningsstöd har minskat med 11 % mellan 2006 (1562) och 2007 (1386) - Intensivt arbete med dem som stått längs från arbetsmarknaden bl.a. genom samverkansprojektet ”Stöd till Förändring” - Ett utvecklingsarbete , FFFN ( fler, friska, företagsamma Nacka bor) har startats mellan försäkringskassan, arbetsförmedlingen, Stockholms Läns Landsting och Nacka kommun i syfte att fler kommer ut i arbete Prioriterade områden 2008 : - Fortsatt arbete i FFFN - Att fler blir självförsörjande under introduktionstiden (1,5 år) - Att förkorta bidragstiderna för försörjningsstöd ( > 4 månader)

5

6

7

8 IFO Beroende - Nettokostnad 11,1 mkr, +4,6 mkr bättre än budget, vilket främst beror på aktivt arbete med insatser i öppna former - Volymerna vad gäller institutionsplaceringar har minskat - De flesta får hjälp i andra öppna former, bl.a. via AA och AN (Anonyma alkoholister, - narkomaner) och beroendemottagningen där kommunen samverkar med Landstinget - Frivilliga organisationer bl.a. Länkarna har stor betydelse med missbrukare genom sitt uppsökande arbete. Socialtjänsten stödjer dem ekonomiskt och genom regelbundna träffar

9 HANDIKAPP OCH SOCIALPSYKIATRI
- Nettokostnad 211,2 mkr, -11,3 mkr sämre än budget orsakat av ökade volymer med fler brukare som beviljats insatser. Antalet brukare är totalt 685 med 1300 insatser (1,9 insats per brukare) - Volymökningarna finns inom bl.a. , LSS, Daglig verksamhet, Korttidsboende/växelvård och Boendestöd - LSS är en rättighetslag, vilket gör det svårt att påverka kostnaderna. LSS och LASS insatserna svarar för ca 80 % av total bruttokostnad - Volym – och kostnadskontroll prioriterat område under Nytt uppföljningsverktyg som ger möjligheter att följa upp insatser och kostnader på brukar- och handläggarnivå. - En ny gruppbostad öppnades under året, Skymmningsvägen - Riktlinjerna för handikapp har förändrats så att de inte kan användas som ett instrument för att säkra handläggningsprocessen. Orsaken till denna förändring är krav från Länsstyrelsen då man ansåg att riktlinjerna stred mot LSS- lagen - Boendeplanering görs löpande för att se över behoven på fem års sikt Prioriterade områden 2008 : - Fortsatt arbete med volym- och kostnadskontroll ( Bruttokostnad 2008 = 246 mkr) - Nytt gruppboende öppnas under senhösten - Resurstillskott av handläggarresurser för att möta ökade volymer

10

11

12 Socialpsykiatri - Nettokostnad 43,9 mkr, +8,9 mkr bättre än budget. Insatser som redovisar största kostnadsminskningarna jmf med budget; HVB placeringar +7,1 mkr samt särskilt boende ,7 mkr. - Förskjutning har skett från institutionsplaceringar till mer öppna former där boende kombineras med boendestöd - Samverkan med Landstinget är prioriterat område med bl.a. gemensam verksamhet, Nackas mobila team. Landstinget tar ett större kostnadsansvar för brukare med stora medicinska behov ( lyckade förhandlingar) - Inga större volymförändringar att vänta i framtiden för målgruppen vad gäller antalet brukare - En utvecklingsplan är framtagen i syfte att kunna beräkna framtida behov

13 ÄLDRE - Nettokostnad 398,5 mkr, vilket är + 11,3 mkr bättre än budget.
Särskilt boende - Den förväntade volymökningen i antalet äldre boendeplatser uteblev. Platsnivån oförändrad mellan 2006 och 2007, 495 platser jmf med budget 528 platser, + 15 mkr samtidigt finansiering av Ektorpshemmet, 3 mkr - Kön som fanns under 2006 försvann i början av Orsaken är att fler personer avled på särskilda boenden 2007 jämfört med tidigare år. Skillnaden i avlidna 2006 och motsvarar 35 platser under året, vilket inneburit att det varit möjligt erbjuda plats omgående under hela året. - 60% har fått sitt första handsval tillgodosett och 34 % till andra och tredjehandsval - Slutet av 2007 visar tendens till ökad kötid Hemtjänst - Hemtjänsten har ökat mer än budgeterat, 2,4 mkr sämre än budget. Ökningen beror uteslutande på fler personer. Ökningen är, 8 % mellan 2006 och 2007 ( fr 1261 till 1370) - Under året fattades beslut om nedläggning av den kommunala hemtjänsten pga. resultatmässiga skäl. Den svarade för ca 25 % av marknaden. Idag finns 49 företag - Verkningsgraden i hemtjänsten, 88% ( Andel utförd tid ställd mot beviljad tid) ligger oförändrat mot Verkningsgrad mellan 85-95% indikerar att personer får beslutad hjälp utförd. - Brukarundersökningen visar att kundernas betyg är fortsatt högt inom samtliga äldre verksamheter; särskilt boende, hemtjänst och biståndsbedömarna

14 Prioriterade områden inom äldre 2008 :
- Under 2008 sker stora förändringar inom särskilt boende. Ektorpshemmet flyttar tillbaka, Tallidsgården byggs om och Bikupan läggs ner. Förändringarna klara under hösten och berör ca 160 personer. - Det nya äldreboendet, Hortus som beräknades stå klart senhösten 08 har senarelagts till våren 09, vilket kan skapa problem vad gäller platsutbudet för 08. - Avstämning av läget vad gäller kö och tillgång på platser blir även under 08 prioriterat område


Ladda ner ppt "SOCIAL- OCH ÄLDRENÄMNDEN"

Liknande presentationer


Google-annonser